Tunizi

Tunizi (Arabukan na تونس, Amazig la Tuns), madɔnnen Tunizi Fasojamana (الجمهورية التونسية), jamana don min be Mediterane dala Afrika Saheli fɛ. A bɛ danbɔ ni Aljeri tlebi fɛ ani Libya worodugukɔrɔn. Saheli Afrika jamanaw ladɔgɔman don Atlas kulu jɔjan fɛ. Masuruyala, binani kɛmɛsarada jamana la ye Sahara cencen ye, a tɔ ye sɛnɛkɛ dugukolo km 1300 dalen bada fɛ. A lakodɔnna wati kɔrɔ la, kɛrɛnkɛrɛneya la Fenisika ka Kartaje dugu tuma ani kɔfɛ, Roman Mansamara bolofaran Afrika kɔnɔ. Ale de tun ye mansamara in balo dibaa ye.

Tariku sɛbɛni daminɛ tuma, Burdamɛ kabilaw sigilen Tunizi. Fenisikaw sigilen tun jida la kata jona kɛmɛda 10n (KYW). Kartaje dugu sigira kɛmɛda 9n (KYW) mɔgɔw fɛɛ kabo Tyre sisan Lubnan. Lakalikɔrɔ b'a jira ko Elisa Mansamuso de ye dugu in sigi san 814 (KYW) inafo a segina ka fɔ cogo min Grek sɛbɛnna fɛɛ Timaeus ka Tauromenium. Kartaje sigibaw nara n'uka sekoindɔnko ye ani uka dinɛ kabɔ Fenisikaw ani Kanaankaw fɛ.

Afrika
Afiriki kenyɛkafɛla
LocationNorthernAfrica.png
Alizeri · Libi · Marɔku · Moritani · Misra · Sudan · Tunizi Afiriki tilebiyanfan
LocationWesternAfrica.png
BenɛnBurukina FasoKɔnɔwari • Cabo Verde • GanbiGanaLagineGine BisawoLiberiyaMaliMoritaniNizɛriNizeriyaSenegaliSiyera LewɔniTogo
Afiriki cɛma
LocationCentralMiddleAfrica.png
AngolaCɛma Afrika FasojamanaEkuatore GineaGabɔnKameruniKongoKongo ka Bɛjɛfanga Fasojamana • Sao Tome eta Principe • Cad Afiriki kɔrɔnfɛla
LocationEasternAfrica.png
Burundi • Jibuti • EritereEtiopiaKeniyaKomore gunMadagaskarMalawi • Ilimorisi • MozambikeRwandaSeshelSomaliTanzaniaWorodugu SudanUgandaZanbiZinbawe
Afiriki afiriki wòroduguyanfan
LocationSouthernAfrica.png
BɔtisiwanaWorodugu AfrikaLesotoNamibiaSwaziland Territoires
et dépendances
Bonba Britania: Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha • Esipaɲi: Îles Canaries • Melilla • Ceuta • France: Mayotte • La Réunion • Pɔritigali: Madère
الجمهورية التونسية
Tunizi Fasojamana
Flag of Tunisia Coat of arms of Tunisia
Faso motto: نظام، حرية، عدالة
Tunisia in its region
Alizeri

Alizeri (Arabukan na الجزائر) Berberkan na Dzayer, madɔnnen Alizeri ka Foroba Bɛjɛfanga Fasojamana, ye jamana ye min be Saheli Afrika. Afrika gun kan jamanaw labeleble flanan don ani jamana ba tankelenan jɛn kɔnɔ fɛnsɛn ta fan fɛ. A bɛ danbɔ ni Tunizi ye sahelikɔrɔn, Libya kɔrɔn fɛ, Nijer worodugukɔrɔn, Mali ni Moritani worodugutlebi, bametri damadɔ ni Tlebi Sahara tlebi fɛ, Maroko sahelitlebi ani Mediterane Baji saheli fɛ.

Alizeri ye tɔnden ye Kelenyalen Mantow (UN) la, Afrika Kelenya (AU), Taji Labɔla Jamanaw ka Tɔn (OPEC). A sen be Magreb Arabu Kelenya sintinni la. Alizeri sariyanbaju b'a jira ko Silamɛ, Arabu ani Amazig (Berber) jamana don.

Berberuw sigira Alizeri kabini san 10000 kakɔn Yesu Krista ka wati (KYW). San 1000 (KYW), Kartajikaw ye sigili damine ba bolo fɛ. Punik kɛlɛ sen fɛ, Berberuw y'u faara Kartaje la, o tuma Berberuw ka Mansamara y'i kun bɔli damine k'a tɔgɔ kɛ Numidia. Nka, san 200 (KYW) Roman Fasojamana y'u don uka mara kɔnɔ tuguni. Tlebi Roman Mansamara yurulen kɔ, Berberuw kɛra hɔrɔn ye fan caman na, tumamin, Binkanninaw ye yɔrɔ caman wɛrɛ don uka kaba kɔrɔ, fokase u genni ma Byzantine Mansakɛ Justinian I (Fɔlɔ) ka kɛlɛtigiw fɛ. O tuma, Byzatine Mansamara y'a bolo faa jamana kɔrɔn na fo kanase Arabuw nali ma tanisheginan kɛmɛda kɔnɔ.

Benɛn

Benɛn bɛ jamana Afiriki kɔnɔ. A faaba ye Porto Novo.

Botswana

Botswana ka Fasojamana (Tswana: lefatshe la Botswana) ye jamana dasɔgɔlen ye Afrika Woroduguyanfan. Jamanadew bɛ wele Batswana (kelen ye Motswana) a kɛra shiya o shiya ye. Kakɔrɔ, a tunbɛ Britania Bechuanaland tangali kɔnɔ. Botswana y'a tɔgɔ kura in ta a kɛlen yɛrɛmahɔrɔn ye Forobanafolo tɔndenya la. A bɛ danbɔ ni Worodugu Afrika ye worodugu ani worodugukɔrɔn, Namibia telbi ani saheli, ani Zimbabwe sahelikɔrɔn. A tugunnen Zanbia la ni yoroni kelen ye.

Burukina Faso

Burukina Faso ye jamana ye Afrika kɔnɔ. A ye faaba Wagadugu.

Gana

Gana ka Fasojamana ye jamana ye Tlebi Afrika. A bɛ danbɔ ni Cote D’Ivoire, (Samaɲi Dankan) tlebi fɛ, Burkina Faso Saheli fɛ, Togo kɔrɔn fɛ, ani Gine Jisigiyɔrɔ worodugu fɛ. Gana daɲɛ kɔrɔ “Mansakɛ kɛlɛkɛla”. A ye faaba Akra.

Ka kɔn marakɛ wati ɲɛ, Gana tun sigilen mansamara caman fɛ, Ga-adangbe b’o la kɔrɔnfɛ dankan kan, gerekan Mansamara ani fanga fitini wɛrɛw jidala ani gerekan. Jago ni Eropa yiriwara donɲwana kɔfɛ ni Portigisiw ye tandurunan kɛmɛda kɔnɔ. O kɔ Britishiw y’uka mara sigi Sanu Dankan na san 1874.

Kamerun

Kamerun ka Fasojamana ye kelenya fasojamana ye cɛma ani tlebiyanfan Afrika. A bɛ danbɔ ni Nijeria ye tlebi, Cad sahelitlebi; Cɛma Afrika Fasojamana; Dakɛɲɛ Gine kɔrɔn, Gabon ani Kongo ka Fasojamana worodugu fɛ. Kamera kɔgɔjibolo dalen Bight of Bonny kan, Gine Jikori ani Atlantik Kɔgɔji fan dɔ. Jamana in bɛ wele "Afrika fitini" kada dugukolodɔnko ani sekonidɔnko caya kan. Kamerun faaba ye Yaoundé.

Kenya

Kenya ka Fasojamana ye jamana ye Afrika Kɔrɔn fɛ. A bɛ danbɔ, saheli ni Etiopia ye, Somali kɔrɔn fɛ, Tanzania worodugu fɛ, Uganda tlebi fɛ, ani Sudan saheli-tlebi fɛ. A bɛ sigilen kɔgɔji dala worodugu-kɔrɔn fɛ. Jamana in tɔgɔ dara Kenya Kulu la min ye tamashiyen ba ye. Jomo Kenyatta ka fanga wati san 1960w kɔnɔ, nin fɔcɔgo fɔra a ma. A faaba ye Nairobi.

Kɔnɔwari

Kɔnɔwari (Kodiwari), madɔnnen Kɔnɔwari ka Fasojamana (Franse: République de Côte d'Ivoire) bɛ jamana Afiriki kɔnɔ. A ye faaba Yamusukuro.

Lesoto

Lesoto, madɔnnen Lesoto ka Faamamara ye jamana dasɔgɔlen ye ani lakorilen tew ni Worodugu Afrika ka Fasojamana ye. A boya ye 30355 km2 (bametri kɛnɛ) ni jamanadew ye min jatelen ka kɛ mɔgɔ 2 203 821. A faaba ye Maseru. A sigilen worodugulaban dunia jamana dasɔgɔlen bɛɛ cɛla. Tɔnden don Forobanafolo (Commonwealth) mantow la. Lesoto tɔgɔ kɔrojɛ ye "mɔgɔw ka dugu minu bɛ Sesoto fɔ". Masurunyala 40% (binani kɛmɛsara) a jamandew na bɛ jenselekenani fantanya ci jukɔrɔ dolar wari 1.25 don kɔnɔ.

Libya

Libya (Arabu: ليبيا), madɔnnen Bonba Jamajeya Foroba ka Libya Arabu Jamahiriya (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) Al-Jamahiriya al-Arabiyah al-Libiyyah aś-śa'biyyah al-Iśtirakiyah al-Udhma), ye jamana ye Saheli Afrika. A bɛ danbo ni Mediterane Baji ye saheli fɛ, Libya dalen cema Misra kɔrɔn fɛ, Sudan kɔrɔnworodugu, Cad ani Nijer worodugu, ani Aljeri ni Tunizi tlebi fɛ. A boɲa bɛsɛ bamɛtri 1.8 milion kɛnɛjɛ ma 90% (bikɔnɔtɔn kɛmɛ sarada) ye sahara ye. Libya ye Afrika kɔnɔ dugu belebele naninan ye fensen na ani 17an dunia kɔnɔ. A faaba ye Tripoli ye min ye so ye duguden 1.7 milion ye kabɔ Libya jamanaden 6.3 milion kɔnɔ (2016). Jamana ladala yɔrɔw ye Tripoli, Fezan ani Sirenaika.

Libya tɔgɔ tara Berberkan na: Libya ani Amazigh o sɛbɛnen don Misra seben kɔrɔw la ko Libu) min bɛ kɔrɔyalikɛ Berber ka kabilaw la sigilen Nile tlebi fɛ. Grek la kabila in mɔgɔ bɛ wele Liby uka jamana labana ka kɛ (Libya) ye, alinayasɔrɔ, Gres kɔrɔlen, daɲɛ kɔrɔ lawasalen, a bɛ talikɛ Saheli Afrika bɛɛ la Misra telbi fɛ. Kɔfɛ, Ibn Khaldun ka wati, a tun be fɔ nin kabila ninu ma kɔ Lawata.

Libya ye sanfeda kɔnɔtɔnan ye BSK (Bakrunba Sokɔnɔ Karajago) per Kapita Afrika kɔnɔ, Seshel ani Worodugu Afrika kɔ. Nin sabu ye aka taji lasago lahauta ye ani duguden fitini.

Libya ka jɔnjɔn ye faso jɔnjɔn ye dunia kɔnɔ nin ye nɔniya kelen ye tamashiyen foyi tɛ a la.

Misra

Misra (Engliz: Egypt) madɔnnen Misra ka Arabu Fasojamana, (Arabukan جمهورية مصر العربية) jamanaden tɔgɔ misraka, jamana don min bɛ Saheli Afrika. Sinai gunjate ye Misra dugukolo dɔ ye saheli-kɔrɔnfɛ min ye babili ye ka Afrika tugun Asia la. A fɛnsɛn bɛse 1 010 407 bametri kɛmɛjɛ ma. A bɛ danbɔ ni Libya ye tlebi fɛ, Sudan worodugu fɛ, Gaza Dugukolo ani Israel kɔrɔn fɛ. A sahelifɛ jida bɛ danbɔ ni Mediterane Baji ye, a kɔrɔnfɛ jida ye Baji Blen ye. Misra faaba ye Kahira.

Moritani

Moritani (Arabukan na موريتانيا) tɔgɔ madɔnnen ye Moritani ka Silame Fasojamana. Jamana don min bɛ Afrika Saheli-Tlebi fɛ. A bɛ danbo ni Atlantik Kɔgɔji ye tlebi fɛ, Senegal worodugu-tlebi, Mali kɔrɔn ani worodugu-kɔrɔn, Aljeri saheli-kɔrɔn, Maroko ka Tlebi Sahara mara saheli-tlebi. A tun bɛ f'a ma lawale la Berberuw ka mansamara Moritani. A faaba ye Nuakshot ye min bɛ Atlantik dala.

Nijeria

Nijeria tɔgɔ madɔnnen Nijeria ka Kurufa Fasojamana, ye shariyanbaju jamana ye min lakafolikɛ jamana bisaba-ni-wɔrɔ la ani Kurufa Faaba Dugukolo. Jamana in sigilen don Afrika Tlebi fɛ. A bɛ dancɛ bo ni Benin tlebi fɛ, Cad ni Kamerun kɔrɔn fɛ, ani Nijer saheli fɛ. A bɛ Gine Jida la ani Atlantik Kɔgɔji worodugu fɛ. A faaba ye Abuja.

Nizɛri

Nizɛri bɛ jamana Afrika kɔnɔ. A ye faaba Niamɛ.

Senegal

Senegal bɛ jamana Afiriki kɔnɔ.

Seshel

Seshel, madɔnnen Seshel ka Fasojamana (Engliz: Republic of Seychelles; Franse: République des Seychelles; Kreole: Repiblik Sesel) ye fitinigun maton ye min lakafolen gun 115 la India Kɔgɔji kɔnɔ, bamɛtrɛ 1500 (930 mile) Afrika dugukoloba kɔrɔn fɛ, Madgaskar gun sahelitlebi. Gun jamana ani dugu wɛrɛ minu ka surun a la ye Zanzibar tlebi fɛ, Morisius ani Réunion worodugu fɛ, Komor ani Mayot worodugutlebi fɛ, ani Maldiv sahelikɔrɔn. Seshel jamanadew ka dɔgɔ ni Afrika yɛrɛta dugu bɛɛ ye.

Tanzania

Tanzania madɔnnen Tanzania ka Kelenyalen Fasojamana (Swahili: Jamhuriya Muungano wa Tanzania, Engilz: United Republic of Tanzania), ye jamana ye Kɔrɔn Afrika a bɛ danbɔ ni Kenya ani Uganda saheli fɛ, Rwanda, Burundi ani Kongo ka Bɛjɛfanga Fasojamana kataa tlebi, Zanbia, Malawi ani Mozanbik kataa worodugu. Kɔrɔn fɛ a bɛ danbɔ ni India Kɔgɔji.

Togo

Togo bɛ jamana Afiriki kɔnɔ.

Zimbabwe

ÈZimbabwe , madonnen Zimbabbwe ka Fasojamana korolen Worodugu Rodesia, Rodesia ka Fasojamana ani Zimbabwe Rodesia ye jamana dasogolen ye min be Afrika worodugu yan fan, a bɛ Zanbezi ni Limpopo baw ni ɳɔgɔncɛ. Zimbabwe bɛ danbɔ ni Worodugu Afrika worodugu fɛ, Botswana worodugutlebi, Zanbia sahelitlebi ani Mozanbik kɔrɔn fɛ. Kan madɔnnen saba bɛ Zimbabwe: Ingliz, Shona (o ye Bantu kan ye), ani Ndebele.

Kanw wɛrɛ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.