Iók-cṳ̆-ā-gé

Iók-cṳ̆-ā-gé (約書亞記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Gô-iók Séng-gĭng
Mò̤-să̤ Ngô-gĭng
  1 Cháung-sié-gé
  2 Chók-Ăi-gĭk-gé
  3 Lé-ê-gé
  4 Mìng-só-gé
  5 Sĭng-mêng-gé
Lĭk-sṳ̄-cṳ̆
  6 Iók-cṳ̆-ā-gé
  7 Sê̤ṳ-sṳ-gé
  8 Lô-dáik-gé
  9 Sák-mū-ngī-gé-cièng-cṳ̆
 10 Sák-mū-ngī-gé-hâiu-cṳ̆
 11 Liĕk-uòng-gé-liŏk Siông
 12 Liĕk-uòng-gé-liŏk Hâ
 13 Lăk-dâi-cé-liŏk Siông
 14 Lăk-dâi-cé-liŏk Hâ
 15 Ī-sê̤ṳ-lá-cṳ̆
 16 Nà̤-hĭ-mī-cṳ̆
 17 Ī-sê̤ṳ-táik-cṳ̆
Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆
 18 Iók-báik-cṳ̆
 19 Sĭ-piĕng
 20 Cĭng-ngiòng
 21 Diòng-dô-cṳ̆
 22 Ngā-gŏ-cṳ̆
Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆
 23 Ī-suói-ā-cṳ̆
 24 Ià-lé-mī-cṳ̆
 25 Ià-lé-mī-ăi-gŏ̤
 25 Ī-să̤-giék
 26 Dáng-ī-lī
sēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆
 27 Hŏ̤-să̤-cṳ̆
 28 Iók-ngī-cṳ̆
 29 Ā-mò̤-sê̤ṳ-cṳ̆
 30 Ŏ̤-bă-dī-ā-cṳ̆
 31 Iók-nā-cṳ̆
 32 Mī-giă-cṳ̆
 33 Nā-ŭng-cṳ̆
 34Hăk-bă-gók-cṳ̆
 35 Să̤-huăng-ngā-cṳ̆
 36 Hăk-gĭ-cṳ̆
 37 Sák-gā-lé-ă-cṳ̆
 38 Mā-lăk-gĭ-cṳ̆

Nguôi-buô lièng-giék

Cháung-sié-gé

Cháung-sié-gé (創世記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chók-Ăi-gĭk-gé

Chók-Ăi-gĭk-gé (出埃及記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Cĭng-ngiòng

Cĭng-ngiòng (箴言) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Diòng-dô-cṳ̆

Diòng-dô-cṳ̆ (傳道書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Dáng-ī-lī

Dáng-ī-lī (但以理) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Hăk-bă-gók-cṳ̆

Hăk-bă-gók-cṳ̆ (哈巴谷書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Hăk-gĭ-cṳ̆

Hăk-gĭ-cṳ̆ (哈基書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Hŏ̤-să̤-cṳ̆

Hŏ̤-să̤-cṳ̆ (訶西書]) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Iók-báik-cṳ̆

Iók-báik-cṳ̆ (約伯書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Iók-nā-cṳ̆

Iók-nā-cṳ̆ (約拿書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lé-ê-gé

Lé-ê-gé (利未記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lô-dáik-gé

Lô-dáik-gé (路得記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Mā-lăk-gĭ-cṳ̆

Mā-lăk-gĭ-cṳ̆ (瑪拉基書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nā-ŭng-cṳ̆

Nā-ŭng-cṳ̆ (拿溫書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sê̤ṳ-sṳ-gé

Sê̤ṳ-sṳ-gé (士師記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sĭ-piĕng

Sĭ-piĕng (詩篇) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sĭng-mêng-gé

Sĭng-mêng-gé (申命記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-suói-ā-cṳ̆

Ī-suói-ā-cṳ̆ (以賽亞書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-să̤-giék

Ī-să̤-giék (以西結) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.