Bacharelato

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas.

No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa do Ensino Secundario. Ten carácter voluntario e unha duración de dous cursos, normalmente entre os 16 e os 18 anos.

Pode ser:

 • Ciencias
 • Humanidades e ciencias sociais
 • Arte

Os estudos desta etapa perseguen os seguintes obxectivos:

 • Formación xeral, que favoreza unha maior madurez intelectual e persoal, así como unha maior capacidade para adquirir unha ampla gama de saberes e habilidades.
 • Preparatoria, que asegure as bases para estudos posteriores, tanto universitarios como de formación profesional.
 • Orientadora, que lles permita aos alumnos canalizar as súas preferencias e intereses.

As materias que se imparten son máis especializadas que no Ensino Secundario Obrigatorio.

Ao finalizar o bacharelato o alumno pode presentarse a un exame de selectividade, o cal consiste nunhas probas escritas que permiten ter acceso aos estudos universitarios, ou ben acceder a ciclos formativos de grao superior.

Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

Materias do primeiro curso

Materias troncais

Materias de opción de Ciencias (elección de dúas)

 • Debuxo Técnico
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e química

Materias de opción de Humanidades e Ciencias Sociais (elección de dúas)

 • Grego
 • Economía
 • Literatura Universal
 • Historia do mundo contemporáneo

Materias de opción de Arte (elección de dúas)

 • Literatura Universal
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Cultura audiovisual

Materias específicas

 • Educación Física

Un mínimo de 2 e un máximo de 3 das seguintes:

 • Análise Musical I
 • Segunda Lingua Estranxeira I
 • Anatomía Aplicada
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Cultura Científica
 • Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
 • Debuxo Artístico I
 • Volume
 • Linguaxe e Práctica Musical
 • Relixión
 • Unha materia do bloque de materias troncais ou específicas

Materias do segundo curso

Materias troncais

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Estranxeira (Normalmente Inglés)
 • Historia de España
 • Lingua cooficial (galego, catalán ou éuscaro).
 • Matemáticas (Ciencias)
 • Matemáticas orientadas ás CC. SS. (Ciencias Sociais)
 • Latín (Humanidades)
 • Fundamentos de Arte (Arte)

Materias de opción de Ciencias (elección de dúas)

 • Bioloxía
 • Debuxo Técnico II
 • Xeología
 • Física
 • Química

Materias de opción de Humanidades e Ciencias Sociais (elección de dúas)

 • Economía da Empresa
 • Grego II
 • Historia da Arte
 • Historia da Filosofía
 • Xeografía

Materias de opción de Arte (elección de dúas)

 • Cultura Audiovisual II
 • Artes Escénicas
 • Deseño

Materias específicas

Un mínimo de 2 e un máximo de 3 das seguintes:

 • Análise Musical II
 • Ciencias da Terra e do Medioambiente
 • Debuxo Artístico II
 • Debuxo Técnico II (agás se xa é cursada)
 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Relixión
 • Historia da Música e da Danza
 • Imaxe e Son
 • Psicoloxía
 • Técnicas de Expresión Gráfico-plástica
 • Segunda Lingua Estranxeira II
 • Tecnoloxía Industrial II
 • Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
 • Historia da Filosofía
 • Unha materia do bloque de asignaturas troncais non cursada.
Antonio Gil Merino

Antonio Gil Merino, nado en Castrillo de Villavega (Palencia), o 4 de xuño de 1916, e falecido na Coruña o 18 de outubro de 2009, foi un historiador, arquiveiro e escritor galego.

Antonio Odriozola

Antonio Odriozola Pietas, nado en Gasteiz o 1 de xuño de 1911 e finado en Pontevedra o 7 de decembro de 1987, foi un bibliógrafo, investigador e erudito vasco.

Clara Campoamor

Clara Campoamor, nada en Madrid o 12 de febreiro de 1888 e finada en Suíza o 30 de abril de 1972, foi unha política e feminista española. Como deputada defendeu nas cortes o sufraxio universal, especialmente o voto feminino, lográndoo o 1 de outubro do 1931.

Comités Abertos de Estudantes

Os Comités Abertos de Estudantes foi unha organización estudantil nacionalista de esquerdas, formada por estudantes de ensino medio, bacharelato e formación profesional e, tal e como indican os seus estatutos, podía pertencer aos CAE calquera estudante. O 10 de maio de 2008 disolveuse para formar cos CAF unha nova organización estudantil, Comités.

Fundáronse no ano 1990 como extensión ao ensino medio do proxecto dos CAF, coincidindo coas eleccións ao Consello Escolar Galego.

Doutoramento

O doutoramento é o grao académico do nivel máis alto. Tradicionalmente, a concesión dun doutoramento implica o recoñecemento dun candidato como igual por parte da facultade da universidade na que estudou. Esencialmente hai tres tipos de doutoramento:

En investigación

First-professional (EUA soamente)

HonoríficoOs primeiros normalmente son concedidos en recoñecemento a unha investigación académica dun estándar publicable (aínda se non se publica), e que representa unha contribución polo menos modesta ó coñecemento humano. Usualmente avalíase a través da defensa dunha disertación ou tese doutoral, aínda que ás veces pode aceptarse un corpo coherente de literatura publicada. Os últimos outórganse por unha contribución substancial a un campo, aínda que non hai requisitos de natureza académica.

Educación secundaria

A educación secundaria é unha etapa do proceso educativo das persoas. No sistema educativo español actual, recollido na Lei Orgánica de Educación de 2006, abrangue unha etapa obrigatoria (ESO), e outra post-obrigatoria (Bacharelato e Formación profesional en ciclos formativos).

Educación secundaria obrigatoria

ESO redirixe a esta páxina. Para más información sobre o European Southern Observatory, véxase Observatorio austral europeo.A educación secundaria obrigatoria (ESO) é o nivel educativo en ensino medio en España, obrigado dende a implantación da LOGSE a comezos dos anos noventa.

Ensino

O ensino é o acto de transmisión de coñecementos e hábitos por parte dun mestre ou ensinante a uns alumnos. Normalmente desígnase con esta palabra a acción do profesor na educación formal, ou a do oficial ou experto nun traballo ou afección.

Tradicionalmente, consta dos seguintes elementos: docente, alumnos, avaliación, currículo ou materia a ensinar e escola ou marco de aprendizaxe.

Hoxe en día asóciase ensino só á transmisión de contidos, por iso prefírese falar de educación, que é un termo máis amplo, por referirse ás aprendizaxes.

Facultade

Unha facultade é unha institución docente de estudo e investigación que normalmente constitúe unha subdivisión dunha universidade. Abrangue unha área de estudo concreta ou un conxunto de áreas relacionadas. A antiga Universidade de París, que serviu de modelo para a maioría das universiades medievais de Europa, tiña catro facultades: Teoloxía, Leis, Medicina e Artes. Todos os alumnos tiñan que graduarse nunha delas para poder proseguir os estudos noutra das tres restantes.

As facultades deben o seu nome ó feito de que teñen a atribución ou potestade legalmente recoñecida de outorgar graos académicos, o cal supón que son consideradas autoridades cualificadas para certificar a calidade da formación e os coñecementos dos seus propios titulados. Os graos académicos que outorga unha facultade poden ser de licenciatura ou enxeñaría, de mestría e especialmente, o de doutoramento. Tamén poden ofrecer diplomaturas. Antigamente outorgaban tamén o grao de bacharelato, que era un grao académico até certo punto semellante á actual diplomatura. Nalgunhas universidades, como a UNAM de México, os centros docentes que non teñen programas de doutoramento son chamadas escolas, reservando o nome de facultade para aqueles que si o teñen.

Formación profesional

A formación profesional (FP) é unha fase do proceso de educación centrada na aprendizaxe encamiñada fundamentalmente ao mundo laboral, aínda que os ciclos de grao superior adoitan preparar tamén para os estudos técnicos universitarios, como poden ser as enxeñerías. A actual Lei Orgánica de Educación (2006) recolle toda a normativa ao respecto.

Pódese acceder á formación profesional dependendo do grao:

Ciclo formativo de grao medio: pódese acceder despois de obter o título de ESO ou ben facendo unha proba de acceso específica de grao medio para a que é necesario ter 16 anos.

Ciclo formativo de grao superior: pódese acceder despois de obter o título de Bacharelato ou ben facendo unha proba específica de acceso ao grao superior para a que é necesario ter 20 anos, ou ben ter 18 anos e ter feito un grao medio.Aínda que poida parecer paradoxal, despois de aprobar un grao medio non se pode acceder a un grao superior directamente, hai que facer a correspondente proba de acceso ou retomar e aprobar o bacharelato.

A formación no centro escolar compleméntase co módulo de FCT (formación no centro de traballo), unhas prácticas nas que se traballa nunha empresa entre 300 e 400 horas e sen as cales é imposible conseguir o título.

Tras rematar un ciclo formativo de grao superior (CFGS) pódese acceder a algunhas diplomaturas e licenciaturas universitarias.

En España existe outra modalidade de formación non regulada que é a Formación Profesional Ocupacional, dirixida a persoas desempregadas entre 16 e 65 anos e na que se adquiren formación e cualificación para a integración e inserción laboral. Está xestionada polo INEM ou o organismo correspondente de cada comunidade autónoma.

Física

A física (do latín physica, -ae, denominación das ciencias naturais, procedente do grego phusis 'natureza'), é unha ciencia que estuda as propiedades da materia, a enerxía, o espazo-tempo e as súas interaccións, considerando unicamente os atributos susceptíbeis de seren medidos.

Gonzalo Brañas Fernández

Gonzalo Brañas Fernández, nado na Coruña o 17 de decembro de 1866 e finado na mesma cidade o 2 de agosto de 1948, foi un físico e inventor galego.

IES Laxeiro

O Instituto de Ensinanza Secundaria Laxeiro é un centro de ensinanza secundaria, bacharelato e ciclos formativos pertencente á rede pública de institutos da Xunta de Galicia, situado en Lalín.

IES Otero Pedrayo de Ourense

O IES Otero Pedrayo de Ourense é un centro de ensino secundario pertencente á rede pública de institutos da Xunta de Galicia, situado en Ourense. Leva o nome do escritor Ramón Otero Pedrayo. Localízase a carón do Xardín do Posío, situado no barrio do mesmo nome. No centro impártese educación secundaria obrigatoria e Bacharelato.

Isidoro Millán González-Pardo

Isidoro Millán González-Pardo, II conde de Quirós, nado en Pontevedra o 11 de xuño de 1922 e finado en Santiago de Compostela o 17 de decembro de 2002, foi un erudito galego, catedrático de lingua grega e autor de estudos especializados sobre epigrafía, toponimia e paleolingüística galaica e hispana. Foi membro numerario da Real Academia Galega.

Karl Alexander Müller

Karl Alexander Müller, nado o 20 de abril de 1927 na cidade suíza de Basilea, é un físico suízo que recibiu, xunto con Johannes Georg Bednorz, o Premio Nobel de Física de 1987, polas súas investigacións coas cerámicas supercondutoras.

Licenciatura

A licenciatura é unha carreira universitaria de longa duración (entre 4 e 6 anos), diferente á arquitectura e á enxeñería, na que xeralmente se imparten cursos máis especializados que nunha diplomatura. Outra diferenza salientable é que en xeral, as licenciaturas créanse en torno a unha área do saber (Química, Literatura, Dereito etc.), mentres que as diplomaturas e outras carreiras de menor duración adóitanse configurar atendendo ás necesidades dun oficio concreto (Óptica, Enxeñería Técnica, Enfermería). As licenciaturas impártense nas facultades.

Dependendo da universidade na que se curse, unha licenciatura pode conformar unha unidade académica independente, ou ser parte duns estudos segmentados nos que a Diplomatura é o primeiro ciclo e a Licenciatura é o segundo. Consecuentemente, ós estudos de máster e doutoramento coñéceselles coma estudos de terceiro ciclo. O conxunto de estudos de diplomaturas, licenciaturas e doutorados pertence á Educación Superior e son chamados Estudos Superiores.

No mundo anglosaxón as licenciaturas coñécense coma Bachelor's Degree, e normalmente distínguese entre letras e ciencias: BA ou Bachelor of Arts e BS o Bachelor of Science.

Melvin Schwartz

Melvin Schwartz, nado en Nova York o 2 de novembro de 1932 e finado en Twin Falls o 28 de agosto de 2006, foi un físico estadounidense.

Tortoreos, As Neves

Santiago de Tortoreos é unha parroquia que se localiza no concello das Neves na comarca do Condado. Segundo o padrón municipal de 2008 tiña 648 habitantes (331 mulleres e 317 homes), distribuídos en 19 entidades de poboación, o que supón un aumento en relación ao ano 2004 cando tiña 645 habitantes.

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.