Botička

Botička (v USA nazývaná „denverská bota“) je technické zařízení, jehož nasazení na kolo silničního vozidla zabraňuje jeho odjezdu. Funguje na principu blokace kola jako jednoduchý nebo dvojitý zakládací klín, připevňovaný mechanismem uzamykatelného svěráku. Používají ji jak policie jako prostředek k vynucení pokuty za nesprávné parkování (její použití usnadňuje prokazování a urychluje projednání přestupku) nebo při zákroku proti osobě, jíž má být zabráněno v odjezdu, tak provozovatelé vozidel, kteří tak zajišťují odstavené vozidlo proti krádeži. Česká právní úprava ji zahrnuje pod pojem technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), od 15. června 1991 je smí používat Policie České republiky jako donucovací prostředek a od 1. března 1993 je Policie ČR i obecní policie mohou používat též v případě nesprávně parkujících vozidel.

Používání botiček jako represivního prostředku má pro řidiče či provozovatele vozidla mírnější následky než odtažení vozidla, avšak zatímco odtah odstraňuje následky přestupku a uvolňuje neoprávněně zabrané místo, znehybnění vozidla naopak prodlužuje dobu, po niž vozidlo blokuje parkovací místo nebo veřejné prostranství. Účinek tohoto opatření je tedy nanejvýš nepřímý, t. j. represivní a tím odstrašující. Zároveň může být používání botiček příznakem nedostatečné důvěry veřejné moci ve standardní formu projednání přestupku. Například Liberec v roce 2010 omezil používání botiček jen na notorické neplatiče pokut, ostatní řidiči budou dostávat jen za stěrač výzvu k zaplacení pokuty.[1]

Městská policie sundavá botičku
Městská policie v Praze se zabývá vozidlem, která zastavilo za okrajem parkoviště dvěma koly na trávníku u stanice metra Opatov
Pitná voda, přívěs Veolia voda PVK
Cisternový přívěs s pitnou vodou zajištěný botičkou proti krádeži, Praha

Historie

Automobilový imobilizér nasaditelný na kolo vynalezl v roce 1944 a nechal si patentovat v roce 1958 Frank Marugg,[2] houslista Denverského symfonického orchestru, který měl mezi přáteli denverské politiky a policejní úředníky. Policejní útvar řešil narůstající problém, jak si vynutit dodržování pravidel pro parkování. Do té doby byla všechna nesprávně parkující auta odtahována, avšak město čelilo žalobám za poškození vozu při odtahu nebo následkem vandalizace na odstavné ploše. Policista Dan Stills přišel na to, že imobilizér by mohl předejít problémům souvisejícím s odtahováním, a obrátil se na Marugga s otázkou, jak vozidlo znehybnit, a Marugg vyvinul speciální zařízení. Název „denverská bota“ je inspirovaný tzv. oregonskou botou, speciální botou se závažím pro vězně.[3] Denverská policie poprvé použila botičku na kolo 5. ledna 1955 a za první měsíc používání vybrala díky nim na pokutách 18 000 USD. První botičky byly ocelové, později Marugg začal využívat lehčí slitiny na bázi hliníku. Zařízení prodával též vlastníkům parkovišť, hotelů a zimních středisek, vyvinul též jumbo verzi pro zemědělské stroje a velká vozidla. Repliku první Maruggovy botičky vystavuje Smithsonian Institution ve Washingtonu.[4][5]

Právní úprava v České republice

Historie

Použití „botiček“ pro vlastní potřebu nebo v rámci občanskoprávních vztahů zákony výslovně neupravují. V úvahu připadá například použití leasingovou nebo úvěrovou společností v případě neplnění podmínek.[6] Použití botičky majitelem soukromého pozemku nebo účelové komunikace vůči neoprávněně užívajícímu vozidlu by mohlo být obtížně obhajitelné.[6]

Na základě obecných oprávnění může botičku použít například exekutor na základě exekučního řádu nebo občanského soudního řádu v rámci zajištění sepsané movité věci.[6]

Zákony podrobně a speciálně vymezují podmínky použití obecní policií nebo Policií České republiky. Tyto zákony zmiňují „technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla“ (zkracováno na TPZOV), jímž se v dnešní praxi rozumí především botička.

V zákoně o Sboru národní bezpečnosti v § 32 zařízení mezi mírnějšími prostředky nebylo zmíněno, federální ministerstvo vnitra však bylo zmocněno obecně závazným předpisem seznam rozšířit. Používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla bylo okrajově zmíněno v seznamu donucovacích prostředků v seznamu donucovacích prostředků v § 38 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, účinného od 15. července 1991. Nový § 22a upravující podmínky použití botičky v případě nesprávného parkování byl do zákona o Policii ČR vložen novelou přestupkového zákona č. 67/1993 Sb., s účinností od 1. března 1993. Nový zákon o Policii České republiky, 273/2008 Sb., obsahuje úpravu týkající se použití v případě nesprávného parkování v § 36, v jiné části zákona je upraveno použití jako donucovacího prostředku.

Původní zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, nezmiňoval TPZOV ani mezi donucovacími prostředky. Nově vložený § 17a a právní úprava botiček se poprvé do zákona dostaly novelou 67/1993 Sb., účinnou od 1. března 1993, a současně bylo umožněno i použití botiček jako donucovacího prostředku. Úplné sjednocení podmínek pro obecní policie s Policií ČR při použití v případě nesprávného parkování přinesla novela 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2010.

Nesprávné parkování

Strážník nebo policista obvykle současně s umístěním botičky vylepí na okno vozidla leták se stručnou informací, proč bylo zařízení instalováno a kam se řidič či provozovatel může obrátit se žádostí o odstranění.

Obecní (městská) policie i Policie České republiky může botičku použít, pokud jsou nepřetržitě zajištěny podmínky pro bezodkladné sejmutí a pokud nalezne vozidlo neoprávněně stojící na některém z míst stanovených zákonem a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje. Toto oprávnění se vztahuje na

 • místo, kde je zakázáno stání nebo zastavení (bez ohledu na to, zda místní nebo obecnou úpravou provozu)
 • místo, kam je zakázán vjezd místní nebo přechodnou úpravou provozu
 • chodník, kde stání vozidla není povoleno
 • veřejné prostranství, je-li vozidlem neoprávněně zabráno

Použití zařízení je zakázáno,

Zařízení musí být odstraněno neprodleně po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem. Kromě toho, že řidiči je zpravidla udělena pokuta za přestupek, pokud je řidič v přestupkovém řízení prokázán, musí řidič (a není-li zjištěn, pak provozovatel vozidla) uhradit také tzv. náklady za přiložení a odstranění zařízení. V případě neoprávněného použití botičky musí být uhrazené náklady vráceny. Pokud nikdo nepožádá o odstranění zařízení do 30 dnů od jeho přiložení, smí vlastník komunikace vozidlo po dohodě s obecní policií na náklady provozovatele vozidla odstranit. Poplatek (náklady) za umístění a odstranění botičky obvykle činí několik set korun, v některých obcích je cena regulovaná nařízením obce.

Podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, patří technické zařízení k zabránění odjezdu vozidla mezi donucovací prostředky, podle § 17a odst. 7 se však na jeho použití v případě nesprávně parkujícího vozidla nevztahují ustanovení o donucovacích prostředcích. Obdobně tyto dva účely použití rozlišuje i zákon o Policii ČR.

Nasazením zařízení policie nepřebírá vozidlo do úschovy, t. j. nepřebírá na sebe odpovědnost za zajištění vozidla proti krádeži či poškození.[7]

Zabránění útěku

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb. může strážník použít technický prostředek také k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku – na toto použití se plně vztahují ustanovení o donucovacích prostředcích a nevztahují se na ně ustanovení o použití „botiček“ za nesprávné parkování. Postup Policie ČR upravuje obdobně § 55 zákona č. 273/2008 Sb., kde je o prostředcích k zabránění odjezdu pojednáno společně s prostředky k násilnému zastavení vozidla, například zastavovacích pásů.

Zabránění v jízdě

Některé speciální případy použití uvádí § 118a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Tento paragraf byl do zákona vložen velkou novelou č. 411/2005 Sb., účinnou od 1. července 2006. Policista může přikázat odstavení vozidla a zajistit jeho zablokování nebo odtažení, pokud

 • řidič je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,
 • řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce hladiny alkoholu nebo lékařskému vyšetření v případě pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo ke zjištění jiné návykové látky; obdobné ustanovení se vztahuje i na případ, kdy se týká učitele autoškoly
 • řidič řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
 • řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl uložen trest nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel,
 • řidič je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.
 • je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno
 • vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu
 • vozidlo nebo náklad svými parametry (rozměry, hmotnost) překračují přípustné hodnoty

Strážník obecní policie v těchto případech musí přivolat policistu a řidič vozidla je povinen vyčkat jeho příjezdu. Policie uvolní vozidlo, jakmile pominuly důvody zabránění v jízdě. Pokud důvod byl na straně řidiče, může v jízdě pokračovat jiný, způsobilý řidič. Prostředek k zabránění odjezdu nesmí být použit, pokud by vozidlo tvořilo překážku provozu.

Právní povaha pokynu strážníka nebo policisty

Zásah strážníka nebo policisty spočívající v umístění „botičky“, resp. udělení pokynu k jejímu umístění nebo k odtahu vozidla, obvykle soudy nehodnotí jako rozhodnutí správního orgánu, proti němuž by se bylo možné odvolat, ale jako „zásah správního orgánu, který není rozhodnutím“. Opravné prostředky proti takovým zásahům správních orgánů vymezuje § 82 soudního řádu správního (150/2002 Sb.). Ochrany se lze domáhat žalobou u soudu, pokud zásah nebo jeho důsledky trvají nebo pokud hrozí opakování zásahu.

Neoprávněné odstranění

Policie obvykle postiženého řidiče informuje, že poškození nebo neoprávněné odstranění zařízení je trestným činem. Přesná právní kvalifikace však není jednotná, může jít o poškozování cizí věci či krádež, sporná může být kvalifikace jako maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 trestního zákona 40/2009 Sb. (umístění botičky není správním rozhodnutím). V některých případech je hodnoceno vzhledem k hodnotě jen jako přestupek.[8]

V Egyptě bylo neoprávněné odstranění nebo poškození botičky zařazeno mezi vysoce nebezpečné přestupky s pokutou 200–1000 EGP a hrozbou vězení až na 6 měsíců novelou zákona č. 66/1973 s účinností od 1. srpna 2008.[9][10]

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. Botičky v Liberci končí, Modrý medvěd, 9. 12. 2009
 2. F. P. Marugg, "Wheel Clamp", US Patent # 2,844,954, vydán 29. července 1958
 3. A Brief History of the Oregon Boot, DOC Operations Institution Division: Prison, Oregon.gov, aktualizace 23. 2. 2007
 4. Denver Boot Interview, Expo1000.com, datum přístupu 13. 8. 2010
 5. Linda Murdock: The Man Who Invented the Denver Boot, Frank P. Marugg and His Infamous Auto Immobilizer, Colorado Heritage, podzim 2005, str. 40–47 (obsahuje bibliografii)
 6. a b c JUDr. Tomáš Beran: Botička na autě – exekuce, leasingy, Autoweb.cz, 25. 5. 2010
 7. Často kladené dotazy: Sankce a pravomoci policie Archivováno 3. 3. 2009 na Wayback Machine, web Nová pravidla, Ministerstvo dopravy ČR
 8. Benešov: Řidič felicie si namontovanou botičku odvezl, Benešovský deník, nedatováno, autor (laj)
 9. Egypt – informace o zemi, Atlas.zájezdy.cz, text nedatován, přístup 21. 9. 2010, zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 10. Upozornění pro turisty k dopravě v Egyptě, Velvyslanectví České republiky v Káhiře, aktualizováno 22. 7. 2009
Bota (rozcestník)

Slovo bota není zcela jednoznačné a má více významů:

bota – základní část obuvi

lezecké boty

boty (pracovní)hory a kopceBota (Lužické hory), vrchol v Lužických horáchv kultuřeBota jménem Melichar – český film režiséra Zdeňka Trošky

Manitouova bota – německý film

Velký blondýn s černou botou – francouzský komediální film režiséra Yvese Roberta z roku 1972 s Pierrem Richardem v hlavní roli

Boty proti lásce – legendární píseň Leea Hazlewooda a Eduarda Krečmara interpretovaná Yvonne Přenosilovou – originální zpěv Nancy Sinatra (These Boots Are Made For Walkin')měrná jednotkabota (jednotka) – stará španělská a balkánská jednotka objemu pro kapaliny (asi 400 litrů)

botta (jednotka) – stará italská jednotka objemumytologieokřídlené boty – obuv posla bohů: olympského Herma, římského Merkura a etruského Turmsejiný významšpanělská bota – mučící nástroj

část fagotufrazeologieudělat botu – dopustit se hrubého omylu či nedopatření

tady ho bota tlačí – má v této věci nějaký problém

má toulavé boty – nevydrží na jednom místě

sedmimílové boty – v pohádce boty, jejichž nositel jedním krokem urazí sedm milpodobné výrazybotička – zařízení instalované na kolo špatně parkujícího auta za účelem zabránění v odjezdu

CS mini

CS mini je česká televizní stanice určená dětem ve věku od 3 do 12 let. Jejím cílem je kvalitní zábava, učit děti poznávat okolní svět a nenásilnou formou je vychovávat. Součástí vysílání jsou pořady vyráběné ostravskou TV Polar. Jedná se zpravidla o dvacetidílný pořad Zpívej s námi, dvaapadesátidílný Paci, paci, pacičky, jazykový kurz angličtiny Baby English a další. Programový obsah tvoří z 65% česká a 35% slovenská tvorba. Zbytek tvoří tvorba zahraniční. Vysílá od 6. do 12. hodiny. Čas po jedenácté hodině patří vrcholové tvorbě. V sobotu po desáté hodině dopolední kanál zařazuje celovečerní film pro děti různého žánru s výjimkou pohádky. V neděli pak film pro dospívající děti. Provozovatelem kanálu je Československá filmová společnost s.r.o. provozující mimo jiné také filmové kanály CS film, Horor film a dokumentární KinoSvět.

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později. Panoval jako v pořadí třetí císař římské říše a byl členem julsko-klaudijské dynastie, založené Augustem. V populární kultuře je známý svojí sexuální zvráceností, incestem a násilnými činy, které však jsou historicky sporné.

Imobilizér

Imobilizér je elektronické zařízení integrované v automobilu. Brání nastartování motoru, pokud by nebyl vložen správný klíč. Má znemožňovat krádež vozu.

V technickém popisu automobilů se dnes slovem „imobilizér“ rozumí elektronické zařízení. Existují však i mechanické imobilizéry, například botička, podobnou funkci mají různé druhy zámků volantu.

Motorika člověka

Motorika člověka představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je pak cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavou, uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy. S motorikou souvisí i termíny mobilita a motilita. Mobilita (také hybnost) znamená všechny pohybové funkce vykonávané kosterním a hladkým svalstvem, motilita je souhrn pohybů vegetativních systémů prováděných pouze hladkým svalstvem.

Město New York versus Homer Simpson

Město New York versus Homer Simpson je první epizoda deváté série seriálu Simpsonovi. Epizoda byla poprvé odvysílána 21. září 1997 na stanici FOX. V této epizodě cestují Simpsonovi do New Yorku pro své auto, které pod Světovým obchodním centrem zaparkoval Barney a následně jej opustil, takže na kolo od auta byla nasazena botička a je nutno zaplatit pokutu za špatné parkování. Po příjezdu do New Yorku se rodina vydá na prohlídku města a Homer se pokusí vyřídit záležitost se svým autem. Bohužel pro něj přijde policista odmontovat botičku právě ve chvíli, kdy je Homer na toaletě v jedné z věží a tudíž hned odejde. Frustrovaný Homer se rozhodne odjet i s botičkou nasazenou na kole, vyzvedne svou rodinu v Central Parku a vydá se zpět do Springfieldu.

Scenárista Ian Maxtone-Graham chtěl napsat epizodu, ve které by se rodina vydala do New Yorku pro své auto. Producenti Bill Oakley a Josh Weinstein navrhli, že by auto mohlo být zaparkováno pod Světovým obchodním centrem, protože šlo o všeobecně známou stavbu. Bylo vyvinuto značné úsilí, aby se kreslený Manhattan podobal co nejvíce tomu skutečnému. Epizoda byla hodnocena relativně kladně a často se objevuje na seznamech nejlepších epizod. Píseň "You're Checkin' In" získala dvě ceny. Vzhledem k ústřední roli Světového obchodního centra nebyla epizoda po útocích z 11. září odvysílána, avšak v posledních letech ji televizní stanice začínají opět zařazovat do vysílání.

Pochod Praha–Prčice

Pochod Praha–Prčice je nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v České republice. Na jeho založení v roce 1966 se podíleli Jiří Dvořák, hlavní redaktor časopisu Turista, a Ing. Karel Kulle s místním rodákem a sportovním propagátorem Stanislavem Ratajem. Trasu údajně inspirovala paní Běla Dvořáková, která zakladatelům pochodu, marně hledajícím atraktivní cíl ve vzdálenosti kolem 70 kilometrů od Prahy, aby se trasa dala ujít za denního světla, řekla: „Je čas na oběd, běžte s tím už do Prčic!“ Pochod se obvykle koná 3. sobotu v květnu.

Po zaplacení startovného obdrží účastník mapu pochodu, do níž po cestě na kontrolních bodech získává razítka. Kontroly jsou zapsány v průvodci pochodem a na trase se nacházejí i kontroly tajné. Jako suvenýr v cíli obdrží každý došlý pochodník tradiční „Prčický škrpál“, nazývaný díky své podobě „botička“, a tatranku, od roku 2014 horalku.

V roce 2015 měl pochod již 50. ročník, u příležitosti tohoto jubilea vydal KČT Pochod Praha–Prčice ve spolupráci s Národním muzeem knihu Taťány Součkové a Šárky Rámišové Pochod Praha Prčice – padesát ročníků 1966–2015, která obsahuje řadu fotografií a dobové dokumentace.

Technický prostředek

Technický prostředek je široký abstraktní pojem, kterým je možno označit prakticky jakékoliv technické zařízení. Jako termín nebo součást termínu je použit například v těchto souvislostech:

technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, v zákoně zmiňováno i zkráceně jako technický prostředek, lidově botička

osobní technický prostředek, synonymní legislativní zkratkou osobní přepravník, typicky vozítko segway

antidadar (technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích).

radar k měření rychlosti vozidel (technické prostředky používané při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)

jako technický prostředek je dále zmiňována například brzda, návěstidlo, multimediální technické prostředky, technické prostředky ke zpracování informací, technické prostředky k autentizaci (například hardwarový klíč, privátní klíč, smart card atd.),počítačová síť, technický prostředek závodníka (například jízdní kolo nebo jiné závodní vozidlo), součásti železničního zabezpečovacího zařízení, součásti elektrického pohonu, zařízení užívaná ženijním vojskem, technické prostředky k zabránění omylům, technické prostředky k proměně dekorací v divadle a nesčetné množství dalších zařízení nebo pomůcek.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.