Fizika

Fizika (grč. φυσική (ἐπιστήμη) phusikḗ (epistḗmē) "poznavanje prirode"; φύσις, phúsis "priroda"[1][2]) je prirodna nauka koja uključuje proučavanje materije[3] i njenog kretanja kroz prostor i vrijeme, zajedno sa povezanim pojmovima kao što su energija i sila.[4] Jedna od najosnovnijih naučnih dispilina i glavni cilj fizike je shvatiti ponašanje svemira.[a][5][6][7]

Fizika je jedna od najstarijih akademskih discilina, možda i najstarija ukoliko joj se priključi i astronomija.[8] U posljednja dva milenijuma, fizika je dio prirodne filozofije zajedno sa hemijom, biologijom, i pojedinim granama matematike, ali tokom naučne revolucije u 17. stoljeću, prirodne nauke su postale sopstveni jedinstveni istraživački programi.[b] Fizika se preklapa sa mnogim interdisciplinarnim područjima istraživanja, kao što su biofizika i kvantna hemija, i granice fizike nisu strogo definisane. Nove ideje u fizici često objašnjavaju temeljne mehanizme drugih nauka[5] i time se otvaraju novi putevi istraživanjima u područjima kao što su matematika i filozofija.

Fizika pravi značajan doprinos i kroz dostignuća u tehnologiji koja proizilaze iz teorijskih otkrića. Na primjer, napredak u razumijevanju elektromagnetizma ili nuklearne fizike je direktno doveo do razvoja novih proizvoda koji su značajno transformisala društvo modernog doba, kao što si televizija, računari, kućanski aparati i nuklearna oružja;[5] napredak u termodinamici je doveo do razvoja industrijalizacije, i napreci u mehanici su inspirisali razvoj kalkulusa.

CollageFisica
Različiti primjeri fizikalnih fenomena.

Historija

Od davnina su ljudi pokušavali pojmiti ponašanje i osobine materije, zašto objekti padaju na zemlju kada izgube oslonac, zašto različiti materijali imaju različite osobine, i slično. Tajnovita je bila i priroda svemira, kao naprimjer oblik Zemlje, ponašanje i kretanje Sunca i Mjeseca. Mnoštvo teorija je pokušavalo da objasni te pojave, i većina od njih na pogrešan način, jer nikada nisu bile potvrđene ogledom. Ipak postojalo je nekoliko izuzetaka, kao naprimjer Arhimeda koji je izveo nekoliko značajnih i tačnih zakona mehanike i hidrostatike.

Tokom kasnog 16. vijeka, Galileo je uveo oglede kao način testiranja fizikalnih teorija i on je uspješno formulisao i ogledima potvrdio nekoliko zakona dinamike kao što je zakon o tromosti. 1687. godine, Newton je objavio Principia Mathematica, u kojoj je detaljno izložio dva zakona: Newtonovi zakoni kretanja, na kojim počiva klasična mehanika; i Newtonov Zakon Gravitacije, koji opisuje osnovnu silu gravitacije. Obje ove teorije su se slagale sa izvršenim ogledima. Klasičnoj mehanici su također značajno doprinijeli Lagrange, Hamilton, i drugi, koji su otkrili nove forumlacije, principe i rezultate. Zakon gravitacije je potakao i razvoj astrofizike, koji opisujeastronomske pojave fizikalnim teorijama.

Od 18. vijeka pa nadalje, termodinamika je doživjela značajna otkrića koja su imali Boyle, Young, i mnogi drugi. 1733. godine, Bernoulli je koristio statističke metode sa klasičnom mehanikom da bi izveo termodinamičke rezultate, inicirajući time razvoj statistička mehanika. 1798. godine, Thompson je demonstrirao pretvaranje mehaničkog rada u toplotu, a 1847. Joule je formulisao zakon o odrčanju energije, bilo u obliku toplote ili mehaničke energije.

Elektricitet i magnetizam su proučavaliFaraday, Ohm, i drugi. 1855. godine, Maxwell je ujedinio ove dvije pojave u jedinstvenu teoriju elektromagnetizam, i opisao je Maxwellovim jednačinama. Ova teorija je pretpostavljala da je svjetlost elektromagnetni talas.

1895. godine, Roentgen je otkrio X-zrake, koji su bili elektromagnetno zračenje visoke frekvencije. Radioaktivnost je otkrio 1896. Henri Becquerel, a dalje su je proučavali Pierre Curie i Marie Curie i drugi. Ovo je postavilo temelje polju nuklearna fizika.

1897. godine, Thomson je otkrio elektron, osnovnu česticu nosioca naelektrisanja. 1904. godine predložio je prvi model atoma. (Postojanje atoma datira još u 1808. godini, kada ga je predložio Dalton.)

1905. godine, Einstein je uobličio teoriju relativiteta, ujedinjavajući prostor i vrijeme u jedinstven entitet.

1911. godine, Rutherford je iz ogleda o rasipanju izveo postojanje kompaktnog atomskog jezgra, sa pozitivno naelektrisanim jedinicama protonima. Neutroni, neutralno naelektrisane čestice, je 1932. otkrio Chadwick.

Početkom 1900. godine, Planck, Einstein, Bohr, i drugi su razvili kvantne teorije da bi objasnili anomalije u eksperimentalnim rezultatima, te su tada uveli pojam dikretnih energetskih nivoa.1925. godine, Heisenberg i Schrodinger su formulisali kvantnu mehaniku, koja je objasnila prethodne kvantne teorije. U kvantnoj mehanici, ishod fizičkog mjerenja podliježu zakonu vjerovatnoće; teorija je opisala izračunavanje ovih vjerovatnoća.

Kvantna mehanika je također razvila teoretske alate za fiziku čvrstih tijela, koja izučava fizička svojstva čvrstih tijela i tekućina, uključujući pojave kao kristalne strukture, poluvodljivost i supravodljivost. Među pionire ovog polja fizike spada Bloch, koji je opisao ponašanje elektrona u kristalnim strukturama 1928. godine.

Tokom Drugog svjetskog rata, sve zaraćene strane su vršile istraživanja u nuklearnoj fizici, želeći da načine nuklearnu bombu. Njemački napori koje je predvodio Heisenberg, nisu uspjeli, ali je savznički Manhattan projekt ostvario cilj. U Americi, tim predvođen Fermijem je ostvario prvu vještački proizvedenu nuklearnu lančanu reakciju 1942. godine, a 1945. prva nuklearna eksplozija je izvedena u Alamagordo, New Mexico.

Kvantna teorija polja je formulisana da bi obezbijedila konzistentnost kvantne mehanike i posebne teorije relativnosti. Svoj moderni oblik je dosegla u kasnim 1940. radovima Feynmana, Schwingera, Tomonaga, i Dysona. Oni su formulisali teoriju kvantne elektrodinamike, koja opisuje elektromagnetne interakcije.

Kvantna teorija polja je obezbijedila okvir za modernu teoriju čestica, koja izučava osnovne sile i osnovne čestice. 1954. godine, Yang i Mills su postavili temelje koji su doveli do standardnog modela, koji je upotpunjen 1970. godine, i uspješno opisuje sve do sada poznate čestice.

Također pogledajte

Opće
 • Rječnik klasične fizike
 • Rječnik fizike
 • Indeks fizičkih članaka
 • Spisak osnovnih fizičkih formula, Elementarne fizičke formule
 • Spisak značajnih publikacija u fizici
 • Spisak fizičara
 • Spisak fizičkih koncepata u nastavnom planu osnovnih i srednjih škola
 • Obrisi fizike
 • Fizika na terenu
 • Savršenstvo u fizici i hemiji
 • Odnos između matematike i fizike
 • Hronologija razvoja u teorijskoj fizici
 • Hronologija otkrića fundamentalne fizike
Glavne grane
Srodne oblasti
Interdisciplinarna polja koja uključuju fiziku

Bilješke

 1. ^ The term 'universe' is defined as everything that physically exists: the entirety of space and time, all forms of matter, energy and momentum, and the physical laws and constants that govern them. However, the term 'universe' may also be used in slightly different contextual senses, denoting concepts such as the cosmos or the philosophical world.
 2. ^ Francis Bacon's 1620 Novum Organum was critical in the development of scientific method.

Reference

 1. ^ "physics". Online Etymology Dictionary.
 2. ^ "physic". Online Etymology Dictionary.
 3. ^ At the start of The Feynman Lectures on Physics, Richard Feynman offers the atomic hypothesis as the single most prolific scientific concept: "If, in some cataclysm, all [] scientific knowledge were to be destroyed [save] one sentence [...] what statement would contain the most information in the fewest words? I believe it is [...] that all things are made up of atoms – little particles that move around in perpetual motion, attracting each other when they are a little distance apart, but repelling upon being squeezed into one another ..." (Feynman, Leighton & Sands 1963, str. I-2)
 4. ^ "Physical science is that department of knowledge which relates to the order of nature, or, in other words, to the regular succession of events." (Maxwell 1878, str. 9)
 5. ^ a b c "Physics is one of the most fundamental of the sciences. Scientists of all disciplines use the ideas of physics, including chemists who study the structure of molecules, paleontologists who try to reconstruct how dinosaurs walked, and climatologists who study how human activities affect the atmosphere and oceans. Physics is also the foundation of all engineering and technology. No engineer could design a flat-screen TV, an interplanetary spacecraft, or even a better mousetrap without first understanding the basic laws of physics. (...) You will come to see physics as a towering achievement of the human intellect in its quest to understand our world and ourselves.Young & Freedman 2014, str. 1
 6. ^ "Physics is an experimental science. Physicists observe the phenomena of nature and try to find patterns that relate these phenomena."Young & Freedman 2014, str. 2
 7. ^ "Physics is the study of your world and the world and universe around you." (Holzner 2006, str. 7)
 8. ^ Krupp 2003

Izvori

Vanjski linkovi

Opće

Organizacije

 • AIP.org – Website of the American Institute of Physics
 • APS.org – Website of the American Physical Society
 • IOP.org – Website of the Institute of Physics
 • PlanetPhysics.org
 • Royal Society – Although not exclusively a physics institution, it has a strong history of physics
 • SPS National – Website of the Society of Physics Students
Agregatno stanje

Agregatna stanja - klasična fizika poznaje tri agregatna stanja:

čvrsto

tečno

gasovitoVećina supstanci prelazi iz čvrstog stanja zagrijavanjem u tečno, a temperaturu pri kojoj se dešava taj prijelaz nazivamo talištem ili tačkom topljenja, i daljnjim zagrijavanjem supstanca prelazi iz tečnog stanja u gasovito (odgovarajuću temperaturu nazivamo vrelištem ili tačkom ključanja).

Neke tvari prelazi direktno iz čvrstog u gasovito stanje, tj. ne postoje u tekućem stanju i takva promjena se naziva sublimacija.

Osim ovih osnovnih stanja koja susrećemo u okolini i čije su osobine dobro poznate, tvari pri izuzetno niskim ili visokim temperaturama odstupaju od klasičnih modela, i danas su poznata i sljedeća stanja:

plazma

tekući kristali

superfluidi ili supertekućine

Dužina

Dužina je mjerna veličina koja definiše razliku položaja dvije tačke u prostoru, tj. njihovu udaljenost ili put koji između njih treba prijeći pri pravolinijskom kretanju. Uobičajeni znak za dužinu je l, a mjerna jedinica je metar.

Kod mjerenja prostornih dimenzija tijela naziv dužina se koristi samo za jednu (obično najdužu ) od pravouglog koordinatnog sistema, dok se za ostale dvije koriste nazivi širina i visina.

Širina se obično označava s ”b“, a visina sa ”h“, mjerna jedinica je također metar (m). Ove tri karakteristike se nazivaju dimenzije.

Elektron

Elektron (također nazvan negatron) subatomska je čestica (sastavni dio atoma). Predstavlja se notacijom e−. Osim elektrona, u atomu su protoni i neutroni. Elektron je negativno naelektrisan elementarnim nabojem, koji iznosi 1,6 × 10-19 C, s masom približno 9,11 × 10-31 kg (0,51 MeV/c2), koja je 1/1800 dio mase protona.

Elektron spada u klasu subatomskih čestica nazvanih leptoni, za koje vjerujemo da su fundamentalne čestice (tj. da nemaju manje sastavne dijelove). Elektron ima spin ±1/2, što znači da je fermion, tj. podliježe Fermi–Diracovoj statistici. U kvantnoj mehanici elektron se opisuje Diracovom jednačinom. U Standardnom modelu u formi je dubleta u SU(2), zajedno s elektronskim neutrinom, s kojim ima slabu interakciju. Elektron ima dva masivnija partnera istog naelektrisanja, različitih masa: mion i tau.

Vjerovatan broj elektrona u svemiru jest onaj sa 130 nula u nizu. Neki teoretičari smatraju da je elektron vrlo sličan maloj crnoj rupi.

Energetski nivo

Energetski nivo je pojam koji se odnosi na kvantno-mehaničke sisteme, gdje su moguća samo određena energetska stanja. Ovaj pojam se često koristi pri opisu elektronske konfiguracije atoma ili molekula. Energetski nivoi u atomu su određeni kvantnim brojevima. Prema glavnom kvantnom broju (n), razlikuju se sljedeći energetski nivoi (ljuske):

K-ljuska (n = 1)

L-ljuska (n = 2)

M-ljuska (n = 3)

N-ljuska (n = 4)...

Energija raspada

Energija raspada je energija koja se otpušta pri radioaktivnom raspadu. Radioaktivni raspad je proces pri kojem nestabilni atomski nuklidi gube energiju putem emitiranja ionizirajućih čestica i radijacijom. Ovaj raspad ili gubitak energije rezultira da se atom jedne vrste, koji se naziva roditeljski nuklid, transformira u atom druge vrste, zvani kćerka nuklid.

Galaksija

Galaksija je velika nakupina zvijezda koje se drže na okupu međusobnim gravitacijskim privlačenjem. Postoji više tipova galaksija po veličini i po obliku. Najmanje su galaksije patuljci sa oko 100.000 zvijezda, dok na drugom kraju skale postoje gigantske galaksije sa oko 3000 milijardi zvijezda.

Godina

Godina je vrijeme koje je Zemlji potrebno da jednom obiđe Sunce. Preciznije, to je razdoblje između bilo koja dva uzastopna dolaska Zemlje u određeni položaj naspram Sunca (konjunkcija, opozicija...).

Koncept se može primijeniti i na druge planete, pa je npr. Marsova godina, godina na planeti Marsu.

Gravitacija

Gravitacija je privlačna sila koja djeluje na sva tijela koja posjeduju masu a isto tako i na čestice bez mase poput fotona (svjetlosti). Isaac Newton je formulisao zakon gravitacije koji kaže: "Sila koja djeluje na tijela proporcionalna je proizvodu masa, a obrnuto proporcionalna njihovom međusobnom rastojanju na kvadrat."

G je gravitaciona konstanta i jedna od konstanti koju je najteže odrediti u fizici. Vrijednost konstante G je :

Prostor u kojem djeluje sila gravitacije naziva se gravitaciono polje i ono je univerzalno za svako tijelo. Zakon gravitacije važi samo za dvije materijalne tačke.

1915. godine poznati naučnik Albert Einstein je objavio teoriju općeg relativiteta koja je dala jedno novo značenje gravitaciji i njenom djelovanju na prostor. Prema teoriji općeg relativiteta masivni objekti uzrokuju gravitaciju - deformaciju i krivljenje prostora. Kao posljedica deformacije prostora nastaju gravitacioni talasi. Efekti teorije općeg relativiteta se primjete na velikim razdaljinama pogotovo kada se svjetlosti, u prolazu pokraj masivnih objekta u svemiru, krivi putanja usljed djelovanja gravitacije.

Newtonowa teorija o gravitaciji se ipak može koristiti i daje vrlo dobre rezultate pri proračunima.

Izotop

Izotopi su atomi istog elementa koji imaju isti broj protona i elektrona, a različit broj neutrona,imaju ista hemijska ali različita fizička svojstva. Oni stoje na istom mjestu (grčki. ισο [izo] – isti, τόπος [top] – mjesto) u periodnom sistemu elemenata, ali na različitim mjestima na karti nukleotida. Izotopi nekog hemijskog elementa imaju isti atomski broj, a različit maseni broj.

Pojam izotop je prvi upotrijebio Frederick Soddy, engleski naučnik, koji je za svoj rad i istraživanje u oblasti izotopa i radioaktivnih elemenata dobio Nobelovu nagradu za hemiju 1921. godine.

U pravilu, svaki prirodni element ima jedan ili više stabilnih izotopa, dok su mu ostali radioaktivni, a samim tim i nestabilni, te se prije ili kasnije raspadaju. Također, postoje hemijski elementi kod kojih su svi izotopi nestabilni, poput uranijuma, plutonijuma i drugih elemenata.

Jedinica atomske mase

Jedinica atomske mase (skrać. u za engleski: unified atomic mass unit, zastarjelo amu za engleski: atomic mass unit) jest jedinica za masu. Njena vrijednost je definirana kao 1/12 mase jednog atoma ugljika (tačnije njegovog izotopa 12C). Jedinica atomske mase dopuštena je za upotrebu unutar SI sistema.Ona se ne koristi isključivo za masu atoma nego i za iskazivanje mase molekula. U biohemiji, a u Sjedinjenim Američkim Državama također i u oblasti organske hemije, jedinica atomske mase naziva se dalton (skr. Da), nazvana po engleskom naučniku Daltonu.

Kilometar na sat

Kilometar na sat (oznaka km/h, km h-1) je mjerna jedinica za brzinu. Definira se kao brzina pri kojoj se 1 kilometar prijeđe u vremenu od 1 sat.

Materija

Materija je sva i svaka objektivna realnost koja postoji nezavisno od ljudske svijesti i koja se na razne načine odražava u njoj. Materija se u strukturnom pogledu predstavlja u dva osnovna oblika: kao određena masa, tj. skup čestica, i kao elektromagnetska energija, tj. valovi.

Molekula

Molekula je električki nenaelektrisana, neutralna grupa dva ili više atoma koji su povezani hemijskim vezama. Molekule se razlikuju od iona tako što nemaju električni naboj. Međutim, u kvantnoj fizici, organskoj hemiji i biohemiji pojam molekule se ne uzima toliko striktno, te se u molekule ubrajuju i poliatomski ioni.

U kinetičkoj teoriji gasova, pojam molekule je često koristi za bilo koju česticu gasa bez obzira na njen sastav. Po ovoj definiciji, atomi plemenitih gasova se također smatraju molekulama iako se oni sastoji samo od pojedinačnih međusobno nepovezanih atoma.Molekula može biti homonuklearna, tj. može se sastojati iz atoma samo jednog hemijskog elementa, kao što je kisik (O2); ili može biti hemijski spoj koji se sastoji iz više od jednog hemijskog elementa, kao što je voda, čija je hemijska formula H2O. Atomi i kompleksi su spojevi ne-kovalentnim hemijskim vezama kao što su vodikove ili ionske veze se općenito ne smatraju pojedinačnim molekulama.

Nauka

Nauka ili znanost (latinski: scientia = znanje; grčki: λογος – logos = nauka, znanje, znanost, učenje) je sistem sređenih isistematiziranih znanja o nama i (matrijalnom i nematerijalnom) svijetu koji nas okružuje. T o je obimna i opsežna skupina informacija i o nekom subjektu, ali se ta riječ posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Kako se znanje povećavalo, pojedine metode su se dokazale pouzdanije nego neke druge, i danas su naučne metode standard za nauku. To uključuje korištenje pažljivog posmatranja, eksperimente, mjerenja, matematiku, i ponavljanje

Prema standardnim rječnicima, nauka je sistematski poduhvat koji stvara i organizira znanja u obliku objašnjenja i teorijskih predviđanja o Univerzumu (svemiru).

Moderna nauka je otkriće, kao i izum. To je otkriće da priroda općenito djeluje dovoljno ustaljeno da se može opisati zakonima, čak i matematičkim. Naučnim istraživanjima je potrebno tehničko osmišljavanje, apstrakcije, aparati i organizacija za izlaganje rezultata koje liči na pravne deskripcije.

U starijim i usko povezanim značenjima, nauka se također odnosi na takav korpus znanja sebi koji se može racionalno objasniti i pouzdano primijeniti. Djelatnik u oblasti nauke je poznat kao naučnik.Da bi se uzeo u razmatranje sa naučnog stanovišta, objekat posmatranja mora biti podvrgnut ponovljenim testiranjima od strane neovisnih posmatrača. Korištenje naučnih metoda za dostizanje novih otkrića se naziva naučno istraživanje, i ljudi koji rade ta istraživanja se zovu naučnici. U užem smislu, nauka se naziva eksperimentalnom, dok je svrha primijenjene nauke, odnosno inžinjerstva, praktično upotrebljavanje naučnog znanja. Naučne hipoteze su edukovani prijedlozi objašnjenja fenomena ili razumne pretpostavke o prirodi univerzuma.

Naučna teorija je hipoteza koja je potvrđena ponovljenim promatranjima i mjerenjima. Naučne teorije su obično date kao matematičke forme, i uvijek su podložne odbacivanju ako ih budući eksperimenti opovrgnu. U modernom svijetu, naučna istraživanja su najvažnije aktivnosti svih razvijenih država, i od naučnika se očekuje da objave svoja otkrića u referentnim časopisima, naučnim periodicima gdje suci provjeravaju fakte u članku, prije nego što se on objavi. Čak i poslije objavljivanja, nove naučne ideje nisu općenito prihvaćene dok se rad ne ponovi.

Naučna pismenost je sposobnost opće populacije da razumije osnovne koncepte koji se odnose na nauku.

Plin

Plin ili gas je agregatno stanje tvari, sastavljene od čestica bez određenog oblika ili zapremine koje su manje ili više u nepravilnom kretanju. U takvom stanju, molekule tvari imaju dovoljnu unutrašnju energiju da se oslobode iz stabilne strukture. Temperatura pri kojoj tvar prelazi u plinovito stanje naziva se vrelište. Osnovna osobina supstance u plinovitom agregatnom stanju je slobodno kretanje čestica supstance (atomi, molekule) u prostoru koji supstanca zauzima. Taj prostor ima mnogo veću zapreminu nego što je ukupna zapremina čestica plina, zbog čega plinovi pokazuju osobinu stišljivosti - lakog smanjenja zapremine. Slobodno kretanje čestica gasa ukazuje na odsustvo privlačnih sila među česticama plina. Sudari čestica gasa sa zidovima prostora u kojem se gas nalazi stvaraju pritisak plina.

Talište

Talište (tačka topljenja) supstance u čvrstom agregatnom stanju je temperatura na kojoj dotična supstanca prelazi u tečnost. Temperatura na kojoj tečnost prelazi u čvrsto stanje naziva se ledište, i jednaka je talištu za sve čiste tvari.

Organski polimer agar se topi iznad 85 °C, a ledi se već od 40 °C, taj fenomen zovemo histereza.

Temperatura

Temperatura je fizikalna veličina kojom se izražava toplotno stanje neke materije. Ona ovisi o tome koliko toplote sadrži neko tijelo određene mase i pritiska. Temperatura ne može prelaziti s tijela na tijelo, nego prelazi toplota, a temperature se izjednačavaju. Jedinica za mjerenje temperature u SI jeste kelvin (K), a postoji i još nekoliko jedinica koje ne pripadaju SI: stepen Celzija (°C), stepen Fahrenheita (°F). Najniža teoretski moguća temperatura je 0 K (-273,15 °C). Naziva se apsolutnom nulom.

Tona

Tona je jedinica za mjerenje mase. Riječ proizlazi iz starofrancuske riječi tonne. Metrička tona jednaka je 1.000 kilograma. To je jedinica izvan SI sistema, koja je prihvaćena za korištenje sa SI sistemom. Metrički/SI: 1 megagram (Mg) (po definiciji). Istovjetno sa 1.000.000 grama (g) ili 1.000 kilograma (kg). Megagram, Mg, službeni je SI izraz, ali rijetko korišten. Mg je različit od mg, oznake za miligram.

Grane fizike
Podjele
Po specijalnosti
Fizika i
druge nauke

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.