Endemit

Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus, je organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. V úvahu se bere pouze přirozený výskyt. Areály výskytu jednotlivých endemitů jsou rozdílné. Někdy se jedná o jednu lokalitu s rozlohou pouze několika m2. Příkladem je třeba lipnice jesenická (Poa riphaea) či zvonek jesenický (Campanula gelida) na Petrových kamenech v Jeseníkách. Endemit vyskytující se na takto malém území se nazývá stenoendemit. Naopak jiné endemity mají areál širší, třeba celé pohoří, ostrov atd. Podle doby vzniku se dělí endemity na paleoendemity a neoendemity.

Paleoendemit je druh vývojově starý, vznikl ve třetihorách a dříve. Příkladem může být jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) omezený na malou oblast v Číně, či známá živoucí fosílie haterie novozélandská (Sphenodon punctatus), žijící již jen na několika ostrůvcích Nového Zélandu, sekvojovec obrovský (Sequiadendron giganteum) v Kalifornii aj. Paleoendemity bývají zároveň relikty.

Naproti tomu neoendemit je druh vývojově mladý až velmi mladý, vznikl až ve čtvrtohorách. Například izolací populace po ústupu glaciálu. Příkladem jsou skoro všechny endemity v ČR. Díky dobám ledovým zde byla možnost přežití paleoendemitů velmi omezená.

České endemity

Rostliny

Živočichové

Odkazy

Reference

  1. a b Lepší M. et al. Sorbus portae-bohemicae end Sorbus albensis, two new apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica, Preslia 81, 63-89, 2009
  2. Lepší M. et al.: Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia, Preslia 80/2, 2008, 229-244
  3. MACHOVÁ, Iva; KUBÁT, Karel. Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1158-7.
  4. DRÁBKOVÁ, L. Population analysis of Saxifraga rosacea Moench in Central Europe. [s.l.]: Ms. Depon in.: Kat. BOT PřF UK
  5. http://www.ibot.cas.cz/preslia/P084Stepankova.pdf
  6. SURÁ, Martina. Česko musí chránit masařku i jepici. Pokud vymřou, přijde o ně celý svět. iDnes [online]. 2009-11-13 [cit. 2009-11-13]. Dostupné online.

Literatura

  • GERŽA, Michal. Endemismus v České republice. Rostliny - 1. část. Ochrana přírody. 2009, čís. 2, s. 12-15. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-28. ISSN 1210-258X.
  • GERŽA, Michal. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. Ochrana přírody. 2009, čís. 3, s. 22-25. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-04. ISSN 1210-258X.

Související články

Areál (biologie)

Areál (z latiny) je území, oblast rozšíření, část zemského povrchu, ve kterém se vyskytuje určitý taxon (druh, rod apod.) Areál se člení na subareály, dílčí jednotky se pak nazývají arely.

Areály jsou různě velké. Některé organismy jsou kosmopolitní, tedy vyskytují se (přirozeně nebo s pomocí člověka) po celém světě. Organismus s cirkumpolárním areálem se vyskytuje v mírném až boreálním pásu okolo celé Země. Pokud je areál velmi malý, označujeme takový organismus jako endemit určitého území.

Borovice blatka

Borovice blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa , syn. Pinus rotundata) je středoevropský endemit, který společně s borovicí lesní (Pinus sylvestris) vytváří unikátní rašelinné lesy. V České republice se přirozeně vyskytuje na Třeboňsku a na šumavských rašeliništích (viz např. Rašeliniště Kapličky) a Slavkovském lese, na Moravě na Rejvízu v Hrubém Jeseníku.

Borovice rumelská

Borovice rumelská (makedonská) (Pinus peuce) je evropská pětijehličná borovice (balkánský endemit), rostoucí v horských polohách především na Balkáně na žulovém podloží, kde se střídá s borovicí Heldreichovou, která zde roste na vápencích.

Vzhledem a šiškami připomíná borovici vejmutovku.

Degeneria vitiensis

Degeneria vitiensis je druh rostliny a jediný zástupce čeledi Degeneriaceae nižších dvouděložných rostlin. Je to stálezelená dřevina s velkými kožovitými listy a velkými dužnatými květy s celou řadou archaických znaků. V minulosti byla považována za nejstarobylejší žijící kvetoucí rostlinu. Vyskytuje se jako endemit pouze na ostrovech Fidži. V roce 1988 byl odtud popsán nový druh, Degeneria roseiflora, často je však uváděn jen jako poddruh D. vitiensis.

Kukuřice

Kukuřice (Zea L.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovité (Poaceae). Český název kukuřice patří mezi novotvary vytvořené v 19. století Janem Svatoplukem Preslem. Podobný název je i v jiných slovanských jazycích.

Ladoňka

Ladoňka (Scilla) je rod jednoděložných rostlin z čeledi chřestovité (Asparagaceae). V minulosti byl řazen do čeledi hyacintovité (Hyacinthaceae), případně do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.). Někteří autoři vylišují z rodu Scilla ještě menší rod Chionodoxa Boiss., česky ladonička. Tento článek pojednává o rodě ladoňka v širším pojetí (Scilla s.l.), včetně rodu Chionodoxa.

Leptecophylla

Leptecophylla je rod z kvetoucích rostlin čeledi vřesovcovité. Rod je přirozeně rozšířen v jihovýchodní Austrálii, na Novém Zélandu, v Papui-Nové Guineji a na tichomořských ostrovech. Některé druhy tohoto rodu byly dříve klasifikovány v rámci rodů Cyathodes, Lissanthe, Styphelia a Trochocarpa.

Zahrnuje druhy:

Leptecophylla abietina (Labill.) C.M.Weiller, endemit Tasmánie.

Leptecophylla brassii (Sleumer) C.M.Weiller, endemit Nové Guineje.

Leptecophylla brevistyla (J.W.Moore) C.M.Weiller, rozšířený na souostroví Společenské ostrovy

Leptecophylla divaricata (Hook.f.) C.M.Weiller, endemit východní Tasmánie

Leptecophylla imbricata (Stschegl.) C.M.Weiller, přirozeně rozšířený na ostrově Havaj

Leptecophylla juniperina (J.R.Forst. & G.Forst.) C.M.Weiller, přirozeně rozšířený ve státě Victoria, na ostrově Tasmánie a na Novém Zélandu.

Leptecophylla mariannensis (Kaneh.) C.M.Weiller,přirozeně rozšířený na souostroví Mariánské ostrovy.

Leptecophylla pendulosa (Jarman) C.M.Weiller, endemit, severovýchod Tasmánie

Leptecophylla pogonocalyx C.M.Weiller, endemit, Tasmánie

Leptecophylla rapae (Sleumer) C.M.Weiller, přirozeně rozšířený na Rapa Island a Tubai Islands

Leptecophylla pomarae (A.Gray) C.M.Weiller, přirozeně rozšířený na Tahiti

Leptecophylla robusta (Hook.f.) C.M.Weiller, endemit, Chatham Islands na Novém Zélandu

Leptecophylla tameiameiae (Cham. & Schltdl.) C.M.Weiller, přirozeně rozšířený na Havaji a sousostroví Markézy

Lilie

Lilie (Lilium L.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovité v užším pojetí (Liliaceae s. str.).

Lissanthe

Lissanthe je rod rostlin keřovitého růstu, náležící do čeledi vřesovcovité. Rod je v Austrálii endemitický.

Narcis (rostlina)

Narcis (Narcissus) je rod jednoděložných rostlin z čeledi amarylkovité (Amarylidaceae). Svůj název získal narcis z řeckého jména Narkissos.

Norfolk (ostrov)

Norfolk (anglicky Norfolk Island, norfolsky Norfuk Ailen) je malý ostrov v jižním Tichém oceánu. Leží na , 1400 km východně od Austrálie, 740 km severozápadně od Nového Zélandu a 750 km jižně od Nové Kaledonie. Spolu se dvěma sousedními ostrovy tvoří Norfolk jedno z vnějších teritorií Austrálie.

Symbolem ostrova, vyobrazeným i na jeho vlajce, je jehličnan blahočet ztepilý (Araucaria heterophylla), endemit, který ve volné přírodě roste pouze zde, i když se v jiných částech světa pěstuje jako pokojová rostlina.

Národní park Malá Fatra

Národní park Malá Fatra leží v severní části Slovenska v severní části pohoří Malá Fatra. Rozloha území národního parku je 226 km2 Zasahuje na území okresů Žilina, Martin a Dolný Kubín. Ochranné pásmo parku má rozlohu 23 262 ha. Národní park byl vyhlášen 1. dubna 1988.

Hlavním předmětem ochrany národního parku je území s pestrým geologickým složením, bohatou faunou a flórou a také pestrost krajiny. Na území bylo zatím nalezeno 900 druhů vyšších rostlin. Z toho jeden endemit Malé Fatry – jeřabina Margittaiho. V parku žije přes 30 druhů savců, 118 druhů ptáků a více než 1000 druhů hmyzu.

Nejvyšším vrcholem národního parku je Velký Kriváň (1 709 m n. m.). Zajímavým a výrazným vrcholem je Velký Rozsutec (1 609 m n. m.), který se nachází i v logu národního parku.

83 % území NP zabírají lesy, převážně smíšené s převahou listnatých dřevin (nejvíc je zastoupen buk lesní).

Ve správě národního parku se nachází 16 národních přírodních rezervací (NPR), dále 9 přírodních rezervací, dva chráněné areály a jedna národní přírodní památka. Dokonce několik lokací spadá do soustavy Natura 2000.Ideálními východisky pro turistiku jsou obce Terchová, Vrátna a Štefanová.

Ocún

Ocún (Colchicum L.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi ocúnovité (Colchicaceae). Ve starších taxonomických systémech byl často řazen do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.).

Rhododendron tsusiophyllum

Rhododendron tsusiophyllum je druh rostliny z čeledi vřesovcovité. V minulosti byl řazen do samostatného, monotypického rodu jako Tsusiophyllum tanakae. Je to endemit Japonska.

Skalecký háj

Skalecký háj je přírodní rezervace ev. č. 866 poblíž obce Podbřezí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Hlavním předmětem ochrany je lesní porost s přirozenou dřevinnou skladbou a bohatým bylinným podrostem (prvosenka jarní, árón plamatý, zapalice žluťuchovitá). Nejvýznamnějším rostlinným druhem je vzácný český endemit kruštík polabský, který je v celosvětovém areálu vázán pouze na Čechy a Moravu.

Snědek

Snědek (Ornithogalum L.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi chřestovité. Někteří autoři zastávají užší pojetí a vyčleňují z rodu Ornithogalum ještě další menší rody, např. Loncomelos Rafin. – česky snědovka a Honorius S.F. Grey – česky snědovec. Tento článek pojednává o rodě snědek v širším pojetí (Ornithogalum s.l.), včetně výše zmíněných menších rodů.

Státní znak Seychel

Státní znak Seychel je tvořen štítem s ostrovní krajinou. Před palmou seychelskou je na trávníku seychelský endemit, želva obrovská. V pozadí je na moři dvoustěžník s plnými plachtami, za ním pak další ostrovy. Štít přidržují dvě ryby rodu Histiophorus (plachetníkovití) a korunuje ho přilba se stříbrně-modro-červenými přikrývadly a stejnobarevnou točenicí. Nad ní jsou dvě modré a mezi nimi jedna stříbrná vlna a nad ní pták Faeton žlutozobý. Pod štítem je zlatá stuha s latinským mottem FINIS • CORONAT • OPUS (česky Konec korunuje dílo).

Vlajka Norfolku

Vlajka Norfolku má tři svislé pruhy, zelený, bílý a zelený (v poměru šířek 7:9:7). Uprostřed bílého pruhu je vyobrazeni stožárovitého, pravidelně větveného stromu rodu araukária (Araucaria heterophylla neboli blahočet ztepilý) v zelené barvě.Tento stromový endemit, rostoucí ve volné přírodě pouze na tomto ostrově, dosahuje ve své vlasti výšky až 60 metrů. Monumentální symbol ostrova byl však zahradníky rozšířen po celém světě jako pokojová rostlina.

Vlajka byla přijata 17. ledna 1980.

Řebčík

Řebčík (Fritillaria L.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovité v užším pojetí (Liliaceae s. str.). Někteří autoři (např. Dostál 1989) z něho vydělují menší rod Petilium J. St.-Hill., česky komonka. Tento článek pojednává o rodu řebčík v širším pojetí (Fritillaria s.l.) včetně rodu Petilium J. St.-Hill.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.