Polígono industrial

Un parque industrial —tamén chamado cinto industrial, polígono industrial ou zona industrial— é un espazo territorial no cal se agrupan unha serie de actividades industriais, que poden ou non estar relacionadas entre si.

Os parques industriais teñen a particularidade de contar cunha serie de servizos comúns, como poden ser: abastecemento de enerxía eléctrica, abastecemento de auga con diversos tipos de tratamento, en función do uso que se lle queira dar, como, por exemplo, para uso potable, para caldeiras, ou para enfriamento etc.

Os parques industriais adoitan ter tamén outros servizos comúns, como servizo de vixilancia, portería, tratamento de augas servidas, entre outros.

RWB Industriegebiet
Símbolo do polígono industrial.

Selección de sitios industriais

Historicamente, escolléronse os sitios para as plantas industriais, estacións termoeléctricas, plantas municipais de tratamento de augas residuais, sistemas de manexo de refugallos sólidos e instalacións similares, segundo os factores económicos e técnicos, incluíndo os seguintes:

 • terreo favorable,
 • fontes de enerxía,
 • transporte e man de obra,
 • localización e magnitude dos mercados ou áreas de servizo,
 • impostos e aranceis, e
 • a dispoñibilidade dos servizos públicos e outros de apoio que son esenciais para a operación exitosa dunha planta

evolucionou, ultimamente, a selección de sitios para a industria, e inclúe consideracións en canto ao ambiente natural e social, e a aceptación das comunidades que poden ser afectadas, sexa positiva ou negativamente.

A meta de crecemento industrial xa non é suficiente como única xustificación da construción dunha fábrica nun sitio dado. Unha das razóns para o cambio é o maior coñecemento acerca dos efectos para a saúde pública, e a experiencia coa degradación do aire, a auga e a terra que pode ocorrer se non existe unha planificación sólida das áreas industriais. Outra é a falta de vontade das comunidades para tolerar as alteracións na forma de ruído, tráfico, cheiros e a presenza física das grandes instalacións. De igual importancia, polo menos, é a conciencia do público dos perigos que representan moitas operacións industriais, que foi acentuada polos desastres en Bhopal e Chernóbil, que recibiron ampla publicidade.

Ao mesmo tempo, a industria gañou experiencia cos custos das operacións rutineiras de control de contaminación e eliminación de refugallos, resposta aos accidentes e actividades de limpeza. Nos países onde se executan as normas ambientais, o control da contaminación representa un custo coñecido e importante. Hai a tendencia de incluír o aspecto económico na toma de decisións das compañías cando buscan novos sitios para as plantas, e os lugares que teñen fraxilidades ambientais especiais que requiren medidas extraordinarias para protexer a súa calidade ambiental, vólvense menos atractivos, economicamente. En cambio, os parques industriais preplanificados, con sistemas de tratamento e eliminación de refugallos e outras infraestruturas necesarias, ofrecen importantes vantaxes.

En consecuencia, é cada vez máis cómoda a práctica de requirir a aprobación gobernamental previa dos sitios para as industrias que causan impactos que son, potencialmente, negativos.

 • A India, por exemplo, comezou, en 1988, a requirir a aprobación do Consello Estatal de Control de Contaminación respectivo, antes de permitir a selección dun sitio para unha planta, no canto de esperar ata que estea lista para iniciar as súas operacións. O Ministerio de Industria da India estableceu un procedemento formal para a selección de sitios para as industrias moi contaminantes.
 • Recentemente, Indonesia comezou a obrigar ás industrias a que realicen unha análise ambiental das novas instalacións propostas. No caso de identificar impactos significativos, a empresa deberá realizar unha avaliación de impactos completa antes de que poida recibir unha licenza do Ministerio de Industria ou o Consello de Coordinación de Investimentos.

Existe a tendencia a integrar a determinación da idoneidade do sitio ao proceso global de control da contaminación / manexo do medio ambiente. En esencia, moitas axencias que son responsables do control da contaminación, e algunhas das que existen principalmente para promover o desenvolvemento industrial, estiveron perseguindo o mesmo obxectivo que se articula na necesidade de establecer unha estreita integración da avaliación ambiental con outros aspectos da preparación de proxectos, de modo que se dea ás consideracións ambientais a importancia que merecen durante a selección, localización e deseño dos proxectos.

Procedementos xerais

Aínda que existen diferentes metodoloxías para a selección comparativa de sitios, hai sete elementos básicos comúns:

 • Unha lista curta dos sitios potenciais (pode incluír os sitios preferidos así como alternativos);
 • Descrición de cada sitio en termos das fraxilidades ecolóxicas e socioculturais;
 • Análise da capacidade de cada sitio para asimilar impactos en termos dun conxunto común de criterios para a prevención da degradación dos recursos naturais e socioculturais;
 • Eliminación dos sitios que teñan serias limitacións ambientais;
 • Descrición, para os sitios restantes, das medidas necesarias para evitar ou atenuar os impactos e cumprir coas normas ambientais, incluíndo a consideración da factibilidade técnica e institucional, confiabilidade e custo a longo prazo;
 • Consulta coas comunidades afectadas;
 • Clasificación das alternativas e selección do sitio proposto.

Dependendo dos regulamentos aplicables en cada país e a natureza da industria, o proceso de selección do sitio pode levar a cabo dentro do contexto dunha avaliación ambiental, ou como unha análise máis específica, baixo o procedemento da solicitude da licenza ou permiso.

Pódense "preseleccionar" os sitios, tamén, sexa como parte dun proceso de planificación e zonificación que limita o rango de alternativas ás áreas designadas para a industria, ou baixo as políticas de desenvolvemento que tratan de situar o desenvolvemento industrial dentro dos parques respectivos. Se a planificación, zonificación e localización do parque industrial se basea en criterios ambientais, pode non haber ningunha necesidade de análise adicional do sitio, ou os estudos que se requiren poden limitarse a certos temas, como a necesidade de pretratamento das augas servidas da planta proposta. Con todo, a miúdo, é verdade que soamente os criterios da factibilidade económica e técnica se utilizan como a base para identificar as áreas de desenvolvemento industrial. Neste caso, non hai ningunha garantía de que se cumpran os obxectivos ambientais. Deberíase efectuar sempre a avaliación ambiental dos posibles sitios.

No caso da expansión proposta dos medios de produción no sitio actual, é importante avaliar o sitio de acordo cos efectos combinados das operacións existentes e as novas. Posiblemente, algún aspecto único do novo proceso fará que o sitio sexa indesexable, ou as medidas necesarias para manexar o impacto total poden ser tan custosas que un novo sitio sería preferible. O mesmo concepto se aplica á localización dunha nova planta nunha área xa industrializada. O incremento nas emisións atmosféricas cumulativas, por exemplo, pode facer que o sitio sexa inaceptable para a instalación proposta.

Subsectores industriais críticos

A selección do sitio non é o aspecto crítico para todos os subsectores industriais. Sexa debido ao tamaño reducido, ou o tipo de operación, ou ambos, hai plantas que teñen pouco potencial para causar un impacto negativo no ambiente natural ou sociocultural. Indonesia toma isto en conta cun procedemento de avaliación ambiental de dous niveis. Todas as empresas que solicitan licenzas deberán realizar unha avaliación preliminar. Actividades para as cales se identifiquen impactos potencialmente severos, requirirán que se realice unha avaliación de impacto completo.

 • A India optou por un enfoque alternativo. O Ministerio de Industria publica a lista duns vinte subsectores que requiren unha autorización ambiental formal do goberno estatal antes da selección dos sitios. Algúns exemplos son: industrias metalúrxicas primarias, polpa e papel, pinturas, curtido de coiro, baterías, caucho sintético, cemento e electrodeposición. As instalacións grandes terían a obrigación de realizar avaliacións do impacto ambiental segundo os regulamentos do Ministerio do Medio Ambiente e Bosques da India.

Criterios para a selección dos sitios

Débense comparar e seleccionar os sitios segundo un conxunto completo de criterios. Ás veces, poden existir xa criterios de selección de sitios en forma de regulamentos e lineamentos gobernamentais. Onde non existan nesta forma, poden ser derivados de varias fontes, a fin de utilizalos no proxecto. Os criterios poden ser implícitos na planificación e zonificación, como base para determinar a súa idoneidade para uso industrial. As leis ou regulamentos que protexen certas áreas ou recursos fráxiles serven como restricións, e deben ser incorporados aos criterios que se empregan para a selección do sitio. Hai criterios que representan boas prácticas para certas industrias. Finalmente, están os principios xerais para a planificación do uso das terras que son ambientalmente fráxiles.

Continuando co exemplo da India, o Ministerio de Medio Ambiente e Bosques recomendou lineamentos que tratan os seguintes puntos:

 • As áreas que deben ser evitadas; e,
 • Os requirimentos ambientais para os sitios industriais.

Os exemplos danse a continuación (GeethKrishnan 1989):

 • O sitio industrial estará, polo menos, ás seguintes distancias dos lugares que se enumeran:
  • 25 km das áreas ambientalmente ou doutro xeito fráxiles (os exemplos inclúen os sitios relixiosos e históricos e monumentos arqueolóxicos, áreas pintorescas, praias, áreas costeiras e esteiros que sexan criadeiros importantes, parques nacionais e santuarios, lagos naturais e pantanais, e asentamentos tribais);
  • 0,5 km da liña da marea alta nas áreas costeiras;
  • 0,5 km dos límites naturais ou modificados da terra de inundación;
  • 25 km do límite de crecemento proxectado das cidades grandes (poboación de 3 millóns ou máis).
 • Os seguintes son exemplos dos requirimentos ambientais relacionados co uso industrial dos sitios específicos:
  • non pode haber conversión de bosques a outra actividade non forestal para soster a industria;
  • non pode haber conversión das mellores terras agrícolas para uso industrial;
  • ha de haber suficiente espazo no sitio para o almacenamento dos refugallos sólidos e o tratamento apropiado e reutilización das augas servidas;
  • debe haber un "cinto verde" de 0,5 km de ancho ao redor do sitio;
  • debe adaptarse a instalación proposta á paisaxe, de modo que o desenvolvemento non altere os aspectos pintorescos do lugar.

Posiblemente, as pautas da India non sexan aplicables en todos os países, pero demostran os tipos de consideracións que os gobernos están esixindo para a selección dos sitios industriais. Os seguintes son exemplos doutros factores que poderían incluírse na lista das características que prohiben a selección dun sitio en particular para uso dunha industria que sexa moi propensa a producir contaminación (dependendo da natureza da industria):

 • Se se trata dunha área que recarga un acuífero que é utilizado, actualmente, para auga potable, ou se existe a posibilidade de que sexa utilizado no futuro, ou se se trata dunha área de captación de auga para un reservorio público de auga potable;
 • Se as augas que as reciben non poden absorber as augas negras sen que se degrade a súa calidade, a pesar do tratamento adecuado;
 • Se a zona climática tende a experimentar períodos de insalubridade do aire;
 • Se se trata do hábitat dunha especie en perigo de extinción:
 • Se o sitio (ou os camiños de acceso) están preto de institucións cuxo uso da terra sexa incompatible, por exemplo, centros de saúde, escolas, áreas residenciais;
 • Se non existe ningunha capacidade rexional para eliminar os refugallos perigosos (se a industria os produce).

Hai outros factores que, normalmente, non exclúen o sitio da consideración, pero representan áreas de impacto potencial e deben ser tomados en conta para a clasificación dos sitios alternativos:

 • O número de residentes que serían desprazados;
 • O número de propiedades que serían afectadas ou expropiadas;
 • A distancia ao lugar máis próximo onde se faga uso non industrial da terra; e,
 • Compatibilidade das augas servidas co sistema local de recolección e tratamento, se existe.

Relación coa avaliación ambiental

Unha das áreas onde a avaliación ambiental pode ser máis efectiva é a da selección do sitio para a planta, pero unicamente se se inicia o proceso de avaliación antes de finalizar o proceso de seleccionar as opcións. Os proxectos complexos de desenvolvemento industrial e as instalacións similares que teñen o potencial para causar un impacto ambiental significativo, non poden ser manexados mediante a aplicación simple dos criterios de selección do sitio. Estes proxectos requiren unha avaliación ambiental completa. Esta debe comezar moito antes de tomar a decisión en canto á selección do sitio, de modo que se poidan considerar as alternativas reais. Ao identificar os impactos potenciais asociados con cada lugar, e ao comparar os sitios sobre esta base, saen á luz, moi oportunamente, as cuestións ambientais, e isto permite que os planificadores e deseñadores do proxecto poidan aproveitar ao máximo todas as formas posibles de evitar os impactos. No caso dos impactos que non poden ser evitados e que sexan aceptados como parte dos custos do desenvolvemento, preséntase a oportunidade de seleccionar un sitio alternativo e, como resultado, a eficiencia das medidas tomadas para atenuar os impactos pode ser máis alta e os custos das mesmas, máis baixos do que sería doutro xeito. Ademais, a avaliación ambiental oportuna axuda a evitar as interrupcións, demoras e custos adicionais que ocorren cando é necesario cambiar de sitio debido a cuestións ambientais, ou a falta de aceptación do público, que saen á luz durante o deseño final.

Participación da comunidade na selección do sitio para a planta industrial

É moito menos común que participe a comunidade na decisión acerca da a selección do sitio para unha industria privada, que para un proxecto de investimento público; con todo, é sumamente conveniente promover esta práctica. En xeral, as empresas que tiveron a participación oportuna dos residentes locais nas decisións que lles poden afectar, dan no caso de proxectos contenciosos, atopárona útil. Se se efectúa correctamente, conduce a un mellor entendemento mutuo, e pode servir de base para fomentar relacións comunitarias produtivas, no canto de protesta de todo o mundo.

AC-551

A AC-551 é unha estrada da rede primaria básica dependente da Xunta de Galicia. Une a A-6 e a AG-55 (saída 7) coa AC-552, a AC-415 e o polígono industrial de Sabón mediante 1,26 quilómetros de percorrido que se desenvolven na súa totalidade no concello de Arteixo.

Agüimes

Agüimes é un municipio español pertencente á provincia das Palmas, nas Illas Canarias. Está situado no sueste da illa de Gran Canaria. Posúe varios espazos naturais protexidos.

O municipio ten hoteis e casa de curto aloxamento para poder desenvolver o turismo rural, o que atrae varios centos de visitantes ao ano. Posúe tamén un polígono industrial (o de Arinaga) no que se aloxan máis de 700 empresas.

Aiara

Aiara (en castelán: Ayala, oficialmente Ayala/Aiara) é un concello de Áraba, no País Vasco. Pertence á cuadrilla de Aiara e tiña en 2014 unha poboación de 2 929 habitantes.

O actual municipio de Aiara comprende a maior parte da antiga Terra de Aiara, unha rexión que abarcaba tamén outros municipios da zona e que administrativamente estaba diferenciada de Áraba e Biscaia, sendo considerada como unha provincia da Coroa de Castela. Ese sistema mantívose ata 1842, cando quedou integrada na provincia de Áraba.

O municipio está formado por 24 localidades. A industria concéntrase principalmente nas proximidades da localidade de Murga, onde se atopa o Polígono Industrial de Aiara. Existe unha importante implantación do sector do moble na zona.

Ampuero

Ampuero é un concello da comunidade autónoma de Cantabria (España). Limita cos municipios de Limpias, Liendo, Voto, Guriezo e Rasines.

A súa localización no centro da comarca de Asón-Agüera estableceuna de cabeceira comarcal, posuíndo importantes servizos e un polígono industrial nas súas proximidades. Este municipio ten varios atractivos como son a pesca de troita e salmón e a respectiva gastronomía, como tamén a festa da Virxe Nena, declarada de interese turístico rexional cos populares encerros taurinos. Ten unha superficie de 32,3 km², e está a unha distancia de 55 quilómetros de Santander, a capital cántabra.

Andrade, Pontedeume

San Martiño de Andrade é unha parroquia que se localiza no sur do concello coruñés de Pontedeume. Segundo o IGE en 2013 tiña 401 habitantes (207 mulleres e 194 homes) distribuídos en 14 entidades de poboación, o que supón unha diminución en relación ao ano 1999 cando tiña 467 habitantes.

O peso desta parroquia na economía do concello é importante xa que no lugar do Vidreiro se sitúa o polígono industrial de Pontedeume.

Ansemil, Celanova

Santa María de Ansemil é unha parroquia do concello ourensán de Celanova na comarca da Terra de Celanova. No ano 2010 tiña 130 habitantes (67 homes e 63 mulleres) distribuídos en 5 entidades de poboación, o que supón unha diminución de 15 habitantes en relación ao ano 2000.

Bértoa, Carballo

Santa María de Bértoa é unha parroquia que se localiza no centro do concello de Carballo na comarca de Bergantiños. Abarca unha extensión de 12.05 km² e segundo o IGE en 2013 tiña 1.581 habitantes (797 mulleres e 784 homes), distribuídos en 15 entidades de poboación, o que supón un aumento en relación ao ano 1999 cando tiña 1.474 habitantes.

Nesta parroquia atópase un dos polígonos industriais de Carballo e a Igrexa de Santa María de Bértoa.

Na rotonda de acceso ao polígono encontrase unha escultura do artista Xosé Manuel Facal, de nome "O Escalo", que está elaborada case na súa totalidade con restos de metal reciclado.

Cemiterio de Boisaca

O Cemiterio municipal de Boisaca é o principal cemiterio do concello de Santiago de Compostela, con 66.000 metros cadrados e unhas 12.000 prazas entre sepulturas (8.659), nichos (2.433) e panteóns (168). Está situado no lugar de Boisaca, ó norte da cidade, a carón do Polígono industrial do Tambre e da estrada N-550.

O lugar foi escenario de varios fusilamentos durante os primeiros meses da Guerra Civil española, polo cal existe un recordo nun dos muros do cemiterio en homenaxe ós executados, con varias placas dos concellos de Santiago de Compostela e de Ordes.

O Vidreiro, Andrade, Pontedeume

O Vidreiro é un lugar da parroquia de Andrade no concello coruñés de Pontedeume na comarca do Eume. Segundo o Instituto Nacional de Estadística en 2010 tiña sete habitantes (tres homes e catro mulleres).

A aldea dá nome ao polígono industrial do Vidreiro.

Oseiro, Arteixo

San Tirso de Oseiro é unha parroquia que se localiza no norte do concello de Arteixo na comarca da Coruña. Segundo o IGE de 2016 tiña 5.283 habitantes (2.681 homes e 2.602 mulleres) distribuídos en 7 entidades de poboación, o que supón un aumento en relación ao ano 1999 cando tiña 3.792 habitantes.

En 1965 creouse o Polígono Industrial de Sabón.

Parque de Vioño

O Parque de Vioño é unha zona verde municipal na cidade da Coruña. Foi inaugurado en decembro de 2006 cunha superficie de 37 049 metros cadrados.Leva o nome da aldea derrubada no mesmo lugar para a construción do propio parque así como da urbanización que se xestou arredor do mesmo. Asemade, foron conservados algúns dos hórreos xa existentes no lugar, que ficaron integrados dentro da zona verde.

O seu perímetro está delimitado polas rúas Revolución Francesa, José María Rivera Corral, Isaac Peral e Pasteur. Cara o SO do parque atópase o polígono industrial da Agrela.

Polígono industrial A Grela - Bens

O polígono industrial A Grela - Bens é unha zona industrial e de uso terciario-mixto situada no concello da Coruña, promovida polos antecesores da SEPES. Foi creado en 1961, o que o converte no máis antigo de Galicia, e conta cunha superficie de 1 421 818 metros cadrados. Leva o nome das localidades próximas da Grela e Bens.

Nel están instaladas máis de 550 empresas, que xeran máis de 20 000 empregos directos, algunhas de grande relevancia a nivel autonómico como Alcoa, Comar, Hijos de Rivera, R, Alba Conde, Cafés Siboney, Dielectro Industrial, Kina Fernández, Eulen, Ipasa, Repsol, SGL Carbon, Vodafone, Marineda City ou Voz Audiovisual. No polígono teñen sede os concesionarios de Toyota, Opel, Fiat, Ford e Nissan.

Polígono industrial Curtis-Teixeiro

Polígono industrial Curtis-Teixeiro é unha actuación industrial creada pola SEPES no concello de Curtis en 2005, nos terreos que ocupara Sidegasa.

Polígono industrial Río do Pozo

O polígono industrial Río do Pozo é unha zona industrial e de uso terciario-mixto situada no concello de Narón.

Polígono industrial de Sabón

O Polígono Industrial de Sabón é unha zona industrial situada na parroquia de Oseiro, no concello de Arteixo. Leva o nome da aldea de Sabón e foi posto en funcionamento en 1965, aínda que as primeiras empresas non se instalaron até a década de 1970.

Polígono industrial do Campiño

O Polígono Industrial do Campiño é unha área industrial situada entre as parroquias de Marcón (Pontevedra) e Tourón e Xustáns (Ponte Caldelas). Sitúase na aba do monte da Fracha, a 7,5 km da cidade de Pontevedra.

Sociedad Estatal de Promoción de Suelo

A Sociedad Estatal de Promoción de Suelo (SEPES) é unha entidade pública empresarial dependente do Ministerio de Fomento, cuxo fin último é a xestión pública do solo en todos os seus aspectos, incluíndo solo industrial, residencial, terciario e loxístico.

Nalgúns casos a actividade desta entidade reflíctese en forma de Sociedades Mercantís, Consorcios Urbanísticos e Xuntas de Compensación, nas que participan tamén Comunidades Autónomas, Concellos, outros Organismos Públicos e mesmo a iniciativa privada.

O seu ámbito de actuación é moi amplo participando tanto en intervencións urbanas de gran calado, actuacións residenciais e parques empresariais.

VG-1.2

A VG-1.2 ou Vía de Alta Capacidade Ares-Mugardos é un corredor, actualmente unha vía para automóbiles, que conecta a AP-9F, á altura do polígono industrial Vilar do Colo, cos concellos de Ares e Mugardos. Foi inaugurada en outubro de 2005.En maio de 2015 a Xunta de Galicia aprobou unha modificación do plano sectorial viario da área de Ferrol que incluía novos enlaces coas estradas N-651 e AC-133.

Zona Franca - Port

A Zona Franca - Port é un sector que pertence ao distrito de Sants-Montjuïc da cidade de Barcelona, pero que non é considerado barrio porque non ten poboación. É un espazo de actividades industriais e loxísticas e que engloba dúas zonas: a Zona Franca e o Porto de Barcelona.

O Polígono Industrial da Zona Franca foi un intento de dotar á cidade dun porto franco libre de aranceis para a importación e a exportación de mercancías. O proxecto do porto franco finalmente non foi viable malia a construción do porto de Barcelona, pero creouse un polígono franco, que tivo como símbolo e motor principal nos seus inicios a fábrica de coches Seat. Despois de ser unha das concentracións industriais máis grandes do mar Mediterráneo, actualmente reorientouse cara as actividades loxísticas. O polígono está situado nun lugar estratéxico, entre o porto de Barcelona e o Aeroporto Internacional de Barcelona.

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.