1943-ngièn

1943-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ńg.

Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1910 ngièn-thoi 1920 ngièn-thoi
1930 ngièn-thoi 1940 ngièn-thoi 1950 ngièn-thoi
1960 ngièn-thoi 1970 ngièn-thoi
Ngièn: 1938-ngièn 1939-ngièn 1940-ngièn 1941-ngièn
1942-ngièn 1943-ngièn 1944-ngièn
1945-ngièn 1946-ngièn 1947-ngièn 1948-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 32 ngièn

Chhut-se ke ngìn

1938-ngièn

1938-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.

1939-ngièn

1939-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.

1940-ngièn

1940-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-yit.

1941-ngièn

1941-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.

1942-ngièn

1942-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.

1944-ngièn

1944-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.

1945-ngièn

1945-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-yit.

1946-ngièn

1946-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngi.

1947-ngièn

1947-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.

1948-ngièn

1948-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.

Chhì Chhòi-heu

Tshî Chhòi-heu (徐才厚, 1943-ngièn 6-ngie̍t 22-ngit – 2015-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì chhai 2005-ngièn chṳ 2013-ngièn he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi ke fu-chú-sit, 2013-ngièn thui-hiû. 2014-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit, Chûng Khiung ke Tûng-ông Ki-li̍t Kiám-chhà Ve-yèn-fi siên-pu, Chhî Chhòi-heu sia̍p-hiàm ngiàm-chhùng vì-ki, yí-kîn tui kì li̍p-on sṳ́m-chhà. 2015-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit phiang sí.

Hervé Villechaize

Hervé Jean-Pierre Villechaize (1943-ngièn 4-ngie̍t 23-ngit – 1993-ngièn 9-ngie̍t 4-ngit) he Mî-koet ke yit ke yên-yèn lâu thô-yên.

John Kerry

John Forbes Kerry (1943-ngièn 12-ngie̍t 11-ngit - ) he Mî-koet Mìn-chú-tóng chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, hien-ngim thi 68-ngim Mî-koet Koet-vu-khin. Kì yî 1985-ngièn chṳ 2013-ngièn kiên tâm-ngim thoi-péu Mà-sat-chû-set-chû ke Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, pin chên-ngim Chhâm-ngi-yen Ngoi-kâu Ve-yèn-fi ke Chú-sit.

Lai Fò

Lai Fò(1894-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit – 1943-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit) he Thòi-vân Chông-fa-ngìn. Ngièn-miàng Lai Hò. Ngièn-lòi ke thèu-lu he yî-sên, than-he chhai vùn-ho̍k liâng-vet liù-hâ sṳ̀n-miàng, yû khì he kì ke sṳ̂-chok, pûn kûng ngin he Thòi-vân chui yû thoi-péu sin ke mìn-chhu̍k sṳ̂-ngìn.

Lech Wałęsa

Lech Walesa (Pô-làn-ngî: Lech Wałęsa; 1943-ngièn 9-ngie̍t 29-ngit – ), Pô-làn Chṳn-chhṳ fa̍t-thung-kâ, Thòn-kiet Kûng-fi liâng-thô-ngìn, Pô-làn Khiung-fò-koet Chúng-thúng (1990—1995). 1981-ngièn "Sṳ̀-thoi Chha̍p-chì" ngièn-thu fûng-yùn ngìn-vu̍t, 1983-ngièn tet-tó Nobel Fò-phìn-chióng.

Nazi Tet-koet

Nazi Tet-koet he 1933-ngièn chṳ 1945-ngièn khì-kiên Adolf Hitler khi̍p khì só liâng-thô ke Nazi-tóng só thúng-chhṳ ke Tet-koet. Nazi Tet-koet yû lióng-ke kôn-fông koet-miàng, fûn-phe̍t vi 1933-ngièn chṳ 1939ngièn sṳ́-yung ke "Thi-sâm Ti-koet"(Tet-ngî: Drittes Reich) lâu 1939-ngièn chṳ 1945-ngièn ke "Thai Tet-koet Ti-koet" (Tet-ngî: Großdeutsches Reich). 1933-ngièn 1-ngie̍t 30-ngit, sṳ̀ -ngim Lien-pang Thai Chúng-thúng Paul von Hindenburg ngim-miang Nazi-tong tóng-khwui Hitler vi chúng-lî. 1934-ngièn 8-ngie̍t 2-ngit, Hindenburg phiàng-sí, Hitler sṳ̀n-vì ngièn-sú kiâm Ti-koet chúng-lî. Liá-he Nazi-tong chhai chhiòn-koet kien-li̍p thúng-chhṳ ke khôi-tôn. Chhai Nazi-tong thúng-chhṳ Tet-koet khì-kiên, Tet-koet koet-nui ke Yî-lun pûn siên-chhòn phu-chóng Joseph Goebbels só khúng-chṳ. Kiûn-sṳ, chúng-chhu̍k-ho̍k, ngìn-khiéu chṳn-chhet tén pûn chok-vi kau-yuk chhung-tiám, thùng-sṳ̀ fu-ńg chhiu-ngia̍p lâu su kau-yuk ke kî-fi kám-séu. Nazi Tet-koet he 1936-ngièn Ha-kui O-lìm-phit-khiet Yun-thung-fi ke kí-phan koet.

Nazi Tet-koet ke li̍t-sṳ́ he yit-thon khok-chông ke li̍t-sṳ́ . O-thi-li chhai 1938-ngièn lâu Tet-koet pìn-ha̍p, yit-ngièn heu Nazi Tet-koet khúng-chṳ Chia̍p-khiet-sṳ̂-lo̍k-fa̍t-khiet. 1939-ngièn 9-ngie̍t, Nazi Tet-koet ngi̍p-chhîm Pô-làn, thiâu-hí Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan. 1941-ngièn Nazi Tet-koet tui Sû-lièn siên-chan, fat-thung Sû-Tet chan-chên. Chhai 1943-ngièn chô-to yit-lièn-chhon ke sṳt-phai heu, Nazi Tet-koet kiûn-chhui khôi-sṳ́ tak-chhiam chon-kûng vi-sú. Tet-koet sàng-sṳ chô-su mùng-kiûn thai kûi-mù vâng-cha, yì-yèn sùi-tén chan-chên ke chin-hàng, Tet-kiûn ya mien-lìm chṳ̂-ngièn tón-khiat mun-thì. 1945-ngièn chhû, sî-fông mùng-koet chhṳ-sî-hiong-tûng, yì Sû-lièn chet chhṳ-tûng-hiong-sî put-thon thôi-chin. Si-ngie̍t, Sû-lièn kiûn-chhui kûng-ngi̍p Pak-lìm, Hitler chhṳ-sat. Ńg-ngie̍t Tet-koet thèu-hòng, lìm-sṳ̀ chṳn-fú kien-li̍p. Liuk-ngie̍t, mùng-kiûn fûn-khî cham-liâng Tet-koet, Nazi Tet-koet me̍t-mòng.

Pho̍k Hi-lòi

Pho̍k Hi-lòi (薄熙來, 1943-ngièn 7-ngie̍t 3-ngie̍t – ), he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì he Chûng Khiung kôn-liâu Pho̍k Yit-pô (薄一波) ke lai-é.

Kì cho ko sông-vu-phu (商務部) ke phu-chóng, chhiùng 2007-ngièn khôi-sṳ́ cho Chûng Khiung ke Tshùng-khin-sṳ sṳ-ve sû-ki (市委書記) lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vu Ve-yèn-fi ke Ve-yèn. 2012-ngièn, kì ke phu-hâ Vòng Li̍p-kiûn (王立軍) thò-mòng to Mî-koet ke liâng-sṳ-kwón, yîn-vì liá chak sṳ-yù hâ-thôi, pûn Khiung-sán-tóng khôi-chhù tóng-sit. 2013-ngièn, yu yîn-vì thâm-vû (貪污), su-fùi (受賄) lâu làm-yung chṳt-khièn (濫用職權) ke chhui-miàng, pûn fap-yen phan vû-khì-thù-hìn (無期徒刑), koân chhai Chhîn-sàng kâm-ngiu̍k (秦城監獄) tî-tú.

Séu Vòng-chṳ́

《Séu Vòng-chṳ́ 》 (Fap-ngî: Le Petit Prince), he Fap-koet kui-chhu̍k chok-kâ, sṳ̂-ngìn, fî-hàng-yèn siên-khi Antoine de Saint-Exupéry chhóng-chok ke chui chho̍k-miàng ke séu-sot, fat-péu yî 1943-ngièn. Chok-vi Fap-ngî sû-sit chûng yúng-yû chui-tô thu̍k-chá lâu yi̍t-pún ke séu-sot, 《Séu-Vòng-Chṳ́ 》 chên tong-sién Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki Fap-koet chui-kâ thù-sû. Kì he sṳ-kie chui thiong-siau ke thù-sû chṳ̂-yit, phî fân-yi̍t sṳ̀n lióng-pak ńg-sṳ̍p tô-chúng ngî-ngièn lâu fông-ngièn. Chhiòn sṳ-kie yí-kîn tshiû-chhut lióng-yi tô tshak.

Thòi-pet Lìn-liòng-thòng

Lìn-liòng-thòng he 1943-ngièn yù Chûng-koet Sông-hói mu̍k-sṳ̂ tshóng-phan ke Kî-tuk-kau thu̍k-li̍p kau-fi. Yit-pân lòi-kóng, muk-tshièn Lìn-liòng-thòng ke tsṳ̂n-tsṳn fat-tsán yin-kôi he 1954-ngièn tshai Thòi-pet sṳ̀n-li̍p Lìn-liòng-thòng tsṳ̂-heu. Tsṳ-kîm, Thòi-pet Lìn-liòng-thòng tshai tshiòn sṳ-kie sat-li̍p fûn-tshut yit-pak liuk-sṳ̍p pat-tsak fûn-thòng.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.