Západní Evropa

Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova. Bývají do ní řazeny Francie, státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), Irsko a Spojené království. Sporným může být zařazení Německa, které občas bývá řazeno do západní Evropy, přestože geograficky je spíše ve střední Evropě.

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje nížina.

Western-Europe-map
Západní Evropa

Společnost

Politicky bývá termín Západní Evropa občas užíván v souvislosti s blokovým rozdělením Evropy za studené války, a v těchto souvislostech bývají do „západní Evropy“ řazeny i státy geograficky ležící v severní, střední či jižní Evropě. Politickým systémem států západní Evropy je zastupitelská demokracie.

Obyvatelstvo mluví románskými, germánskýmikeltskými jazyky. V náboženství převažují katolíciprotestanti, dále je zde přítomna početná muslimská populace a lze nalézt i příklady úspěšné integrace dalších náboženství (třeba buddhismus, hinduismus nebo džinismus).[1]

Muslimská menšina

Mezi přistěhovalci do západní Evropy je silná muslimská menšina;[2] tento podíl je způsoben i vrcholem Evropské migrační krize v letech 2014–2015[zdroj?], kdy cílem převážně muslimských běženců byly v naprosté většině případů právě hospodářsky vyspělé západoevropské[zdroj?] a skandinávské státy (hlavně Německo[zdroj?], státy Beneluxu[zdroj?], Velká Británie[zdroj?]Švédsko). V letech 2010–2016 byla právě imigrace nejvýznamnějším faktorem nárůstu evropské muslimské populace.[3]

Největší počet muslimů v západní Evropě měla v roce 2016 Francie (5,7 milionu), Německo (5,0 milionu) a Spojené království (4,1 milionu). Nejvyšší procentuální podíl muslimů má Francie (8,8 %), Belgie (7,6 %) a Nizozemsko (7,1 %).[3]etnických skupin jsou v Německu zastoupeni hlavně KurdovéTurci, především v Británii se nacházejí lidé z PákistánuBengálci.[4]

Procentuální podíl muslimského obyvatelstva v západní Evropě bude kontinuálně narůstat i v následujících desetiletích, a to i v případě nulové migrace.[5]

Ekonomika

V hospodářství převažují služby nad průmyslem a zemědělstvím. Jedná se o hospodářsky vyspělou oblast Evropy; hrubý domácí produkt západoevropských států je v rámci kontinentu nadprůměrný.[6]

V Severním moři se nacházejí významná ložiska ropy a zemního plynu. Všechny státy v oblasti jsou členskými zeměmi Evropské unie a až na Spojené království jsou členy eurozóny.

Odkazy

Reference

  1. Migration and Religion in Europe. Příprava vydání Gallo Ester. Londýn: Routledge, 2016. 272 s. ISBN 9781409429739. (anglicky)
  2. Immigration to Europe as of 2010, by religion [online]. Statista [cit. 2018-01-14]. Dostupné online. (anglicky)
  3. a b HACKETT, Conrad. 5 facts about the Muslim population in Europe [online]. Pew Research Center, 2017-11-29 [cit. 2018-01-14]. Dostupné online. (anglicky)
  4. Evropa panikaří z muslimů, ale kolik jich vlastně je?. Novinky.cz [online]. 2015-01-24 [cit. 2018-01-14]. Dostupné online.
  5. Europe’s Growing Muslim Population [online]. Pew Research Center, 2017-11-29 [cit. 2018-01-14]. Dostupné online. (anglicky)
  6. List of European countries by GDP per capita 2016 - StatisticsTimes.com. statisticstimes.com [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné online.

Související články

Kambrium

Kambrium je první perioda prvohor (paleozoika). Jeho počátek je kladen před cca 542 mil. let, končí cca před 488 mil. let se začátkem ordoviku. Je nejstarším obdobím, v jehož horninách byly nalezeny četné fosilizované mnohobuněčné organismy.

Název poprvé použil anglický geolog Adam Sedgwick roku 1833 dle středověkého latinského označení Walesu (Cambria) – protože v této zemi jsou kambrické geologické vrstvy dobře pozorovatelné – pro spodní část vrstev ležících diskordantně na proterozoiku. Původní rozsah vymezený Sedgwickem však zahrnoval i vrstvy později zařazené do ordoviku. Dříve bylo kambrium vymezeno na období před 570–500 mil. let. Spodní hranice je stanovena nástupem primitivních útesotvorných organismů (Archaeocyatha) a raných členovců (trilobiti). Pro tuto hranici je typické zvýšení obsahu izotopu C-13, které dle některých autorů svědčí o následcích dopadu mimozemského tělesa. Tohoto stáří je například horizont sopečného popela v Ománu, obsahující zirkony, jejichž radiometrické stáří je 542 mil. let. Podobná data poskytly anomálie C-13 na Sibiři a v Namibii. Svrchní hranice je dána nástupem trilobitů rodu Jujuyaspis, jenž je vůdčí fosílii spodního ordoviku. V roce 2002 stanovila Mezinárodní subkomise pro stratigrafii rozpětí kambria na 545–490 mil. let.

M1919 Browning

Browning M1919 (nebo jen M1919) je těžký vzduchem chlazený kulomet, který používali spojenci a to především armáda USA. Kulomet vychází ze svého předchůdce kulometu M1917, který měl hlaveň chlazenou vodou. Oproti M1917 měl M1919 hlaveň chlazenou vzduchem a z toho vyplývá, že mohl střílet kratšími dávkami než M1917, ale byl snadněji přenosný.

Používaný byl především v tancích, jejichž výroba se za první světové války v USA rozbíhala. S koncem války byla většina zakázek zrušena, ale kulomet se nadále vyvíjel. M1919 byl vyráběn v řadě verzí velmi dlouhou dobu – jeho přednostmi byla velká spolehlivost a použití v jakýchkoliv podmínkách (např. severní Afrika, západní Evropa, východní Asie). Většinou byl používán s trojnožkou, ale i na různých lafetách na zemi i na vozidlech (např. Jeep Willys). V některých státech na světě se můžete setkat s kulomety M1919 dodnes. Z tohoto kulometu konstrukčně vychází také Browning vz. 1924 později velmi známý jako Browning M2, který se používá dodnes v hojném množství.

Perm

Perm je závěrečnou geologickou periodou prvohor (paleozoikum) a je součástí eónu fanerozoika. Počátek permského útvaru se klade 298 milionů let (Ma) zpět do minulosti a jeho spodní hranice je vymezena ve stratotypu u Aidaralašského potoka v Jižním Uralu v severním Kazachstánu – 50 km od města Akťubinsk, kde je hranice vymezena výskytem konodonta Streptognathodus „wabaunsensis“ či Streptognathodus isolatus. Konec permu a začátek triasu je určen ve stratotypu v Mej-šan, okresu Čchang-sing (Changxing), provincii Če-ťiang, Čína – , kde nastupuje konodont druhu Hindeodus parvus v evoluční linii Hindeodus latidentatus – Hindeodus parvus – Isarcicella isarcica ve vrstvě 27c. Konec permu je kladen 252 milionů let (Ma) zpět.

Útvar perm dostal název podle města Perm v Rusku. Pojmenoval ho tak britský geolog sir Roderick Murchison ve čtyřicátých letech 19. století, když studoval horniny z tamní oblasti.

Dělení permu se stále vyvíjí, nicméně se obecně dělí na starší spodní perm (autun a saxon) a mladší svrchní perm (thuring). Dnes se přihlíží k novým nálezům, a perm se proto dělí na tři oddělení cisural (assel, sakmar, arktinsk, kungur), guadalup (road, word, capiten), loping (wuchiapig, changsing). Ve starší literatuře se kontinentální sedimenty spodního permu označují jako červená jalovina, svrchního permu jako zechstein. V alpsko-karpatské oblasti jsou detritické sedimenty nazývány verrucano. V severní Americe byl pro kontinentální spodní perm vyčleněn stupeň dunkard, pro mořský wolfcamp a leonard. Permské horniny jsou většinou pevninské červené a mělké mořské usazeniny.

Rada bezpečnosti OSN

Rada bezpečnosti je orgán Organizace spojených národů odpovědný za zajištění světového míru, mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů. Zatímco usnesení ostatních orgánů jsou ve vztahu k členským státům OSN pouze doporučující, rezoluce Rady bezpečnosti jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou.

Šlechtický titul

Šlechtický titul je titul udělovaný zejména v monarchiích panovníkem, který je fons honorum. Udělením šlechtického titulu se osoba, a zpravidla i její potomci, stávají členy aristokracie. S udělením šlechtického titulu bývala spojená privilegia, jako je právo nosit erb, právo pečetit červeným či zeleným voskem a účast na správě státu.

Židovská populace

Židovská populace je počet Židů ve světě, což je obtížně zjistitelné, vzhledem k neustálým debatám o tom kdo je vlastně Žid. Všechny demografické údaje uvedené v tomto článku jsou odhady z citovaných zdrojů.

Židé v evropských zemích

Židovské osídlení v Evropě se datuje zhruba dva tisíce let zpět. Podle židovské tradice je Izrael (židé) Bohem vyvolený národ, který je předurčen k utrpení a lásce. Židovský národ byl v minulosti tvrdě utlačován a protižidovské nálady vyvrcholily holocaustem.

Regiony v Evropě
Regiony světa

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.