Majandusteaduse mõisteid

Siin on loetletud majandusteaduse mõisteid.

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

#

13. kuupalk

A

- aare - aažio - aažioteooria - abimajand - abitootmine - adraraha - agraarsektor - agraar-tööstuskompleks - agraarühiskond - aheldatud väärtused referentsaasta järgi - ahelindeks - ainetu toode - ajategurimajandus - akreditiiv - aktsepteerimisväärtus - aktiivne rahvastik - aktsia - aktsiabörs - aktsiakapital - aktsiaorder - aktsiate esmane avalik pakkumine - aktsiis - aktsionär - alampalk - allhange - alltöövõtja - alternatiivkulude teooria - alternatiivraha - ametkondlikkus - ammendumine - amortisatsioon - annuiteet - AOL-tehnika - apostill - ärakiri - arbitraaž - arengumaade võlakriis - arhiveerimistunnus - arvelduskonto - arvelduskrediit - arvelduspäev - astmeline tulumaks - asutamisotsus - ATTAC - austria koolkond - autarkia - autoriseerimine - autoriseerimispäring - autoriseerimispiir - avalik haldus - avalik hüvis - avalik sektor - avaliku sektori ökonoomika - avatud majandus - ažiotaaž

B

B2B turundus - baasaasta - bartertehing - basel I - basel II - bilansikirje - bilansireisting - bilansireiting - bilansiväline kirje - bilanss - binoommudel - blankett - börs - börsihind - börsil kaubeldav fond - börsiväline - Bretton Woodsi institutsioonid - Bretton Woodsi konverents - BRIC - briifimine - broneerimine - brutomarginaal - brutopalk - brutotulu

C

- Chicago koolkond

D

- datoveksel - debiteerimise kuupäev - deebetkaart - deebetmakse - defitsiit - deflatsioon - deindustrialiseerumine - dematerialiseerimine - demograafilis-majanduslik paradoks - deposiit - devalveerimine - diferentseeritud määrad - dirigism - disinflatsioon - diskonteerimine - diskontomäär - diskrimineerimine tööturul - dividend - dokumentaalmakse - Doonor - dotatsioon - doteerimine - Dow Jones - Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksid - duaalne majandus - dumping - duokonto - duratsioon

E

e-arve - eelarve - eelarveaasta - eelkommunikatsioon - eelmise aasta hindades väärtused - Eesti eksport - Eesti energeetika - Eesti hea raamatupidamistava - Eesti import - Eesti majanduse ajalugu - Eesti maksusüsteem - Eesti pangandus - Eesti rahapoliitika - eetiline investeering - ehitusettevõte - ehitushinnaindeks - ekspluateerimine - eksport - eksportkultuur - eksportvili - elatusmajandus - elatustase - elektrooniline maksevahend - elektroonilised kanalid - eluasemelaen - elustandard - emaettevõte - e-majandus - emiteerimistulu - energiabörs - energiakriis - e-raha - eraettevõte - eraisik - erakaup - eraklient - eraldis - erasektor - ergutusmaks - esimene maailm - esindaja - esindamisprobleem - ettevõte - ettevõte - ettevõtja - ettevõtlus - ettevõtluskeskkond - ettevõtluspoliitika - ettevõtlusvormid - ettevõtte ühiskondlik vastutus - ettevõtte ühiskondlik vastutus - euribor - Euroopa Majanduspiirkond - evolutsiooniline majandusteooria - evolutsiooniline mänguteooria

F

faktooring - faktuurarve - finantsanalüüs - finantseerimine - Finantsinspektsioon - finantsinstrument - finantsjuhtimine - finantskapital - finantskirjaoskus - finantskriis - finantsplaneerimine - finantsrisk - Spekulatsioon - finantsteenused - finantsturg - finantsvara - finantsvõimendus - fiskaalpoliitika - fond - fondi depoopank - fondikorraldus - fondiorder - fondiosak - fondivalitseja - fordism - forvard - füsiokratism - futuur - FIE

G

GAAP - garantii - geograafiline tööjaotus - Gini indeks - Gini koefitsient - globaalne kapitalism - globaalne ühisomand - globaalne ümberorienteerumine

H

hange - heaoluökonoomika - Heckscheri-Ohlini mudel - Heckscheri-Ohlini teoreem - hetketehing - hind - hindamisakt - hinna ja kasumi suhe - hinnadiskrimineerimine - hinnakujundus - hinnavõrdlus - hoiukuu - hoiu-laenuühistu - hoiuperiood - hoiustamine - Hollandi tõbi - hooldustasu - horisontaalne integratsioon - hüperinflatsioon - hüpoteek - hüpoteeklaen

I

- iBAN - idufirma - impordikvoot - industrialiseerimine - inflatsioon - inimkapital - inimressurss - inkassatsioon - inkasso - inkassonõue - institutsionaalne majandusteadus - intress - intressimäär - investeerimine - investeerimisfond - investeerimiskonto - investeerimislaen - investeerimistoode - investeering - investeeringute tootlus - investor

J

jaekett - jaepangandus - jagamismajandus - järelmaks - järelmaksukaart - järelturg - jätkusuutlik ettevõtlus - jätkusuutlik majandus - jooksevkonto - Juhtimine - juriidiline isik

K

- kaal 0% - kaardimakse - kaaslaenaja - kaaslaenajad - käendaja - käendusleping - kahekordse kirjendamise põhimõte - käibekapital - käibekapitali kordaja - käibekapitalilaen - käibeteatis - käibevara - käitumisökonoomika - käive - kalatööstus - kapital - kapitali adekvaatsus - kapitalinõue - kapitalism - kapitaliturg - käsipant - käsitööline - kasum - käsumajandus - kasumi tulusiduvus - kasumiaruanne - kasusaaja - kasutusrent - kasvukonto - kattekonto - kattevaluuta - kaubabörs - kaubakäive (sadamas) - kaubakäive - kaubandus - kaubanduspoliitika - kaubaväärtpaber - kaup - kaupleja - kauplemiskonto - kauplus - kavandatud vananemine - keskkonnajuhtimine - keskkonnajuhtimissüsteem - keskkonnamajandus - keskkonnamaks - keskpank - kilulaat - kindlustus - kindlustusasutus - kindlustushüvitis - kindlustuskaitse - kindlustusperiood - kindlustusselts - kindlustusvõtja - kinnine tootmistsükkel - kinnisasi - kinnistamine - kinnisvaramajandus - kinnisvaraturg - kirjend - kirjendamine - klassikaline koolkond - klassikaline majandusteadus - kliendinõustaja - kliendireiting - kliiring - kodukapitalilaen - kogu omamiskulu - kogumiskonto - kogutoodang - koguvara käive - kohaselt - kohustis - kohustistasu - kohustuslik kogumispension - kohustuslik reserv - kolmas maailm - kombineeritud kapitaliväärtpaberid - komisjonitasu - kommertsiaalsus - kommertspaber - kommertspank - kompanii - kompensatoorne fiskaalpoliitika - kondratjevi lained - konkurents - konsolideerimine - konsortsium - konsumerism - konteerimine - konto debiteerimine - konto - kontojääk - kontoväljavõte - kontsern - konverteerimisvaluuta - koonddokument - korrespondentpank - kõrvalfirma - krediidi kulukuse määr - krediidiasutus - krediidirisk - krediitkaart - külapood - kullastandard - kulu - kulude plaanimine - kulumine - kupüür - kuuhooldustasu - kuulimiit - kvaliteedikulud - kvaternaarne sektor - kviitung - kvoot

L

- läbipaistev pangakonto - laen - laenu provisjon - laenu vaba jääk - laenu vahetamine looduskaitse vastu - laenude järelevalve - laenugraafik - laenukomitee - laenukomponendid - laenulimiit - laenumakse - laenupädevus - laenupoliitika - laenurisk - laenusaaja - laenusumma - laenutulu - Laissez faire - laostav kasv - lapstööjõud - latifundiumLean Startup - lepingutasu - leppetrahv - liberaalne turumajandus - liberaliseerumine - lihtintress - liigkasuvõtmine - liising - liising - liitintress - likviidsus - likviidsuse suhtarvud - likviidsuskordaja - limiidikonto - limiiditasu - lisandväärtus - logelemine - logistikasüsteem - loodusvarade nappus - loomemajandus - loovettevõtlus - lühiajalise võlgnevuse käibekordaja - lühiajalise võlgnevuse kattekordaja - lühikeseks müümine

M

- maa-arvestus - maabilanss - maaelu- ja põllumajanduslaen - maafond - maahindamine - maailmamajandus - maamaks - määratud maksed - maatulukus - madalaim unikaalne hind - magusate jookide maks - majandamine - majandus - majandusanalüüs - majandusarvestus - majanduse restruktureerimine - majandusgeograafiline asend - majandusharu - majandushoob - majandusindikaator - majanduskasv - majandusklaster - majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon - majanduskriis - majanduslangus - majandusliit - majanduslik ebavõrdsus - majanduslik ekstremism - majanduslik heaolu - majanduslik stiimul - majandusmatemaatika - majandusmudel - majanduspoliitika - majandussektor - majandusstruktuur - majandussurutis - majandussüsteem - majandusteadlane - majandusteadus - majandustehing - majandusteooria - majandustsükkel - majandusüksus - makrokeskkond - makroökonoomika - maksebilanss - makseinstrument - maksejõuetus - maksekorraldus - maksepäev - maksepuhkus - maksesüsteem - maksevahend - maksevahendaja - maksevalmiduse kordaja - maksevõime kordaja - maksevõime suhtarvud - maksud - maksumäär - maksundus - maksusoodustus - maksustatav tulu - maksusüsteemid - maksutoime - Marginaal - marginalism - marksism - marsruutimisnumber - mastaabisääst - materjalikulu teenuseühiku kohta - meelelahutustööstus - merkantilism - mess - mikroettevõtja - mikrokeskkond - mikroökonoomika - mitteametlik majandus - mitteelastne nõudlus - mittenoteeritud aktsia - mitteresident - monetaarpoliitika - monetarism - monopol - moonutav stiimul - motivatsiooniuuringud - munitsipaalettevõte - müntimine - müntimisõigus - must neljapäev - müügiesindus - muutuvkulu

N

- naftariik - naturaaltasu - neokapitalism - neoklassikaline koolkond - netopalk - netosissetulek - nimiväärtus - nominaalne - nominaaltulusus - nostrokonto - nõudlus - nõudluse ohjamine - nõudluskõver

O

- obligatsioon - offshore - offshore-pangandus - offshore-piirkond - olelusring - omafinantseerimine - omakapital - omakapitali tootlus - omamärgitoode - omandiõigustunnistus - omavastutus - õnnetusjuhtum - OPEC - oportunistlik majandusteooria - optsioon - optsiooni kasutamishind - osak - osakapital - osakud - osalusmajandus - osanik - osaühing - ostujõud - otseinvesteering - otsekorraldus

P

pakkumine - pakkumine ja nõudlus - palgatööline - palk - pangajooks - pangakaart - pangakonto - pangandus - pangapäev - pangasaladus - pank - pantkiri - paralleelimport - Pareto-efektiivne jaotus - paternalism - pearaamat - pensionifond - personalijuhtimine - Phillipsi kõver - Pigou maks - piimandus - piirkasulikkus - pikaajaline laen - PIN - plaanimajandus - poliis - poliitiline ökonoomia - POS terminal - postfordism - postkapitalism - Prestoni kõver - primaarne sektor - privatiseerimine - proaktiivne - probleemlaen - progressiivne tulumaks - projektipõhine organisatsioon - prokurist - protektsionism - provisjon - provisjoneerimine - puhastoodang - puhasväärtus - põhiosa võlg - põhivaluuta - põllumajandusühistu - päevakauplemine - päevaraamat - päevaraamatukirjend - pärimisõigus - pärimisõigustunnistus - püramiidskeem - püsikorraldus - püsikulu - püsilaekumine - püsimakse

R

raamatupidamine - raamatupidamise eest vastutav isik - raamatupidamise kontoplaan - raamatupidamise sise-eeskiri - raamatupidamiskohustuslane - raamatupidamiskonto - raamatupidamisregister - raamatupidamistalu - raha keskmine laekumisperiood - raha - rahandus - rahareform - raharinglus - rahaturg - rahaturuinstrument - rahavoog - rahavoogude aruanne - rahaühik - rahaühikud - rahvamajandus - rahvusvaheline kaubandus - rahvusvaheline korporatsioon - rahvusvaheline makse - rahvusvaheline tööjaotus - rasketööstus - raskeveokimaks - ratsionaalse valiku teooria - reaaltulu - reaganoomika - referentsaasta - registreerimisnumber - registrikood - regressiivne tulumaks - regressinõue - rekapitaliseerimine - reklaam - renditalu - rent - rentaablus - reservvaluuta - ressursid - ressursimajandus - ressursipõhine majandus - ressursside nappus - revalveerimine - riigi arengutase - riigi rahandus - riigi rahapoliitika - riigiabi - riigieelarve - riigiettevõte - riigihange - riigikapitalism - riigireiting - riigistamine - riiklik aktsiaselts - riskifond - riskikapital - roheline raamatupidamine - roheline SKT - rõivatööstus

S

saastaja maksab - saldo - saneerimine - segamajandus - segment - sekundaarne sektor - sertifikaat - side - sidusettevõte - siirdemajandus - siirdväärtpaber - sisemajanduse kogutoodang - siseriiklik makse - skooring - SKT elaniku kohta - SMS-laen - sõjatööstus - soovitusturundus - sotsiaalkapital - sotsiaalne dumping - sotsiaalne ettevõtlus - sotsialistlik võistlus - sponsor - sponsorlus - stagnatsioon - stohhastiline planeerimine - struktureeritud võlakirjad - subsideerimine - subsiidium - substantivism - suhteline eelis - suhteline vaesus - suhtelise eelise teooria - sularaha - sularahalehm - surnud kassi põrge - SWIFT-kood - SWIFT

T

tagatis - tagatisrahasüsteem - tähtajaline hoius - täisühing - talumaa - tarbija - tarbijahinnaindeks - tarbijakäitumine - tarbijate ühistu - tarbimine - tarbimisharjumus - tarbimisharjumuste muutmine - tarbimiskaal - tarbimiskäitumine - tarbimislaen - tarbimisühiskond - tarbimisväärtus - tarneahel - tarnija - tasaarveldus - tasaarvestus - tasuta turundus - tasuta ühistransport - tasuvusanalüüs - tavategevus - teadmusmajandus - teenus - teenustasu - tehniline analüüs - tehnoloogiline töötus - teller - tertsiaarne sektor - timmitud tootmine - tingliku hindamise meetod - toiduvõrgustik - tolliliit - tollimaks - tontiin - Töö - tööaeg - tööandja - toode - tööhõive - tööpuudus - tooraine - tööstus - tööstusettevõtete asukoha teooria - töösulg - töötasu - toote elutsükkel - tooteinnovatsiooni teooria - tootemaks - tootja subsideerimise ekvivalent - tootja - töötlev tööstus - tootmine - tööturg - tööühistu - tööviljakus - töövõtjaToyotism - trahv - transiitteenus - transpordigeograafiline asend - trükitööstus - tulemuspõhine tasustamine - tuletisväärtpaber - tulumaks - tulundusühing - tundeväärtus - turg - turuhind - turundus - turundusplaan - turunišš - turusegment - turustus - turutõrge - turutõrge - turuväärtus

U

- unelmate ühiskond - usaldusühing - utilitarism - utoopiline sotsialism - uus kurss - uuskeinsism - uustööstusmaad

V

- väärtpaber - väärtpaberibörs - väärtus - väärtusahel - väärtuspäev - vaba aeg - vabad vahendid - vabakaubandus - vabakaubanduspiirkond - vabakonteering - vaesusindeks - vahetuskaubandus - vähimarenenud riigid - väikeettevõte - väikeettevõtlus - valdusühing - välisinvesteering - väliskaubandus - väliskulu - välismõju - välisvõlg - välkkauplemine - vallasvara - valuuta - valuuta - valuuta-''forward'' - valuutakurss - valuutaturg - varade juhtimine - varade käibekordaja - varaklass - varihind - varimajandus - varipangandus - varude käibekordaja - vastutustundlik tarbimine - veemajandus - veksel - vekseldamine - veosekäive - vermimine - vermimisõigus - viies sektor - viiteaeg - viitenumber - viivis - võlakiri - volatiilsus - võlgnik (deebitor) - volikiri - volitus - võrkturundus

W

- Werneri plaan

Õ

- õiglane hind - õiglane kaubandus - õiglase kaubanduse märgis - õppelaen

Ä

- ärieetika - äriingel - ärijuhtimine - ärilaen - ärimudel - äriplaan - äriprotsess - äriseadustik

Ö

- ökodisain - ökoefektiivsus - ökoloogiline dumping - ökoloogiline ökonoomika - ökomaksureform - ökonomeetria - ökopank - ökosüsteemsed hüved

Ü

- ühetaoline tulumaks - ühisomand - ühisomanditragöödia - ühisrahastus - ühistegevus - ühistu - ühistuökonoomika - ühistupank - ühisturg - ületarbimine - ülevõtmine

Majandus

Majandus on inimtegevus, mille eesmärk on tagada inimestele vajalike kaupade ja teenuste tootmist, vahetust, jaotust ja tarbimise võimalust. Riigi majanduse eesmärk on tagada riigi elanikkonna äraelamise ja arengu võimalusi, sellepärast kuuluvad riigi majanduse koosseisu sellised tegevusalad nagu toidu ja rõivastuse hankimine, elamute ehitamine ja kütmine, hariduse saamine, tervise ja kultuuriliste vajaduste eest hoolitsemine.Majandus hõlmab ettevõtteid ja asutusi, mis toodavad kaupu ja pakuvad teenuseid. Ettevõtted, mis toodavad sarnaseid kaupu ja pakuvad sarnaseid teenuseid, moodustavad majandusharu.

. Need on näiteks energeetika, masinatööstus, taimekasvatus, haridus, turism jne. Majandusharud jaotatakse omakorda majandussektoriteks, mille ettevõtted ja asutused tegelevad tooraine hankimisega loodusest (primaarne sektor), tooraine töötlemisega (sekundaarne sektor) ja teenuste osutamisega (teenindus ehk tertsiaarne sektor).

Majandusteadus

Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide (näiteks inimesed, ettevõtted, riigid) käitumise ning üldisemas mõttes majandusnähtuste (näiteks hinnad, kaubavood, migratsioon, tehnoloogia) kirjeldamine, mõõtmine, seletamine ning ennustamine. Teistest sotsiaalteadustest eristab majandusteadust tavaliselt suurem rõhuasetus mõõdetavatele, eriti rahas mõõdetavatele suurustele, indiviidi ratsionaalsele valikule ja matemaatilistele meetoditele. Kohati on vahe teiste teadustega ainult traditsioonile tuginev ja uurimisvaldkonnad kattuvad.

Majandusteaduse mõisteid ja tulemusi kasutatakse palju igapäevaelus ja poliitikas. Mõned majandusnäitajad (näiteks sisemajanduse kogutoodang, majanduskasv, tööpuudus) kuuluvad kõige kasutatavamate heaolu- ja arengunäitajate hulka.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.