Downův syndrom

Downův syndrom je geneticky podmíněná anomálie chromozomů (22 párů a 1 trojici). Nazývá se jinak i trizomie, aneuploidie atd. Molekulární podstata ale může být i translokace (připojení) chromozomu 21 na jiný chromozom. I takový postižený má fakticky tři kopie chromozomu 21, ale jen 46 samostatných chromozomů.

Downův syndrom
Paulasage
Skotská herečka a obhájkyně lidí stižených Downovým syndromem, Paula Sage, je patrně nejznámější osobou s tímto postižením.
Klasifikace
MKN-10 Q90.
DS-01
Down Syndrome Karyotype
Idiogram osoby s Downovým syndromem, všimněte si tří chromozómů č. 21
Anežka s DS
DS-04
DS-03
DS-02a

Druhy

Downův syndrom má tři různé formy změn v chromozomech.

 • Nondisjunkce (prostá trisomie) představuje nejběžnější formu, vyskytuje se u 93 % postižených. V jádře všech buněk nemocného jsou přítomny tři samostatné kopie chromozomu 21. Tato forma není jednoduše dědičná, protože u postižených vznikají gamety s normálním počtem chromozomů.
 • Translokace představuje dědičnou formu, přítomna je zhruba u čtyř procent nemocných; ovšem ne u všech jde o zděděnou poruchu. Translokační forma může vzniknout v důsledku toho, že chromozom 21 má centromeru periferně (tzv. akrocentrický chromozom) a tak mohou dva chromozomy 21 fúzovat a dále se chovat jako jeden chromozom. Vedle fúzního chromozomu 21-21 může dojít i k fúzi s jinými akrocentrickými chromozomy, např. 14 nebo 21.

Translokace může být balancovaná, to znamená, že postižený má v karyotypu pouze 45 chromozomů, nicméně jeho chromozom 21 je zdvojený. Takový člověk je pak fenotypově zdravý, netrpí Downovým syndromem. Všechny jeho gamety ale obsahují dvojitou genovou dávku chromozomu 21 a tedy všichni potomci takového člověka budou mít Downův syndrom.

 • Mozaika je mírnější forma, postihuje přibližně 3 % nemocných. Mozaika znamená, že trizomické jsou pouze některé buňky. Tíže projevů pak závisí především na podílu postižených buněk.

Četnost výskytu trizomie

Jedná se o poměrně častý syndrom, vyskytuje se u jednoho narozeného dítěte ze 700–800,[1] v České republice je to jedno z 1500 živě narozených dětí.[2] Jeho vznik ovlivňuje stáří matky – pokud je matka starší 45 let, činí pravděpodobnost jeho vzniku 1:40.[3]

Symptomy

Lidé s Downovým syndromem trpí tělesnými malformacemi, jejich duševní vývoj je zpomalený. Dále mají vyšší pravděpodobnost výskytu některých nemocí než běžná populace.

Příznaky jsou následující[4][5]:

Tělesné příznaky

Brushfield eyes magnified
Oko dítěte s Downovým syndromem - Brushfieldovy skvrny
 • menší, zploštěná hlava, vyvolávající dojem neobvykle kulatého obličeje
 • zploštělá tvář, nevýrazné rysy
 • šikmý tvar oči způsobený úzkými očními víčky a kožní řasou ve vnitřním koutku oka[6]
 • krátký a široký krk[7]
 • malá ústa
 • větší jazyk
 • krátké a široké ruce
 • krátké prsty
 • velká mezera mezi palcem na nohou a ostatními prsty
 • nepřerušená příčná rýha na dlani, tzv. opičí rýha[8]
 • Brushfieldovy skvrny - malé bílé až nažloutlé tečky na krajích duhovky, vyskytují se u 35-70 % novorozenců, s přibývajícím věkem často vymizí

Nemoci a skryté příznaky


Děti trpí celkově sníženým svalovým tonusem (hypotonií). Vzrůst je malý, muži mívají kolem 147–162 cm a ženy asi 135–155 cm. Mohou se objevovat epileptické záchvaty, postižení jsou náchylnější ke kardiovaskulárním onemocněním a v dospělosti je 3–5× častěji postihuje Alzheimerova nemoc.

Děti s Downovým syndromem (DS) jsou ve většině případů integrovány do běžných mateřských škol, část z nich pak pokračuje na prvním stupni základních škol. Vzdělávání dětí s DS také probíhá na základních školách speciálních, kde je výuka více prakticky zaměřená. Po ukončení povinné školní docházky mají možnost pokračovat ve studiu na praktických školách nebo na odborných učilištích. V současnosti mají lidé s DS v dospělosti problémy s pracovním zařazením (například chybí chráněné dílny).

Diagnostika

Downův syndrom je zatím možné diagnostikovat pouze vyšetřením vzorku placenty (biopsie choria- CVS) - či vody plodové - amniocentéza. CVS i amniocentéza mají bohužel riziko ztráty těhotenství v souvislosti s výkonem: 0,5-1%. Riziko amniocentézy a CVS ve zkušených rukou je stejné. Lékař, který tyto výkony provádí, by měl mít zkušenost s provedením minimálně 100 výkonů pod dozorem a provádět alespoň 100 výkonů ročně (2 týdně), aby si udržel dostatečnou erudici.

Od října 2011 je možné stanovení rizika výskytu Downova syndromu analýzou DNA z krve matky testem MaterniT21 americké firmy Sequenom[11]. Od roku 2012 nabízí prenatální neinvazivní test Downova syndromu a dalších častých chromozomálních vad (trizomie chromozomů 13 a 18)(zkratky NIPD, NIPT)) další americké společnosti (Ariosa, Verinata, Natera). Neinvazivní prenatální test častých trisomií je založen na sekvenaci (zjištění sledu bází), přiřazení úseků volné DNA v plasmě matky ke sledovaným chromozomům a statistickém porovnání jejich četnosti. Neinvazivní test častých aneuplodií je považován za screeningové (vyhledávací) vyšetření s vysokou citlivostí (více než 99%) a nízkou falešnou pozitivitou ( méně než 1%), což jsou parametry podobné klasickému vyšetření plodové vody nebo choria. Pro potvrzení pozitivního výsledku se doporučuje klasické vyšetření choria nebo plodové vody. Cena tohoto screeningového vyšetření již klesla v ČR pod 17 tisíc Kč a cílová cena pro pacienta závisí na tom jakou část hradí zdravotní pojišťovny (V ČR již (2019) hrazeno pojišťovnou při splnění určitých kritérií). NIPT (non-invasive prenatal testing) se kvůli ceně zatím asi nestane univerzálním screningovým testem Downova syndromu, ale určitá část těhotných s pozitivním současným screeningovým testem (kombinovaný test v prvním trimestru nebo triple test ve druhém trimestru), po oplození metodami asistované reprodukce nebo ve vyšším věku se pro NIPT rozhodne jako pro alternativu přímého vyšetření buněk plodu získaných amniocentesou nebo CVS.

Downův syndrom v historii

Sir Joshua Reynolds 004
Portrét lady Cockburnové s jejími třemi staršími syny (1773). Dítě za jejími zády vykazuje některé znaky DS

Nejstarší archeologický doklad výskytu chromozomální anomálie je nález saské lebky z 7. století. Jsou i doklady plastik olmécké kultury, které mohou představovat jedince postižené Downovým syndromem; podobně i dítě na obraze Panna s dítětem Andrea Mantegny (1430-1506) nebo na portrétu Joshuy Reynoldse Portrét lady Cockburnové s jejími třemi staršími syny z roku 1773.

První informace dokumentující dítě s Downovým syndromem pochází od Étienne Esquirola z roku 1838, který jej označil za kretenismus.

Syndrom poprvé popsal anglický lékař John Langdon Down (1862), jeho podstatu - trisomii 21. chromozómu – objevil a vysvětlil francouzský lékař a genetik Jérôme Lejeune (1958).

Odkazy

Reference

 1. http://www.ordinace.cz/clanek/downuv-syndrom-a-dalsi-chromozomalni-odchylky/
 2. http://www.downuvsyndrom.cz/
 3. http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/downuv-syndrom/
 4. http://www.downuvsyndrom.cz/typicke-znaky-downova-syndromu/
 5. http://www.stefajir.cz/index.php?q=downuv-syndrom
 6. http://www.prirodni-matrace.cz/nazory-lekaru/downuv-syndrom
 7. http://downuv-syndrom.blogspot.com/2010/11/co-je-downuv-syndrom.html
 8. http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/D/Down%C5%AFv_syndrom
 9. http://www.downuvsyndrom.cz/chovani-deti-s-downovym-syndromem/
 10. Archivovaná kopie. www.bonella.cz [online]. [cit. 2012-02-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-07-03.
 11. Genetické testy lidských plodů [online]. OSEL.cz, 2011 [cit. 2011-11-22]. Dostupné online. (česky)

Literatura

Externí odkazy

Amniocentéza

Amniocentéza je prenatálně diagnostický výkon. Provádí se ambulantně. Hospitalizace se doporučuje pouze v případech vícečetného nebo rizikového těhotenství.

Amyloidový prekurzorový protein

Amyloidový prekurzorový protein (APP) je glykoprotein zanořený do membrány nervových buněk. Skládá se z velké N-terminální extracelulární domény, krátké hydrofobní transmembránové domény a krátké intracelulární C-terminální domény. Je výchozí bílkovinou pro tvorbu amyloidu beta (Aβ), proteinu, jehož agregace je příznačná pro mozek pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Ovlivněním zpracování APP vedou ke změně produkce Aβ a tvorbě fibril. Nicméně, APP má kromě produkce Aβ, také řadu důležitých vývojových a postnatálních neurologických funkcí. Tyto funkce mohou být vyvolány díky N-terminální extracelulární doméně nebo C-terminální cytoplazmatické doméně. Obě domény mají důležitou roli v neurogenezi a neuronální regeneraci.

Aneuploidie

Aneuploidie je genomová mutace. Jde o jev, kdy dochází k chybění nebo nadbytku chromozómů ve všech buňkách určitého organismu. Příčinou aneuploidie je nesprávný průběh meiózy (redukčního dělení), jde o následek poruchy dělícího vřeténka nebo centromery, jež zapříčiní neoddělení homologních párů chromozomů, takže vzniklé gamety obsahují přebytečné chromozómy, nebo jim naopak některé chromozómy chybí. Taktéž ji může zapříčinit vliv ionizujícího záření, mutagenů a cytostaticky působících chemických látek.

Situace, kdy schází celý chromozomový pár, se označuje jako nullizómie, pokud schází jeden chromozóm z páru, jde o monozómii. Pokud je nadbytečný jeden chromozóm a v jádru se tedy nacházejí tři homologní chromozomy, jedná se o trizómii, při dalších nadbytečných párech jde o tetrazómii, pentazómii, atd.

Celiakie

Celiakie (také glutenová enteropatie nebo celiakální sprue) je chronické autoimunitní onemocnění postihující gastrointestinální soustavu, které však může mít i mimostřevní příznaky (například Duhringova nemoc, neboli „kožní celiakie“). Projevuje se chronickým zánětem tenkého střeva spojeným se zvýšenou propustností střevní stěny. Je vyvoláno u geneticky predisponovaných jedinců po pozření potravy obsahující gluten (lepek), což je směs bílkovin obsažená v některých obilninách (především v pšenici, žitě nebo ječmeni). Rozvoj nemoci je ovlivněn také dalšími faktory, mezi které patří stav střevní mikrobioty nebo infekční agens. Spouštět ji mohou rotaviry či adenoviry. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, ale při dodržování bezlepkové diety vymizejí všechny její příznaky. Nejčastěji postihuje malé děti, ale rozvinout se může v jakémkoliv věku.

Chromozomová mutace

Chromozomová mutace, respektive chromozomová aberace je mutace, která zasahuje do chromozomů a mění jejich tvar a strukturu. Jde o velmi rozsáhlé spektrum abnormalit, které může mít různě závažný klinický význam. Některé chromozomální odchylky jsou zcela neškodné a u svého nositele se ani neprojeví. Řada aberací není vůbec slučitelná se životem a u narozených se s nimi vůbec nesetkáme. Komplexní a mnohočetné chromozomální aberace nalezneme v nádorových buňkách.

Epikantus

Epikantus je kožní záhyb horního víčka překrývající vnitřní koutek oka. Vznikl jako prvek adaptace na chladné prostředí plné prachových částic, které panovalo ve středoasijských stepích, odkud pocházejí mongoloidé.

Vyskytuje se u asijské mongoloidní populace, amerických Indiánů, Eskymáků a Austronésanů. Austronésané, kteří pocházejí z Taiwanu, se rozšířili v oblasti od Havaje po Madagaskar, takže ho můžeme najít u Samoanů, Tonganů, Mikronésanů a Malgašů. V Evropě se vyskytuje vzácně, a to zvláště v oblasti východní Evropy a Skandinávie.

Nezávisle na této oblasti rozšíření se s epikantem často lze setkat i v Africe u Křováků a jihosúdánských Dinků.

Genetická choroba

Genetická choroba, resp. dědičná či genetická nemoc je nemoc, která je geneticky zapříčiněna (např. Downův syndrom, srpkovitá anémie, cystická fibróza nebo Duchenneova svalová dystrofie), podmíněna (např. některé formy rakoviny) či podpořena (poslední skupina není započtena ve všech definicích genetických chorob). Přesto dědičnost není tak jednoznačná a nemusí se projevit. Genetické choroby studuje lékařská genetika.

Genomová mutace

Genomová mutace je mutace, která se projeví odchylkou od standardního počtu chromozómů. Rozlišujeme aneuploidii (odchylky v počtu jednotlivých chromozómů), polyploidii (znásobení celých sad chromozómů) a haploidii (redukci na jednu chromozomální sadu).

Georges Pompidou

Georges Jean Raymond Pompidou (5. července 1911 – 2. dubna 1974, výslovnost [ʒɔʀʒ pɔ̃piˈdu] IPA) byl francouzský politik, který se stal nejdéle úřadujícím francouzským premiérem Páté republiky a devatenáctým francouzským prezidentem od roku 1969 do své smrti v roce 1974.

Georgios Samaras

Georgios Samaras (řecky Γεώργιος Σαμαράς; * 21. února 1985, Iraklio) je řecký fotbalový útočník, který je v současnosti bez angažmá, nastupuje pouze za řeckou reprezentaci.

John Langdon Down

John Langdon Down, někdy psáno též Langdon-Down (18. listopad 1828, Torpoint – 7. říjen 1896, Teddington) byl anglický lékař z Cornwallu (Cornwallané se někdy definují jako samostatná etnická skupina). Zkoumal psychicky a mentálně nemocné pacienty. Dnes je ceněn jako průkopník ergoterapie. Psal též studie o degeneraci dětí zplozených při incestu.

V obecném povědomí ovšem zůstal především proto, že byl po něm pojmenován tzv. Downův syndrom, který jako první popsal (1862). Navzdory tomu, že jeho popis byl součástí širší teorie duševních poruch založené na zvláštní rasové teorii (odtud například název „mongolismus“, občas ještě užívaný), která však byla časem vědci opuštěna. Down se domníval, že když někteří mentálně nemocní připomínají příslušníky jiných ras (např. Mongoly v případě Downova syndromu), znamená to, že tyto rasy jsou oproti bílé rase méněcenné a mentálně nemocný běloch vlastně regreduje k nižší rase. Down s pomocí této teorie hájil i otroctví černochů v Americe.

Já taky

Já taky (španělsky Yo, también) je španělský film přibližující divákům svět lidí postiženým Downovým syndromem. Hlavní roli postiženého, který má ovšem vystudovanou vysokou školu, v něm hraje Pablo Pineda, který tímto syndromem sám trpí a byl prvním Evropanem s Downovým syndromem, který získal vysokoškolský titul.

Lauren Potter

Lauren Potter (* 10. května 1990) je americká herečka. Její nejznámější role je Becky Jackson v televizním seriálu Glee. Stejně jako její postava v seriálu, tak i ona ve skutečnosti trpí Downovým syndromem.

MattyB

Matthew David Morris známější pod svou přezdívkou MattyBRaps nebo jen MattyB (* 6. ledna 2003, Duluth, Georgia, USA) je americký dětský rapper a herec. Svou první písničku nahrál poprvé v sedmi letech na YouTube. Písnička se jmenovala Eenie Meenie a brzy začala získávat úspěch i když se jednalo pouze o cover. Do roku 2013 měl na YouTube více než 500 miliónů zhlédnutí. V současnosti žije se svou rodinou v Suwanee ve státě Georgia ve Spojených státech amerických. Jeho otec se jmenuje Blake a byl zároveň jeho první manažer. Nyní je manažerem jeho matka Tawny. Má tři starší bratry a mladší sestru Sáru, která má Downův syndrom.

Ploidie

Ploidie je počet homologních sad chromozomů v živé buňce. Ploidie je u různých organismů odlišná. Většina lidských tělních buněk je diploidní (tzn. 2 sady chromozomů, 23 od otce a 23 od matky). Lidské pohlavní buňky jsou ale haploidní (jen jedna sada chromozomů, celkem 23). Tetraploidie (tzn. 4 sady chromozomů) je jedním z druhů polyploidie a je běžná u rostlin a občas také u obojživelníků, plazů a hmyzu.

Progerie

Progerie je nemoc, která způsobuje předčasný a urychlený rozvoj stařeckého vzhledu (fenotypu stáří) a typických chorob stáří (např. aterosklerózy, osteoartrózy, osteoporózy, nádorů) se zkrácením délky života. Nejde o jednu chorobu, nýbrž o skupinu progerických syndromů různé etiologie se skutečným urychlením vlastního stárnutí (pravá progerie), či s jeho imitováním (senescence-like fenotyp). Největší pozornost je v současnosti věnována poruchám transkripce genetické informace.

Shoko Kanazawa

Shoko Kanazawa (* 1985, Tokio, Japonsko) je japonská kaligrafka. Kaligrafii ji začala učit její matka Yasuko v 5 letech. V roce 2005 ve svých 20 letech měla Shoko Kanazawa první samostatnou výstavu, nazvanou Shoko Kanazawa, Svět kaligrafie v galerii Ginza Shoro. Později přišly další výstavy v galeriích a japonských chrámech. Shoko pravidelně ukazuje svoji práci. Shoko Kanazawa má Downův syndrom.

Syndrom

Syndrom v medicíně je soubor příznaků, který charakterizuje určitou nemoc. Používá se také jako označení dosud neobjasněné nemoci.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.