Riječ

Riječ je glas ili skup glasova kome je pridruženo neko značenje te je osnovna jedinica svakog jezika.

Obično se riječ sastoji od korijena te prefiksa ili sufiksa. Riječi se slažu i kombinuju kako bi se stvorile rečenice, sintagme, fraze i veća prozna ili poetska djela.

Vrste riječi


Podjela riječi u bosanskom jeziku:

Promjenjive:

Nepromjenjive:

Također pogledajte

Vanjski linkovi

Albanci

Albanci (albanski: Shqiptarët) su narod u jugoistočnoj Evropi. Porijeklo Albanaca nije sasvim sigurno. Većina albanskih i dio ostalih historičara tvrde da su oni potomci Ilira koji su ovdje dugo živjeli i bili autohtono stanovništvo. Većina Albanaca živi u Albaniji i na Kosovu. Albanci čine i oko 25,2% stanovništva u Makedoniji, a veliki broj Albanaca kao nacionalna manjina živi i u Grčkoj, Turskoj i Italiji. Albanci imaju slično kao i Bošnjaci, Hrvati, Italijani i Turci jaku dijasporu, koja je razbacana po zemljama zapadne Evrope, Sjeverne Amerike i Australiji. Većina Albanaca su muslimani (suniti i bektaši), a dio ih je i pravoslavnih, katolika i ateista.

Albanci govore albanskim jezikom i pišu latinicom, te kao narod pripadaju evropskom historijsko-civilizacijskom krugu sa orijentalnom kulturom.

Za albance postoji više naziva na različitim jezicima, što uostalom vrijedi, manje-više i ze sve ostale narode. Tako, naprimjer, oni sami sebe nazivaju "Shqiptarë" (čita se "Šćiptaare", sa produženim glasom "a", a u svakodnevnom govoru se često gubi slovo "ć" pa se čuje samo "Shiptaare", u množini, dok jednina ovog imena glasi "Shqiptar" il "Shiptar" (čita se sa dugim samoglasnikom "a" -Šiptaar), iz čega je i nastao južnoslavenski oblik "Šiptar", koji se danas uglavnom smatra neprimjerenim, zbog konteksta ali i samog prizvuka koji na južnoslavenskim jezicima zvuči nezgrapno).

Naziv "shqiptar" (Šćiptaar) albanci tradicionalno povezuju sa albanskom riječi "shqiponjë", što znači orao, a sam korijen te riječi bi opet mogao imati veze sa riječi "shqiptoj" , što znači "govoriti, izgovarati, klicati", najvjerovatnije od protoalbanske riječi "shqip" koja je nekad označavala krik ili poklič orla.

Inače, drugi narodi ih nazivaju Arnauti (Turci), Arbanasi (Grci), Albanci (Slaveni), Albanezi (Italijani), Albanians (Englezi) itd, u čijoj osnovi primjećujemo korijen "Alb" .

Zanimljivo je primijetiti korelaciju između korijena riječi "alb", latinske riječi "alba" , što znači "bijelo", s jedne strane, i činjenicu da u albanskoj narodnoj nošnji dominira bijela boja, koja je također prisutna i u albanskoj tradicionalnoj umjetnosti, folkloru, pa i uzrečicama i izrekama npr. "Ardhshi të bardhë" (bukvalni prijevod: "(Dobro)došli bijeli" tj. "Došli bijela (čista) obraza"), u obraćanju najavljenim gostima, ili "Faqe bardhë" (bijel/čist obraz), "Fatbardhë" (bijele tj. čiste sreće, "sretan", itd.). Na albaskom jeziku riječ za bijelo je "bardhë".

Jedno uobičajeno tradicionalno albansko ime je Bardh (muško) ili Bardha (žensko).

Allah

Allah (arapski: الله Allāh) je arapska riječ za Boga u islamu. Riječ ima srodne pojmove u drugim semitskim jezicima kao Elah na aramejskom ili Elohim na hebrejskom kojima je etimološki korijen vjerovatno riječ Allah.

Arhitekt

Arhitekta (arhitekt, arhitektica, arhitektkinja) je osoba koja vrši planiranje, projektovanje i nadgledanje izgradnje objekata. Uloga arhitekte je da donosi i usmjerava odluke koje se tiču aspekata građevinske estetike, kulture i sociologije. U generalnom značenju arhitekta je dizajner sheme ili plana.

Riječ arhitekta dolazi od latinske riječi: architectus i grčke riječi arkhitekton (vrhovni graditelj), arhi (vrhovni) + tekton (graditelj, drvorezac).

Arhitekti se smatraju profesionalnim radnicima uporedivim sa doktorima, inžinjerima i advokatima koji moraju da frekventno donose građevinsko dizajnerske i planske odluke koje utiču na sigurnost i zdravstveno stanje društva. Arhitekti su dužni da imaju specijalizirano znanje i dokumentovano radno iskustvo da bi dobili registraciju, sličnu registracijama drugih profesionalnih radnika. Zahtjevi za dobijanje takve dozvole su različiti u raznim mjestima.

Iako je arhitekta zvanje koje se specifično odnosi na registrovanog profesionalnog radnika, riječ se često koristi u širem značenju kao definicija nekoga ko unosi red u izgrađenu ili neizgrađenu okolinu kroz racionalne ili neracionalne konstrukcije koristeći se dizajnom. Naprimjer, postoje brodarski arhitekti, software arhitekti itd. Diplomirani studenti škola arhitekture, čiji zadaci nisu isključivo zadaci crtača, također se često nazivaju arhitektima.

Najprestižnija nagrada koju arhitekt može dobiti jest Pritzkerova, koja se smatra ekvivalentom Nobelove nagrade za arhitekturu.

Carigrad

Carigrad (stsl. Цѣсарьградъ, crsl. Царьгра̀дъ, rus. Царьгра́д, ukr. Царгород, svk. Carihrad) slavensko je ime za Konstantinopolj, glavni grad Bizantijskog carstva, grad koji se danas nalazi u Turskoj i zove se Istanbul.

Drugi slavenski naziv je Konstantinov grad (stsl. i crsl. Константинь градъ, crsl. Константиноградъ) i on je neposredni prevod grčkog naziva grada (Κωνσταντινούπολη).

Carigrad je staroslavenski prevod grčke riječi Βασιλὶς Πόλις. Spajanjem slavenskih riječi "car" (za "Cezara/Imperatora") i "grad" nastao je "Carev grad".

Bugari su prilagodili riječ za Trnovgrad (Търновград — Tarnovgrad), jedne od prijestonica bugarskog cara, ali nakon pada Balkana pod osmanlijsku vlast, bugarska riječ je korištena samo kao još jedan naziv za Konstantinopolj.

Dan

Dan je bilo koja od nekoliko različitih jedinica za vrijeme. Riječ se odnosi ili na period svjetlosti kada je Sunce iznad lokalnog horizonta ili na cijeli dan koji pokriva i tamni i svijetli period.

Dinastija

Dinastija je redoslijed vladara iz iste porodice, obično u kontekstu feudalnog ili monarhijskog sistema ali se nekad javlja i u izbornim republikama. Dinastijska porodica ili linija se nekad naziva i "kuća"; dok se u tituli može nazivati "kraljevska", "prinčevska", "grofovska" i slično u zavisnosti od poglavara ili trenutne titule koje nose njeni članovi. Historičari proučavaju historije mnogih suverenih država, poput drevnog Egipta, Karolinškog carstva ili Kineskog carstva, unutar okvira nasljednih dinastija. Kao takav, pojam "dinastija" se može koristiti za definiranje era (perioda) tokom kojih je vladala određena porodica i da se opišu događaji, trendovi i arheološki nalasci tog perioda (naprimjer vaza iz "Ming dinastije"). Riječ "dinastija" se često u takvim slučajevima izostavlja, pa se često kaže samo "Ming vaza".

Do 19. vijeka, bilo je samo po sebi razumljivo da je zakonska i legitimna funkcija monarha da uvećava svoju dinastiju: to jest, da poveća teritoriju, bogatstvo i moć članova svoje porodice. Dinastija koja se najduže održala na vlasti bila je carska japanska dinastija Jamato, čija je vladavina počela 660. p.n.e. i traje do danas.

Dinastije širom svijeta su se tradicionalno računaju patrilinearno, kao što je to definirano franačkim Salskim zakonom. Naslijeđe preko kćerke, ako je dopušteno, smatralo se osnivanjem nove dinastije u vladajućoj kući njenog muža. Međutim, u nekim zemljama u Africi (Balobedu), porijeklo se određivalo po majčinoj liniji (matrilinearno), kada su vladari usvajali imena dinastija svojih majki kada su ih naslijeđivali. Primjeri uključuju holadsku dinastiju Orange, gruzijsku dinastiju Bagrationi i dinastiju Habsburg-Lorraine.

Riječ "dinastija" se ponekad neformalno koristi i za osobe koji nisu na vlasti, naprimjer, članove porodice koja ima određenu moć i utjecaj u drugim područjima, kao što je serija nasljednika neke velike kompanije. Također je proširena na osobe koje nisu u srodstvu, kao što su veliki pisci ili slikari iste škole ili određeni igrači u sportskim timovima. Televizijska serija o jednoj takvoj porodici snimljena je i prikazivana pod imenom Dinastija.

Kur'an

Kur'an (arapski: القرآن, fonetski: al-Qurʾān) jest sveta knjiga islama. Muslimani vjeruju da je Kur'an Božija knjiga koja je objavljena njegovom posljednjem poslaniku Muhammedu. Period objave počeo je Muhammedovim poslanstvom i trajao je neposredno do pred kraj njegova života, od 610. do 632. godine. Taj period od 23 godine dijeli se na period od 13 godina objave u Meki i 10 u Medini. U zavisnosti gdje je objavljivan, Kur'anski dijelovi, tj. sure, dijele se na mekanske i medinske.

Arapska riječ Kur'an po svom je obliku infinitiv, koji se u bosanskom jeziku prevodi glagolskom imenicom. Prema tome, riječ Kur'an znači čitanje ili sakupljanje. Korijen ove riječi su dva arapska glasa: kaf (ﻕ), ra (ﺭ), te sukun (ّ ). U svim oblicima koji su izvedeni iz ovog korijena proteže se jedno glavno značenje te riječi, a to je sakupiti. Kur'an se čita ili, kako je to uobičajeno reći među bosanskim muslimanima, uči. Neki islamski učenjaci smatraju da je Kur'an nazvan tim nazivom zato što u sebi sakuplja i sadrži ajete, sure, zapovijedi, zabrane, obećanje, prijetnje, vijesti o prošlim narodima itd. Po ovome bi riječ Kur'an označavala zbirku. To je značenje riječi Kur'an s jezičke strane, dok ta riječ, po vjerovanju muslimana, označava posljednju Božiju knjigu, koja je preko meleka Džibrila objavljena posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu.Muslimani Kur'an, koji je posljednja objava i objava koja upotpunjuje prethodne, smatraju najvećom mudžizom Muhammeda.

Logo

Logo ili logotip, od grčkih riječi λόγος logos "riječ" i τύπος typos "otisak", jeste grafički znak, simbol ili ikona, koji označuje proizvod ili preduzeće.

Može se sastojati od slova, grafike i drugih kombinacija. Uloga loga je trenutno prepoznavanje proizvoda. Potpuni logo sastoji se od logotipa, ikone i slogana. Pošto je logo vizuelni entitet označavanja organizacije, dizajn logoa je važno područje grafičkog dizajna. Boja je ključni element u dizajnu logoa, i igra važnu ulogu u diferencijaciji brendova.

Međunarodna asocijacija atletskih federacija

Međunarodna asocijacija atletskih federacija (engleski: International Association of Athletics Federations – IAAF) najviše je upravno tijelo u atletici. Osnovana je 17. jula 1912. u Stockholmu. Naziv je najprije glasio International Amateur Athletics Federation, ali uz rastući trend komercijalizacije sporta općenito i same atletike, riječ Amateur promijenjena je 2001. u Associations, tako da je akronim ostao isti do danas.

IAAF ima zadatak kontrolisati rad atletskih federacija te upravljati organizacijom zvaničnih takmičenja kao što su svjetska atletska prvenstva, svjetski atletski kupovi, mitinzi Dijamantne lige itd. Od 1993. godine sjedište IAAF-a nalazi se u Monaku, a aktualni je predsjednik Britanac Sebastian Coe.

Muzika

Muzika je pojam, koji označava vrstu umjetnosti koja kao medij koristi zvuk organizovan u vremenu po određenom planu ili bez njega. Osnovni elementi muzike su ton (koji određuje melodiju i harmoniju), ritam (i njemu pridruženi koncepti: tempo, metrika i artikulacija), dinamika i karakteristike zvuka kao što su boja i punoća. Pojam muzike kroz historiju su pokušali definirati brojni teoretičari, filozofi, leksikografi, kompozitori i sami muzičari, nastojeći pronaći univerzalan i odgovarajući opis pojma muzike. Sama riječ muzika potiče od grčke riječi mousikê, koja je izvedena od riječi mousa (muza), a svijetom se raširila kroz latinski oblik musica, i najčešće služi da opiše ugodne eufonijske zvukove.

Ostrvo

Ostrvo ili otok predstavlja dio kopna okružen sa svih strana vodom. Po pravilu je manji od kontinenta, a veći od hridi (stijene, grebena). Može se nalaziti u jezeru ili moru, a ako je riječ o riječnom ostrvu tada se govori o adi.

Pravoslavlje

Pravoslavlje (grčki Ορθοδοξία - pravovjerje) je prijevod grčke riječi ortodoksia. To je slavenski prijevod s kraja srednjeg vijeka. On je u biti tačan, ali bi bilo ispravnije koristiti riječ pravovjerje ili još bolje ortodoksija.

Pravoslavlje je jedno od ogranaka kršćanstva. Korijeni pravoslavlja sežu u početke kršćanstva. Formira se u istočnom dijelu Rimskog carstva. Ono je specifičan oblik kršćanstva nastao u okrilju grčke crkve.

Pravoslavlje se manifestira kroz učenje Pravoslavne crkve.

Predsjednik

Predsjednik je titula koja označava vođu organizacije, kompanije, univerziteta ili države. Etimološki riječ predsjednik znači "onaj koji predsjedava" i stoji kao lider (od latinskog prae - prije i sedete - sjediti. Također i kao Praeses). U prošlosti riječ se koristila da opiše predsjedavajućeg ceremonije ili sastanka (direktor ili moderator) ali danas se najčepće koristi za označavanje službenika sa izvršnom vlasti.

Pored ostalih značenja riječ predsjednik je danas načešće titula u kontekstu predsjednika države ili republike bilo da je direktno izabran, odabran od strane vlade ili na neki drugi način izglasan.

Taksonomija

Taksonomija (od grčkog, tassein, "razvrstati" i nomos, "zakon") je izraz koji se može odnositi na:

naučnu klasifikaciju u biologiji

bilo koju klasifikaciju ili razvrstavanjePrvobitno, taksonomija je označavala naučnu klasifikaciju živih organizama, no kasnije riječ je primijenjena u širem smislu tako da se također može odnositi na bilo koje razvrstavanje ili klasifikaciju stvari ili na načela takvog razvrstavanja. Skoro sve stvari, bilo pokretne ili nepokretne, mjesta ili događaji mogu se klasificirati prema izvijesnim taksonomskim rangovima.

Televizija

Televizija je telekomunikacijski sistem za emitiranje i primanje pokretnih slika i zvuka s velikih daljina. Sama riječ potječe od grčke riječi tele = daleko i latinske riječi visio = gledanje. Taj pojam odnosi se na sve aspekte televizijskog programa i transmisije.

U komercijalnoj je upotrebi od kasnih 1930-ih i TV-aparat postao je uobičajeni komunikacijski uređaj u domovima, firmama i institucijama, najviše kao sredstvo zabave i informisanja.

Emitiranje TV-programa obično se vrši posredstvom radiotalasa na frekvencijama od 54 do 890 megaherca. U posljednje vrijeme sve je zastupljenija digitalna televizija.

Valuta

Valuta je riječ italijanskog porijekla koja označava novčanu jedinicu neke zemlje (sredstvo plaćanja u toj zemlji). Bosanskohercegovačka valuta zove se konvertibilna marka, američka dolar, valuta Evropske unije je euro itd.

Vještačko jezero

Vještačko jezero je jezero stvoreno od strane čovjeka. To su uglavnom ona jezera nastala pravljenjem brana na rijekama. Pravljenjem brane nakuplja se više vode uzvodno u koritu te se na taj način dobija novo jezero. Kada se dođe blizu graničnoj liniji, brane se jednim dijelom otvaraju i tako se otpušta višak vode, koji dalje nesmetano nastavlja put ka ušću. Korist od izgradnje ovih jezera za čovjeka jest prikupljanje električne energije.

Bosna i Hercegovina vrlo je bogata kad je riječ o jezerima i ima ih nešto više od stotinu. Neka od najpoznatijih vještačkih jezera jesu Jablaničko, Modračko, Buško.

Vojnik

Riječ vojnik se odnosi na članove vojske koji su bez činova. Vojnik kojem istekne služba u vojsci se naziva veteran, termin koji se također može upotrijebiti i za iskusnog člana vojske koji je određeni, duži, period u vojnoj službi.

Prema "rodovima i vidovima" kopnene vojske, pomorskih i vazdušnih snaga, postoje vojnici pješadije, artiljerci inženjerci i sl., te avijatičari, mornarice, vezisti, sanitetlije itd.

Čovjek

Čovjek (mn. ljudi) definiše se na biološki, sociološki i duhovni način.

Kao riječ i izraz, "čovjek" je historijski, vjerski i kulturno uvriježena riječ koja se koristi u smislu označavanja ljudske vrste općenito, tj. pokrivajući sve rodove i polove: muškarce, žene, djecu, transseksualce, itd. U nedostatku boljeg neutralnog izraza, riječ čovjek se koristi kao prevod latinske riječi homo koja označava "osobu." Slično stanje je i u mnogim drugim jezicima, kao naprimjer, u engleskom, gdje se riječ man, doslovno "muškarac," često, mada ne uvijek, koristi u smislu ljudskog bića, pa prema tome uključuje i seksualne polove koji nisu muški, kao naprimjer žene.

Županije u Hrvatskoj

Republika Hrvatska administrativno je podijeljena u 20 županija. Svaka županija nadalje se dijeli u određeni broj općina i gradova, kojim zajedno ima preko 500. Bivša 21. županija - Županija Grad Zagreb sjedinjena je sa Zagrebačkom županija 1995. godine, a 1997. Grad Zagreb je dobio položaj županije. Županije su ovdje popisane po službenom redosljedu prema Narodnim novinama.

Službena imena županija od 1997 imala su riječ "Županija" ispred naziva, a sad se ona nalazi na kraju, tj. bivša Županija Varaždinska je sada Varaždinska županija.

Pravilnikom o grbovima i zastavama jedinica lokalne uprave i samouprave određeno je da polje županijske zastave mora biti od dvije boje, sa županijskim grbom u sredini ili odmaknutim prema koplju.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.