Браꙁїлїꙗ

Браꙁїлі́ꙗ и портогальскꙑ Brasil · єпі́симьно имѧ Браꙁі́льска Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ и портогальскꙑ República Federativa do Brasil · Ю́жьнꙑ Амє́рїкꙑ наибол҄ии дрьжа́ва ѥстъ ⁙ Дрьжа́вьнъ портога́льскъ ѩꙁꙑкъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и 190 лєѡ́дрь обитаѥтъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Браꙁи́лиꙗ ѥ́стъ

Браꙁїлі́ѩ властьнꙑ єдиницѧ

Браꙁїлі́ꙗ на дъвадєсѧтъ и шєсть дрьжавъ и портогальскꙑ estados и тако жє ѥдьнъ съвѫꙁьнъ стольноградьскъ окрѫгъ и портогальскꙑ distrito federal · дѣлєна ѥ́стъ

 1. Акри (Acre)
 2. Алагоасъ (Alagoas)
 3. Амаꙁонасъ (Amazonas)
 4. Амапа (Amapá)
 5. Баиꙗ (Bahia)
 6. Гоꙗсъ (Goias)
 7. Маранꙗоу (Maranhão)
 8. Матоу Гросоу (Mato Grosso)
 9. Матоу Гросоу доу Соулъ (Mato Grosso do Sul)
 10. Минасъ Жєраисъ (Minas Gerais)
 11. Пара (Pará)
 12. Параиба (Paraíba)
 13. Парана (Paraná) · ѥѩжє главьнъ градъ Коурити́ба ѥстъ
 14. Пєрнамбоукоу (Pernambuco)
 15. Пиаоуи (Piaui)
 16. Риоу ди Жанєироу (Rio de Janeiro)
 17. Риоу Гранди доу Норти (Rio Grande do Norte)
 18. Риоу Гранди доу Соулъ (Rio Grande do Sul)
 19. Рондониꙗ (Rondônia)
 20. Рораима (Roraima)
 21. Санта Катарина (Santa Catarina)
 22. Саоу Паоулоу (Sao Paulo)
 23. Сєара (Ceará)
 24. Сєржипи (Sergipe)
 25. Токантинсъ (Tocantins)
 26. Єспиритоу Сантоу (Espírito Santo)

Такождє Браꙁїлїꙗ на пѧть большѩ чѧстии и портогальскꙑ região · дѣлєна ѥстъ

 1. Сѣвєрьна чѧсть
 2. Сѣвєрьновъсточьна чѧсть
 3. Срѣдьнєꙁападьна чѧсть
 4. Юговъсточьна чѧсть
 5. Южьна чѧсть

кладѧꙃи

 1. Дилма Русєф поєма управлєниєто на Браꙁилия Агєнция Фокус, 1/1/2011
Браꙁїлїискъ рєалъ

Браꙁі́лїискъ рєа́лъ и портогальскꙑ Real brasileiro · Браꙁїлїѩ єпїсимьно платьно срѣдьство ѥстъ ⁙ Ѥгожє кодъ по МО҃С обраꙁьцоу ⁖ BRL ⁖ ѥстъ · а ѥгожє ꙁнакъ R$ ѥстъ ⁙ Ѥдинъ рєалъ на съто равьнъ чѧстии дѣлѥнъ ѥстъ · ихъжє имѧ портогальскꙑ centavo ѥстъ

Дилма Роусєвъ

Дилма Вана Роусєвъ · портогальскꙑ Dilma Vana Rousseff · рождєна бѣ дєкємврїꙗ 14 дьнꙗ 1947 лѣта · Браꙁїлїѩ шєстꙑи на три дєсѧть прѣдъсѣдатєл҄ь ѥстъ ⁙ Ѥсєньѭ 2010 лѣта иꙁбьрана бѣ прѣмꙑимь гласованиѥмь прѣдъсѣдатєл̑ь Браꙁїлїѩ ⁙ 2016 лѣта отъ власти отъмѣтєна бѣашє по народьнъ прѣдъставитєлъ съвѣта гласованиꙗ

Коуритиба

Коурити́ба и портогальскꙑ Curitiba · градъ южьнꙑ Браꙁїлі́ѩ ѥ́стъ ⁙ Браꙁїльскꙑ дрьжавꙑ Парана гла́вьнъ гра́дъ ѥ́стъ ⁙ Людии 1.788.559 обитаѥтъ ⁙ Основанъ ѥ́стъ лѣта 1693.

Лоуисъ Инасиоу Лоула да Силва

Лоуи́съ Ина́сиоу Лоу́ла да Си́лва или Лоу́ла · портогальскꙑ Luiz Inácio Lula da Silva · тридєсѧтъ и пѧтꙑ глава и нꙑнѣшьнъ Браꙁїлїѩ прѣдъсѣдатєл̑ь ѥстъ ⁙ Рождєнь 1945 лѣта ѥстъ ⁙ Вєсноѭ 2002 лѣта иꙁбьранъ бѣ прѣмꙑимь гласованиѥмь прѣдъсѣдатєл̑ь Браꙁїлїѩ ⁙ Чєтꙑрє лѣта по толѣ прєиꙁбьранъ бѣ

Оꙁаскоу

Оꙁаскоу и портогальскꙑ Osasco · юга Санъ Паоулоу браꙁїльскъ градъ и обьщина ѥстъ ⁙ Людии 718.646 обитаѥтъ ⁙ Основанъ ѥстъ 1962 лѣта

Риоу ди Жанєироу

Риоу ди Жанєироу и портогальскꙑ Rio de Janeiro · словѣньскꙑ Їаноуарїиска рѣка · Браꙁїлїѩ Риоу ди Жанєироу дрьжавꙑ главьнъ градъ ѥстъ ⁙ Въторъ наиболии браꙁїлїискъ градъ ѥстъ ⁙ Людии 6 453 682 обитаѥтъ ⁙ Ꙁьданъ ѥстъ Атлантїчьска ѡкєана брѣꙃѣ

Южьна Амєрїка

Ю́жьна Амє́рїка ипїръ ѥ́стъ ⁙ Ѥѩжє простра́ниѥ 17 824 513 х҃м² ⁙ Наибол҄ьши дрьжа́ва Браꙁїлі́ꙗ ѥ́стъ ⁙ Бол҄ьши рѣка Амаꙁонъ ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши ниꙁина Амаꙁоньска ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши гора Аконгагоуа вꙑсиѭ 6 962 мєтръ ѥ́стъ

дроугꙑ ѩꙁꙑкꙑ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.