Физика

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за научната дисциплина. За книгата на Аристотел вижте Физика (Аристотел).
Серия статии на тема
Физика
Relativistic formula
Равенство на маса и енергия
История на физиката

Физиката (от старогръцки: φυσικός (фисикос) – „естествен“, φύσις (фисис) – „природа“) е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи структурата и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, което означава, че се занимава с намирането на количествено описание на природните явления. Физиката се основава на теории, които дават ясни, измерими предвиждания. За физични се приемат само експериментални резултати, които могат да бъдат независимо възпроизведени. Такива резултати могат да потвърдят или отхвърлят дадена физична теория. Теоретичната и експерименталната физика са тясно свързани − понякога развитието на физичните теории мотивира провеждането на нови експерименти, а понякога нови експериментални данни провокират създаването на нова теория. За изучаването на природните явления тези два подхода са еднакво важни.

За първи път терминът физика е използван от древногръцкия философ и учен Аристотел през IV век пр.н.е. Физиката е една от най-старите области на познанието, макар в древността да не е оформена като отделна наука. Дълго време физиката и философията се ползват като синоними и едва в резултат на Научната революция от XVI-XVII век физиката се обособява като отделна наука[1]

Значението на физиката в съвременния свят е огромно. Новите ѝ идеи и достижения водят до развитието на другите науки и до нови научни открития, които от своя страна намират приложение в техниката и промишлеността. Така например, изследванията в областта на електромагнетизма водят до появата на телефона, електромотора, влаковете на магнитна възглавница; откритията в областта на термодинамиката правят възможно построяването на автомобила, а развитието на радиоелектрониката води до появата на компютрите.

Въпреки невероятното количество натрупани познания за света, човешкото разбиране за процесите и явленията непрекъснато се мени и развива, новите изследвания повдигат нови и нерешени въпроси, за които трябват нови обяснения и теории. В този смисъл физиката е в непрекъснат процес на развитие и все още далече от възможността да обясни всички природни явления и процеси.

Предмет

Pahoeoe fountain original
Пример за природно явление, подчинено на физични закони: Параболичната траектория на частиците лава е в съответствие със закона на Галилей за свободното падане, а червеното им излъчване – със закона за излъчване на абсолютно черно тяло

Физиката има за цел изучаването на широк спектър от предмети и явления от всички възможни мащаби: от елементарните частици до най-големите звездни купове от галактики. В това число се включват и градивните елементи, изграждащи всички тела в природата, поради което физиката се нарича „фундаментална наука“ [2].

Физиката има за цел да опише различните сложни явления, наблюдавани в природата, като ги свежда до по-прости явления. Така физиката цели да обясни нещата, които ни заобикалят, като установи техните причини и след това се опитва да свърже тези причини помежду им в желанието да се намери окончателно обяснение на вечния човешки въпрос – защо природата е такава, каквато е.

Например в Древен Китай било наблюдавано, че определени скали (магнетит) се привличат една друга чрез невидими сили. Този ефект по-късно е наречен магнетизъм и бива сериозно изучен за първи път през 17 век. Малко по-рано, преди китайците, древните гърци са познавали свойствата на кехлибара, който при триене в кожа също предизвиква ефект на привличане. Това явление също е изучено подробно през 17 век и бива наречено електричество. В този смисъл физиката си поставя за цел да обясни нещо, наблюдавано в природата, според неговите причини. Чак през 19 век с по-нататъшния напредък на науката се разбира, че споменатите две явления – електричество и магнетизъм – са само два различни аспекта на едно и също взаимодействие – електромагнитното. Този процес на задълбочаване на знанията продължава и днес.

Научен метод

Физиката използва като научен метод емпиричната проверка: валидността на всяка физична теория се тества, като направените според нея хипотези и заключения се сравняват с резултати, извлечени от проведени експерименти и наблюдения.

Теории, които са добре подкрепени с експериментални данни и никога не са били опровергани с емпиричен опит (т.е. издържат емпиричната проверка), често се превръщат в научни закони или природни закони. Разбира се, всички теории, включително научните закони, могат винаги да бъдат заместени от нови, по-точни твърдения, които се търсят, когато има някакво несъгласие на дадена теория с наблюдаваните експериментални данни [3].

Теория и експеримент

При физиката има доста по-голяма степен на разделение между теория и експеримент, отколкото при други науки. Още от 12 век повечето физици се специализират или в теоретичната, или в експерименталната физика и съответно се наричат теоретици и експериментатори. (В противовес на това, почти всички успешни теоретици в биологията или химията (например американският квантов химик и биолог Лайнъс Полинг) са били също и експерименталисти, макар това да се променя в последно време.)

Теоретиците се стремят да развият математически модели, които едновременно да описват съществуващите експерименти и успешно да предвиждат бъдещи резултати, докато експериментаторите предлагат и извършват експерименти, за да проверят теоретичните предвиждания и да изследват нови явления. Макар че теория и експеримент се развиват от различни учени, те са силно свързани помежду си. Прогресът във физиката често се осъществява, когато учените направят експериментално откритие, което съществуващите теории не могат да обяснят или, от друга страна, когато нови теории генерират предположения, подлежащи на проверка, вдъхновявайки поставянето на нови експерименти.

Също така има физици, които работят едновременно върху теория и експеримент и които се наричат феноменологисти. Феноменологистите свързват емпирични наблюдения над определени феномени помежду им по начин, който е в съгласие с фундаменталната теория, но не произтича директно от нея.

Теоретичната физика е исторически вдъхновена от философията и метафизиката, например обединението на електричеството и магнетизма в единна теория – електромагнетизъм е станало по този начин [4]. Извън познатата ни Вселена, в полето на теоретичната физика се включва и боравенето с хипотетични въпроси [5], като паралелни вселени, мултивселена и по-високи измерения.

Експерименталната физика е в основата на техниката и технологиите. Експериментаторите в областта на фундаменталните изследвания работят например с ускорители на частици и лазери, докато тези в областта на приложните изследвания често работят за индустрията, например създавайки транзистори или метода на ядрен магнитен резонанс.

Връзка с философията

В голяма степен физиката произлиза от древногръцката философия – от първия опит на Талес да характеризира материята, през заключението на Демокрит, че материята трябва да се редуцира до инвариантно състояние и астрономията на кристалния небосвод на Птолемей до книгата на Аристотел Физика гръцките философи развивали различни възгледи и теории за природата. Чак до средата на 18 век физиката се нарича естествена философия (натур-философия).

Към 19 век физиката вече се възприема като позитивна и отделна наука, различна от философията и другите науки. От друга страна, физиката заедно с другите науки разчитат на философията на науката да даде адекватно описание на научния метод. [6] Научният метод включва априорно и апостериорно мислене, както и вероятностни оценки, за да се прецени валидността на дадена теория. [7]

Развитието на физиката дава отговори на много от питанията на ранните философи, но в същото време поставя и нови въпроси.

Изследването на философските въпроси, отнасящи се до физиката, включва по-конкретно теми като: същност на пространство-времето, детерминизъм, както и метафизически перспективи като емпиризъм, натурализъм и научен реализъм. [8]

Много физици са писали върху философските аспекти на тяхната работа, например Лаплас, който първи засяга темата за каузалния детерминизъм [9] и Ервин Шрьодингер, който пише върху квантовата механика. [10] Математическият физик Роджър Пенроуз e наречен платоник от Стивън Хокинг [11], което пък е коментирано от Пенроуз в неговата книга Пътят към реалността [12] Хокинг, от своя страна, нарича себе си „безсрамен редукционист“ и спори с възгледите на Пенроуз [13].

История на физиката

Научното знание съществува откакто съществува човечеството, хората са се опитвали да си обяснят естествения свят още от древността. Цивилизации се раждат и умират, а знанието се пренася от едно място на друго, допълва и разширява, а понякога се губи и преоткрива отново.

Център на знанието в древността са арабският свят, Вавилон, Египет, Индия, Китай, а по-късно древен Рим и древна Гърция. Ранните физични теории се развиват основно като философия и не са верифицирани систематично чрез тестове, такава каквато е практиката днес. Докато Европа тъне в невежеството на тъмните векове, философските и научни знания на древните цивилизации са запазени от мюсюлманските държави, там възниква експерименталната физика, развивана от средновековните мюсюлмански физици, сред които най-известен е Алхацен (Ибн ал-Хайтам).

Съвременната физика, такава каквато я познаваме днес, започва с Галилео Галилей, поради което той често е наричан бащата на модерната физика. Той е първият, който използва научния подход, научния метод, в същността на който е идеята, че всяка теория трябва да бъде потвърдена с научни експерименти и наблюдения. Исак Нютон се ражда в годината, в която умира Галилей. Той взема идеите му и ги превръща в теория, като създава един цял дял на физиката, наречен класическа механика. През 20 век работата на Алберт Айнщайн маркира една изцяло нова посока във физиката, която продължава и днес.

Известни физици

Основни теории във физиката

Теория Основни раздели и понятия Кратко описание
Класическа механика раздели: Закони на Нютон – Механика на Лагранж – Хамилтонова механика – Теория на хаоса – Хидродинамика – Механика на непрекъснатите среди

понятия: Разстояние – Пространство – Време – Движение – Дължина – Скорост – Маса – Импулс – Момент на импулса – Сила – Енергия – Момент на сила – Закони за запазване – Хармоничен осцилатор – Вълна – Период – Механична работа – Мощност – Симетрия

Класическата механика е един от подразделите на механиката, която от своя страна е раздел на физиката и описва движението на телата и силите, които го причиняват. Другите три подраздела са небесна механика, квантова механика и релативистка механика. Терминът „класическа“ има за цел разграничение от модерните теории от 20 век – квантова механика и теория на относителността. Нуждата от тях възниква при описанието на обекти, които са извън ежедневието (поне исторически, в днешно време много от модерните технологии се основават на принципите на квантовата механика). Класическата механика възниква с формулирането на математическите методи на диференциалното и интегралното смятане, чиито основоположници са Исак Нютон и Готфрид Лайбниц.

Класическата механика се дели на статика, динамика и кинематика. Статиката изучава равновесието на телата, кинематиката – движението, а динамиката – причините за движението или равновесието на тялото.

Електромагнетизъм раздели: Електростатика – Електричество – Магнетизъм – Уравнения на Максуел – Оптика

понятия: Електрически заряд – Еелектрическо напрежение – Електрически ток – Електрическо поле – Магнитно поле – Електромагнитно поле – Електромагнитно излъчване – Свръхпроводимост

Електромагнетизмът е дял от физиката, чийто обект на изследване е електромагнитното поле: това е полето, обхващащо цялото пространство около частици, притежаващи електричен заряд, което упражнява сила върху тях и на свой ред се влияе от присъствието и движението на такива частици. Теорията на електромагнетизма разглежда редица електромагнитни явления, сред които могат да се обособят електростатика, магнитостатика, електродинамика, електрически вериги и други.
Термодинамика и Статистическа физика раздели: Топлинна машина – Молекулно-кинетична теория

понятия: Температура – Налягане – Константа на Болцман – Ентропия – Свободна енергия – Термодинамично равновесие – Статистическа сума – Микроканонично разпределение – Голямо канонично разпределение

Термодинамиката (от гръцки: θέρμη, топлина и δύναμις, сила; буквално може да се преведе като топлосила) е раздел от физиката, занимаващ се с топлинните процеси протичащи в телата, следствие промяната на температура, обем и налягане. Термодинамиката се дели на класическа, статистическа и химическа и в основата и са законите на термодинамиката – постулати, които постановяват, че енергия може да се обменя между системите във формата на работа или топлина. Те също така постулират съществуването на физична величина, наречена ентропия, която е напълно определена за всяка изолирана система в термодинамично равновесие. Общо казано, термодинамиката описва как отделни системи реагират на промени в околната среда.

Статистическата механика описва взаимодействията между голям брой частици (най-често от порядъка на числото на Авогадро) и свърза свойствата на елементарните частици с тези на макроскопичните обекти и свойства на материалите, както се наблюдават във всекидневния живот. Познатата ни термодинамика намира своята обосновка в рамките на статистическата физика. Главното предимство на статистическата механика пред термодинамиката е способността на статистическата механика да обясни свойствата на веществата на базата на теорията за взаимодействията между съставляващите ги частици.

Квантова механика раздели: Уравнение на Шрьодингер – Интеграл на Файнман – Квантова теория на полето

понятия: Хамилтониан – Тъждествени частици – Константа на Планк – Измерение – Квантов осцилатор – Вълнова функция – Енергия на нулевата точка – Пренормиране – Материя – Антиматерия – Елементарни частици – Бозон – Фермион – Квантово число – Квантово тунелиране

Квантовата механика е фундаментална физична теория, описваща поведението на микроскопичните частици. При тях тя замества класическата механика на Нютон и теорията на електромагнетизма, защото те не обясняват адекватно наблюдаваните явления на атомно и субатомно ниво.
Теория на относителността раздели: Специална теория на относителността – Обща теория на относителността

понятия: Принцип на относителността – 4-вектор – Отправна система – Пространство-време – Релативистична Маса – Скорост на светлината – Черна дупка

Теория на относителността е събирателен термин, който се отнася за специалната и общата теории на относителността на Алберт Айнщайн. Също така, понятието може да се отнася за галилеевото разбиране за относителност. СТО е теория за структурата на пространство-времето. За пръв път е въведена през 1905 от Айнщайн в статията му „За електродинамиката на движещите се тела“. ОТО е теория на гравитацията, развита от Айнщайн между 1907 и 1915 г. В основата ѝ е принципът на еквивалентността, според който състоянието на тяло в покой, намиращо се в определено гравитационно поле се описва по еднакъв начин като ускорително движение на същото тяло, без наличие на гравитационно поле. През 1915 г. Айнщайн предлага идеята за изкривено пространство-време.

Предложени теории

Теория на всичко

Други теории

Термоядрен синтез

Фундаментални взаимодействия

Гравитационно взаимодействие – Електромагнитно взаимодействие – Слабо ядрено взаимодействие – Силно ядрено взаимодействие

Строеж на материята

Атом – Протон – Неутрон – Електрон – Кварк – Фотон – Глуон – Гравитон – Неутрино – Фонон – Ротон

Раздели на физиката

Съвременните изследвания по физика са разделени на няколко подобласти, които изучават различни аспекти на материалния свят:

Физика на кондензираната материя – най-голямата от тях, разглежда свойствата на твърдите тела и течностите, обусловени от техния състав на молекулярно и атомно ниво. Подобласти: Физика на твърдото тяло, Физика на материалите, Полимерна физика, Криогеника

Атомната и молекулна физика и оптика изучава поведението на индивидуалните атоми и молекули и как те поглъщат и изпускат енергия и светлина. Подобласти: Молекулна физика, Атомна физика, Оптика

Физиката на елементарните частици, известна още и като Физика на високите енергии изучава свойствата на частиците, по-малки от атома. Подобласти: Физика на ускорителите, Ядрена физика

Астрофизиката прилага физическите закони за обяснение на астрономически явления и изследва Вселената като цяло. Подобласти: Космология, Физика на плазмата

Отношение към математиката и другите науки

Математиката е широко прилагана във физиката и може да се каже, че тя е нейният „език“. Математическата физика прилага математически методи за решаване на физични проблеми и формулиране на физични теории.

Има много научни области, които са на границата на физиката с други дисциплини. Например широкото поле на биофизиката изследва каква роля играят физическите закони в биологичните системи, а квантовата химия изучава химическото поведение на атомите и молекулите от гледна точка на квантовата механика. Ето някои такива области: Акустика, Агрофизика, Астрономия, Биофизика, Геофизика, Електроника, Математическа физика, Материалознание, Медицинска физика, Квантова химия, Техника, Физикохимия, Физика на атмосферата

Физика и религия

Studying astronomy and geometry
Изучаване на астрономия и геометрия, 15 век, Франция

В историята често се случва така, че получените резултати във физиката и астрономията, както и в някои други науки, влизат в конфликт с някои политически или държавни органи, както и с обществени или религиозни организации и институции. Последните боравят с набор от убеждения и вярвания, които дават някаква представа за света и законите на Вселената, но в крайно догматична форма.

Конфликтите между религията и науката започват ясно да се проявяват през XVII век със спора между Птолемеевата и Коперниковата представа за Слънчевата система и след това със съдебния процес над Галилей през 1633 година. Галилей избягва осъждане, като на думи се отрича от убежденията си, но в действителност продължава да вярва, че полският астроном Николай Коперник е прав. Църквата приема хелиоцентричната система едва през 1757 година. [15]

Tiffany Education (center)
Хармония между наука и религия – витраж на Луис Комфорт Тифани (1890 г.) в университета в Йейл

Много от пионерите на науката в Европа се научават на предпазливо отношение към властите. Те си дават сметка, че могат да попаднат под ударите на Инквизицията. Едно от предизвикателствата е това, че някои пасажи от Библията, например за Бог като цар на Вселената, са написани по твърде неясен начин и могат да се тълкуват различно. Ако се тълкуват буквално, влизат в директно противоречие с предложените физични теории на Галилей, Кеплер и Нютон.[16] Така например Джордано Бруно, бивш доминикански монах, който отказва да се отрече от твърдението си, че Вселената е безкрайна и поддържа теорията на Коперник, е изгорен на клада от Инквизицията през 1600 година в Рим.

Ситуацията започна да се изяснява отчасти през XIX век, наречен векът на атеизма, особено след Френската революция, поради реорганизирането и оформянето на граждански и християнски организации. Осъществява се призив за завръщане към оригиналните текстове на Библията, написани на иврит и на гръцки, както и за определяне на правила за тълкуване, така че да не се приема буквалното им значение.

Бележки

 1. Novum Organum (1620) на Франсис Бейкън е критична към развиването на научния метод.
 2. Лекции на Файнман върху физиката. Том I. Feynman, Leighton и Sands. ISBN 0-201-02115-3. Виж Глава 3: „Отношение на физиката към другите науки“ („The Relation of Physics to Other Sciences“) за обща дискусия. За философската тема – дали другите науки следва да бъдат „редуцирани“ до физиката, виж редукционизъм и специални науки).
 3. Някои принципи като Нютоновите закони за движение са все още наричани „закони“, дори и днес да е известно, че са частни случаи на по-нови теории. За това например Томас Броди, Философията зад физиката (Thomas Brody, 1993, Luis de la Peña and Peter Hodgson, eds., The Philosophy Behind Physics ISBN 0-387-55914-0), стр. 18 – 24 (Глава 2), обяснява 'епистемологичния цикъл', в който студент по физика открива, че физиката не е краен и завършен продукт, но вместо това е процес на създаване [на този продукт].
 4. Виж, например, за влиянието на Имануел Кант и Йохан Вилхем Ритер върху Оерстед.
 5. Концепции, които са първоначално означени като хипотетични, могат да се променят с времето. Например атомът през 19 век е бил омаловажаван от някои автори, включително критиката на Ернст Мах на формулировката на Лудвиг Болцман за статистическата механика. В края на Втората световна война атомът вече не е смятат за хипотетичен.
 6. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science. Routledge, 2006. ISBN 0-415-34317-8. (на английски) Вж Глава 1 за дискусия върху необходимостта от философия на науката.
 7. ((en)) Peter Godfrey-Smith (2003), Глава 14 „Bayesianism and Modern Theories of Evidence“ Theory and Reality: an introduction to the philosophy of science ISBN 0-226-30063-3
 8. ((en)) Peter Godfrey-Smith (2003), Глава 15 „Empiricism, Naturalism, and Scientific Realism?“ Theory and Reality: an introduction to the philosophy of science ISBN 0-226-30063-3
 9. Вж ((en)) Laplace, Pierre Simon, A Philosophical Essay on Probabilities, превод на английски от 6-тото френско издание от Frederick Wilson Truscott, Frederick Lincoln Emory, Dover Publications (New York, 1951)
 10. Вж Интерпретация на квантовата механика – ((en)) „The Interpretation of Quantum Mechanics“ Ox Bow Press (1995) ISBN 1-881987-09-4. и „My View of the World“ Ox Bow Press (1983) ISBN 0-918024-30-7.
 11. ((en)) Stephen Hawking, Roger Penrose (1996), The Nature of Space and Time ISBN 0-691-05084-8 p.4 „Мисля, че Роджър е платоник в сърцето си, но все пак той трябва да отговаря за себе си.“
 12. ((en)) Roger Penrose, The Road to Reality ISBN 0-679-45443-8
 13. Penrose, Roger et al. The Large, the Small and the Human Mind. Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-78572-3. (на английски)
 14. Eminent scientists, Published by scholastic India pvt. Ltd.
 15. Examining the Theological Status of Geocentrism and Heliocentrism and the Devastating Problems this creates for Baptism of Desire Arguments, Bro. Peter Dimond, O.S.B.
 16. Religion in an Age of Science, Ian Barbour

Вижте също

Общи
Свързани науки
Интердисциплинарни области

Външни препратки

 • Портал „Физика“
Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Physics“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.  
Алберт Ферт

Албер Ферт (на френски: Albert Fert) е френски физик, носител на Нобелова награда за физика за 2007 г., заедно с Петер Грюнберг, за откриването на гигантското магнитосъпротивление, независимо един от друг.

Артър Ашкин

Артър Ашкин (на английски: Arthur Ashkin) е американски физик.

Роден е на 2 септември 1922 година в Ню Йорк в еврейско семейство на имигранти от Източна Европа, като баща му е зъботехник със собствена лаборатория. През 1947 година завършва физика в Колумбийския университет в Ню Йорк, а през 1952 година защитава докторат в Университета „Корнел“ в Итака. В продължение на четири десетилетия до 1992 година работи в Лабораториите „Бел“, главно в областта на експерименталната физика. Най-значимото му откритие са оптичните пинсети, използващи лазер за манипулиране на микроскопични обекти.

През 2018 година, заедно с Жерар Муру и Дона Стрикланд, получава Нобелова награда за физика „за преломни открития в областта на лазерната физика“, с което на 96 години става най-възрастният човек, награден с Нобелова награда.

Дейвид Уайнленд

Дейвид Уайнленд (на английски: David Wineland) е американски физик, носител на Нобелова награда за физика за 2012 г.

Доналд Глейзър

Доналд Глейзър (на английски: Donald Arthur Glaser) е американски физик и невробиолог, носител на Нобелова награда за физика за 1960 г. за изобретяването на мехурчестата камера.

Емилио Сегре

Емилио Сегре (на италиански: Emilio Gino Segrè) е италиански физик, носител на Нобелова награда за физика за 1959 година за откритието на антипротона.

Жерар Муру

Жера̀р Албѐр Муру̀ (на френски: Gérard Albert Mourou) е френски физик, работил през голяма част от живота си в Съединените щати.

Роден е на 22 юни 1944 година в Албервил. През 1967 година получава бакалавърска степен по физика в Гренобълския университет, през 1970 година завършва и Университета „Париж-VI: Пиер и Мария Кюри“, където през 1973 година защитава докторска дисертация. Работи в Лабораторията за приложна оптика в Палезо (1974 – 1977), Рочестърския университет (1977 – 1988) и Мичиганския университет (1988 – 2005), след което за няколко години оглавява Лабораторията за приложна оптика. Работи главно в областта на лазерната оптика и физиката на електрическите полета.

През 2018 година, заедно с Артър Ашкин и Дона Стрикланд, получава Нобелова награда за физика „за преломни открития в областта на лазерната физика“.

Кенет Уилсън

Кенет Уилсън (на английски: Kenneth Geddes Wilson) е американски физик, носител на Нобелова награда за физика за 1982 г.

Механика

Механиката е един от основните раздели на физиката, който най-общо се занимава с изучаване на движението на материалните тела.

Мощност

Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал.

Или казано по друг начин, частната производна на аналитичния израз на енергията спрямо времето – .  

 – моментна мощност
 – средната стойност на мощността за периода от време Δt.

 

Настояще

Настояще e частта от оста на времето, състояща се от събития, случващи се в даден момент или казано по друг начин, това е определена област от пространствено-временния континуум. В този смисъл настоящето е противопоставено на миналото и бъдещето и се намира между тях.

Настоящето се асоциира с думата сега. От гледна точка на модерната физика настоящето не може да се дефинира еднозначно. Настоящето е трудно обяснимо и от философска гледна точка. За някои настоящето не съществува, само непосредственото бъдеще и скорошното минало. За други настоящето е при t=0.

Будизмът е една от религиите, които отчита важността на настоящето. Според будизма трябва да се живее в настоящия момент, да се знае всичко, което се случва, без човек да се осланя на миналото или да се тревожи за бъдещето. Учението предлага медитацията като средство за постигане на този баланс.

Нобелова награда за физика

Нобеловата награда за физика е награда присъждана ежегодно от Кралската шведска академия на науките. Тя е една от петте Нобелови награди, учредени през 1895 г. съгласно завещанието на Алфред Нобел. Наградата е най-престижното отличие, което един учен по физика може да получи. Церемонията по нейното връчване се състои в Стокхолм на 10 декември – годишнината от смъртта на Алфред Нобел.

Оге Нилс Бор

Оге Нилс Бор (или Ааге Нилс Бор) е датски физик, носител на Нобелова награда за физика за 1975 г.

Пиер Кюри

Пиер Кюри (на френски: Pierre Curie) е френски физик, един от първите изследователи на явлението радиоактивност, член на Френската академия на науките, лауреат на Нобелова награда за физика през 1903 година.

Природни науки

Природни науки наречени също естествени науки са науки, които изучават природните явления. Те изучават и прилагат законите на природата без да имат предвид човешката дейност. Друга причина за въвеждането на понятието природни науки е да бъдат разграничавани от хуманитарните и социалните науки.

За основа на природните науки трябва да се счита естествознанието (природознанието).

Серж Арош

Серж Арош (на френски: Serge Haroche) е френски физик, носител на Нобелова награда за физика от 2012 г.

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността. Тази температура за водата е 100 градуса по С. Една течност може да се превърне в газ и при температура под температурата на кипене, посредством изпарение. За разлика от кипенето обаче, изпарението е повърхностно явление и при него могат да се изпарят само молекули, разположени близо до границата между газа и течността. Обратно, кипенето е обемен процес и при кипене могат да се изпаряват молекули от целия обем на течността, което води до формирането на балончета. В течно състояние при нормално налягане (на морското равнище) температурата на водата не може да надвиши 1000 градуса по C (температурен праг). Дори при продължаване на нагряването добавяното количество топлина отива за изпаряване.

Теоретична физика

Теоретична физика е дял от физиката и способ и метод за опознаване на природата чрез изучаване на природните явления с помощта на математически модел. В този смисъл теоретичната физика не се развива на базата на опита и експеримента, но в същото време се съобразява и отчита резултатите от научни експерименти и наблюдения. Въпреки че борави с математични средства и математичен език, тя използва и обобщава експерименталните данни, прави логичен анализ, открива закономерностите и създава правилна представа и разбиране на физическите явления, като се стреми да предскаже нови явления или развитието на старите. В редки случаи теоретичната физика изучава и ползва математически модели, които не са непременно свързани с природни явления.

В основата на теоретичната физика е математическата физика. Тя възниква преди повече от 2000 години, но придобива ново значение със създаването на квантовата механика и теорията на относителността.

Първите курсове по теоретична физика в България са четени в Софийския университет от професор Георги Манев през учебната 1921 – 1922 година. На 10 юли 1924 г. е публикуван Указ на Държавния глава за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение, който създава катедра Теоретична физика към Физико-математическия факултет на Софийския университет.

Физик

Физикът е учен, който изучава физика.

Обучението за професията физик се дава във висшите училища – във факултети по физика или естествени науки, в обща специалност Физика или във физични подспециалности.

Основните физични подспециалности са теоретичната физика и експерименталната физика. Двете специалности включват запознаване с теорията на физиката, но докато експерименталният физик изследва своите хипотези чрез експеримент, теоретичният физик се опитва да обясни резултатите от експериментите с помощта на математически модел и да предостави прогнози за резултатите от бъдещи експерименти. Теоретичният физик може да разработва компютърни програми за извършване на тежки числени симулации или изчисления (обикновено за решаване на математически проблеми, които не могат да бъдат анализирани аналитично), докато експерименталният физик може да разработва нови измервателни уреди и методи за провеждане на експерименти. Експерименталните физици също използват компютъра за провеждане на симулации на експерименти, обработка на резултатите от експерименти, калибриране на измервателните уреди и взаимодействие със сложни измервателни устройства, обикновено използващи компютри.

Философ

Философ (от гръцки – φιλόσοφος, „обичащ мъдростта“) е човек, който се занимава с философия. Това включва изучаване, тълкуване и разработка на различни философски гледища. Съответно философ се нарича и всеки представител на дадена философска школа.

Особеност на философията, породена от дейността на конкретните философи, е постоянното пораждане на нови проблеми, които надхвърлят нейното поле и се обособяват в отделни науки, като физика, биология, психология. Въпреки това обособяване отделни философи продължават да оказват влияние върху всички клонове от знанието. Поради тази причина голяма част от философите са били физици, лекари, астрономи, биолози, психолози.

В преносен смисъл с думата „философ“ се нарича този човек, който се отнася към света като страничен наблюдател.

Четирите фундаментални взаимодействия във физиката
Раздели на физиката
Основни раздели на природните науки

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.