Cháung-sié Gé

Cháung-sié Gé (dōi-siā: Cs., Háng-cê: 創世記) sê Gĭ-dók-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì dâ̤ 1 guóng, dū-liāng ô 50 ciŏng.

Nguôi-buô lièng-giék

Bă-biĕk-ták

Bă-biĕk-ták (巴别塔) sê Séng-gĭng gà̤-dēng-sié gé-cái gì 1 bĭh dê-miàng. Bă-biĕk sāi Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ siā có̤ „בָּבֶל“, é-sé̤ṳ sê „biéng láung“.

Gŏng-gé̤ṳ Gô-iók Séng-gĭng «Cháung-sié Gé» dâ̤ 11 ciŏng gé-cái, Bă-biĕk-ták sê ìng-lôi ôi lāu sāi cê-gă gì miàng gèng gáu tiĕng, sū kī gì ták. Hiā sèng-hâiu, tiĕng-â nè̤ng lūng-cūng gōng 1 cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Ĭng-ôi Siông-dá̤ Ià-huò-huà nêng-ùi ìng-lôi gì siōng-huăk sê ngài gì, i-cà̤ mâ̤ gé-sì i-cà̤ sê Siông-cuō cáung có̤ gì, gó siông gâe̤ng Siông-cuō piâng nèng-lik, huâng lāu giĕu-ngô̤ gì cô̤i. Gó-chṳ̄ cêu biéng láung ĭ-gáuk-nè̤ng gì kēu-ĭng, giéu ĭ-cà̤ mò̤ nièng-ài gié-sṳ̆k kī ták. Gó-sê̤ṳ nè̤ng sèu-sèu dò̤ Bă-biĕk-ták lì gāi-sék ìng-lôi ká̤-sié ô hī-māng sâ̤ gì ngṳ̄-ngiòng.

Cĭng-ngiòng

Cĭng-ngiòng (箴言, dōi-siā: Cn.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Diòng-dô̤ Cṳ̆

Diòng-dô̤ Cṳ̆ (傳道書, dōi-siā: Dd.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Dáng-ī-lī

Dáng-ī-lī (但以理, dōi-siā: Di.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Gô-iók Séng-gĭng

Gô-iók Séng-gĭng (舊約聖經) siàng-cṳ̆ găh Ià-sŭ chók-sié cĭ sèng, sê Iù-tái-gáu Hĭ-báik-lài Séng-gĭng gì ciō-iéu buô-hông, iâ sê Gĭ-dók-gáu Séng-gĭng gì sèng buáng buô-hông. Sĭng-gáu gì Gô-iók Séng-gĭng gê̤ṳng-cūng ô 39 guóng.

Ià-lé-mī Aĭ-gŏ̤

Ià-lé-mī Aĭ-gŏ̤ (耶利米哀歌, dōi-siā: 2 Il.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Iók-báik Cṳ̆

Iók-báik Cṳ̆ (約百書, dōi-siā: Ib.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông

Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông (列王紀畧上, dōi-siā: 1L.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lé-ê Gé

Lé-ê Gé (利未記, dōi-siā: Le.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lô-dáik Gé

Lô-dáik Gé (路得記, dōi-siā: Ld.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lā̤-bái-ngô

Lā̤-bái-ngô (禮拜五) iâ hô̤ lā̤ bái-ngô (拜五), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-sé gâe̤ng bái-lĕ̤k dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-sé gô-dā̤ hô̤ lā̤ gĭng-iêu-nĭk (金曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-ngô cháung-cáuk chók gáuk cṳ̄ng dông-ŭk. «Séng-gĭng» „Cháung-sié-gé“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:

20Siông-dá̤ gōng: "Cūi diŏh săng cêng sâ̤ ô uăk-miâng â̤ dêng-dâe̤ng gì nó̤h, iâ diŏh ô cēu buŏi lŏ̤h tiĕng dŏng kĕ̤ng-ké lā̤."21Siông-dá̤ cêu cháung-cô̤ duâi ngṳ̀, lièng cūi diē sū săng gáuk cṳ̄ng â̤ dêng-dâe̤ng uăk gì nó̤h, dŭ bìng ĭ cṳ̄ng-lôi, gâe̤ng gáuk cṳ̄ng buŏi cēu iâ bìng ĭ cṳ̄ng-lôi. Siông-dá̤ káng ciŏng-uâng sê hō̤.22Siông-dá̤ cé̤ṳk-hók ĭ, gōng: "Diŏh sĕng-ṳ̆k cêng sâ̤, chṳ̆ng-muāng lŏ̤h gáuk hāi hṳ̄ diē, cēu iâ diŏh sĕng-ṳ̆k cêng sâ̤ lŏ̤h dê lā̤."23Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê dâ̤ ngô nĭk.

Ià-sŭ diŏh cī nĭk sêu nâng, gó-chṳ̄ sáng gĭ-dók-gáu gì nè̤ng giéng-gáe̤k bái-ngô mâ̤ hō̤. Sáng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu gì diŏh găk cī nĭk có̤ lā̤-bái.

Lā̤-bái-nê

Lā̤-bái-nê(禮拜二) iâ hô̤ lā̤ bái-nê(拜二), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-ék gâe̤ng bái-săng dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-nê gô-dā̤ hô̤ lā̤ huōi-iêu-nĭk(火曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-nê cháung-cáuk chók kŭng-ké (tiĕng) gâe̤ng cūi. «Séng-gĭng» „Cháung-sié-gé“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:

6Siông-dá̤ gōng: "Cūi dṳ̆ng diŏh ô kĕ̤ng-ké, â̤ buŏng kŭi siông â gì cūi." 7Siông-dá̤ cô̤ ciā kĕ̤ng-ké, lièng hŭng-biék siông â gì cūi. Cêu ô ciŏng-uâng. 8Ciā kĕ̤ng-ké Siông-dá̤ giéu lō̤ Tiĕng. Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê dâ̤ nê nĭk.

Lā̤-bái-sé

Lā̤-bái-sé(禮拜四) iâ hô̤ lā̤ bái-sé(拜四), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-săng gâe̤ng bái-ngô dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-sé gô-dā̤ hô̤ lā̤ mŭk-iêu-nĭk(木曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-sé cháung-cáuk chók nĭk-tàu, nguŏk gâe̤ng tiĕng gà̤-lēng gì gáuk cṳ̄ng sĭng-sĭng. «Séng-gĭng» „Cháung-sié-gé“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:

14Siông-dá̤ gōng: "Tiĕng siông diŏh ô săng guŏng hiêng chók, hŭng-biék nĭk-dŏng màng-buŏ, diâng sé̤ṳ sì, gé nièng nĭk. 15Ciă guŏng diŏh tiĕng-dīng â̤ ciéu lŏ̤h dê lā̤." Cêu ô ciŏng-uâng.16Siông-dá̤ cô̤ lâng ciáh duâi guŏng: duâi gì guāng nĭk-dŏng, sá̤ gì guāng màng-buŏ; iâ cô̤ hṳ̄ sâ̤ gì sĭng.17Siông-dá̤ bà̤-buó ciă guŏng diŏh tiĕng siông, ciéu lŏ̤h dê lā̤.18Â̤ guāng-lī nĭk màng, hŭng-biék guŏng áng. Siông-dá̤ káng ciŏng-uâng sê hō̤.19Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê dâ̤ sé nĭk.

Lā̤-bái-săng

Lā̤-bái-săng (禮拜三) iâ hô̤ lā̤ bái-săng (拜三), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-nê gâe̤ng bái-sé dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-săng gô-dā̤ hô̤ lā̤ cūi-iêu-nĭk (水曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-săng ciŏng cūi cê̤ṳ diŏh siŏh dŏi, buŏng chók lṳ̆k-dê gâe̤ng hāi-iòng; bô cháung-cáuk chók gáuk cṳ̄ng sĭk-ŭk. «Séng-gĭng» „Cháung-sié-gé“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:

9Siông-dá̤ gōng: "Tiĕng â gì cūi diŏh cê̤ṳ siŏh ôi-ché̤ṳ, ciā dă tù iâ diŏh hiêng chók." Cêu ô ciŏng-uâng. 10Ciā dă tù Siông-dá̤ giéu lō̤ Dê, cê̤ṳ siŏh-dŏi gì cūi giéu lō̤ Hāi. Siông-dá̤ káng ciŏng-uâng sê hō̤.11Siông-dá̤ gōng: "Dê diŏh săng chāu, lièng giék cī gì chái, gâe̤ng giék guōi-cī gì chéu, guōi-cī diē-sié ô hŏk, dŭ bìng ĭ cṳ̄ng-lôi lŏ̤h dê siông." Cêu ô ciŏng-uâng.12Dê cêu săng chāu gâe̤ng â̤ giék cī gì chái, lièng giék guōi-cī gì chéu, guōi-cī diē-sié ô hŏk, dŭ bìng ĭ cṳ̄ng-lôi. Siông-dá̤ káng ciŏng-uâng sê hō̤.13Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê dâ̤ săng nĭk.

Lā̤-bái-ék

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Lā̤-bái-ék (禮拜一) iâ hô̤ lā̤ bái-ék (拜一), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī lā̤-bái gâe̤ng bái-nê dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-ék gô-dā̤ hô̤ lā̤ nguŏk-iêu-nĭk (月曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-ék cháung-cáuk chók cāi-tàu gâe̤ng màng-buŏ. «Séng-gĭng» „Cháung-sié-gé“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:

3Siông-dá̤ gōng: "Diŏh ô guŏng." Cêu ô guŏng. 4Siông-dá̤ káng ciā guŏng sê hō̤. Siōng-dá̤ hŭng-biék guŏng gâe̤ng áng. 5Ciā guŏng Siông-dá̤ giéu lō̤ Nĭk-dŏng, áng giéu lō̤ Màng-buŏ. Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê siŏh nĭk.

Mìng-só Gé

Mìng-só Gé (民數記, dōi-siā: Msg.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sák-mū-ngī, Cièng Cṳ̆

Sák-mū-ngī, Cièng Cṳ̆ (撒母耳前書, dōi-siā: 1S.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-sê̤ṳ-lá Cṳ̆

Ī-sê̤ṳ-lá Cṳ̆ (以士喇書, dōi-siā: Isl.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-sê̤ṳ-táik Cṳ̆

Ī-sê̤ṳ-táik Cṳ̆ (以士帖書, dōi-siā: Ist.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.