Nekropola

Nekropola je groblje ili mjesto gdje se sahranjuje, dok je bukvalno značenje "grad mrtvih". Pored rijetkih primjena riječi za moderna groblja riječ se gotovo isključivo koristi kad se misli na groblja antičkih i srednjovjekovnih civilizacija.

U srednjovjekovnoj Bosni nekropolama se nazivaju lokaliteti sa grupama stećaka, nadgrobnih spomenika. Radi se o manjim grupama, ali i lokalitetima sa stotinama nadgrobnih spomenika (Nekropole stećaka). Pored naziva nekropola, za srednjovjekovne lokalitete sa stećcima u upotrebi su i nazivi grčko groblje i svatovsko groblje. U pozadini narodne tradicije uz ova dva naziva je izraz starine, stručnog nepoznavanja pokojnika pod stećcima, ali i izraz respekta i poštovanja prema pokojnicima i njihovim nadgrobnim spomenicima.

Grčko groblje predstavlja izraz običnog čovjeka koji Grčku smatra najstarijom zemljom (Star ko' Grčka) i Grke najstarijim narodom, bez obzira što se lokaliteti sa stećcima nalaze i na mjestima gdje obrisi grčke civilizacije nisu ostavljali tako vidnog traga u historiji. Narodna tradicija je sklona da pojasni kako su ti Grci poslije niza gladnih godina i teških zima napustili svoja obitavališta, a da su iza njih ostajala njihova (grčka) groblja. Narod ih ne dira iz poštovanja prema starini, sudbini mrtvih i takvoj sudbini preživjelih koji su morali otići.

Svatovsko groblje zasnovano je na priči o sukobu svatova koji je tragično završio i ostavio iza sebe groblje koje se poštuje zbog sudbine onih koji su u životu krenuli u najboljim namjerama a završili u najgoroj situaciji, izginuli u svatovima.

Također pogledajte

Burati

Burati su naseljeno mjesto u općini Rogatica, Bosna i Hercegovina.

Nekropola Maculje

Nekropola stećaka Maculje smještena je na području Rostova između Novog Travnika i Gornjeg Vakufa, na oko 20 kilometara od Novog Travnika. Narodna tradicija dala je nekropoli ime Kameni svatovi. Nekropola ima 101 stećak i 16 krstova. Stećci su uglavnom sanduci (52), ploče (32), sljemenjaci (11), dok se preostalih 6 ne mogu definisati. Stećci su izrađeni od krečnjaka, poredani su u redove i dobro su očuvani. Okrenuti su u pravcu istok-zapad i sjever-jug, a mali dio odstupa od ovih pravaca. Od ukrasa i simbola zastupljene su rozete, jabuke, krstovi, ljudski lik sa raširenim rukama, sunce, polumjesec. Nekropola nema stećke sa natpisima.

Ovo historijsko područje je proglašeno nacionalnim spomenikom.

Nekropola stećaka Boljuni

Nekropola stećaka Boljuni nalazi se u naselju Bjelojevići, 15 kilometara od Stoca, prema Hutovom blatu.

U nekropoli je 269 stećaka. Smještena je u ravnici, ispod seoskih kuća i raspoređena u dvije grupe, na rastojanju otprilike 400 metara. Prema oblicima najviše je sanduka (176), potom ploča (82), pa sljemenjaka (12) i četiri krstače. Od tog su broja ukrašena 92 stećka (34%). Na ovoj nekropoli djelovala su dvojica istaknutih umjetnika: Grubač i Semorad. Smatra se da su Boljuni bili važan klesarski, tj. umjetnički centar. Na području Boljuna živjeli su pripadnici donjevlaškog plemena Boljuna, naročito na području Bjelojevića. Početak nekropole potječe iz druge polovine 14, najveći je dio stećaka iz 15, a mlađi stećci pripadaju 16. stoljeću.

Po mnogim segmentima proučavanja stećaka, ova nekropola spada u najzanimljivije. S 19 očuvanih natpisa zauzima najznačajnije mjesto među nekropolama u Bosni i Hercegovini.

Na boljunskim stećcima najčešći je ukras krst, a potom povijena lozica s trolistom, štit s mačem, kao i rozete, potom razne bordure, polumjesec, scene lova, turniri, kola itd.

Izvorni motivi Boljuna jesu lav, žena s djetetom u naručju, stilizirane rozete, fantastične životinje u vidu guštera i kolo s kolovođom koji jaše na jelenu.Historijsko područje nekropola stećaka Boljuni I i II proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Nekropola stećaka Radimlja

Nekropola stećaka Radimlja nalazi se u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na putu Čapljina - Stolac.

Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate historijske ličnosti, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH. Nekropola u Radimlji uvrštava se u red najukrašenijih nekropola u BiH. Po svojim likovnim odlikama nekropola na Radimlji spada među nekoliko najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka uopće.

Na V sjednici Komisija je donijela odluku o proglašenju Historijskog područja - nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, nacionalnim spomenikom. Odluka o proglašenju ovog dobra nacionalnim spomenikom objavljena je u "Službenom glasniku BiH" broj 40/02. Spomenik se pod imenom Radimlja – Nekropola stećaka nalazio i na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, a nakon ne sprovođenja dispozitiva odluke Komisije i nastavljanja degradiranja prostora oko i na samoj nekropoli, spomenik je uvršten i na Listu ugroženih spomenika.Na osnovu uvida u stanje navedenog dobara utvrđeno je da je nacionalni spomenik ugrožen nezakonitom i bespravnom gradnjom u sklopu spomenika ili u njegovoj neposrednoj blizini. 1999. godine nezakonito su na društvenom zemljištu uz nekropolu i na potencijalnom arheološkom nalazištu sagrađeni poslovni objekti, u skladu sa regulacionim planom, koji je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika stavila van snage. Potom je središnji prostor nekropole, koji je trenutno neograđen, počeo da se koristi kao prostor za parkiranje vozila posjetilaca i vlasnika poslovnih objekata. Nadalje, prostor neposredno uz nekropolu pretvoren je u odlagalište otpada, pa je cjelina izložena rizicima koje izazivaju kamioni koji preko njenog zaštitnog pojasa prevoze otpad, hemijska i vizuelna zagađenja.

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Berkovićima

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Berkovićima je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Berkovići. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Berkovići se nalaze sljedeći spomenici:

"Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici)" (graditeljska cjelina),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u naselju Ljubljenici" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji" (historijsko područje),

"Ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji" (arheološko područje),

"Prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji" (historijsko područje),

"Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici" (historijsko područje).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Brezi

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Brezi je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Breza. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Breza se nalaze sljedeći spomenici:

"Kasnoantička bazilika na Crkvini" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje, Koritnik" (historijsko područje),

"Nekropole sa stećcima u Hočevlјu" (historijsko područje).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Foči

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Foča jesu sljedeći spomenici:

"Aladža (Hasan Nazirova) džamija" (mjesto i ostaci graditeljske cjeline)

"Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija)" (mjesto i ostaci graditeljske cjeline)

"Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom" (graditeljska cjelina)

"Crkva Šklopotnica (crkva sv. Nikole) u Čelebićima" (prirodno-graditeljska cjelina)

"Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice" (graditeljska cjelina)

"Čaršija u Foči" (historijsko područje)

"Han Mehmed-paše Kukavice" (historijski spomenik)

"Musluk (Atik Ali-pašina) džamija" (graditeljska cjelina)

"Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, Čelebići" (historijsko područje)

"Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu" (historijsko područje)

"Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima" (historijsko područje)

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima" (historijsko područje)

"Rataje" (arheološko područje)

"Sahat kula Mehmed-paše Kukavice u Foči" (historijski spomenik)

"Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija)" (mjesto i ostaci historijskog spomenika)

"Željezni most princa Karla" (historijski spomenik).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Ilijašu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Ilijašu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Ilijaš. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Ilijaš se nalaze sljedeći spomenici:

″Nekropola sa stećcima Srednje″ (historijsko područje),

″Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima″ (historijsko područje),

″Nekropola sa stećcima u Kopošiću″, Višnjica, (historijsko područje),

″Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu″ (historijsko područje),

″Ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka″ (arheološko područje),

″Srednjovjekovni nadgrobnici – stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare″,

″Stari grad Dubrovnik u Višnjici″ (arheološko područje).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Jablanici

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Jablanici je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Jablanica. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Jablanica se nalaze sljedeći spomenici:

"Memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Ponor" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Risovac" (historijsko područje),

"Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u naselju Sovići" (grobljanska cjelina).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Konjicu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Konjicu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Konjic. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Konjic se nalaze sljedeći spomenici:

"Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma,

"Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace" (kulturni pejzaž),

"Crkva sv. Vasilija Velikog sa pokretnim naslijeđem (pet ikona)" (historijski spomenik),

"Dolovi-Poljice" (kulturni pejzaž),

"Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica" (historijsko područje),

"Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija" (graditeljska cjelina),

"Franjevački samostan u Konjicu" (graditeljska cjelina),

"Kozića kuća u Jaseniku" (historijski spomenik),

"Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu" (historijska građevina),

"Mural Zuke Džumhura″,

"Nekropola sa dva sačuvana stećka, naselje Krupac" (historijsko područje),

"Nekropola sa dva sačuvana stećka, naselje Lađanica" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Gradić u Odžacima" (historijsko područje),

"Nekropole sa stećcima na lokalitetima Krstovi i Borike (Bare-Sudari) u naselju Bare (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga Argud" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u naselju Biskup" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Jesenice - Argud" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kunja u naselju Argud" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ograda (Vlah)" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Dub“, naselje Bulatovići" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Greblje“, naselje Tuhobići" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima, naselje Ribari" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima,naelju Zukići" (historijsko područje),

"Nekropole sa stećcima u naselju Čičevo" (historijsko područje),

"Obri" (historijsko područje),

"Ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu" (historijska građevina),

"Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, na obroncima planine Bahtijevice" (historijsko područje),

"Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima" (historijska građevina),

"Prirodno i historijsko područje u naselju Gorani,

"Repovačka džamija" (graditeljska cjelina),

"Selo Lukomir (Gornji Lukomir)" (kulturni krajolik),

"Stara džamija u Gornjoj Mahali (Seonica)" (historijska građevina),

"Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija" (graditeljska cjelina),

"Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu" (graditeljska cjelina),

"Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej «Mulićev-Rekord»" (pokretno dobro),

"Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića" (pokretno dobro),

"Zbirka drvorezbarskih proizvoda u Konjicu|Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića" (pokretno dobro),

"Šantića vila u Borcima" (mjesto i ostaci historijske građevine),

"Šurkovića kula u Odžacima" (historijska građevina),

"Katolička crkva sv. Ilije proroka i Župna kuća u Solakovoj Kuli" (graditeljska cjelina).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Kreševu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Kreševu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Kreševo. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Kreševo se nalaze sljedeći spomenici:

"Franjevački samostan sa pokretnom imovinom", graditeljska cjelina

"Kreševo", historijsko gradsko područje

"Most poznat kao Rimski most u selu Vranci", historijski spomenik

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama", historijsko područje

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima lokalitetu Crvenjak u Komarima", historijsko područje

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima", historijsko područje

"Sedam kuća u selu Vranci" – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, grupa građevina

"Stari grad u Kreševu", historijsko područje.

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Ljubinju

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Ljubinju je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Ljubinje. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Ljubinje se nalaze sljedeći spomenici:

″Crkva rođenja Bogorodice u Ljubinju″ (graditeljska cjelina),

″Nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima″ (historijsko područje),

″Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko 1)″ (historijsko područje),

″Nekropola sa stećcima na Ljeljen groblju (Grčko groblje) u Uboskom (Ubosko 2)″ (historijsko područje).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Neumu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Neumu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Neum. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Neum se nalaze sljedeći spomenici:

"Hutovski grad (Hadžibegov grad) u Hutovu" (historijsko područje),

"Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu" (arheološki spomenik),

"Crkva svete Ane u Gracu (Neum)" (historijska građevina),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini" (arheološko područje ),

"Ostaci rimskog naselja i srednevjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu" (arheološko područje).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Novom Travniku

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Novom Travniku je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Novi Travnik. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Novi Travnik se nalaze sljedeći spomenici:

″Grob sa stećkom u selu Bistro″ (povijesni spomenik)

″Nekropola Kaurlaš u Zagrlju″ (historijsko područje)

″Nekropola kod sela Orašac″ (historijsko područje)

″Nekropola sa stećcima Bistro″ (povijesno područje)

″Nekropola sa stećcima Maculje″ (povijesno područje)

″Nekropola sa stećcima Opara″ (povijesno područje)

″Nekropola Sebešić sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom″ (povijesno područje)

″Nekropola žrtvama fašizma u Novom Travniku″ (kulturni pejzaž)

″Stara džamija u selu Šenkovići″ (historijska građevina)

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Olovu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Olovu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Olovo. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Olovo se nalaze sljedeći spomenici:

"Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom" (historijska građevina),

"Drvena džamija u Solunu" (graditeljska cjelina),

"Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići" (historijski spomenik),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu 'Mramorje' u selu Moguš" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Salikovac" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima" (historijsko područje),

"Nekropole sa stećcima i nišanimaGurdićima" (historijsko područje),

"Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim" (prirodno i historijsko područje),

"Stara drvena džamija u Miljevićima" (mjesto i ostaci historijskog spomenika).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Stocu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Stocu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Stolac. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Stolac se nalaze sljedeći spomenici:

"Begovina" (graditeljska stambena cjelina),

"Crkva sv. Nikole u Trijebnju" (graditeljska cjelina),

"Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanjićima kod Stoca" (historijska cjelina),

"Đulhanumina kuća" (graditeljska cjelina),

"Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu" (graditeljska cjelina),

"Grob Moše Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini" (graditeljska cjelina),

"Hamam na Ćupriji, mjesto i ostaci historijske građevine",

"Helenistički grad Daorson u Ošanjićima" (arheološko područje),

"Javno ljetno kupalište „Kupaje“ u Stocu" (graditeljska cjelina),

"Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima" (prirodno-graditeljska cjelina),

"Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović)" (stambena graditeljska cjelina),

"Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu" (stambena graditeljska cjelina),

"Mejtef Mektebi Ibtidaije" (historijska građevina),

"Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo" (arheološko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo" (arheološko područje),

"Nekropola stećaka I i II Boljuni" (historijsko područje),

"Nekropola stećaka Radimlja" (historijsko područje),

"Paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima" (arheološko područje),

"Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine",

"Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića",

"Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad",

"Stari grad Stolac" (historijsko područje),

"Turkovića kula" (graditeljska cjelina),

"Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića)" (graditeljska cjelina),

"Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor)" (stambena graditeljska cjelina),

"Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline]]",

"Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom" (graditeljska cjelina).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Trnovu (FBiH)

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Trnovu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Trnovo. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Trnovo se nalaze sljedeći spomenici:

"Džamija u Umoljanima" (graditeljska cjelina),

"Nekropola sa stećcima Delijaš" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima Kaursko groblje u Prečanima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima" (historijsko područje) ,

"Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani" (prirodno i historijsko područje).

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Čajniču

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Čajniču je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Čajniče. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Čajniče se nalaze sljedeći spomenici:

"Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog" (graditeljska cjelina),

"Džamija sa haremom u Đakovićima" (ostaci graditeljske cjeline),

"Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline,

"Čajničko jevanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču" (pokretno dobro),

"Mir Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline,

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima" (historijsko područje),

"Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima" (historijsko područje),

"Sedam grobnica i stari nišani (sudići) na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići" (historijsko područje),

"Sinan begova džamija (Džamija Sinan-bega Boljanića) (graditeljska cjelina),

"Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima" (historijsko područje),

"Mramorovi – Nekropola sa stećcima Dubac u Batovu" (historijsko područje).

Stećak

Stećak je uobičajeni naziv za kameni nadgrobni spomenik iz srednjeg vijeka na širem području Bosne i Hercegovine, sjeverozapadnim dijelovima Crne Gore, zapadnim dijelovima Srbije i južnim dijelovima Hrvatske, uglavnom u Dalmaciji. Sinonimi za stećak su i nazivi bilig (bilizi), kami (kamenovi), mramor (mramorovi) i drugi. Karakteriše historiju srednjovjekovne bosanske države i njenih susjednih krajeva. Na području današnje Bosne i Hercegovine očuvano je, prema popisu 1971., 59.593 stećaka, u Srbiji 2.267, u Crnoj Gori 3.407, a u Hrvatskoj 4.497. Njih 95% je u katastrofalnom stanju i neopohodna im je hitna zaštita.

Stećci i njihove nekropole su jedna od misterija bosanskohercegovačke historije. Najveće dileme se svode na pitanja njihovog porijekla, pripadnosti pokojnika koji su sahranjivani ispod stećaka, kao i simboličkih poruka koje nose pojedine predstave uklesane na njima. Najviše podataka za historičare daju natpisi koji karakterišu manji broj stećaka. Natpisi govore o različitim društvenim slojevima koji su sahranjivani ispod stećaka, a i različitim vjerskim pripadnostima. Time je opravdana postavka o stećcima kao nadgrobnim spomenicima stanovnika srednjovjekovne Bosne.

Najpoznatiji stećak na prostorima Bosne je Zgošćanski stećak nađen u okolini Kaknja. On nema natpis, a zbog izuzetne ukrašenosti neki istraživači, kao što je Đorđe Stratimirović, uzimaju da se radi o grobu Stjepana II Kotromanića. Zgošćanski stećak se sada nalazi u vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Najpoznatija nekropola u Bosni i Hercegovini je Radimlja kod Stoca.

Stećci su danas najvažniji spomenički dokaz predosmanlijske Bosne, najupečatljiviji materijalni simbol vremena od 13. do kraja 15. stoljeća. Već nakon 1463. i pada Bosne pod Osmanlije stećak počinje ustupati mjesto osmanlijskom nišanu. Iako se glas o njima pronio i prije, stećci se počinju sistematski proučavati od austrougarske aneksije Bosne i Hercegovine i otada svako vrijeme njihovu pripadnost tumači u svoju političku korist. I danas postoje dvije dominantne teorije o njihovoj pripadnosti. Jedna kaže da je riječ o bogumilskim spomenicima, odnosno nadgrobnim spomenicima pripadnika Crkve bosanske, a druga da su ih radili Vlasi, originalna nomadska grupa s ovih prostora. Ono što je sigurno jest da su se ispod stećaka pokopavali pripadnici tri tadašnje konfesije u Bosni i Hercegovini: Crkve bosanske, Rimokatoličke i Pravoslavne.

A
B
C
F
G
H
K
M
N
P
R
S

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.