Ekonomika

Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu, například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, jež se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie. Ekonomické i politické zprávy, nejnovější události, novinky ze světa byznysu, financí, burzovních zpráv a kurzů měn. Aktuální informace ... (Michal Kalous) pojem ekonomika může mít tyto významy:

 • hospodářství: nadnárodní, národní či podnikové
 • hospodaření: ekonomické činnosti, jako je plánování, organizace, výroba, prodej či investování
 • hospodárnost: využití dostupných prostředků ekonomickými subjekty tak, aby bylo dosaženo minimálních nákladů a zároveň maximálního možného zisku

V ekonomice lze rozpoznat děje jako výrobu, přerozdělování, směnu a spotřebu statků a služeb.

GDP per capita PPP 2014-en
Státy podle HDP na obyvatele (2014)

Ekonomické subjekty

V ekonomickém životě společnosti mají zásadní význam následující ekonomické subjekty:

 • domácnosti: sestávající z jednotlivých členů, kteří mají vlastní ekonomické potřeby, hledají proto cesty k získání statků a služeb (např. směnou), mezi subjekty jsou domácnosti zpravidla nejpočetnější
 • firmy (podniky): výrobní, prodejní subjekty či subjekty poskytující služby, jsou ekonomicky činné za účelem zisku
 • stát (vláda, samospráva): sestávající ze všech orgánů státní moci, tyto definují pravidla, v rámci kterých budou ekonomické procesy probíhat, stát sám o sobě má též, podobně jako firmy, své vlastní potřeby, kterým vyhovuje vynakládáním dalších prostředků, mezi úkoly státu v ekonomice náleží zejména zvyšování efektivnosti, spravedlivosti a stability ekonomického systému
 • zahraniční subjekty: domácnosti, firmy a vlády mimo národní ekonomiku, vstupující do ní zvenčí, platí pro ně ve většině případů zvláštní režim vztahů, musí být zajištěno ošetření jejich postavení v rozdílných právních systémech
 • neziskové subjekty: spolky, nadace a strany s ekonomicky obdobným postavením, jako domácnosti s větším důrazem na autonomní přerozdělování; jejich cílem je bezprostřední dosahování konkrétních potřeb bez organizování výroby a směny.
 • zóny, sektory a čtverce jsou pro velikost pojmenovaného subjektu a prostředí i objektu a systému (4 kategorie) součástí souvislostí podle velikosti zónování (druhy: 12×3, 9×4, 6×6, aj. dělení kruhu času). Tento vynález je starý , ale neznámo používaný řídce a směřuje k uspořádání činností do struktury světa (kontinentu , států, území, regionu, revíru, obce, rodiny, osob), aj. 36 kategorií) a tedy částí dle Komenského.

Ekonomické systémy

Každá ekonomika musí pro zajištění svého fungování splnit několik základních úkolů, které lze shrnout do tří otázek:

 • co a kolik vyrábět: definice struktury a množství výroby
 • jak vyrábět: stanovení vyrábějícího subjektu, způsobu výroby, určení zdrojů a nástrojů výroby
 • pro koho vyrábět: pravidla, podle kterých dojde k rozdělení produktů mezi spotřebitele

Vzhledem k tomu, jakým způsobem výše uvedené otázky řeší různé ekonomické systémy, je možné rozeznávat následující významné skupiny:

 • zvykový systém: v současnosti existuje už jen u primitivních kultur, ekonomické chování je zde určováno tradicí (zvyklostmi), uplatňován naturální (směnný) obchod
 • centrálně plánovaný systém: v minulosti aplikován v ekonomikách východního bloku a v průběhu 20. století v některých dalších zemích, ekonomika je řízena na základě centrálního plánu, další činnosti jsou určovány plánováním na nižších úrovních, charakteristický je státní (a podnikový) monopol
 • tržní systém: v 19. století částečně uplatňovaný vyspělými (především) evropskými zeměmi, charakteristická je zcela (liberální) neregulovaná ekonomika, na kterou má vliv pouze trh, bez jakýchkoliv zásahů ze strany státu
 • smíšený systém: vychází z tržního systému, zapracovává však možnost zásahů státu, a to v případech, kdy standardní tržní mechanismy selžou, dnes smíšený systém zcela převládá ve vyspělých ekonomikách.

Ekonomické (hospodářské) sektory

V ekonomice je možné rozeznat[zdroj?] pět sektorů, lišících se druhem ekonomické činnosti:

 • primární sektor (prvovýroba) - získání produktů a surovin z přírody a obdělávání půdy (těžba, lesnictví, zemědělství, rybářství)
 • sekundární sektor (druhovýroba) - zpracování produktů z prvovýroby a výroba hmotných statků - průmysl
 • terciární sektor (služby) - doprava, zdravotnictví, obchod, školství, kultura a komunální služby
 • kvartérní sektor (znalostní sektor) - věda, výzkum, vysokoškolské vzdělávání, poradenství
 • kvintérní sektor (nejpokročilejší technologie) - high-tech (informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie)

Literatura

 • SOUKUPOVÁ VĚRA, STRACHOTOVÁ DANA. Podniková ekonomika, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze, 2006. Dostupné online.
 • Ekonomika v souvislostech. Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová (eds.). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 170 s. ISBN 978-80-7308-571-1 (print), ISBN 978-80-7308-635-0 (online: pdf).

Související články

Externí odkazy

.kr

.kr je internetová národní doména nejvyššího řádu pro Jižní Koreu (podle ISO 3166-2:KR).

Registrovat doménu mohou pouze osoby (fyzické i právnické) s adresou v Koreji. U fyzických osob je počet domén omezen na jednu.

Antverpy

Antverpy (nizozemsky Antwerpen, francouzsky Anvers, vlámsky Antwerpen, valonsky Anverse) jsou druhým největším belgickým městem. Žije zde přibližně 523 tisíc obyvatel. Zdejší přístav patří k největším v Evropě.

Bahamy

Bahamy (plným názvem Bahamské společenství) je ostrovní stát ležící jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby. Území státu tvoří část Lucayského souostroví: 30 větších, 700 menších (nazývaných dle velikosti cays nebo keys, odkud pramení také Lucayské souostroví) a cca 2400 korálových ostrovů. Leží v Atlantském oceáně.

Burgundsko

Burgundsko nebo též Burgundy (francouzsky Bourgogne (Burgoň) frankoprovensálsky Borgogne) je bývalý francouzský region, jenž spojoval čtyři departementy: Yonne (89), Côte-d'Or (Zlaté pobřeží) (21), Nièvre (58) a Saône-et-Loire (Savona a Loira) (71). Od roku 2016 byl spolu s regionem Franche-Comté sloučen do nového regionu Burgundsko-Franche-Comté.

Gibraltar

Gibraltar (původ slova z arabského جبل طارق – Džabal at-Tárik, Tárikova hora, často přezdívaný The Rock – „skála“) je zámořské území (dříve korunní kolonie) Spojeného království. Nachází se na jihu Pyrenejského poloostrova. Tato strategická poloha umožňuje kontrolovat Gibraltarskou úžinu, tj. spojení mezi Středozemním mořem a Atlantikem. Španělsko bylo nuceno postoupit Gibraltar Británii v roce 1713 Utrechtskou smlouvou ukončující války o španělské dědictví. Roku 1830 se gibraltarská posádka stala formálně britskou kolonií. V letech 1967, 1976 a 2002 se konala referenda o připojení ke Španělsku, ale většina obyvatelstva je odmítla.

Houston

Houston je nejlidnatější město státu Texas a čtvrté nejlidnatější město Spojených států amerických. Podle sčítání lidu zde žijí přibližně dva miliony lidí, přičemž celá metropolitní oblast má okolo 5,3 milionu obyvatel, což jí řadí na sedmou největší aglomeraci v USA. Město zabírá přes 1 600 km².

Houstonu se přezdívá „Space city“, neboť v něm sídlí Lyndon B. Johnson Space Center, odkud byly řízeny vesmírné lety amerických raketoplánů. Město se dále specializuje na výrobu zařízení k těžbě ropy. Zdejší přístav je desátým největším přístavem na světě. Ve městě sídlí i firma Texas Medical Center, která je největší zdravotnickou firmou na světě.

Jednotné zemědělské družstvo

Jednotné zemědělské družstvo (zkratka JZD), na Slovensku Jednotné roľnícke družstvo (zkratka JRD), byl obvyklý název zemědělských družstev v socialistickém Československu. Jejich historie započala nucenou kolektivizací zemědělství.

Po roce 1948 v Československu začaly v důsledku socialistické zemědělské politiky vznikat JZD za účelem vytvoření co největších orných ploch. Šlo v mnoha ohledech o napodobení sovětských kolchozů. Řada rolníků byla nucena vzdát se svého majetku pod různými druhy nátlaku. Vznik JZD s sebou nesl i ekologické problémy: kvůli rozorání prostorů mezi menšími poli zanikly remízky a jiná přirozená ochrana, došlo k výrazným úbytkům zvěře a mnoho druhů se stalo ohroženými, což ještě podpořila chemizace zemědělství.

Midland County (Texas)

Midland County je okres ve státě Texas v USA. K roku 2010 zde žilo 136 872 obyvatel. Správním městem okresu je Midland. Celková rozloha okresu činí 2 336 km².

Niger

Niger je prezidentská republika nacházející se téměř uprostřed saharské Afriky mezi státy Mali, Alžírsko, Libye, Čad, Nigérie, Benin a Burkina Faso. Na území o rozloze 1,2 mil. km2 zde žije jen 21 milionů obyvatel. Země nemá přístup k moři, ale protéká jí řeka Niger, podle které se také jmenuje. Většinu území tvoří poušť nebo polopoušť (Sahel), přičemž podnebí je celoročně velice horké. Jedná se o jeden z nejchudších států světa a registruje nejvyšší porodnost na světě (přes 7 dětí na jednu ženu).

Plánovaná ekonomika

Plánovaná ekonomika (centrálně plánované hospodářství, direktivní ekonomika) je ekonomický systém, ve kterém mají dominantní pozici ekonomické a výrobní plány (tzv. centrální plán). Významnou roli hraje stát. Ten určuje, co, pro koho a jak se bude vyrábět. Tento systém se začal objevovat již v starověkém Egyptě. Koncepce plánované ekonomiky se začala formovat v 18. století, v protikladu k tržní ekonomice.

V moderní době byla nejznámějším znakem tzv. reálně socialistických států, kde se používá termín centrálně plánovaná ekonomika. Státy s plánovanou ekonomikou většinou zanikly po rozpadu SSSR a transformovaly se na smíšené ekonomiky.

V roce 2013 na světě zbývaly pouze dva státy s plánovanými ekonomikami: Kuba a Severní Korea, ačkoli i ty kvůli přetrvávající neefektivitě plánované ekonomiky v poslední době podnikají protržní reformy.

Portoriko

Portoriko (španělsky Puerto Rico – bohatý přístav) je nezačleněné území Spojených států amerických, ležící v Karibském moři mezi ostrovy Hispaniola a souostrovím Malých Antil. Má rozlohu 9 104 km² a přibližně 3,615 milionu obyvatel.

Severní Afrika

Severní Afrika, která je od zbytku afrického kontinentu oddělena pouští Sahara představuje nejsevernější část tohoto kontinentu. Z geopolitického hlediska, podle definice OSN zahrnuje tento region následujících sedm zemí:

Alžírsko

Egypt

Libye

Maroko

Súdán

Tunisko

Západní SaharaSporné území Západní Sahara, ležící na západní části severní Afriky, je okupováno Marokem.

Někdy se do tohoto regionu řadí také: Azory, Kanárské ostrovy, Etiopie, Eritrea, Madeira, Mali, Mauritánie, Niger a Čad.

Severozápadní část Afriky, tj. území států Maroka, Západní Sahary, Alžíru, Tuniska, Libye a Mauritánie (tedy kromě údolí Nilu) je nazývána Maghreb nebo Tamazgha. Ve francouzštině se takto označují tři bývalé francouzské kolonie. V arabských jazycích se takto označuje pouze oblast Maroka.

V severní části Maroka také leží oblasti pod svrchovaností Španělska – španělské severoafrické državy (exklávy). Jsou jimi Ceuta a Melilla.

Některé státy na severu Afriky, zejména Egypt a Libye, se často počítají do území označovaného jako Blízký Východ, protože mají podle určitých aspektů blíže k západní Asii než k oblasti Maghreb. Část Sinajského poloostrova patřícího Egyptu spadá také pod Asii, což z Egypta tvoří transkontinentální zemi.

Severní Kypr

Severní Kypr, (plným názvem Severokyperská turecká republika, zkráceně SKTR, též Turecká republika severního Kypru) je státní útvar se znaky samostatné republiky. Rozkládá se v severní třetině ostrova Kypr.

Severokyperská turecká republika však nebyla mezinárodně uznána.

Socialistická federativní republika Jugoslávie

Socialistická federativní republika Jugoslávie byl federativní socialistický mnohonárodní stát, ležící v západní části Balkánského poloostrova. Hlavním městem státu bylo i největší město Bělehrad. Země získala od Itálie Istrijský poloostrov, jenž dnes náleží Chorvatsku a Slovinsku.

Vznikla a prohlášena byla v roce 1943 jako Demokratická federativní Jugoslávie ze zbytků Království Jugoslávie. Od roku 1946 nesla jméno Federativní lidová republika Jugoslávie a roku 1963 Socialistická federativní republika Jugoslávie. Rozpadla se v roce 1992.

Srbsko a Černá Hora

Srbsko a Černá Hora, oficiálně Státní společenství Srbsko a Černá Hora (srbsky Државна заједница Србија и Црна Гора, Državna zajednica Srbija i Crna Gora), bylo soustátí, lépe řečeno dvoustátí, které vzniklo po zániku Svazové republiky Jugoslávie 4. února 2003. Soustátí zaniklo 3. června 2006, a to po černohorském referendu o vyhlášení nezávislosti, kdy na jeho území vznikly dva samostatné státy, Černá Hora a Srbsko.

Střední Evropa

Střední Evropa je region ležící mezi různě definovatelnými oblastmi východní a západní Evropy.

Toronto

Toronto je se svými 2,6 miliony obyvatel nejlidnatějším městem Kanady a zároveň hlavním městem provincie Ontario. Je situováno v jižní části provincie, na severozápadním břehu stejnojmenného jezera. Vlastní město tvoří od roku 1998 šest městských částí (East York, Etobicoke, North York, Old Toronto, Scarborough a York). Přilehlá sídelní aglomerace (Velké Toronto), již Toronto formuje mj. společně s městy Mississauga, Brampton, Vaughan, Pickerin a Markham, čítá přes 6,3 milionu obyvatel a Toronto leží v jejím srdci. Je součástí ontarijské aglomerace známé jako Zlatá podkova, která je domovem pro 8,7 milionů obyvatel, tzn. přibližně 28 % veškerého kanadského obyvatelstva.

Uzbekistán

Uzbekistán, oficiálně Republika Uzbekistán (uzbecky O‘zbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси), je vnitrozemský stát ve Střední Asii. Jeho sousedy jsou Afghánistán na jihu a státy Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán. Uzbekistán byl jednou ze svazových republik Sovětského svazu; nezávislost získal při jeho rozpadu roku 1991.

Západní Evropa

Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova. Bývají do ní řazeny Francie, státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), Irsko a Spojené království. Sporným může být zařazení Německa, které občas bývá řazeno do západní Evropy, přestože geograficky je spíše ve střední Evropě.

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje nížina.

Humanitní a společenské vědy

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.