Dyuteronomyo

Ang Dyuteronomyo (Linatin: Deuteronomium; Inebreyo: דברים‎, Devarim) maoy basahon sa Daang Tugon sa Bibliya ug sa Tora sa Tanakh.

Tora
  1. Bereshit (Henesis)
  2. Shemot (Eksodo)
  3. Vayikra (Lebitiko)
  4. Bemidbar (Mga Numero)
  5. Devarim (Dyuteronomyo)

Mga sumpay sa gawas

Basahon sa Eksodo

Ang Eksodo (Inebreyo: שמות‎, Shemot) maoy basahon sa Daang Tugon sa Bibliya ug sa Tora sa Tanakh.

Basahon sa Henesis

Ang Henesis (Inebreyo: בראשית, Bereshit) maoy basahon sa Daang Tugon sa Bibliya ug sa Tora sa Tanakh.

Basahon sa Lebitiko

Ang Lebitiko (Inebreyo: ויקרא‎, Vayikra) maoy basahon sa Daang Tugon sa Bibliya ug sa Tora sa Tanakh.

Basahon sa Mga Numero

Ang Mga Numero (Inebreyo: במדבר, Bemidbar) maoy basahon sa Daang Tugon sa Bibliya ug sa Tora sa Tanakh.

Daang Tugon

Ang Daang Tugon mao ang unang parte sa Bibliya, nga santos nga basahon sa Kristyanismo.

Ang maong 39 ka kasulatan nagpasi-ugda sa Henesis nga gilangkoban sa kasaysayan sa pagbuhat sa Diyos sa mga langit ug yuta, lakip na ang pag-umol Niya sa nagkainlaing may kinabuhi (mga tanaman, mga kahayupan, mga kinabuhi ilalom sa dagat, mga kalanggaman ug mga nilalang nga nagkamang ibabaw sa yuta). Gisundan ang Henesis sa Eksodo nga naghisgut mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan sa Diyos didto sa awa-aw nga dapit gawas sa yuta sa Ehipto uban kang Moises, ang igsoon ni Propeta Aaron og ni Miriam. Dinhi mabasa sa Eksodo ang mga katingalahang gahum sa Diyos nga Iyahang gipakita ngadto sa malupigong Paraon pinaagi kang Moises. Misunod ang Lebitiko, ang kasulatan mahitungod sa mga pamaagi sa kinabuhi sa mga Israelita o ang kaliwatan ni Jacob. Dayon ang ika-upat nga libro o basahon mao ang Numeros. Og ang Ikalimang sulat ni Moises mao ang Dyuteronomyo. Dinhi natapos ang gitawag nga Pentatyuko.

Ang ikaunom nga bahin sa Bibliya mao ang Josue. Dayon ang kasulatan mahitungod sa mga Maghuhukom. Gisunod usab dayon ang sulat ni Rut. Ang ikasiyam ug ang ikanapulo ang mga basahon sa Samuel. Ikaonse ug ang ikadose ang Mga Hari. Ikatrese ug ikakatorse ang Mga Kronika. Ikakinsi ang sulat ni Esdras. Ikadisisais ang sulat ni Nehemias. Ikadisisiyete ang libro ni Ester. Ikadisi-otso ang libro ni Job.

Gisundan ang libro ni Job sa Mga Awit ni David, nga usa sad ka "magtutula." Unya, gisundan ang "Mga Awit" sa "Proberbyo" o Mga Panultihon ni Salomon, anak ni David. Ang ikabiyenti-unong sulat sa Bibliya mao ang "Eklesyastes." Ang ikabiyentidos mao ang Awit ni Solomon.

Ang basahon ni Propeta Isaias nga mao ang ikabiyentitres sa han-ay sa balaang kasulatan nagahisgot og mga tagna mahitungod sa pagkahibalik sa kanhing katawhan nga matinumanon sa kasuguan sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac ug Diyos ni Jacob. Ang ikabiyentikuwatro mao ang basahon ni Jeremias diin mabasa ang tagna sa usa ka kaliwatan nga mapasalamaton sa Diyos. "Mga Lamentasyon" o Pagbangotan mao ang ikabiyentisinkong libro.

Ginsunda kini sa libro sa mga uban pang mga propeta sa Dios: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Ageo, Zacarias, ug Malaquias.

Tanakh

Ang Tanakh (Inebreyo: תַּנַ״ךְ) usa ka kasulatang Hudeyo nga naghisgot bahin sa mga panghitabo sa kani-adto og sa mga panghitabo sa karon og sa mga panghitabo sa umaabot. Kini aduna 39 ka kasulatan.

Ang pulong Tanakh nagagikan sa unang mga letra sa Tora (Tudlo), Nevi’im (Mga Propeta), ug Ketuvim (Mga Kasulatan). Ang kining tulo mao ang mga dibisyon sa Tanakh.

Tora

Ang Torá (Inebreyo: תּוֹרָה) ang unang parte sa Tanakh. Kini nagpasi-ugda sa Bereshit (Inebreyo: בְּרֵאשִׁית, "Henesis") nga gilangkoban sa kasaysayan sa pagbuhat ni Bathala sa mga langit ug yuta, lakip na ang pag-umol Niya sa nagkainlaing may kinabuhi (mga tanaman, mga kahayupan, mga kinabuhi ilalom sa dagat, mga kalanggaman ug mga nilalang nga nagkamang ibabaw sa yuta). Gisundan ang Bereshit sa Shemot (Inebreyo: שְׁמוֹת, "Eksodo") nga naghisgut mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan ni Bathala didto sa awa-aw nga dapit gawas sa yuta sa Ehipto uban kang Moshe (Kinatsila: Moisés), ang igsoon ni Aharon (Kinatsila: Aarón) ug ni Miryam (Kinatsila: Miriam). Dinhi mabasa sa Shemot ang mga katingalahang gahum ni Bathala nga Iyahang gipakita ngadto sa malupigong Paraon pinaagi kang Moshe. Misunod ang Vayikra (Inebreyo: וַיִּקְרָא, "Lebitiko"), ang kasulatan mahitungod sa mga pamaagi sa kinabuhi sa mga Israyelita o ang kaliwatan ni Ya’akov (Kinatsila: Jacob). Dayon ang ika-upat nga libro o basahon mao ang Bemidbar (Inebreyo: בַּמִּדְבָּר, "Mga Numero"). Og ang Ikalimang sulat ni Moshe mao ang Devarim (Inebreyo: דְּבָרִים, "Dyuteronomyo").

Sa ubang pinulongan

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.