Ferdinand Meldahl

Ferdinand Meldahl (16. marts 1827Frederiksberg3. februar 1908 i København) var en dansk arkitekt, etatsråd, kammerherre og borgerrepræsentant. Han udøvede meget stor indflydelse på arkitektur og kunst i anden halvdel af 1800-tallet. Meldahl var på den ene side kosmopolitisk orienteret, visionær og produktiv og på den anden side en konservativ natur, hvis idealer blev forkastet af den efterfølgende kunstner- og arkitektgeneration.

Han var bror til general Carl Meldahl og onkel til maleren Julie Meldahl, datteren af hans bror Henrik Meldahl.

Ferdinand Meldahl

Ferdinand Meldahl af H P Hansen

Personlig information
Uddannelse og virke
Nomineringer og priser

Uddannelse

Meldahl 1882 by Krøyer
P.S. Krøyers portræt fra 1882 af Ferdinand Meldahl.

Han blev født i København og var søn af jernstøber Heinrich Meldahl. Han arbejdede i sin fars jernstøberi og blev desuden udlært som murersvend. Han kom på Kunstakademiet, hvor han blev uddannet til arkitekt, og han fik undervejs mange udmærkelser og medaljer for sin indsats. Han var på adskillige studierejser til bl.a. Tyskland, Frankrig, Spanien, Holland, England, Egypten og Syrien.

Karriere

Da han havde færdiggjort sin uddannelse, blev han medlem af Kunstakademiet i 1857 og spillede en væsentlig rolle for arkitektskolens udvikling. Fra 1863 var han formand for skolerådet, fra 1864 professor i bygningskunst og i perioden 1873-90 direktør for akademiet.

Fra 1860 fungerede han som kgl. bygningsinspektør, og fra 1866 og 27 år frem sad han i Københavns Borgerrepræsentation. Desuden havde han utallige hverv som rådgiver, dommer og kommissionsmedlem. Han blev udnævnt til etatsråd (1867), Ridder af Dannebrog 1861, Dannebrogsmand 1864, Kommandør af 2. grad af Dannebrog 1874 og af 1. grad samme år og fik Storkorset 1904. Han blev kammerherre 1892 og er fortsat den højest dekorerede danske arkitekt nogensinde (når man ser bort fra hofembedsmænd, som virkede som arkitekter: Wilhelm Friedrich von Platen, Vincents Lerche og Holger lensbaron Rosenkrantz). Han sad desuden i bestyrelsen for Faxe Kalkbrud.

Arkitekturopfattelse

Han hørte til de såkaldte "europæere", dvs. historicistiske arkitekter, der gik ind for kopiering af fortidens europæiske arkitektur og stilarter, hvilket han fik afprøvet i praksis ved genopførelsen af Frederiksborg Slot fra 1860 og fremefter. Genopførelsen, der strakte sig over årtier og ved brygger J.C. Jacobsens mellemkomst blev programmeret til at huse Frederiksborgmuseet, skabte ham et navn og hans indsats gjorde den nederlandske renæssance til en populær stil at kopiere, hvilket han selv praktiserede ved ombygningen af Frijsenborg, der blev mønsteret på, hvordan en moderne herregård skulle se ud i anden halvdel af 1800-tallet.

Althingishusid
Altinget i Reykjavik

Meldahl var en magtfuld og omdiskuteret person, der på mange måder indtog en parallel position til overbygningsdirektør og akademidirektør C.F. Hansen et halvt århundrede tidligere. For de unge nationalromantiske arkitekter i kredsen omkring Martin Nyrop, P.V. Jensen Klint og Ulrik Plesner blev han opfattet som bagstræberisk figur, der modarbejdede en personlig kreativitet i arkitektarbejdet med sin akademiske insisteren på at kopiere fortidens stilarter og på den korrekte gengivelse af fortidige stilmotiver. Det er da også karakteristisk, at mange at arkitekterne omkring 1900 helt fravalgte akademiuddannelsen (f.eks. Jensen Klint) og havde andre uddannelsesmæssige baggrunde. De flokkedes i stedet om Johan Daniel Herholdt og Hans J. Holm, der underviste på Polyteknisk Læreanstalt, og som forfægtede en materialebrug med vægt på teglstensornamentik og upudset murværk, der stod i grel kontrast til Meldahl-fløjens begejstring for pudsede facader og stuk.

Meldahl var sig til gengæld sin kosmopolitiske indstilling bevidst. Han ønskede at skabe et København, der kunne – og skulle – måle sig med Napoleon III's Paris, og vejen frem var dermed kopiering af den bedste udenlandske arkitektur. Kunne man ikke få Paris' skala, kunne man i det mindste skabe en stemning af arkitektonisk grandeur.

Tab af indflydelse

Konkurrencen om Københavns Rådhus blev et omdrejningspunkt for striden mellem Meldahl og Nyrop-fløjen. Meldahl prøvede til det sidste at forhindre Nyrops projekt i at blive virkeliggjort, selvom han havde vundet i to konkurrencer. At Nyrop sejrede, og at Meldahls favorit i konkurrencen, Valdemar Koch, selv erkendte, at Nyrops forslag var hans projekt overlegent og mere moderne, viste, at der blæste nye vinde inden for arkitekturen.

Charlottenlund Slot Feb06
Charlottenlund Slot

Set i eftertidens perspektiv er ikke alle Meldahls tanker i højeste kurs. Hans boligbyggerier synes ofte sammenpressede uden megen lys og luft, og hans til tider hårdhændede restaureringer af historiske bygninger ville blive gjort anderledes i dag. Ligeledes er der almindelig tilfredshed med, at hans planer om at nedrive Nyboder og omdanne Prinsens Palæ til hovedbanegård ikke blev til noget. På den anden side kæmpede han, da voldene faldt, f.eks. mod militærets byggespekulation og for udlægning af Københavns voldanlæg til parkområder, og mange af hans bygningsværker har betydelige arkitektoniske kvaliteter.

Han udførte også et betydeligt faglitterært arbejde og skrev bl.a. artikler om arkitekturforhold, licitationsforehavender, hygiejniske forhold og rejsebeskrivelser. Mange af Meldahls bygninger er tegnet i samarbejde med Albert Jensen, hvis arkitektoniske indsats muligvis bliver forklejnet, eftersom Meldahl ofte alene tog æren for de færdige resultater.

Som tak for bl.a. fuldførelsen af Frederiks Kirke (Marmorkirken) tildelte C.F. Tietgen ham i 1894 et gravsted på Lyngby Gamle Kirkegård, hvor han ligger i dag.

Meldahlsgade i arkitektkvarteret nær Vesterport Station i København er opkaldt efter ham.

Gengivelser af Meldahl

Ferdinand Meldahl 1827-1908
F. Meldahl

Værker

I Skåne:

 • Herregården Öja (1848-49)
 • Bjärsjöholm (1849-50)
 • Hamilton House (ca. 1850, nedrevet)
 • Stubbarp Slot (1851-52)
 • Sextorp ved Ringsjön (1857-59, ombygget 1915)
 • Alnarp Landbrugsskole ved Malmö (1858-61)
 • Gåsebäck Slot (1859, nedrevet)
 • Mejeri, Børringe Kloster (ca. 1860)
 • Borlunda Kirke (1866-68)

I Danmark:

Havnegade 23 København
Navigationsskolen
Fredericia gamle rådhus
Råd-, Ting- og Arresthus, Vendersgade, Fredericia.
Marble Church front
Marmorkirken
Frijsenborg Slot
Frijsenborg
Pederstrup
Meldahls Pederstrup (nedrevet 1938)
Illus Tiden 1880-10-31 Philipsruhe
Hs. Kgl. H. Landgreve Friedrich Wilhelm af Hessen-Cassels Slot Philipsruhe ved Hanau. Midtbygningens Parkfacade.
Trolleholms slott
Trolleholm
Trollenäs slott
Trollenæs

Restaureringer

Om- og tilbygninger

Projekter

Dekorative arbejder

 • Interiører
 • Granitobelisk på Skamlingsbanken (1863, sprængt 1864, genrejst 1866)

Skriftlige arbejder

 • (med Fr. S. Neckelmann): Denkmäler der Renaissance in Daenemark (1888)
 • Frederikskirken i Kjøbenhavn, 1896 (tysk udg. samme år)
 • Venedig, dets Historie og Mindesmærker, 1903
 • (med P. Johansen): Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster, 1904

Litteratur

 1. ^ Opslag i Danske Herregårde
 2. ^ Dansk Biografisk Leksikon
 3. ^ Værkliste i Weilbachs Kunstnerleksikon
 • Bligaard, Mette, Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis, Forlaget Vandkunsten 2008, ISBN 978-87-7695-079-8
 • Madsen, Hans Helge, Meldahls rædselsprogram. F. Meldahl. Arkitekt og politiker. 1827-1908, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1983 ISBN 87-17-05187-8
 • Stemann, Helga, F. Meldahl og hans Venner, 6 bd., København: H. Hagerups Forlag 1926-32.

Eksterne henvisninger

Bernstorff Slot

Bernstorff Slot (især tidligere kaldt slet og ret Bernstorff) i Gentofte er bygget i årene 1759-1765 til udenrigsminister J.H.E. Bernstorff. Det er den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin som har stået for udførelsen af bygningerne. Slottet forblev i familien Bernstorffs eje indtil begyndelsen af 1800-tallet. Senere blev det købt af Christian 8., der brugte det som sommerresidens. I dag er parken offentlig tilgængelig.

Bjärsjöholm slot

Bjärsjöholms slot er et slot, der ligger 3 km vest for Ystad i nærheden af E65.

Bjärsjöholm, Bjersjöholm, Bergsjöholm, består egentlig af to slotte. I nord ligger den gamle renæssanceborg fra 1576, opført af Bjørn Kaas mellem en bakke og en lille, nu tørlagt sø. Den blev opgivet på grund af dårlig fundering, og et nyt slot, tegnet af Ferdinand Meldahl, opførtes i 1850. Efter 1986 er den gamle borg restaureret med gamle metoder.

Bonderup (Store Tåstrup Sogn)

For alternative betydninger, se Bonderup. (Se også artikler, som begynder med Bonderup)Bonderup er en gammel sædegård, idet den allerede nævnes i 1321. Bonderup ligger i Store Tåstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Kommune. Hovedbygningen er opført i 1766 og er ombygget 1858-1859 ved arkitekt Ferdinand Meldahl og igen i 1951 ved arkitekt M. J. Erlangsen. Bonderup / Merløsegård Godser er på 1310 hektar.

Börringekloster

Börringekloster (før 1658 dansk: Børringe Kloster) var et nonnekloster i Skåne. Klosteret tilhørte benediktinerordenen.

Klosteret blev oprettet i anden halvdel af 1100-tallet. Det nævnes første gang 1231. Efter reformationen i 1536 blev bygninger forlenet. 1582 blev klosteret nedrevet til fordel for det nuværende slot.

Da Skåne efter Roskildefreden i 1658 kom til Sverige, kom slottet under den svenske krone. Siden 1745 har slottet været i privat eje.

Charlottenborg

Charlottenborg er hjemstedet for flere kunstinstitutioner, blandt andre Kunsthal Charlottenborg, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Danmarks Kunstbibliotek. Det ligger på Kongens Nytorv i København. Den ældste del af Charlottenborg er det gamle Charlottenborg Slot som stammer fra slutningen af 1670'erne. Charlottenborg Slot blev opført af Ulrik Frederik Gyldenløve og var en af de første større bygninger, som blev opført på det nyudlagte Kongens Nytorv.

Charlottenlund Slot

For alternative betydninger, se Charlottenlund Slot (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Charlottenlund Slot)

Charlottenlund Slot ligger nord for København i et skovområde som tidligere var kendt som Gyldenlund.

Christinelund

Christinelund er en avlsgård under Nysø Gods. Gården ligger i Skibinge Sogn, Vordingborg Kommune. Hovedbygningen er opført i 1858-1859 ved Ferdinand Meldahl og parken er på 3 hektar

Christinelund er på 75 hektar

Den Kgl. Mønt

Den Kgl. Mønt er en dansk statsejet virksomhed, der har eneret på møntproduktion i Danmark, der hører under Danmarks Nationalbank, som udsteder pengene.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot er et kulturhistorisk museum hjemmehørende på Frederiksborg Slot i Hillerød. Museet rummer en kronologisk samling af blandt andet portrætter, historiemalerier, møbler, kunstindustri, der belyser Danmarks historie fra kristendommens indførelse til nyeste tid. Museet er en særlig afdeling af Carlsbergfondet.

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF er en skole i Hillerød i Nordsjælland, hvor eleverne uddannes til studentereksamen (gymnasium) og HF. Skolen fik sit nuværende navn 1. januar 1986, da den blev overtaget af Frederiksborg Amt. Skolen hed indtil da Frederiksborg Statsskole, og det navn ses stadig anvendt i omtale af skolen. Før skoleloven af 1903 var navnet Frederiksborg lærde Skole eller Latinskolen i Frederiksborg (Hillerød). Skolen er nu beliggende med en skråning ned mod Teglgårdssøen og har direkte adgang til Store Dyrehave. Den gamle Frederiksborg Statsskole lå først på Sønder Jernbanevej i nærheden af den gamle præstegård i Kannikegade, og da skolen flyttede i 1958, kom handelsskolen ind i bygningerne.

Skolen havde pr. 2010 1.047 elever fordelt på 34 klasser, dvs. en klassekvotient på 27. Lærerstaben var på 93.

I 2019/2020 er skolens elevrådsformænd William Viksø-Nielsen og Niels Thøgersen.

Frijsenborg

Frijsenborg er en herregård beliggende i Hammel Sogn, Favrskov Kommune i Østjylland. Indtil lensafløsningen 1922 var herregården centrum for Grevskabet Frijsenborg, det største danske grevskab gennem tiderne. Godset er stadig blandt de største jordbesiddelser i Danmark.

Marmorkirken

Marmorkirken er en kirke i Frederiks Sogn. Dens officielle navn er Frederiks Kirke. Den ligger som et fokuspunkt i den del af København, som kaldes Frederiksstaden.

Der vil blive bygget en station ved Marmorkirken i forbindelse med etableringen af metrocityringen.

Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet er opført 1890-94 som en del af Københavns Befæstning, blandt andet med fyld fra udgravningen af Frihavnen. Middelgrundsfortet var verdens største søfort. Arealet af øen, inklusiv bølgebrydere, er på ca. 67.000 m², mens selve landområdet udgør 50.000 m². Den er dermed antagelig verdens største menneskeskabte ø uden fast forbindelse til land.

Pederstrup (Vesterborg Sogn)

For alternative betydninger, se Pederstrup. (Se også artikler, som begynder med Pederstrup)Pederstrup er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1340. Gården ligger i Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland Kommune. Hovedbygningen er opført i 1813-1822 ved C.F. Hansen, ombygget i 1858 ved Ferdinand Meldahl og muremester Christian Peder Wienberg og ombygget igen i 1938-1940 ved Viggo Sten Møller. Hovedbygningen huser i dag Reventlow-Museet, der er under Museum Lolland-Falster, museet er oprettet i 1938 og avlsgården solgt fra i 1935.

Pederstrup hovedbygning har en park på 20 hektar mens Pederstrup avlsgård er på 204 hektar. Umiddelbart nord for ejendommen ligger Danmarks næststørste gravhøj; Kong Svends Høj.

Prøvestenen

For alternative betydninger, se Prøvesten (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Prøvesten)

Prøvestenen er en stor kunstig ø med et fort, hvis opgave oprindeligt var at beskytte indsejlingen til København.

Prøvestenens historie begyndte i 1713, da det besluttedes at opføre et søfort øst for Amagers kyst. Man sænkede flydedokken "Prøvestenen", som skulle fungere som forsvarsværk.

Anlægget gik i forfald, og først 1859-1863 blev der lavet en kunstig ø og et fort, tegnet af Ferdinand Meldahl. Sammen med Mellemfortet er det Danmarks ældste betonanlæg.

Selve øen blev opbygget ved at sætte et par udtjente linjeskibe på grund.

I 1922 blev Prøvestenen nedlagt som forsvarsværk, og Prøvestensfortet blev købt af Søværnet og tjente herefter til opbevaring af olie og benzin.

Københavns Havnevæsen overtog i 1933 de nedlagte søforter.

Prøvestenen rummer i dag Københavns oliehavn, men efter oliekrisen i 1970'erne og udvinding af olie i Nordsøen er distributionen ændret radikalt, og der er ikke længere behov for mange af de store tankanlæg.

Fredag den 18. januar 2008 skete der et kraftigt olieudslip fra Prøvestenen, hvor formentlig flere hundrede tusinde liter olie løb ud i Øresund. Uheldet skete, da der gik hul på en slange ud til en olietanker. Olien flød nordpå forbi Hellerup, Skovshoved og helt til Hven. Takket være den lave vandtemperatur kunne en stor del af olien samles op i klumper af de to danske miljøskibe Gunnar Thorsson og Mette Miljø samt det svenske miljøskib KBV-48, men en del drev i land på kysten mellem Helsingborg og Landskrona i Sverige.

Sorgenfri Slot

Sorgenfri Slot er et slot lidt uden for Kongens Lyngby, nord for København. Det ligger ud til Kongevejen mod Nordsjælland.

Det oprindelige slot blev opført i 1705-06 med François Dieussart som arkitekt og Carl lensgreve Ahlefeldt som bygherre. Slottet er ombygget flere gange.

Sorgenfri Slot har siden 1730 været anvendt af kongehuset og været bolig for flere forskellige medlemmer af kongefamilien, herunder kongerne Christian 8. og Christian 10. Det står stadig til rådighed for kongehuset.

Søtorvet

Søtorvet er en plads og en bebyggelse ved Søerne i København. Den ligger, hvor Frederiksborggade slutter og Dronning Louises Bro begynder. Den karakteristiske stukprydede bebyggelse er opført 1873-76 af Ferdinand Vilhelm Jensen og Vilhelm Petersen under Ferdinand Meldahls overopsyn og er i dag fredet. Bebyggelsen med herskabelige lejligheder er inspireret af parisiske forbilleder. Johanne Luise Heiberg flyttede i 1875 fra Rosenvænget ind i en af lejlighederne, hvor hun boede til sin død.Ved pladsen er to skulpturer placeret: Tiberen og Nilen. Skulpturerne, der er afstøbninger af figurer fra det 1. århundrede e.Kr., udgravet i Rom i det 16. århundrede, er en gave fra brygger Carl Jacobsens legat Albertina til København.Meldahl var angiveligt skuffet over, at Nørrebrosiden aldrig blev fornyet til samme standard og med samme rigdom af tårntage og spir.

Trolleholm slot

Trolleholm (før 1755 dansk: Eriksholm borg) er et slot, som ligger i Torrlösa sogn, i det tidligere Onsjö herred, Skåne, Sverige.

Det danske rigsråd Tage Ottesen Thott opførte borgen i 1538, som, mod afslutningen af den Skånske Krig, blev brændt ned af danskerne i 1678.

I 1680 blev godset købt af det danske rigsråd, Niels Trolles enke, Helle Rosenkrantz. Hendes sønnesønner solgte det i 1727 til fætteren, Fredrik Trolle, som i 1755 ændrede slottets navn til Trolleholm.

Slottet blev gennemgribende restaureret og ombygget under ledelse af de danske arkitekter Ferdinand Meldahl og Albert Jensen i årene 1886-1889.

Trollenäs slot

Trollenäs (før 1700-tallet dansk: Næs) er et slot i Eslöv kommun, i det tidligere Onsjö herred, Skåne, Sverige.

Trollenäs hed oprindelig Næs på grund af beliggenheden mellem to åer, der løber sammen i Saxåen lige efter slottet. I 1700-tallet fik slottet sit nuværende navn.

På andre sprog

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.