Knihy kronik

Knihy kronik (hebrejsky דִבְרֵי־הַיָּמִים‎‎ divrej ha-jamim, řecky παραλειπωμένα, paraleipómena) neboli 1. a 2. Paralipomenon (Český ekumenický překlad, Bible kralická, Překlad nového světa) či 1. a 2. Letopisů (Překlad 21. století) tvoří součást Starého zákona. V hebrejské bibli se jedná o poslední část Spisů (כְּתוּבִים, Ktuvim‎‎). Vyprávění knihy je z větší části paralelou k davidovským příběhům v 1. a 2. knize Samuelově a 1. a 2. knize královské a lze ji též chápat jako midraš k těmto spisům.[1] Rozdělení knihy na dvě části odpovídá rozdělení v Septuagintě. Kniha je důležitým historickým pramenem pro studium izraelských dějin až po babylónské zajetí. Autorovi knihy však nešlo ani tak o „kronikářský záznam událostí“, jako spíše o zpracování historických událostí „z hlediska výlučně náboženského“[2], takže v centru jeho pozornosti stojí především chrámová bohoslužba.

Odkazy

Reference

  1. STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-065-7. S. 288.
  2. BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona II. Praha: Kalich, 1989. S. 562.
Bejt Oved

Bejt Oved (hebrejsky בֵּית עוֹבֵד, v oficiálním přepisu do angličtiny Bet Oved, přepisováno též Beit Oved) je vesnice typu mošav v Izraeli, v Centrálním distriktu, v Oblastní radě Gan Rave.

Biblický kánon

Biblický kánon je termín označující soubor biblických knih. Ačkoli je Bible z principu jedna, ne všechny církve a náboženské komunity do ní zahrnují tytéž knihy, a proto se biblický kánon liší podle náboženského vyznání.

Bible se skládá ze dvou částí, Starého a Nového zákona, jejichž kánony se utvářely zvlášť.

Ezdráš

Ezdráš (z latinského Esdras, hebrejsky: עזרא, Ezra) byl židovský kněz a písař, vysoký úředník na perském dvoře, pověřený organizovat návrat Židů do Jeruzaléma kolem roku 458 př. n. l. S jeho jménem je spojena biblická Kniha Ezdráš.

Hebrejština

Hebrejština (עִבְרִית‎‎, ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (עברית תנ״ך‎‎ ivrit Tanach, též לשון קודש‎‎, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (עברית‎‎, ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Hebrejština patří do rodiny semitských jazyků, resp. ke kanaánské severozápadní skupině. Nejstarší dochované hebrejské texty pocházejí z 10. století př. n. l. (tzv. gezerský kalendář). V případě starších textů není možno hovořit o plné diferenciaci severozápadních semitských jazyků mezi jednotlivé jazyky či větve, hovoří se tedy spíše o společné protosemitštině nebo protokeneanštině.

Jišaj

Jišaj (hebrejsky יִשַׁי‎‎), též Isaj či Jesse, je starozákonní postava a otec izraelského krále Davida. Podle Tanachu byl synem Obéda a vnukem Bóaze a Rút. Novozákonní evangelia jej uvádí jako jednoho z předků Ježíše Nazaretského.

1. kniha Samuelova uvádí, že Jišaj měl osm synů, z nich byl David nejmladší; podle Knihy kronik však bylo synů dohromady jen sedm. Jišajova rodina žila v Betlémě. Křesťané jsou pak na základě evangelních rodokmenů přesvědčeni, že Jišaj je jedním z předků Ježíše Krista, na nějž se pak vztahuje i proroctví o „výhonku Jišajově“ v knize Izajáš.

Jóaš

Jóaš (hebrejsky: יְהוֹאָשׁ‎‎, Jeho'aš), v českých překladech Bible přepisováno též jako Joaš, Joas či Jehoaš, byl z Davidovy dynastie sedmým králem samostatného Judského království. Jeho jméno se vykládá jako „Hospodin daroval“ nebo „Hospodinův oheň“. Moderní historikové a archeologové uvádějí, že vládl asi v letech 836 př. n. l. až 798 př. n. l. Podle kroniky Davida Ganse by však jeho kralování mělo spadat do let 3061–3100 od stvoření světa neboli do let 701–661 před naším letopočtem, což odpovídá 40 letům vlády.

Par

Par nebo PAR může znamenat:

par, francouzská předložka s významem přes nebo prostřednictvím. Objevuje se mj. v ustálených souslovích jako

par avion – letecky, leteckou poštou, letadlem

par excellence – vynikající, především, v pravém smyslu slova

par force – násilím, násilně

Par (golf) – předurčený počet úderů na jamku v golfu

PAR (Picture Aspect Ratio), zkratka pro formát obrazu

Par, zkratka pro biblické Knihy kronik (Paralipomenon)

PAR, kód Paraguaye

Přesný přibližovací radar – druh leteckého naváděcího systému

Seznamy starověkých vladařů

Zde je seznam dokumentů, uvádějících v posloupnosti vladaře některých starověkých států:

1. kniha královská a Knihy kronik, součást Hebrejské bible / Starého zákona

Abydoský královský seznam

Akkadský královský seznam

Asyrský královský seznam

Babylonský královský seznam

Catalogus Liberianus

Karnacký královský seznam

Manehtův seznam králů

Palermská deska

Ptolemaiův kánon

Sakkárský královský seznam

Sumerský královský seznam

Seznam čínských císařů

Seznam vládců Indie

Timorim

Timorim (hebrejsky תִּמּוֹרִים‎, v oficiálním přepisu do angličtiny Timmorim) je vesnice typu mošav v Izraeli, v Jižním distriktu, v Oblastní radě Be'er Tuvja.

BibleStarý zákon

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.