Ekonomija

Ekonomija (dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos - kuća, nomos - zakon) je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima.

U osnovi gore navedene definicije su dvije ključne zamisli u ekonomiji.

 • Prvo: Sva su dobra oskudna. Ne postoji način da neka zemlja može proizvoditi beskonačne količine dobara. Iz toga proizlazi da bez obzira na to koliko ekonomija neke zemlje bila razvijena ona ne proizvodi dovoljno da bi mogla zadovoljiti čak i mali broj želja svih svojih stanovnika.
 • Pošto su želje neograničene, a dobra ograničena ekonomija mora pronaći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica savremenih ekonomija.

Iz ove dvije zamisli se javljaju tri temeljna pitanja u ekonomiji. To su "šta", "kako" i "za koga" (proizvoditi). Odnosno svako društvo mora izabrati koje će robe proizvoditi, na koji način (više ili manje efikasno) i kako će dobra biti raspodijeljena. Ta tri problema su centralni problemi oko kojih se vrti ekonomija bilo kojeg društva u svijetu.

Ekonomija kao nauka bavi se razotkrivanjem, analizom i produbljivanjem saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u društvenoj proizvodnji sa stanovišta analize odnosa proizvodnje (klasična ekonomska teorija), odnosno racionalnosti upotrebe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba. Analiza se vrši na makro i mikro nivou.

Portal
Ekonomija portal
Odjeljak posvećen ekonomiji
Ekonomija
GDP PPP Per Capita IMF 2008

Opće kategorije
Mikroekonomija · Makroekonomija
Historija ekonomske misli
Metodologija · Mainstream & heterodoksna
Tehničke metode
Matematička ekonomija
Teorija igara  ·Optimizacija
Računarska · Ekonometrija
Ekperimentalna · Državni financijski obračun
Polja i potpolja

Bihejvioralna · Kultura · Evoluciona
Rast · Razvoj · Historija
Međunarodna · Ekonomski sistemi
Monetarna i Finansijska ekonomija
Javna i Ekonomika blagostanja
Zdravlje · Obrazovna · Blagostanje
Populacija ·Rad ·Menadžerska
Poslovanje ·Informacijska
Industrijska organizacija · Pravo
Poljoprivredna · Prirodni resursi
Zaštita okoliša · Ekološka
Urbana · Ruralna · Regionalna · Geografija

Spiskovi

Časopisi · Publikacije
Kategorije · Teme · Ekonomisti

Biznis i Ekonomija Portal

Oblasti izučavanja ekonomije

Predmet izučavanja ekonomije je podijeljen na dvije glavne oblasti: mikroekonomiju, i makroekonomiju.

Mikroekonomija potiče od grčkih riječi micros (mali) i oikonomia (privreda),ona proučava pojedinačne privredne subjekte (domaćinstva i preduzeća). Mikroekonomija se sastoji od brojnih naučnih disciplina kao npr. Marketing, Management, Strateški management, Računovodstvo, Poslovna organizacija, Vanjsko trgovinsko poslovanje, Operacijska istraživanja, Istraživanje tržišta, Ekonomika preduzeća, Međunarodni marketing, Međunarodna ekonomija, itd.

Makroekonomija potiče od grčkih riječi macros (veliki) i oikonomia (privreda), što znači da proučava ekonomske agregatne veličine. To znači da proučava privredu u cjelini i sveukopne mogućnosti ekonomije, i unutar toga pojave kao što su: inflacija, nezaposlenost, poslovni ciklusi, te ekonomija države i svjetska ekonomija itd.

Moguće su i druge podjele, a postoje i dijelovi ekonomije koji ovdje nisu zasebno spomenuti. Finansije su, primjera radi, tradicionalno ubrajane u ekonomsku disciplinu, a danas se sve više izdvajaju kao zasebna disciplina, naravno usko vezana za ekonomiju.

Historijska geneza razvoja ekonomije

Ekonomija je doživjela dugi razvojni put, zavisno od promjena ekonomske rezvijenosti i društvenih odnosa. Ekonomska misao započinje učenjem antičkih filozofa Ksenofonta, Platona, Aristotela i Ibn Halduna, a nastavljaju je srednjovjekovni skolastici i kanonisti, od kojih je najpoznatiji bio sveti Toma Akvinski.

Opća karakteristika tog razdoblja bio je nomartivizam, o čemu govore stavovi o trgovini, kamati, pravednoj cijeni itd., što je u vezi sa vrijednostima i ciljevima, za razliku od pozitivne ekonomije koja predstavlja skup sintetizovanih znanja o onome što postoji u praksi – životu.

Prvi ekonomski teoretičari bili su merkantilisti (od 15. do 18. vijeka), koji su se zalagali za pozitivan platni bilans zemlje u međunarodnoj trgovini, koji bi se ostvarivao uz snažnu intervenciju države. Na osnovu kritike državnog intervencionizma, merkantilisti su razvili teorije ekonomskog liberalizma u Francuskoj (fiziokrati) i Engleskoj (klasičari)

Engleski politički ekonomista Adam Smith je započeo modernu ekonomiju kao naučnu disciplinu preko svoje knjige "Bogatstvo naroda". Smith je u navedenoj knjizi zaključio da pojedinci vođeni "nevidljivom rukom" tržišta ostvarujući svoje interese ujedno ostvaruju i interese društva u cjelini. Smith je i odbacio merkantilistički zahtjev za ograničavanjem trgovine, tvrdeći da je trgovina korisna i da zemlje trguju na bazi apsolutnih prednosti ("teorija aposolutnih prednosti"). Smithov nasljednik David Ricardo je ponudio svoju teoriju međunarodne trgovine koja se odnosi na komparativne prednosti zemalja ("teorija komparativnih prednosti").

Naslanjajući se na radnu teoriju vrijednosti ekonomskih klasika, Karl Marx uvodi pitanje eksploatacije radnika u ekonomiji. Naime, smatrajući da rad čini osnovu vrijednosti nekog proizvoda, Marx je zaključio da višak rada prisvaja kapitalista, a protivno pravima radnika koji su uložili svoj rad u taj proizvod. Marksisti naknadno odbacuju druge teorije vrijednosti poput proizvodne teorije vrijednosti i grupe subjektivnih teorija vrijednosti.

Osnivačem Austrijske ekonomske škole se smatra Carl Menger koji je poznat po marginalnoj teoriji korisnosti. Ova teorija korisnosti spada u red subjektivnih teorija vrijednosti i suprotna je proizvodnoj teoriji vrijednosti koju su primjenjivali klasici prije Mengera. Austrijska ekonomska škola je najpoznatija po primjeni metodološkog individualizma koji pretpostavlja posmatranje individue i njenih akcija, te primat dedukcije nad indukcijom u procesu zaključivanja. Tržište se posmatra kao spontani poredak (katalaksija). Poznati predstavnici austrijske škole ekonomije su Friedrich August Hayek, Ludwig von Mises i Eugen von Böhm-Bawerk. Neki smatraju da je i Joseph Schumpeter pripadao ovoj školi mišljenja.

Vrste tržišta

Kao što smo već rekli jedan od ključnih zadataka ekonomije je da odgovori na tri pitanja (šta, kako i za koga). Društva imaju različite ekonomske sisteme koji na različit način odgovaraju na ta pitanja.

Tako imamo društva sa naredbodavnom ekonomijom (planska ekonomija) i društva sa tržišnom ekonomijom. U današnjem svijetu niti jedno društvo nije u potpunosti usvojilo jedan od ovih sistema, već je to mješavina između njih, pa za sva ta društva kažemo da imaju mješovite ekonomije.

Tržišnom ekonomijom smatramo ekonomiju zasnovanu na ravnoteži ponude i potražnje. Krajnji vid takve ekonomije je liberalno društvo u kojem državni aparat nema uticaja na ekonomiju. Zagovornici takvog društva polaze od shvatanja da ekonomija teži ka ravnoteži zahvaljujuci zakonu spojenih posuda. Pojam globalizacije je usko vezan za ovakvo poimanje ekonomije.

Zagovornici planske ekonomije smatraju da je ekonomiju moguće kontrolisati kroz državnu intervenciju. Planska ekonomija podrazumijeva da postoji centralni planski organ koji će donositi odluke o cjelokupnom ekonomskom sistemu. Oštru kritiku ovakvom pristupu ekonomiji iznijela je Austrijska ekonomska škola.

Teorije ekonomije

 1. Klasična politička ekonomija;
 2. Austrijska škola ekonomske misli;
 3. Neoklasična politička ekonomija;
 4. Keynes-ov model;
 5. Monetaristička teorija;
 6. Nova klasična ekonomija;
 7. Institucionalizam;
 8. Marksizam;
 9. Novi Keynes-ijaizam.

Također pogledajte

 • Mikroekonomija

Mikroekonomija | Ponuda i potražnja | Tržište kapitala

 • Makroekonomija

Makroekonomija | Agregatna ponuda | Agregatna potražnja | Zlatni standard

 • Ostalo

Vanjski linkovi

Britanska funta

Funta (simbol £, bankarski kod GBP) je zvanična valuta Ujedinjenog Kraljevstva, Gibraltara, Sjeverne Irske, Sv. Helene i Falklandskih ostrva. Jedna je od najstarijih valuta na svijetu. U engleskom jeziku se često upotrebljava samo naziv funta. Dok se pojam Britanska Funta najčešće upotrebljava kada je valutu potrebno razlikovati od drugih).Izvorno funta, je bila vrijednost jedne funte(jedinica težine) srebra. Simbol funte je izvorno imao dvije horizontalne linije ₤, ali je kasnije taj broj smanjen na jednu £.

Funta je jedna od najraširenijih svjetskih valuta, zajedno sa američkim dolarom (USD), eurom (EUR) i japanskim jenom (YEN).

Guadeloupe

Guadeloupe je mali arhipelag u Antilima u Karipskom moru i jedna od 18 administrativnih regija u Francuskoj. Nalazi se otprilike 600 km sjeverno od obale Južne Amerike i 600 km istočno od Dominikanske republike. Nekada se zvao Karukera što znači "ostrvo sa lijepim vodama". Prekomorski je departman Francuske.

Industrija

Industrija je skup ljudskih djelatnosti koje su okrenute proizvodnji robe i usluga. Ipak, taj pojam obično podrazumijeva i nekakvu podjelu rada, za razliku od obrta, gdje se ista osoba može brinuti za cijeli proces: proizvodnju, prodaju i upravljanje. Prema tome, industrija obično uključuje velik broj ljudi.

Industrija se dijeli u tri privredna područja ili sektora:

primarni sektor - prikupljanje i neposredno iskorištavanje prirodnih resursa (sirovina, energije i određenih namirnica),

sekundarni sektor - prerađivačka industrija (za sirovine),

tercijarni sektor - uslužne djelatnosti (ovdje spadaju nematerijalne stvari: razni obrti, osiguranje, posredovanje, administracija, čišćenje itd.).

Jemen

Republika Jemen je suverena država u jugozapadnoj Aziji, s obalama na Crvenom moru, Adenskom zaljevu i Arapskom moru. Po obliku vladavine je republika.

Južna Koreja

Južna Koreja, službeno Republika Koreja je suverena država u Istočnoj Aziji, smještena na južnoj polovini Korejskog poluostrva.

Sa sjeverne strane graniči sa Sjevernom Korejom s kojom je činila jedinstvenu državu do 1948. godine. Zauzima površinu od 100.363 km2 na kojoj živi oko 51,4 miliona stanovnika. Glavni i najveći grad je Seoul sa populacijom od oko 10 miliona stanovnika.

Južna Koreja je visokorazvijena država s vrlo visokim indeksom ljudskog razvoja (22. na svijetu). Smatra se regionalnom silom, a po vrijednošću nominalnog BDP-a 11. je ekonomija svijeta. Globalni je lider u oblasti industrije i tehnološkog sektora pri čemu je 5. najveći izvoznik i 8. najveći uvoznik na svijetu. Južnokoreanska izvozno orjentirana ekonomija je fokusirana na elektroničku, automobilsku, mašinsku, petrohemijsku industriju kao i na brodogradnju i proizvodnju robota. Članica je ASEAN-a, Ujedinjenih nacija, G20, WTO-a, OECD-a i mnogih drugim međunarodnih organizacija.

Komori

Savez Komora ili skraćeno Komori (kom. Udzima wa Komori, fr. Union des Comores, arap. الإتّحاد القمري) su ostrvska država na jugoistoku Afrike. Smješteni su u Indijskom okeanu u Mozambičkom kanalu, između ostrva Madagaskara i afričkog kopna.

Lihtenštajn

Kneževina Lihtenštajn (njem. Fürstentum Liechtenstein) malena je država u srednjoj Evropi, bez izlaza na more. Graniči sa Švicarskom na zapadu i Austrijom na istoku. Reljef je planinski, što je pogodovalo razvoju planinskog (skijaškog) turizma. Poznata je i kao porezni raj. Glavni grad je Vaduz. Unatoč svojoj maloj površini, Lihtenštajn nije jako urbaniziran (kao što je to npr. Kneževina Monako). Lihtenštajn je najmanja zemlja na svijetu u kojoj se govori njemački jezik, te jedina evropska zemlja čije susjedne zemlje također nemaju izlaz na more.

Malezija

Malezija je ustavna monarhija u Jugoistočnoj Aziji. Sastoji se od trinaest država i tri federalne teritorije. Prostire se na površini od 330.803 km2 a sastoji se od dvije površine otprilike iste veličine Poluostrva Malaje i ostrvskog dijela Istočne Malezije, odvojenih Južnokineskim morem. Prema procjeni iz 2018. u Maleziji je živjelo 31.882.000 stanovnika.

Država je Južnim kineskim morem razdvojena u dva regiona, približno iste veličine: poluostrvsku Maleziju i malezijski Borneo, poznat i kao Istočna Malezija. Poluostrvski dio Malezije graniči kopnenom i pomorskom granicom s Tajlandom i pomorskom granicom s Singapurom, Vijetnamom i Indonezijom dok Istočna Malezija dijeli kopnenu i pomorsku granicu s Brunejom i Indonezijom kao i pomorsku granicu s Filipinima i Vijetnamom.

Glavni grad je Kuala Lumpur, dok je Putrajaya sjedište federalne vlade. Sa preko 30 miliona stanovnika, Malezija je 44. najnaseljenija država svijeta.

Teritorije na Malajskom poluostrvu su prvi put ujedinjene u Malajsku uniju 1946. godine. Dvije godine kasnije je restrukturirana kao Federacija Malaya a nezavisnost ostvaruje 31. augusta 1957. godine. Malaya se ujedinjuje sa Sjevernim Borneom, Sarawakom, i Singapurom 16. septembra 1963. godine, a nova država se naziva Malezija. Manje od dvije godine kasnije, 1965. godine, Singapur je izbačen iz federacije.

Najjužniji dio kontinentalnog dijela Evroazije, Tanjung Piai, se nalazi u Maleziji, u tropskom području. Malezija je jedna od 17 zemalja sa najraznolikijim biodiverzitetom na svijetu, sa velikim brojem endemskih vrsta.

Multietnička i mulikulturalna je država, što igra veoma važnu ulogu u njenom političkom životu.

Oko polovine stanovništva su Malajci, sa značajnom manjinom malezijskih Kineza i Indijaca kao i pripadnika urođeničkih naroda. Islam je ustavom proglašen državnom religijom sa zagarantovanim svim vjerskim slobodama nemuslimanskog stanovništva.

Od proglašenja svoje nezavisnosti, Malezija drži neke od ekonomskih rekorda Azije, sa rastom stope BDP-a od 6,5% godišnje zadnjih skoro 50 godina. Malezijska ekonomija je danas novoindustrijalizovana ekonomija, rangirana kao treća u Jugoistočnoj Aziji i kao 29. na svijetu. Jedna je od članica osnivača ASEAN-a, EAS-a, Organizacije islamske konferencije kao i članica APEC-a, Commonwealth nacija i Pokreta nesvrstanih.

Martinique

Martinique je ostrvo u Antilima, smješteno u Karipskom moru, oko 450 km sjeveroistočno od obale Južne Amerike i 700 km jugoistočno od Dominikanske Republike. Prekomorski je departman Francuske a ujedno i jedna od 18 administrativnih regija u Francuskoj.

Njemačka demokratska republika

Istočna Njemačka, zvanično Njemačka demokratska republika (NjDR), (njemački; Deutsche Demokratische Republik (DDR)) je bila država, koja je trajala od 1949. do 1990. godine na području bivše Sovjetske okupacione zone. NjDR je proglašena u sovjetskom dijelu Berlina 7. oktobra 1949. Puni suverenitet je dobila 1945, ali sovjetske trupe su stupile na njenu teritoriju poslije dogovora u Potsdamu, kao odgovor američkom prisustvu u Zapadnoj Njemačkoj tokom hladnog rata. Istočna Njemačka je bila članica Varšavskog pakta. Poslije izbora, ujedinila se sa Saveznom Republikom Njemačkom 1990. godine.

Poljska

Poljska, službeno Republika Poljska, je srednjoevropska država koja graniči s Njemačkom na zapadu, Češkom i Slovačkom na jugu, Ukrajinom i Bjelorusijom na istoku,

te Litvanijom, Rusijom (tj. ruskom teritorijom Kaliningradska Oblast) i Baltičkim morem na sjeveru.

S ukupnom površinom od 312.696 km2, 69. je najveća država na svijetu i 9. najveća u Evropi.

Prema podacima iz 2008. godine, u Poljskoj je živjelo nešto više od 38,5 miliona stanovnika po čemu je 34. država svijeta, 8. najmnogoljudnija država Evrope.

Unitarna je država, podijeljena na 16 administrativnih jedinica prvog nivoa, tj. vojvodstava.

Od početka tranzicije ka tržišnoj ekonomiji, ranih 1990-ih, Poljska je dostigla visok plasman po pitanju Indeksa ljudskog razvoja kao i postepeni pomak po pitanju ekonomske slobode. Demokratska je zemlja sa naprednom visokorazvijenom ekonomijom i vrlo visokim životnim standardom. Osim toga, zemlju posjećuje gotovo 16 miliona turista svake godine (2013.), što je čini jednom od najposjećenijih zemalja u svijetu. Šesta je po veličini ekonomija u Evropskoj uniji kao i jedna od najbrže rastućih ekonomija na svijetu. Prema Globalnom indeksu sigurnosti za 2014. godinu, Poljska je bila jedna od najsigurnijih država za živjeti na svijetu.

Glavni i najveći grad države je Varšava.

Članica je Evropske unije, NATO-a i mnogih drugih međunarodnih organizacija.

Portoriko

Slobodna država Portoriko (španski: Estado Libre Asociado de Puerto Rico; engleski: Commonwealth of Puerto Rico) jedno je od Američkih ostrvskih područja, ostrvska država u Karibima udružena sa SAD-om. Sastoji se od ostrva Portoriko i više manjih ostrva: Vieques, Culebra, Culebrita, Palomino, Mona i Monita. Portoriko je najistočnije i najmanje ostrvo Velikih Antila

Sjeverna Marijanska ostrva

Sjeverna Marijanska Ostrva, puno ime: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, su dio grupe Marijanskih ostrva i američkih ostrvskih područja u Tihom okeanu, južno od Japana i sjeverno od Guama.

Do početka 20. vijeka bili su poznati pod nadimkom Ladrone Islands, od španskog 'Islas de los Ladrones' - što znači "Lupeška ostrva".

Teksas

Teksas (engleski: Texas; skraćenica: TX) jest 28. savezna država SAD-a. Sa površinom od 696.241 km2 i 28.7 miliona stanovnika, Teksas je druga država po veličini i broju stanovnika u SAD-u. Graniči sa Louisianom na istoku, Arkanzasom na sjeveroistoku, Oklahomom na sjeveru, Novim Meksikom na zapadu i meksičkim državama Chihuahua, Coahuila, Nuevo León i Tamaulipas na jugozapadu.

Houston je najnaseljeniji grad u Teksasu i četvrti po veličini u SAD-u, dok je San Antonio drugi po broju stanovnika u državi. Ostali veliki gradovi uključuju Austin, drugi najnaseljeniji glavni grad SAD-a i El Paso. Teksas nosi nadimak "Država usamljenih zvijezda" kako bi označio svoj nekadašnji status nezavisne republike, te kao podsjetnik na borbu za nezavisnost od Meksika. "Usamljena zvijezda" može se naći na državnoj zastavi Teksasa i na državnom pečatu Teksasa. Ime države dolazi od kadoanskog jezika od Hasinai riječi táysha(ili tejas kako su ga Španci pisali) i znači prijatelji ili saveznici.

Zbog svoje veličine i geoloških karakteristika kao što je Balcones Fault, Texas sadrži raznolike pejzaže zajedničke i za američke južne i jugozapadne regije. Iako je Teksas popularno povezan s pustinjama jugozapada SAD-a, manje od 10% površine Teksasa je pustinja. Većina gradskih centara nalazi se u područjima nekadašnjih prerija, travnjaka, šuma i obale. Putujući od istoka prema zapadu, može se vidjeti teren koji se kreće od obalnih močvara i borovih šuma, do ravnica i neravnih brežuljaka, te na kraju pustinja i planina Velikog zavoja.

Izraz "šest zastava nad Teksasom" odnosi se na nekoliko nacija koje su vladale teritorijom. Španija je prva evropska zemlja koja je zatražila i kontrolirala područje Teksasa. Francuska je imala kratkotrajnu koloniju. Meksiko je kontrolirao teritoriju do 1836. godine kada je Teksas izborio svoju nezavisnost, postajući nezavisna republika. 1845. godine Teksas se pridružio Uniji kao 28. država. Aneksija države pokrenula je lanac događaja koji su doveli do meksičko-američkog rata 1846. godine. Početkom 1861. godine Teksas je proglasio odcjepljenje od SAD-a i službeno se pridružio Konfederaciji američkih država u martu iste godine. Nakon građanskog rata i obnove svog predstavništva u saveznoj vladi, Teksas je ušao u dugo razdoblje ekonomske stagnacije.

Historijski su četiri glavne industrije oblikovale ekonomiju Teksasa prije Drugog svjetskog rata: govedo i bizon, pamuk, drvo i nafta. Prije i poslije američkog građanskog rata stočna proizvodnja, kojom je Teksas dominirao, bila je glavni privredni pokretač države, stvarajući tako tradicionalnu sliku teksaškog kauboja. U kasnijem 19. stoljeću pamuk i drva su postali najvažnije industrije jer je stočarska industrija postajala manje unosna. Ipak, konačno otkriće velikih naftnih ležišta (posebno Spindletop) pokrenulo je ekonomski procvat koji je tokom 20. stoljeća postao pokretačka snaga privrede. Snažnim ulaganjima sredinom 20. stoljeća razvila se raznolika ekonomija i visokotehnološka industrija. Teksas prednjači u mnogim industrijama, uključujući poljoprivredu, petrohemijske proizvode, energetiku, računare i elektroniku, zrakoplovstvo i biomedicinske nauke. Teksas je savezna država koja je na prvom mjestu u izvozu iz SAD-a. Da je Teksas nezavisna država, bila bi to 10. najveća ekonomija na svijetu.

Valuta

Valuta je riječ italijanskog porijekla koja označava novčanu jedinicu neke zemlje (sredstvo plaćanja u toj zemlji). Bosanskohercegovačka valuta zove se konvertibilna marka, američka dolar, valuta Evropske unije je euro itd.

Čehoslovačka

Čehoslovačka (češki: Československo, slovački: Česko-Slovensko), je bivša država u centralnoj Evropi koja je egzistirala od 1918. do 1992. 1. januara 1993. je miroljubivo podjeljena na Češku i Slovačku, čin koji je više poznat kao Baršunast razvod, po analogiji sa Baršunastom revolucijom.

Čile

Čile (španski: Chile), službeno Republika Čile (španski: República de Chile / izgovor/), jest suverena država u Južnoj Americi, smještena na jugu kontinenta, između Pacifika na zapadu i Anda na istoku. Zemlja je izdužena 4.630 km u smjeru sjever-jug, s najvećom širinom od 430 km. Na sjeveru graniči s Peruom, na sjeveroistoku s Bolivijom te na istoku s Argentinom.

Čile je danas jedna od najstabilnijih i najnaprednijih država Južne Amerike, sa ekonomijom visokog dohotka i visokim životnim standardom. Ova država predvodi latinoameričke nacije po rangiranju indeksa ljudskog razvoja, konkurentnosti, prihoda po glavi stanovnika, globalizacije, stanja mira, ekonomskih sloboda i niske percepcije korupcije. Također, u regionalnom pogledu Čile je visokorangiran po pitanju održivosti države i demokratskog razvoja. Čile je jedini južnoamerički član Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), kojoj se pridružio 2010. godine. Trenutno ima i najniži stepen ubistava u Južnoj Americi. Čile je jedan od osnivač Ujedinjenih nacija, Unije južnoameričkih država (UNASUR) i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC).

Škotska

Škotska (galski: Alba) je jedna od 4 države koje čine Ujedinjeno Kraljevstvo a zauzima sjevernu trećinu ostrva Velika Britanija.

Kopnenu granicu dijeli na jugu sa Engleskom, a okružena je Sjevernim morem na istoku, Atlantikom na sjeveru i zapadu te Sjevernim kanalom i Irskim morem na jugozapadu. Osim kopna, Škotska se sastoji od više od 790 ostrva, uključujući Sjeverna ostrva i Hebride.

Edinburgh je glavni i drugi po veličini grad u zemlji. U prošlosti je bio centar škotskog prosvjetiteljstva (18. vijek) koje je transformisalo Škotsku u jednu od komercijalnih, intelektualnih i industrijskih moćnih država Evrope. Glasgow, najveći grad Škotske, je nekada bio jedan od vodećih svjetskih industrijskih gradova a trenutno je centar konurbacije Velikog Glasgowa. Škotske vode koje se sastoje od velikog sektora Sjevernoatlantskog i Sjevernog mora, sadrže najveće rezerve nafte u Evropskoj uniji. Upravo zbog toga, Aberdeen, treći po veličini grad u državi, nosi naslov glavni naftni grad Evrope.Kraljevstvo Škotska je bilo nezavisna država do 1. maja 1707, kada je Aktom o ujedinjenju ušlo u zajednicu sa Kraljevinom Engleskom i stvorilo Kraljevinu Veliku Britaniju.

Šri Lanka

Šri Lanka, službeno Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka, ostrvska je država u južnoj Aziji. Zauzima ostrvo Šri Lanku (u prošlosti zvano i Cejlon), te nekoliko manjih ostrva u Indijskom okeanu, jugoistočno od Indijskog potkontinenta.

Primarne
Interdisciplinarne
Ostale

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.