Єнкѷклопєдїꙗ

Єнкѷклопє́дїꙗ наоучьно ꙁьданиє ѥстъ · идѥ аꙁъбоучьнꙑимь рѧдомь данꙑ члѣни о вьсѥѩ людии ꙁнаниꙗ областѣхъ сѫтъ ⁙

Слово єнкѷклопєдїꙗ иꙁ грьчьска словєсє ἐγκύκλιος παιδεία иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси "въ крѫгъ оучєниꙗ" ѥстъ · бо εγκύκλιος жє крѫгообраꙁьнъ ѥстъ · κύκλος жє крѫгъ ѥстъ и παιδεία оучєниѥ ѥ́стъ

Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьданиꙗ дрєвл҄ьн҄ѣ Єгѷпьтьсцѣ цєсарьствѣ · 2000 лѣта до Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди І҃Ꙃ столѣтиꙗ по Х҃Р слово єнкѷклопєдїꙗ людиѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии · ѥѩжѥ франкїица Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ І҃И столѣтии по Х҃Р сътвориша · англїисьска Єнкѷклопєдїꙗ Британника и роусьска Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ сѫтъ

Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :

  • Вьсѣобьщи · на прикладъ Википєдїꙗ · Єнкѷклопєдїꙗ Британника сѫтъ
  • О оучєниꙗхъ · на прикладъ о Гєѡграфїи и Ѩꙁꙑкоꙁнании сѫтъ
  • Помѣстнꙑ · на прикладъ о дръжавѣ или народьнꙑихъ обꙑчѧꙗхъ
Brockhaus Lexikon
Єнкѷклопєдїꙗ Брокхаоусъ · лѣто 1902
Ringelbergius, 'Lucubrationes...KYKLOPEDEIA...' ed. Basel 1541 original
Гла́вьна страни́ца "Lucubrationes..." · прьво къниꙃѣ напьсаниѥ словєсє кѷклопєдїꙗ ѥстъ · лѣто 1541
Єѵрѡпа

Єѵрѡ́па свѣта чѧсть ѥстъ ⁙ Людии 720 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Бол҄ьши дрьжава Рѡсїꙗ ѥстъ ⁙ Єѵрѡпꙑ пространиѥ 10 лєѡдръ х҃м² ѥстъ ⁙ Бол҄ьши рѣка Вльга ѥстъ ⁙ Болѥ ѥꙁєро Ладожьско ѥстъ

Википєдїꙗ

Википє́дїꙗ · англїискꙑ Wikipedia /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/ идє ⁖ вики ⁖ ис хаваискаѥго ѩꙁꙑка поѩто ѥстъ · а ⁖ -пєдїꙗ ⁖ иꙁ грьчьска словєсє ⁖ єнкѷклопєдїꙗ ⁖ · мъногꙑ ѩꙁꙑкꙑ єнкѷклопєдїꙗ ѥстъ · Мєждоусѣтии пьсана ѥстъ · ѭжє къжьдо иꙁмѣнꙗти можєтъ ⁙ Викимєдїѩ опꙑтьствованиѥ ѥстъ ⁙ Почѧта ѥстъ 2001 лѣта Джимомь Вєилсомь и Лаврєнсомь Сєнгєромь ⁙ Википєдїѩ чѧстъ словѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь почѧта ѥстъ їоунїи 2006 лѣта ⁙ Наибол҄ии Википєдїѩ тлъкъ англїискꙑимь ѩꙁꙑкомь пьсанъ ѥстъ · ижє 5 лєѡдръ члѣнъ дрьжитъ

Вєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗ

Вєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗ и роусьскꙑ Большая Советская энциклопедия съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗ ѥстъ

Главьна страница

ими боукъвиѥ с҄ьдє видѣниꙗ боукъвъ Ꙗ · Ꙁ и Ꙃ дѣлꙗ и с҄ьдє боукъвъ · · дѣлꙗ

Словѣньска Википєдїꙗ

Словѣньска Википєдїꙗ отврьста мєждоусѣтьна єнкѷклопєдїꙗ пьсана словѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь ѥстъ · ижє органїсма Викимєдїѩ мъногоѩꙁꙑка опꙑтьствованиꙗ Википєдїѩ чѧсть ѥстъ ⁙ Сътворѥна їоунїꙗ 2006 лѣта ѥстъ ⁙ Напрьва жє Начѧтъцѣ Викимєдїꙗ бѣ · послѣди жє въ мѣсто http://cu.wikipedia.org прѣнєсєна бѣ ⁙ Маїꙗ 24 дьнꙗ 2011 лѣта Словѣньсцѣи Википєдїи 500 члѣнъ напьсано бѣ

дроугꙑ ѩꙁꙑкꙑ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.