Αντιναύαρχος

Ο Αντιναύαρχος (Ανχος) είναι ο δεύτερος υψηλότερος στρατιωτικός βαθμός (OF-8) του πολεμικού ναυτικού, ισοδύναμος του αντιστράτηγου και του αντιπτεράρχου. Ένας αντιναύαρχος είναι ανώτερος του υποναυάρχου και κατώτερος του ναυάρχου.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Vice Admiral.

Επίσης, ο βαθμός του αντιναυάρχου ως ανώτερου αξιωματικού υφίσταται και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή. Είναι ο ανώτερος βαθμός εξέλιξης εν ενεργεία αξιωματικού σε αυτό το Σώμα. Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, χορηγείται ο βαθμός του Ναυάρχου Λ.Σ. - Ε.Α. εν αποστρατεία για τους ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αντιναυάρχους.

GR-Navy-OF8

Η επωμίδα του Αντιναυάρχου στο πολεμικό ναυτικο

RHN-VAdm-shoulder

Η επωμίδα του Αντιναυάρχου στο βασιλικό πολεμικό ναυτικο

GR-Navy-OF8-sleeve

Το διακριτικό καρπού του Αντιναυάρχου στο πολεμικό ναυτικό

RHN-OF8-sleeve (WWI)

Το διακριτικό καρπού του Αντιναυάρχου στο βασιλικό πολεμικό ναυτικό

GR-Coastguard-OF8-sleeve

Το διακριτικό καρπού του Αντιναυάρχου στο λιμενικό σώμα - ακτοφυλακή

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Στρατάρχης Αεροπορίας
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Ενδιάμεσοι
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Κατώτατοι Υπαξιωματικοί
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας (τιμητικά) Υποδίοπος (καταργήθηκε) Ανθυποσμηνίας (καταργήθηκε)
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
Κοινοί βαθμοί των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) Στρατηγός Ε.Χ. (ε.α.) Ναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. (ε.α.) Στρατηγός Π.Σ. (ε.α.)
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ε.Χ. Αντιναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιστράτηγος Π.Σ.
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ε.Χ. Υποναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποστράτηγος Π.Σ.
Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος Ε.Χ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης Ε.Χ. Πλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης Ε.Χ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Ταγματάρχης Ε.Χ. Πλωτάρχης Λ.Σ.-Ε.Α. Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Μοίραρχος Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Υπομοίραρχος Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυπομοίραρχος Σημαιοφόρος Λ.Σ.-Ε.Α. Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής E.X. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-Ε.Α. Πυρονόμος
Υπαξιωματικοί
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Α΄ Αρχικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Παραγωγικής Σχολής)
Αρχιφύλακας (Μη ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Β΄ Επικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Μη Παραγωγικής Σχολής)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός)
Υπαρχιφύλακας (Μη ανακριτικός)
Υπενωμοτάρχης Κελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.
(Υποκελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.)
Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακες, Χωροφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες
Αστυφύλακας Χωροφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμοι
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Χωροφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης

Ο αντιναύαρχος διεθνώς

Στο ναυτικό πολλών χωρών,[1] ο αντιναύαρχος είναι βαθμός τριών αστέρων με κώδικα OF-8 στο NATO, αν και σε μερικές δυνάμεις όπως το Γαλλικό ναυτικό είναι βαθμός OF-7, με τον κώδικα OF-8 να αντιστοιχεί στον βαθμό τεσσάρων αστέρων του squadron vice-admiral.

Royal Australian Navy shoulder board

Canadian Vice-Admiral Shoulder Board

Royal Canadian Navy shoulder board

Rukav zimske odore viceadmirala HRM

Croatian Navy

Egyptian shoulder board

Marque VA

Pennant of a French vice-amiral.

French Navy-Rama NG-OF7

French shoulder insignia

22 - vad

Vizeadmiral of the German Navy

Indian Vice Admiral

Vice Admiral of the Indian Navy

Polish Navy wiceadmirał shoulder insignia

RO-Navy-OF-9s

Romanian tunic shoulder board of a viceamiral

4arm

Vicealmirante of the Spanish Navy

SWE-NavyOF8

Swedish Navy sleeve insignia

Generic-Navy-O10

UK Royal Navy, Royal Canadian Navy, Royal Australian Navy, Royal New Zealand Navy and Royal Norwegian Navy sleeve insignia

UK Royal Navy shoulder board[1]

US Navy O9 insignia

U.S. Navy

USCG O-9 insignia

U.S. Coast Guard

Ukrainian Navy

20-Daryasalar

دریاسالار
Islamic Republic of Iran Navy

16-IIN-Daryasalar-2

دریاسالار
Imperial Iranian Navy

Αυστραλία

In the Royal Australian Navy, the rank of vice admiral is held by the Chief of Navy and, when the positions are held by navy officers, by the Vice Chief of the Defence Force, the Chief of Joint Operations, and/or the Chief of Capability Development Group.

Vice admiral is the equivalent of air marshal in the Royal Australian Air Force and lieutenant general in the Australian Army.

Καναδάς

Στο βασιλικό Καναδιό Ναυτικό,ο βαθμός του αντιναυάρχου (VAdm) (vice-amiral ή Vam στα Γαλλικά) είναι ισοδύναμος με τον αντιστράτηγο του Καναδικού Στρατού ξηράς και της Βασιλικής Καναδικής Αεροπορίας. ο αντιναύαρχος είναι αξιωματικός σημαίας, το ναυτικό ισοδύναμο του αντιστράτηγου. Ένας αντιναύαρχος είναι ανώτερος του υποναυάρχου και του υποστράτηγου, και κατώτερος του ναυάρχου και του στρατηγού.

Τα διακριτικά του βαθμού ενός Καναδού αντιναυάρχου είναι τα ακόλουθα:

 • On the navy blue mess dress jacket and the navy blue service dress tunic: the cuff insignia is one wide gold braid below two standard size gold braids, the superior one includes the executive curl.
 • On tropical white mess dress and tropical white service dress tunic: three silver maple leaves, beneath silver crossed sword and baton, all surmounted by a St. Edward's Crown located on gold shoulder boards.

Two rows of gold oak leaves are located on the black visor of the white service cap. From 1968 to June 2010, the navy blue service dress tunic featured only a wide gold braid around the cuff with three gold maple leaves, beneath crossed sword and baton, all surmounted by a St. Edward's Crown located on cloth shoulder straps.

Vice-admirals are addressed by rank and name; thereafter by subordinates as "Sir" or "Ma'am". Vice-admirals are normally entitled to a staff car; the car will normally bear a flag, dark blue with three gold maple leaves arranged one over two.

A vice-admiral generally holds only the most senior command or administrative appointments, barring only Chief of Defence Staff, which is held by a full admiral or general. Appointments held by vice-admirals may include:

 • Vice-Chief of Defence Staff (VCDS);
 • Deputy Chief of Defence Staff (DCDS);
 • Commander of an operational command (such as Canadian Joint Operations Command);
 • Commander of the Royal Canadian Navy;
 • Assistant Deputy Minister (ADM) of Defence in various capacities;
 • Commander of, or representative to, a multinational force, alliance, or treaty organization.

Charles, Prince of Wales holds the honorary rank of vice admiral in the Royal Canadian Navy.[2]

Πρότυπο:Canadian officer ranks

Γαλλία

Στη Γαλλία, ο αντιναύαρχος είναι ο ανώτατος βαθμός στο Γαλλικό Ναυτικό; higher ranks, vice-amiral d'escadre and amiral, are permanent functions, style and position (in French rang et appellation) given to a vice-amiral-ranking officer. The vice-amiral rank used to be an OF-8 rank in NATO charts, but nowadays, it is more an OF-7 rank.

The rank of vice-amiral d'escadre (literally, "squadron vice-admiral", with more precision, "fleet vice-admiral") equals a NATO OF-8 rank.

In the ancien régime Navy, between 1669 and 1791. The office of "Vice-Admiral of France" (Vice-amiral de France) was the highest rank, the supreme office of "Admiral of France" being purely ceremonial.

Distinct offices were :

 • 1669-1791 Vice-admiral of the West (Atlantic Ocean).
 • 1669-1791 Vice-admiral of the East (Mediterranean Sea).
 • 1778-1791 Vice-admiral of the Asian and American Seas (American shores).
 • 1784-1788 Vice-admiral of the Indian Seas (Indian Ocean).

India

In India, vice admiral is a three star admiral.

Italy

In Italy, the equivalent to vice admiral is the ammiraglio di squadra.

Philippines

In Philippines, the rank vice admiral is the highest-ranking official of the Philippine Navy. He is recognized as the flag officer in-charge of the Navy. The rank vice-admiral in the Philippines, has the same ranking in the U.S Navy.

United Kingdom

In the Royal Navy the rank of vice-admiral should be distinguished from the office of "Vice-Admiral of the United Kingdom", which is an Admiralty position usually held by a retired "full" admiral, and that of "Vice-Admiral of the Coast", a now obsolete office dealing with naval administration in each of the maritime counties.

History

Ηνωμένες Πολιτείες

Vietnam

In Vietnam, the equivalent to vice admiral is the phó đô đốc. -->

Σημειώσεις

 1. 1,0 1,1 ο Αντιναύαρχος είναι ένας βαθμός τριών αστέρων στις ναυτικές δυνάμεις των χωρών του NATO και της Κοινοπολιτείας, περιλαμβανομένου (από το 2001) του Βασιλικού Ναυτικού. (Refer UK DCI (Joint Service) 125/2001)
 2. Deachman, Bruce; McCulloch, Sandra (9 November 2009), «Royals arrive in Ottawa in final leg of cross-Canada tour», Ottawa Citizen, http://www.canada.com/entertainment/Royals+arrive+Ottawa+final+cross+Canada+tour/2203180/story.html, ανακτήθηκε στις 10 November 2009

Βλέπε επίσης

 • Comparative Military Ranks
1878

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1878 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο

1881

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1881 κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο

Αντιπτέραρχος

Ο Αντιπτέραρχος (Απτχος) είναι ο δεύτερος υψηλότερος στρατιωτικός βαθμός (OF-8) που συναντάται στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, κατώτερος μόνο του Πτέραρχου, ενώ είναι ο αμέσως ανώτερος του Υποπτέραρχου.

Το βαθμό αυτό φέρει στον καιρό της ειρήνης, ο εκάστοτε Αρχηγός του ΓΕΑ (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας) και ο Διοικητής του ΑΤΑ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας). Είναι ο υψηλότερος βαθμός που μπορούν να λάβουν οι Μηχανικοί Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αντίστοιχοι βαθμοί στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς είναι ο Αντιστράτηγος και στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ο Αντιναύαρχος.

Αντιστράτηγος

Ο Αντιστράτηγος (Αντγος) είναι ο δεύτερος υψηλότερος βαθμός (OF-8) που συναντάται στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς, κατώτερος μόνο του Στρατηγού, ενώ είναι ο αμέσως ανώτερος του Υποστράτηγου. Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Lieutenant General. Ο όρος προέρχεται από τους αρχαίους συγγραφείς, που τον χρησιμοποιούσαν για να αποδώσουν στα ελληνικά τον ρωμαϊκό τίτλο του προπραίτωρα (propraetor).

Στον Ελληνικό Στρατό, Αντιστράτηγοι είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθώς και οι αρχηγοί μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών (Σώματα Στρατού, ΑΣΔΕΝ κλπ.).

Είναι επίσης ο ανώτατος βαθμός εξέλιξης εν ενεργεία αξιωματικού στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και παλαιότερα στην Ελληνική Χωροφυλακή. Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, χορηγείται ο βαθμός του Στρατηγού ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία και του Στρατηγού Π.Σ. εν αποστρατεία για τους ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αντιστράτηγους της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ., αντίστοιχα.

Επί του παρόντος, Αρχηγός της ΕΛΑΣ διατελεί ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος και Αρχηγός του ΠΣ ο Αντιστράτηγος Σωτήριος Γεωργακόπουλος.

Οι αντίστοιχοι βαθμοί στο Πολεμικό Ναυτικό είναι ο Αντιναύαρχος και στην Πολεμική Αεροπορία ο Αντιπτέραρχος.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Ελλάδα)

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), πρώην Αρχηγείο Βασιλικού Ναυτικού και Αρχηγείο Ναυτικού είναι το αρμόδιο Επιτελείο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού. Ιεραρχικά υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) είναι ο δεύτερος κατ΄ αρχαιότητα Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, σχεδιασμένος να εκτελεί επιχειρήσεις στη θάλασσα, προκειμένου να διατηρεί ελεύθερα τα ελληνικά χωρικά ύδατα έναντι κάθε επιβουλής. Οι επιχειρήσεις γίνονται από τα διατιθέμενα σε αυτό πλοία, φρεγάτες, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, υποβρύχια, αρματαγωγά, κανονιοφόρους, ναρκαλιευτικά, ναρκοθέτιδες, πλοία γενικής υποστηρίξεως, ελικόπτερα καθώς και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Γενικά το ελληνικό Π.Ν. υπηρετεί τα κατ΄ αρμοδιότητα ελληνικά αμυντικά και επιθετικά, αν χρειασθεί, δόγματα, καλούμενο αρκετές φορές σε κάλυψη αναγκών διασυμμαχικών επιχειρήσεων, στις οποίες και συνδράμει.

Το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) τελεί υπό τη διοίκηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)

Κατάλογος αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Ελλάδα)

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/Γ.Ε.Ν.) είναι ο προϊστάμενος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Πρώτος αρχηγός του ΓΕΝ υπήρξε ο Γεώργιος Α. Κουντουριώτης, από το 1907 ως το 1908.Σημερινός αρχηγός είναι ο Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης.

Κυβέρνηση Δημητρίου Μαξίμου 1947

Η Κυβέρνηση Δημητρίου Μαξίμου 1947 (24 Ιανουαρίου 1947 – 29 Αυγούστου 1947) αντικατέστησε την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη Οκτωβρίου 1946, με πρωθυπουργό τον εξωκοινοβουλευτικό Δημήτριο Μάξιμο.

Την κυβέρνηση αποτελούσαν οι:

Δημήτριος Μάξιμος πρωθυπουργός

Κωνσταντίνος Τσαλδάρης Αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου, υπουργός Εξωτερικών και Προσωρινά Επί Πολιτικού Συντονισμού Παρά Τω Πρωθυπουργώ, Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωργίας και Γενικός Διοικητής Βορείου Ελλάδος

Σοφοκλής Βενιζέλος Αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου, υπουργός Στρατιωτικών και Προσωρινως Υγιεινής και Αεροπορίας

Στυλιανός Γονατάς υπουργός Δημοσίων Έργων και Προσωρινά υπουργός Δικαιοσύνης, Μεταφορών, Ανοικοδομήσεως και Προνοίας

Γεώργιος Παπανδρέου υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Προσωρινά υπουργός Παιδείας, Εφοδιασμού και Εργασίας

Ναπολέων Ζέρβας υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου

Παναγιώτης Κανελλόπουλος υπουργός Ναυτικών και Προσωρινά Δημοσίας Τάξεως

Απόστολος Αλεξανδρής υπουργός Εσωτερικών και Προσωρινά Εμπορικής Ναυτιλίας και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και ΤηλεφώνωνΣτις 27 Ιανουαρίου 1947 παραιτήθηκαν οι Βενιζέλος (ήδη Αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου) από Στρατιωτικών και Υγιεινής και Αεροπορίας, Παπανδρέου από Εθνικής Οικονομίας και προσωρινά υπουργός Εφοδιασμού, Παιδείας και Εργασίας και ο Αλεξανδρής από Εσωτερικών και Προσωρινά Εμπορικής Ναυτιλίας και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων και διορίστηκαν οι:

Σοφοκλής Βενιζέλος (ήδη Αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου) υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου, εντεταλμένος εις τον συντονισμόν των υπουργείων των εχόντων σχέσιν με την ασφάλειαν της χώρας και προσωρινά υπουργός Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων

Απόστολος Αλεξανδρής υπουργός Δικαιοσύνης

Κωνσταντίνος Ροδόπουλος υπουργός Γενικός Διοικητής Βορείου Ελλάδος

Βασίλειος Βασιλικός υφυπουργός Γενικός Διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας

Αναστάσιος Νταλίπης υφυπουργός Γενικός Διοικητής Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Σαρρής υφυπουργός Γενικός Διοικητής Κεντρικής Μακεδονίας

Χρήστος Γουλόπουλος υφυπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης

Δημήτριος Γεωργαντέλης υφυπουργός Γενικός Διοικητής Νήσων Αιγαίου Πελάγους

Στέφανος Στεφανόπουλος υπουργός Συντονισμού

Πάνος Χατζηπάνος υπουργός Πολιτικού Συντονισμού

Γεώργιος Παπανδρέου υπουργός Εσωτερικών

Αντώνιος Παπαδήμος υπουργός Εθνικής Παιδείας

Δημήτριος Χέλμης υπουργός Οικονομικών

Στυλιανός Γονατάς υπουργός Δημοσίων Έργων

Ιωάννης Γκλαβάνης υπουργός Ανοικοδομήσεως

Ιωάννης Μπουρνιάς υπουργός Μεταφορών

Σταύρος Κωστόπουλος υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Αθανάσιος Παπαθανάσης υπουργός Γεωργίας

Κωνσταντίνος Καραμανλής υπουργός Εργασίας

Παναγιώτης Καντζιάς υπουργός Εφοδιασμού

Μιχαήλ Κότσιανος υπουργός υγιεινής

Φίλιππος Μανουηλίδης υπουργός Προνοίας

Νικόλαος Αβραάμ υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

Γεώργιος Στράτος υπουργός Στρατιωτικών

Θεμιστοκλής Τσάτσος υπουργός Αεροπορίας

Ιωάννης Πολίτης υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου

Νικόλαος Μπαλτατζής - Μαυροκορδάτος υφυπουργός Εξωτερικών

Μιχαήλ Αιλιανός υφυπουργός Συντονισμού

Κωνσταντίνος Καλλίας υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

Δημήτριος Χατζηγιάννης υφυπουργός Γεωργίας

Αντώνιος Τσιρώνης υφυπουργός Εργασίας

Δημήτριος Θεοχαρίδης υφυπουργός Εφοδιασμού

Γεώργιος Δρόσος υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών

Δημήτριος Βουρδουμπάς υφυπουργός ΣτρατιωτικώνΣτις 31 Ιανουαρίου 1947 διορίστηκε ο:

Ευάγγελος Δασκαλάκης υφυπουργός Γενικός Διοικητής ΚρήτηςΣτις 17 Φεβρουαρίου 1947 παραιτήθηκαν οι Βενιζέλος (Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως και υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου, Εντεταλμένος Εις Τον Συντονισμόν Των Υπουργείων Των Εχόντων Σχέσιν Με Την Ασφάλειαν Της Χώρας και Προσωρινά υπουργός Ταχυδρομείων, Τηλεγραφείων και Τηλεφώνων), Κωστόπουλος (Εθνικής Οικονομίας), Γκλαβάνης (Ανοικοδομήσεως), Καραμανλής (Εργασίας), Καντζιάς (Εφοδιασμού), Μπουρνιάς (Μεταφορών), Μανουηλίδης (Προνοίας), Αβραάμ (Εμπορικής Ναυτιλίας), Κανελλόπουλος (Ναυτικών), Τσάτσος (Αεροπορίας), Πολίτης (υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου), Μπαλτατζής-Μαυροκορδάτος (υφυπουργός Εξωτερικών), Αιλιανός (υφυπουργός Συντονισμού), Καλλίας (υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας), Χατζηγιάννης (υφυπουργός Γεωργίας), Τσιρώνης (υφυπουργός Εργασίας), Θεοχαρίδης (υφυπουργός Εφοδιασμού), Δρόσος (υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών), Βουρδουμπάς (υφυπουργός Στρατιωτικών), Σαρρής (Κεντρικής Μακεδονίας), Βασιλικός (Ανατολικής Μακεδονίας), Νταλίπης (Δυτικής Μακεδονίας), Γουλόπουλος (Θράκης), Γεωργαντέλης (Νήσων Αιγαίου Πελάγους), Δασκαλάκης (Κρήτης) και διορίστηκαν οι:

Σοφοκλής Βενιζέλος (ήδη Αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου) υπουργός Ναυτικών

Παναγιώτης Κανελλόπουλος υπουργός Δημοσίας ΤάξεωςΣτις 23 Φεβρουαρίου 1947 παραιτήθηκαν οι Κανελλόπουλος (Δημοσίας Τάξεως), Ζέρβας (Άνευ Χαρτοφυλακίου) και διορίστηκαν στις θέσεις:

Ναπολέων Ζέρβας υπουργός Δημοσίας Τάξεως

Παναγιώτης Κανελλόπουλος υπουργός ΑεροπορίαςΣτις 27 Μαρτίου 1947 διορίστηκε ο:

Περικλής Ιωαννίδης (Αντιναύαρχος) Στρατιωτικός Διοικητής ΔωδεκανήσωνΣτις 7 Ιουνίου 1947 διορίστηκε ο:

Παναγιώτης Πιπινέλης μόνιμος υφυπουργός ΕξωτερικώνΗ κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 29 Αυγούστου 1947 και την αντικατέστησε η Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 1947.

Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος

Ο Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος (20 Νοεμβρίου 1846 - 1924) ήταν Έλληνας αντιναύαρχος και πολιτικός, πρωτότοκος γιος του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και αδελφός του Σπυρίδωνα Κουμουνδούρου.

Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι Σώμα Ασφαλείας στρατιωτικά συγκροτημένο. Σκοπός του είναι η φρούρηση και ο έλεγχος των λιμένων της χώρας, των πάσης φύσεως λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός ναυστάθμων και ναυτικών οχυρών, η προστασία της θαλάσσιας αλιείας, η διάσωση κινδυνευόντων στη θάλασσα, η αντιμετώπιση διαφόρων εκτάκτων γεγονότων που αφορούν την θαλάσσια συγκοινωνία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και γενικά ο έλεγχος των χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Το Λιμενικό Σώμα υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προστάτης του είναι ο Άγιος Νικόλαος.

Μιχάλης Μανούσκος

Ο Αντιναύαρχος Μιχάλης Μανούσκος (1845–11 Δεκεμβρίου 1952) ήταν Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, δήμαρχος Πειραιά, από τους ιδρυτές και πρώτος πρόεδρος του αθλητικού σωματείου της πόλης, Ολυμπιακός.

Ναυμαχία του Νείλου

Η Ναυμαχία του Νείλου (γνωστή και ως Ναυμαχία του Κόλπου του Αμπουκίρ, αγγλικά: Battle of Aboukir Bay‎, γαλλικά: Bataille d'Aboukir‎, αραβικά: معركة أبي قير البحرية‎) ήταν μία σημαντική ναυμαχία μεταξύ του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού και του Ναυτικού της Γαλλίας, η οποία έλαβε χώρα στη Μεσόγειο, στον Κόλπο του Αμπουκίρ κοντά στο Δέλτα του Νείλου, μεταξύ 1-3 Αυγούστου του 1798. Η ναυμαχία αποτέλεσε το αποκορύφωμα των ναυτικών επιχειρήσεων που κλιμακώθηκαν κατά μήκος της Μεσογείου κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες, όταν μεγάλη γαλλική νηοπομπή έπλευσε από την Τουλόν στην Αλεξάνδρεια, μεταφέροντας εκστρατευτική δύναμη υπό τον στρατηγό Ναπολέοντα Α΄ Βοναπάρτη, ενώ ο βρετανικός στόλος τον αναζητούσε. Τελικά οι Βρετανοί, σε ναυμαχία υπό την ηγεσία του υποναυάρχου σερ Οράτιου Νέλσον, κατήγαγαν αποφασιστική νίκη κατά των Γάλλων του αντιναυάρχου Φρανσουά-Πωλ Μπρυαί ντ' Αιγκαλλιέ.

Ο Βοναπάρτης επιδίωξε να εισβάλει στην Αίγυπτο ως το πρώτο του βήμα για την εκστρατεία κατά της Βρετανικής Ινδίας, μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας απομάκρυνσης της Βρετανίας από την εμπλοκή στους Πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης. Καθώς ο στόλος του Βοναπάρτη διέσχιζε τη Μεσόγειο, καταδιώχθηκε από βρετανική δύναμη υπό τον Νέλσον, ο οποίος είχε σταλεί από το βρετανικό Ναυαρχείο στον ποταμό Τάγο (αποτελούσε και αγκυροβόλιο του Βασιλικού Ναυτικού), για να εξακριβώσει το σκοπό της γαλλικής εκστρατείας αλλά και για να την αντιμετωπίσει. Καταδίωξε τους Γάλλους για πάνω από δύο μήνες, στις περισσότερες περιπτώσεις χάνοντάς τους για λίγες μόλις ώρες. Ο Βοναπάρτης ήταν ενήμερος για την καταδίωξη του Νέλσον και επέβαλε πλήρη μυστικότητα σχετικά με τον προορισμό του. Μπόρεσε να καταλάβει τη Μάλτα και έπειτα να αποβιβαστεί στην Αίγυπτο χωρίς να εμποδιστεί από τις βρετανικές ναυτικές δυνάμεις.

Ενώ ο γαλλικός στρατός ήταν πλέον στην ξηρά, ο γαλλικός στόλος αγκυροβόλησε στον Κόλπο του Αμπουκίρ, 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αλεξάνδρειας. Ο διοικητής του, αντιναύαρχος Μπρυαί, θεωρούσε πως κατείχε μια εξαιρετική αμυντική θέση. Ο βρετανικός στόλος έφτασε στα ανοιχτά της Αιγύπτου την 1η Αυγούστου και όταν εντόπισε το γαλλικό του Μπρυαί, ο Νέλσον διέταξε άμεση επίθεση. Τα πλοία του πλησίασαν στη γαλλική γραμμή και διαχωρίστηκαν σε δύο τμήματα καθώς πλησίαζαν. Ένα από αυτά διέσπασε την κεφαλή της γραμμής των γαλλικών πολεμικών και πέρασε διαμέσου των αγκυροβολημένων γαλλικών πλοίων και της ακτής, ενώ τα υπόλοιπα ενεπλάκησαν με την προς το πέλαγος πλευρά του γαλλικού στόλου. Έχοντας παγιδευτεί σε διασταυρούμενα πυρά, τα πιο αξιόμαχα γαλλικά πολεμικά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μετά από βίαιη τρίωρη ναυμαχία, ενώ το κεντρικό τμήμα κατάφερε να αποκρούσει την αρχική βρετανική επίθεση. Όταν έφτασαν βρετανικές ενισχύσεις, το κέντρο των Γάλλων βρέθηκε εν μέσω νέας επίθεσης και στις 22:00 η γαλλική ναυαρχίδα Orient εξερράγη. Το οπίσθιο τμήμα του γαλλικού στόλου προσπάθησε να διαφύγει από τον κόλπο, αλλά ο Μπρυαί σκοτώθηκε, η εμπροσθοφυλακή και το κέντρο ηττήθηκαν, και μόνο δύο πλοία γραμμής και δύο φρεγάτες από τα συνολικά 17 εμπλεκόμενα πλοία της Γαλλίας κατάφεραν να διαφύγουν.

Η ναυμαχία αντέστρεψε τη στρατηγική θέση των δύο κύριων αντιμαχόμενων δυνάμεων στη Μεσόγειο και εδραίωσε το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό σε κυρίαρχη θέση, την οποία και διατήρησε για το υπόλοιπο του πολέμου. Επίσης, ενθάρρυνε και άλλα ευρωπαϊκά έθνη να συνταχθούν εναντίον της Γαλλίας, και ήταν ένας από τους παράγοντες του σχηματισμού του Δεύτερου Συνασπισμού εναντίον της. Ο στρατός του Βοναπάρτη παγιδεύτηκε στην Αίγυπτο και η κυριαρχία του Βασιλικού Ναυτικού στα ανοικτά των συριακών ακτών συνέβαλε σημαντικά στην ήττα του στην Πολιορκία της Άκρας το 1799, η οποία προηγήθηκε της επιστροφής του Βοναπάρτη στην Ευρώπη. Ο Νέλσον τραυματίστηκε στη ναυμαχία, αλλά αναγορεύθηκε ήρωας σε όλη την Ευρώπη και στη συνέχεια ονομάστηκε Βαρόνος Νέλσον — αν και ο ίδιος δεν ήταν ικανοποιημένος με τις βραβεύσεις του. Οι πλοίαρχοι του έλαβαν, επίσης, εγκωμιαστικά σχόλια και συνέχισαν με τη δημιουργία του πυρήνα της θρυλικής Αδελφότητας του Νέλσον. Ο θρύλος της μάχης παρέμεινε σε εξέχουσα θέση στη λαϊκή συνείδηση, με πιθανώς πιο γνωστή αναπαράστασή της το ποίημα Casabianca, της Φελίσια Χέμανς, του 1826.

Ναύαρχος

Ο Ναύαρχος (Νχος) είναι ο ανώτατος στρατιωτικός βαθμός (OF-9) που συναντάται στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι επιφορτισμένος με την ηγεσία ολόκληρου του Στόλου της χώρας και λαμβάνει σειρά αποφάσεων που μπορεί έχει μικρό ή και μεγάλο αντίκτυπο στο Πολεμικό Ναυτικό. Οι αντίστοιχοι ανώτατοι βαθμοί στο Στρατό Ξηράς είναι ο Στρατηγός και στην Πολεμική Αεροπορία ο Πτέραρχος.

Ο Ναύαρχος όπως και ο Στρατηγός και ο Πτέραρχος όμως δεν είναι μόνο βαθμός αλλά και τίτλος. Αυτό ισχύει σε όλες τις Χώρες και γι’ αυτό Ναύαρχος προσαγορεύεται κάθε Υποναύαρχος και Αντιναύαρχος όταν δεν είναι Αρχηγός ή Υπαρχηγός.

Ο Αρχηγός του Στόλου είναι Αντιναύαρχος και προσαγορεύεται "κύριε Αρχηγέ". Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αν και είναι ο μόνος που έχει το βαθμό δεν προσαγορεύεται Ναύαρχος αλλά με τη φράση "κύριε Αρχηγέ" Βλ. Διατάξεις Ναυτικού Άρθρο 1421 παρ. 4

Πέτρος Βούλγαρης

Ο Πέτρος Βούλγαρης (Ύδρα, 13 Σεπτεμβρίου 1883 — Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 1957) ήταν αντιναύαρχος του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.

Συνταγματάρχης

Ο Συνταγματάρχης (Σχης) είναι ανώτερος Αξιωματικός (OF-5) του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Ο βαθμός του Συνταγματάρχη είναι ανώτερος του Αντισυνταγματάρχη και κατώτερος του Ταξίαρχου. Οι αντίστοιχοι βαθμοί στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό - Λιμενικό Σώμα είναι ο Πλοίαρχος και στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ο Σμήναρχος.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Colonel.

Ταγματάρχης

Ο Ταγματάρχης (τχης, ή Επίλαρχος, επχος, για τα Τεθωρακισμένα και παλαιότερα το Ιππικό) είναι ανώτερος βαθμός αξιωματικού (OF-3) του ελληνικού Στρατού Ξηράς. Ο βαθμός του ταγματάρχη είναι στρατιωτικός βαθμός όλων των όπλων του Στρατού Ξηράς (εκτός, παλαιότερα, του Ιππικού) και της πάλαι ποτέ Χωροφυλακής.

Ιεραρχικά, ο ταγματάρχης είναι κατώτερος του αντισυνταγματάρχη και ανώτερος του λοχαγού (παλαιότερα του υποταγματάρχη. Αντιστοιχεί με τον βαθμό του πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού / Λιμενικού Σώματος και του επισμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Major.

Υποναύαρχος

Ο Υποναύαρχος (Υπνχος) είναι βαθμός ανωτάτου αξιωματικού (OF-7) στο πολεμικό ναυτικό, το διακριτικό του είναι χρυσό. Ο υποναύαρχος είναι αντίστοιχος του υποστράτηγου στον ελληνικό στρατό ξηράς και του υποπτέραρχου στην πολεμική αεροπορία.

Επίσης, ο βαθμός του υποναυάρχου ως ανώτερου αξιωματικού υφίσταται και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Rear Admiral.

Υποπλοίαρχος

Ο Υποπλοίαρχος (Υπχος) είναι ο ανώτερος βαθμός του κατώτερου αξιωματικού (OF-2) στο πολεμικό ναυτικό το διακριτικό του είναι στον καρπό. Ο υποπλοίαρχος είναι αντίστοιχος του λοχαγού στο στρατό ξηράς και του Σμηναγού στην πολεμική αεροπορία.

Ο βαθμός του υποπλοίαρχου είναι ανώτερος του ανθυποπλοίαρχου και κατώτερος του πλωτάρχη.

Επίσης, ο βαθμός του υποπλοιάρχου ως ανώτερου αξιωματικού υφίσταται και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Lieutenant.

Υποστράτηγος

Ο Υποστράτηγος (Υπγος) είναι βαθμός ανωτάτου Αξιωματικού (OF-7) που συναντάται στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς είναι ανώτερος του Ταξίαρχου και κατώτερος του Αντιστράτηγου.Στην Ελληνική Αστυνομία είναι ανώτερος του Ταξίαρχου Αστυνομίας και κατώτερος του Αντιστράτηγου Αστυνομίας.Στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι ανώτερος του Αρχιπύραρχου και κατώτερος του Αντιστράτηγου Πυροσβεστικής (αρχηγός).Παλαιότερα, στην Ελληνική Χωροφυλακή ήταν ανώτερος του Ταξίαρχου Χωροφυλακής και κατώτερος του Αντιστράτηγου Χωροφυλακής.

Στον Ελληνικό Στρατό, Υποστράτηγοι είναι ο Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων (επί του παρόντος ο Υποστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης), καθώς και οι αρχηγοί μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών που φέρουν το όνομα Μεραρχία. Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Major General.

Οι αντίστοιχοι βαθμοί στο Πολεμικό Ναυτικό είναι ο Υποναύαρχος και στην Πολεμική Αεροπορία ο Υποπτέραρχος.

Άλλες γλώσσες

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.