Svahový pohyb

Svahové pohyby, někdy též svahové pochody, představují soubor pohybů a pochodů působících na svahu. Dělí se do několika skupin v závislosti na rychlosti, typu a vedoucím procesu.

Landslide animation San Matteo County
Počítačová simulace sesuvu, ke kterému došlo v roce 1997 v San Mateo County v Kalifornii

Skupiny svahových pohybů

Gravitační svahové pohyby

Skupina svahových pohybů, u nichž je původcem gravitace. Napětí ve svahu ovlivňuje vývoj svahu (změna výšky či sklonu), jeho odlehčení a režim podpovrchových vod. Gravitační síly následně u svahů působí smykové napětí, čímž dochází k deformaci horniny nebo zeminy. V závislosti na rychlosti se gravitační svahové pohyby dělí (od nejpomalejšího k nejrychlejšímu):[1]

 1. ploužení – velmi pomalý a dlouhodobý pohyb, při němž dochází k tečení zeminové nebo horninové hmoty. Dochází k deformaci, která ale nepřekračuje mez pevnosti hmoty. Podle hloubky se ploužení dále dělí na povrchové a podpovrchové (někdy taky hlubinné).
 2. Sesouvání (též sesuv) – pokud gravitační napětí překročí mez pevnosti horniny či zeminy, dojde k náhlé deformaci svahu – sesouvání. Jde o rychlý, krátkodobý a klouzavý pohyb hmoty po svahu podél smykové plochy. Ta může být jedna, ale může jich být i víc. V závislosti na typu smykové plochy se sesuvy dále dělí. Na území bývalého Československa patří mezi největší případ tohoto typu svahového pohybu sesuv v Handlové z přelomu let 1960/61.
 3. Řícení – náhlý a krátkodobý pohyb horninové hmoty na strmých svazích, která se zpravidla volným pádem přesouvá do nižších poloh. Ke skalnímu řícení došlo v České republice například v Hřensku.[2]
US Navy 060219-N-5067K-109 A CH-46E Sea Knight from the Flying Tigers of Marine Medium Helicopter Squadron 262 (HMM-262) makes an aerial assessment of the deadly Feb. 17 landslide during over-flight of the area
Masivní soliflukce, ke které došlo v únoru 2006 na Filipínách

Fluviální svahové pohyby

Skupina svahových pohybů podmíněných vodou. V případě působení povrchového odtoku vody, ať již srážkové či tavné (tj. způsobené táním), se hovoří o ronu. Při něm dochází k nesoustředěnému stékání vody po povrchu terénu, která sebou odnáší jemné částice půdy nebo zvětralinového pláště. Srážková či tavná voda, která se vsákne (infiltruje) do půdy, na svah dále působí mechanicky a chemicky. Podpovrchová voda pak může způsobit následující svahové pohyby:[1]

 1. Sufoze – mechanický odnos drobných půdních či horninových částic podzemní vodou, který vede k sesedání povrchu, vzniku výdutí a sníženin.
 2. Soliflukce (též půdotok) – při nasycení půdy svahu může dojít k plastickému pohybu materiálu. Na základě míry nasycení se rozlišuje (od nejpomalejšího): pomalá soliflukce, rychlá soliflukce, bahenní proudy a blokovobahenní proudy.
 3. Tečení – za určitých podmínek může dojít ke ztekucení jílového podloží. Svahový pohyb nejprve začíná jako sesuv, ale záhy se mění v tečení rozbředlých jílů.
 4. Plíživý pohyb zvětralin – velmi pomalý pohyb hmoty po svahu v důsledku různých příčin. Dále se dělí na plíživý pohyb půd a plíživý pohyb sutí.

Rychlost svahových pohybů

Na základě rychlosti se svahové pohyby dělí do tří skupin:[1]

 • pomalé dlouhodobé svahové pohyby (mm/rok až mm/den)
 • rychlé svahové pohyby (mm/h až m/h)
 • katastroficky rychlé svahové pohyby (m/h, km/h až 100 km/h)

Odkazy

Reference

 1. a b c DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV, 1988. 476 s. Kapitola Svahové pochody a vývoj svahů, s. 199–210.
 2. Silnici mezi Hřenskem a Schmilkou ohrožuje nestabilní skála [online]. Správa NP České Švýcarsko, 2010-09-01 [cit. 2013-05-07]. Dostupné online.

Související články

Externí odkazy

Lavina

Lavina je rychlý a náhlý sesuv většího množství sněhu po svahu, který by již mohl zasypat, zranit nebo zabít člověka. Slovo lavina se někdy (např. v běžném hovoru) přeneseně používá i pro různé jiné sesuvy, například kamení, půdy, bahna atd. V tomto článku jsou popsány především sněhové laviny — ovšem i sněhová lavina s sebou často bere kamení, stromy a další materiál. Laviny představují vážné nebezpečí především v horských oblastech, kde je jak dostatek strmých svahů, tak dostatečná mohutnost sněhové pokrývky. Ročně zahynou v zemích s aktivní lavinovou službou řádově první stovky osob. Největší podíl z nich, zpravidla přes 80 %, představují osoby pohybující se ve volném terénu, jako jsou lyžaři, skialpinisté a horolezci. Jakožto přirozený přírodní proces mají laviny nezastupitelný význam ve vývoji přírodních ekosystémů.

Mura (geomorfologie)

Mura (z německého Mure, Murgang) nebo též blokovobahenní proud je katastroficky rychlý svahový proud tekoucí hmoty, tvořený jemnozrnným materiálem přesyceným vodou, s úlomky až bloky skalních hornin. Rychlost takového proudu se pohybuje v širokém rozpětí od jednotek km/h po více než 100 km/h. Příčinou vzniku mury je přesycení svahu vodou, které může být způsobeno intenzivními dešťovými srážkami nebo táním sněhové pokrývky. Podmínkou vzniku mury je dostatečný sklon svahu a dostatečná vrstva sedimentů na svahu.

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod. Různé druhy pohybu jsou studovány v různých vědních oborech. Pohyb je základním projevem existence hmoty.

Pokud není uvedeno jinak, je obvykle pod pojmem pohyb chápán určitý druh mechanického pohybu.

Ve vědě může pohyb označovat:

Fyzikální pohyb zahrnuje všechny děje, při nichž dochází k fyzikální změně hmoty. Mezi jeho nejdůležitější části patří:

mechanický pohyb – změna polohy tělesa vzhledem k ostatním tělesům.

molekulový pohyb

Brownův pohyb

tepelný pohyb

elektrický pohyb (elektrický proud)

chemický pohyb zahrnující chemické procesy

pohyb v centrálním gravitačním poli

relativita pohybu

princip nezávislosti pohybů

integrál pohybu

vlastní pohyb

biologický pohyb zahrnující změny živé hmoty

lokomoce člověka (schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti)

lokomoce živočichů

oční pohyb

rychlé pohyby očí

pohyb potravy

pohyb litosferických desek

svahový pohyb

společenský pohyb zahrnující společenské změnyV přeneseném smyslu bývá tento pojem používán pro:

označení jakékoliv změny v čase

hnutí (například politická, Občanské hnutí, Husitské hnutí, hnutí Brontosaurus apod.)

pohyb cen

cvičení, sport

pohybová hvězdokupa

pohybová neostrost ve fotografiifilm a hudbaDoba ledová 4: Země v pohybu – animovaný film

Pohyby – album české hudební skupiny Lucie

Ron

Ron je fluviální svahový pohyb spočívající v nesoustředěném stékání vody po povrchu terénu. Dochází k němu při větším dešti nebo nasycení půdy vodou. Voda nejprve pozvolna přetéká ve směru sklonu svahu, ale po dosažení určité mocnosti utváří na povrchu terénu tekoucí vrstvu vody. Ta vyvolává plošný splach, při němž dochází k odnosu jemných částic půdy nebo zvětralinového pláště. Ten se účinně projevuje především v aridních oblastech bez vegetace nebo na obnažené půdě (například na polích). Naopak v lesích se neprojevuje vůbec a na zatravněných plochách jen málo.

Ron (jméno)

Ron je mužské rodné jméno, které nosí vícero osob:

Ron Arad (designér) – izraelský průmyslový designér, umělec a architekt

Ron Arad (pilot) – izraelský navigátor a zbraňový důstojník Izraelského vojenského letectva pohřešovaný od roku 1986

Ron Artest – americký basketbalista

Ron Asheton – americký rockový kytarista

Ron Affif – americký jazzový kytarista

Ron Bushy – bubeník skupiny Iron Butterfly

Ron Dennis – britský podnikatel a bývalý manažer v motoristickém sportu

Ron Francis – kanadský hokejista

Ron Geesin – skotský hudebník a skladatel

Ron Gilbert – americký designér, programátor a producent počítačových her

Ron Hextall – kanadský profesionální brankář

Ron Howard – americký režisér, producent a herec

Ron Chesterman – anglický hudebník a archivář

Ron Chuldaj – izraelský politik, bojový pilot a starosta Tel Avivu

Ron Jeremy – americký pornoherec

Ron Kenoly – americký gospelový zpěvák

Ron McClure – americký kontrabasista

Ron McKernan – americký hudební skladatel, kytarista a zpěvák

Ron Mueck – australský výtvarník

Ron Nachman – izraelský politik, poslanec a starosta města Ariel

Ron Paul – americký lékař a republikánský politik

Ron Perkins – americký herec

Ron Perlman – americký televizní, filmový a dabingový herec

Ron Prosor – izraelský diplomat a vyslanec při Organizaci spojených národů

Ronald Weasley- fiktivní postava ve světě Harryho Pottera

Ron Wood – britský rockový kytarista a malíř

Zkamenělý zámek

Zkamenělý zámek je skupina skal s vrcholem 765 m n. m. na skalisku Zámecká věž a přírodní památka v jihozápadní části svahového (vedlejšího) hřbetu geomorfologického okrsku Borovský les, významná geologická a polykulturní lokalita Žďárských vrchů a kulturní památka historického osidlování krajiny člověkem na katastrálním území Česká Cikánka, v části města Svratky v okrese Žďár nad Sázavou, náležejícím do Kraje Vysočina v České republice.

Skalní výchozy typu mrazových srubů dvojslídné ortoruly svrateckého krystalinika (biotitický alkalicko-živcový metagranit s muskovitem), situovány na okraji slepého hřbetu (rozsocha). Bezejmennou vyvýšeninu georeliéfu tvoří hornina biotit muskovitická ortorula typu metamorfitu v kutnohorsko-svratecké oblasti, v soustavě Českého masivu (krystalinikum a prevariské paleozoikum).Ve vrcholové části geomorfologickým vývojem a zvětráváním modelovaná výrazná skalní hradba, členěná na skalní bloky s názvy Skříň, Hlava, Spárová věž a Zámecká věž (vrchol), na úbočí dva menší skalní útvary nazvané Hradiště a Rasovna, jihozápadně od vrcholové skalní věže osamocené skalisko s názvem Pivovar.Archeologická lokalita, stopy pravěkého osídlení člověkem (neolit) a historického slovanského hradiště, dosud zřetelné antropogenní příkopy a náspy (pozůstatky opevnění), ve vrcholném středověku snad dřevěný hrádek (jiný zdroj tvrz), kulturní památku typu tvrziště uvádí Národní památkový ústav.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.