برزيل

ایته پیله کشور ایسه امریکا جنوب میان.اه کشور اقتصاد جزپیله دان اقتصادان جهان میان.امازون جنگل ایته از زیباترین جاذبه ان کشور ایسه.

اوزاسکو

اوزاسکو (Osasco) - ئهتا شاهر ره نوم هاسه کی جا بائیته برزيل دهله.

Commons:Osasco

http://www.osasco.sp.gov.br

http://www.osascobrazil.com

زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز

زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز گه دأميشکؤن کارگر زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز دۊخؤندن رۊزي ايسه گه هر سال مارس ما ۸ زنأکؤنˇ ويسين دۊنيا ميئن پۊر پۊر سۊر ؤ جشن گينن. اي رۊزˇ مراسمؤنˇ تمرکۊز زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ جي دفاع گۊدن ؤ قدردؤني ؤ عشق به زن ؤ مؤعرفيˇ ايشؤنˇ به دس بأرده'ن ؤ فعاليتؤن؛ ايقتصادي ؤ سياسي ؤ ايجتماعي زمينه'نˇ ميئن ايسه.اي رۊز أول سر به عۊنوان يته سؤسياليستي سياسي رۊيداد؛ آمريکا ؤ آلمان ؤ خۊرتؤيي اۊرۊپا سؤسياليستي حئزبؤنˇ ميئن سرأيته. أمما ده کم-کمى فرهنگؤنˇ ميئن جادکته.

اي رۊز بعضي منطقه'نˇ ميئن خۊ سياسي رنگ ؤ بؤ چيکأدأ ؤ به يته مۊناسبت مردأکؤنˇ ويسين تبديلأ بؤ گه خۊشؤنˇ عشقه زنأکؤنه نۊشؤن بدن ؤ تلفيقي بۊبؤ ؤ مأرˇ رۊز ؤ ولنتاينˇ رۊزˇ جي. بااينحال ديگري منطقه'نˇ ميئن، اۊ سياسي أصل ؤ اۊ حۊقۊقي بشري زمينه گه ايجؤنأبۊ مللˇ سازمان تعيين بؤده قۊوتˇ أمرأ ايجرا بۊنه ؤ زنأکؤنˇ مۊبارزاتˇ جي دۊنيا ميئن شناق به أرمغان أبئنه. مللˇ سازمانأني ۱۹۷۷ سالˇ جي اي رۊزه به عۊنوانˇ "زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ رۊز ؤ بين المللي صۊلح" به رسميت شناسنه.

شؤخۊس گۊل يا أبريشمˇ گۊل، ايتاليا ؤ رۊسیه ميئن زنأکؤنˇ جشنˇ رۊزˇ نماد ايسه.

نۊقره-اي آکاسيا هم اي رۊزˇ نۊشؤن ايسه.

أولي مراسم ۱۹۰۹ سالˇ ميئن به عۊنوان يته سؤسياليستي سياسي رۊيداد برگۊزارأبؤ. اي مراسم حاصلˇ تلفيقˇ چندته کشورˇ فرهنگ ؤ خؤصۊصن خۊرتؤ بۊلۊکˇ اۊرۊپايي کشورؤن بۊ. اي رۊزه ۱۹۱۷ سالˇ ميئن شؤروري يته ملي مؤناسبت اعلام بؤده ؤ اين دئباخي همساده کشورؤنه سرايت بؤده. ألنى خيلي أز خۊرتؤيي کشورؤن اي رۊزه جشن گينن.

كوريتيبا

كوريتيبا (Curitiba) - ئه‌تا شاهر ره نوم هاسه کی جا بائیته برزيل ده‌له.

Commons:Curitiba

http://www.curitiba.pr.gov.br

http://www.curitiba-brazil.com

کلأريس ليسپئکتؤر

کلأريس ليسپئکتؤر (۱۰ دسامبر ۱۹۲۰ ميلادي – ۹ دسامبر ۱۹۷۷) ىکته برزيلي نيويشتنکس ؤ رۊزنامنگار بۊ کي اينه ىهۊدي نيويشتنکسؤنˇ مئن، کافکا پسي مؤهمترين دؤنن. برزيل ؤ لاتيني آمريکاىˇ أدبيات ؤ مۊزيکˇ مئن اينˇ کارؤنه پۊر ارجاع بدأ دأنن.

باخي زوانؤنˇ جي

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.