Пиренейн хахад арал

Пиренейн хахад арал, Ибериин хахад арал (испаняар Península Ibérica) — Европын баруун урда хэһэгтэ байрладаг хахад арал юм. Европо түбиин гурбан хахад аралнуудай дунда (Пиренейн, Апеннинын ба Балканай) аһан урдада, аһан баруунда оршодог[1].

España y Portugal
Пиренейн хахад аралай сансарһаа абаһан зураг

Уласууд

Улас/Орон км² Хахад аралда эзэлһэн хуби (%) Тайлбари
Испани Испани 493519 85 Хахад аралай ехэнхи хуби эзэлнэ
Португали Португал 92151 15 Хахад аралай баруун хуби эзэлнэ
Франци Франци 540 1 %-һаа бага Хахад аралай хойто зүгтэ багахан хуби эзэлнэ
Андорра Андорро 468 1 %-һаа бага хахад аралай хойто зүгтэ оршодог
Ехэ Британи Британиин Гибралтар эзэмшэл 7 1 %-һаа бага Британиин далайн шадар нютаг дэбисхэр

Зүүлтэ

  1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907 — Пиренейский полуостров (ород)
Иудаизм

Иудейн шажан гү, али иудаизм (грекээр Ἰουδαϊσμός) боло элементнүүдынь христианствын болон лалын шажанда байдаг эртэнэй, нарин, нэгэ бурханые хүлеэн зүбшөөрдэг шажанай һургаал юм. Торагай арюун бэшэлгэнь Дэлхэй даяархи еврейнүүдэй амидаралые зохёон байгуулһан һуури үндэһэн юм. Янза бүриин еврейн ниигэмүүд мүнөөдэр дэлхэйн бүхы лэ үнсэгэ буланда оршоһоор ерэбэ.

Иудаизм гэжэ 3000 жэл таһаралтагүй. Иудаизм — нэгэ бурхантай шажануудай эртэнэй нэгэ, мүнөө үдэр одоо байгаа нэгэ бурхантай шажануудай хамагай эртэнэй шажан.

Иудейн шажанай түүхэ дүрбэн үе шататай:

«библиин» иудаизм (МЭҮ XX зуун — МЭҮ VI зуун),

эллинис иудаизм (МЭҮ VI зуун — МЭ II зуун),

раввинис (талмудай) иудаизм (II зуун — XVIII зуун),

оршон үеын иудаизм (1750 онһоо хойшо).

Христосой шажан

Христосой шажан (грекээр Χριστός — «Абарагша», «мессиа») — абраһамай дэлхэйн шажан, Шэнэ хэлсээндэ тодорхойлоһон Иисус Христосой амидарал, һургаал дээрэ һуурилһан юм.. Христианинүүд Назаретэйхи Иисус бол мессия, бурханай хүбүүн болон хүн түрэлхитэнэй абрагша мүн гэжэ этигэдэг. Христосой шажантад Иисус Христосой намтар гэдэгтэ лабтай байна. Христосой шажан — дэлхэй дээрэхи хамагай гол нэгэ бурханта шажанай нэгэн. Тэрэнэй этигэл үнэмшэлынь тэрэнэй үүдэн бай болохо эхэ үндэһэнь болоһон иудаизмтай нягта холбоотой. Христосой этигэлэй үндэһэн һанаань бурханай хүбүүн, Иисус Христос собдолгодон, уламаар дахин амидарһанаар абарал ерэнэ гэдэгтэ оршодог.

Эртын христосой шажан бэеэ хүсэһэнгүй ушар ганса урасхалтай байһаншье һаа, шажанай түүхэдэ библиин тайлбар, онол сургаалаас олон урсгалд хуваагдсан. Христианствын хамагай гол урасхалнууд: католицизм, үнэн алдарта шажан, протестантизм юм.

Бусад хэлээр

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.