Организация на обединените нации

Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.

Организация на обединените нации
Flag of the United Nations
United Nations Members
Информация
Акроними ООН
Тип Международна организация
Основана 24 октомври 1945 г.
Седалище Манхатън, Ню Йорк
Официални езици арабски, китайски, английски, френски, руски, испански
Ръководител Flag of Portugal.svg Антониу Гутериш
Членове 192 държави-членки
Отличия Нобелова награда за мир
Сайт www.un.org

Предпоставки

Идея за създаване на организация, пазеща световния мир, съществува далеч преди тази дата. Първи опит в тази посока е учредяването на Обществото на народите (ОН) по време на Парижката мирна конференция. В търсенето на предпоставки може да се отиде още по-назад във времето, при Просвещението. Още тогава редица просвещенски мислители изразяват идеите за създаване на световен правов ред, който да постигне вечен мир. През 1795 г. Кант обнародва своя труд „Към вечния мир“, в който развива идеята за създаване на такъв световен правов ред, който да води своето начало от федерация на свободните държави, в която те са равнопоставени. Съчинението на Жан-Жак Русо „Съждение върху проекта за вечен мир“ пък е вдъхновено от идеите на абат Сен Пиер.

Организация, която да съблюдава за мира и разбирателството между отделните народи и гарантира международната стабилност, е основна стъпка към осуетяването на сблъсъци на расова, етническа или държавна основа и по този начин предотвратява евентуален нов масивен военен конфликт. Последиците от двете световни войни пораждат желание у народите да предпазят бъдещите поколения от бедствията им.

Именно в това се крие важността на ООН за историята на човечеството – да противостои на агресията, да установи приятелски отношения между нациите и да поддържа мира и сигурността на Земята.

Учредяване на ООН

UN member states animation
Разрастване на ООН

Провалът на ОН налага търсенето на нови решения за мироопазването в световен мащаб. Нужно е изграждането на нова структура, идейно подобна на Обществото. Тя трябва да вземе предвид неговите грешки и да спомогне гарантирането на световния ред по-ефективно от всякога.

Терминът обединени нации води началото си от Втората световна война. С това име се назовават всички съюзници за борба срещу силите на Оста – Германия, Италия и Япония. Този термин, измислен от американския президент Франклин Рузвелт, добива световна значимост след подписването на Декларацията на Обединените нации на 1 януари 1942 г.

Dumbarton Oaks - house photo with snow
Имението Дъмбартън Оукс в гр. Вашингтон, САЩ

Първата сериозна крачка към изграждането на постоянна организация се прави по време на Конференцията в Дъмбартън Оукс – среща на четирите големи (САЩ, СССР, Великобритания и Китай), провела се от август до октомври 1944 г. Тези и по-късни преговори водят до изясняване на целите на организацията, предложения за членуващи страни и структурите ѝ споразумение за поддържане както на мира и сигурността, така и на международното икономическо и социално сътрудничество.

Yalta summit 1945 with Churchill, Roosevelt, Stalin
Уинстън Чърчил, Франклин Рузвелт и Йосиф Сталин по време на Ялтенската конференция

Разговорите в Дъмбартън Оукс не достигат до цялостен план за учредяването на организация. Освен това САЩ и Великобритания не се съгласят със Съветския съюз по два въпроса – избирателната система на предложения Съвет за сигурност и членството на всички съставляващи СССР държави. Тези противоречия са изгладени на Конференцията в Ялта. Там се достига и до споразумението, че новата организация трябва да наследи мандатната система и дейността на ОН. По този начин става възможна Международната конференция за учредяване на ООН. Тя се провежда в Сан Франциско от 25 април до 26 юни 1945 г. и освен представители на всички участващи 46 държави, редица неправителствени организации са поканени да окажат помощ при формирането на Устава на ООН. Четири допълнителни държави (Аржентина, Белоруска ССР, Дания и Украинска ССР) са допуснати до конференцията.

Международният секретариат работи на 5 езика (френски, английски, руски, испански и китайски), които са приети за официални (по-късно за официален е признат и арабският език).

Големите Четири се редуват за поемане на председателството на пленарните сесии. По-късно към тях е присъединена Франция. Правилото за единодушие при гласуване на решение е отменено. Установено е, че мерки могат да бъдат прокарвани в комитети, комисии или пленарни сесии чрез подкрепа от 2/3. Редица политически въпроси излизат на дневен ред – статутът на колониалните държави, равенството между страните-участнички, проблемът с налагането на вето в Съвета за сигурност, защитата на човешките права и др. Повечето от противоречията са разрешени чрез компромис. Вследствие от това малките, ориенталските и латиноамериканските държави успяват да променят предложенията от Дъмбартън Оукс.

Така на 26 юни 1945 г. общо 50 държави подписват Хартата, която влиза в сила на 24 октомври същата година. Полша не е представена на конференцията, но за нея е запазено място и тя се нарежда сред държавите основателки. Освен нея девет вражески (Германия, Италия, Япония, Австрия, Унгария, България, Румъния, Финландия и Тайланд) и осем неутрални страни (Швейцария, Испания, Португалия, Швеция, Ирландия, Афганистан, Исландия и Йемен) не участват в учредяването на организацията. (Допреди няколко години България е вписана в Хартата на ООН като „вражеска държава“, въпреки че завършва Втората световна война на страната на демократичните съюзници и дава над 40 хил. жертви в борбата с хитлеризма.)

Конференцията в Сан Франциско е първата от два века, която не е доминирана от Европа. Нещо повече, само девет европейски континентални страни западно от СССР взимат участие в нея. Желанието е да бъдат представени всички части от света наравно със Стария континент. Този факт е израз и на стремежа на ООН още от създаването си да бъде организация от световно значение и да не ограничава действията си само до Европа. Не случайно за нейно седалище е избран Ню Йорк.

Цели и основни структури

Основна цел на ООН е спазване на мира и сигурността. Основавайки се на принципите за равни права и самоопределяне на народите, тя развива и приятелските международни отношения. Организацията полага грижи за постигането на световно сътрудничество при разрешаването на международни проблеми от културно, икономическо, социално или хуманитарно естество. Междувременно ООН трябва да послужи като средище, където да се обединят усилията на всички нации за постигането на поставените цели.

Както в т. 2 от Хартата се посочва, сред основните принципи на организацията е базирането ѝ на суверенното равенство между страните членки. Те поемат задължението да не използват сила или заплаха за такава в противовес на целите на ООН. На сблъсъците трябва да се намира мирно разрешение. Страните членки на организацията са задължени да я подпомагат във всяко нейно предприето начинание. От държавите извън ООН се очаква да спазват нейните принципи и да действат в съответствие с тях. Според Хартата организацията няма да се ангажира с проблеми, засягащи вътрешната юрисдикция на която и да е от страните.

ООН има 6 основни органа. Това са Общо събрание, Съвет за сигурност, Икономически и социален съвет, Съвет за попечителство, Международен съд и Секретариат.

Общо събрание

Общото събрание е съвещателният орган на ООН. В него вземат участие всички страни членки като всяка от тях дава един глас. Решения по съществени проблеми се приемат при мнозинство или 2/3 от гласовете в зависимост от важността на проблема.

Чрез своите съвещателни, надзорни, финансови и избирателни функции. Общото събрание заема основно място в дейността на ООН. То упражнява контрол върху действията на органите в социалната и икономическа сфера и на тези, занимаващи се с проблемите на не самоуправляващите се територии.

Общото Събрание получава годишни доклади от генералния секретар, Съвета за сигурност, Икономическия и социален съвет, Съвета за попечителство и може да отправи предложения към тях.

Последните два органа извършват дейността си под егидата му. Общото събрание също изпълнява надзорните си функции като контролира работата на Секретариата. Финансовата сила на събранието се дължи на разполагането му с бюджета на ООН. Избирателните функции на Общото събрание се изразяват в това, че то подбира членовете на Икономическия и социален съвет и избираемите членове на Съвета за сигурност и Съвета за попечителство. Освен това взима участие при избора на съдии в Международния съд и определянето на генерален секретар. Заедно със Съвета за сигурност Общото събрание има право да предложи поправки в Хартата, както и да свика конференция за ревизиране на същия документ.

Съвет за сигурност

Основна грижа на Съветът за сигурност е запазването на световния мир, което като главна цел на ООН му отрежда изключително важно място. Първоначално съветът се състои от 11 члена – 5 постоянни (САЩ, СССР, Великобритания, Франция и Китай), които единствени имат право на вето, и 6 непостоянни, избирани от Общото събрание за период от 2 години.

С ратифицирането на поправка в Хартата през 1965 г. той нараства до 15 представени страни. Петте постоянни члена се запазват, а непостоянните се увеличават до 10. Последните трябва да бъдат избирани както следва: 5 от Африка и Азия, 1 от Източна Европа, 2 от Западна и 2 от Латинска Америка. Председателството се поема от всеки член за един месец. При определяне на непостоянните членове Общото събрание не само трябва да се стреми към справедливо географско разпределение, но също да отчете приноса на дадената държава за поддържането на световния мир и сигурност.

Съветът за Сигурност разследва всеки сблъсък или заплаха за реда, но може единствено да направи препоръки за мирното му разрешаване. От друга страна съветът може да изисква от страните членки да наложат различни санкции спрямо държава виновна за застрашаване или нарушаване на мира. Наказания може да влязат в сила и при проява на агресия или неизпълнение на решение на Международния съд.

Икономически и социален съвет

United Nations Economic and Social Council
Залата, в която се провеждат заседанията на съвета

Икономическият и социален съвет е отговорен за изпълнението на сложната система от икономически, социални, хуманитарни и културни дейности на ООН. Неговите 54 члена се избират от Общото събрание за 3 години с възможност за преизбиране. Въпреки че няма постоянни членове, страните, които са нужни за работата на съвета, са редовно преизбирани. Дейността му е подпомагана от комисии, организирани на функционални или географски основи. Четири регионални комисии – за Европа, Азия и Близкия изток, Латинска Америка и Африка, са създадени да се борят със специфични регионални икономически проблеми.

Секретариат

Секретариатът се управлява от генералния секретар, който е определен от Общото събрание по предложение на Съвета за сигурност. Мандатът му трае 5 години и има възможност за преизбиране. Освен чисто административни генералният секретар има и политически функции. Той е длъжен да представи на вниманието на организацията всяка заплаха за мира. Генералният секретар назначава върховен комисар по правата на човека.

Международен съд

International Court of Justice
Палатата на мира, в която се намира седалището на Международния съд

Международният съд е основният правораздаващ орган на ООН и статутът му е неделима част от Хартата. Петнадесетте съдии са избирани от Общото събрание и Съвета за сигурност, които гласуват независимо един от друг. Страна може да има само един съдия. Основните цивилизации и правни системи трябва да бъдат представени. Съдиите служат 9 години и могат да бъдат преизбирани за още два мандата. Седалището на съда се намира в Хага.

Съвет за попечителство

Съветът за попечителство се направлява от Общото събрание и надзирава администрацията в териториите под попечителство чрез отделни споразумения с управляващите ги държави.

Студената война и ООН

Преамбюлът на Хартата започва с декларация как Обединените нации са твърдо решени да предпазят бъдещите поколения от бедствията на войната. В тази насока още на първата среща на Общото събрание на ООН (24 януари 1946 г.) е създадена Комисия за справяне с проблемите, предизвикани от откриването на атомната енергия.

Решителната стъпка е продиктувана от приоритета на организацията и идеите за разоръжаване. Основателите на организацията разбират, че без съгласие между Великите сили по важни международни проблеми не може да съществува ефективно сътрудничество в поддържането на мирната обстановка или налагането на санкции срещу агресорите. Ето защо в Хартата единодушният глас на петте постоянни члена на Съвета за сигурност е записан като правило при разрешаването на съществени проблеми. Това обаче означава също, че при неразбирателство между тях работата на съвета се блокира.

Когато Хартата е изготвяна, сътрудничеството на Петте големи по въпросите на сигурността се е смятало за неизменно и неразривно. С течение на времето се оказва, че това твърдение е грешно. Започването на Студената война допълнително затруднява и без друго деликатното положение, в което се намира ООН. Почти веднага след създаването на организацията се оформя конфликт между Съветския съюз и Западните сили.

Като малцинство СССР прибягва до правото си на вето твърде често, за да предотврати неблагоприятни за съветската политика действия. Постепенно членовете на ООН обръщат поглед към Общото събрание, което започва да увеличава важността си. Повечето от страните окуражават добиването на по-значима роля в организацията, тъй като Съветът за сигурност не е способен да извършва дейността си. Разликата между Съвета и Общото събрание обаче си остава все така категорична – първият взема решения, които се отнасят до всички страни членки, докато съвещателният орган само прави предложения.

През първите 20 години от съществуването на ООН многобройни кризисни ситуации, породени от нарушения ред след Втората световна война, се поставят за обсъждане пред Съвета за сигурност и Общото събрание. Организацията успява да намери разрешение само на малка част от тях. Ярък пример е изтеглянето на съветските войски от Иран през 1946 г.

От друга страна случаите, в които ООН успява ефективно да се намеси в разрешаването на кризите от разразилата се Студена война, са крайно недостатъчни. Поради отсъствието на съветските представители в Съвета за сигурност организацията успява да предприеме действия срещу Северна Корея, когато тя атакува Южна Корея през юни 1950 г. Само няколко седмици по-късно хората на СССР заемат местата си и по-нататъшни акции за справяне с Корейската ситуация в ООН стават невъзможни, тъй като са блокирани от руското вето. Някои конфликти остават неразрешени и са постоянна тема на дискусии в двете най-важни структури на ООН.

По същото време политическите промени в Китай, която е сред Големите пет, предизвикват ожесточени спорове за нелегитимното представяне на страната в организацията. Въпросът се обсъжда на всяка сесия на Общото събрание след 1950 г. През същата година Индия внася резолюция за допускане на комунистическия режим в ООН. Предимно поради съпротивата на САЩ тя не се одобрява. Следващите двадесет години се характеризират с опитите да се приеме КНР и същевременно да се изгонят представителите на Националистически Китай. Едва на 25 октомври 1971 г. е гласувано решение. КНР се присъединява към ООН и приема местата на националистите.

С оглед на подсигуряване изпълнението на мироопазващата функция на организацията през ноември 1950 г. Общото събрание одобрява предложената от САЩ резолюция „Обединение за мир“. Тя призовава към незабавно отчитане на заплахите за световната сигурност и препоръчва колективни мерки, включващи използване на въоръжени сили при нужда. Резолюцията е валидна при провал от страна на Съвета за сигурност в изпълнението на неговите първични отговорности. По този начин се учредяват Комисия за спазване на мира и Комитет за колективни мерки с цел поддържане и засилване на световния мир.

Съревнованието между двете суперсили е определящата характеристика на Студената война. В обстановката на международно напрежение идеите за разоръжаване получават силен отзвук и подкрепа. Това очертава една от основните посоки за развитие на ООН в следвоенния период.

Работата на Комисията за атомна енергия започва през юни 1946 г. Скоро става ясно, че на тази тема САЩ и СССР са на коренно различни мнения. Мнозинството от членовете настоява за стриктен международен контрол над атомните съоръжения, а Съветският съюз не може да се съгласи с предложенията, които то прави. Тази комисия попада в задънена улица при преговорите си от 1948 г., въпреки че някакво споразумение все пак е достигнато.

За да се бори с различни от оръжия за масово поразяване е съставена Комисия за конвенционални оръжия. Напредък в тази посока така и не се осъществява, след като идеите на Запада и СССР отново нямат допирни точки. През 1949 г. по инициатива на комисията Общото събрание одобрява план, според който всяка страна трябва да ѝ предостави пълна информация за наличните си конвенционални оръжия и военни сили. Отказът на Съветския съюз да приеме решението довежда и до неизпълнението му. До 1950 г. достигането на мъртва точка вече е очевидно.

Общото събрание гласува да слее двете комисии през 1952 г. в Комисия по разоръжаването, признавайки взаимовръзката между отделните страни на проблема. Новата структура, състояща се от членовете на Съвета за сигурност и Канада, трябва да приготви предложения за регулирането, ограничаването и балансираното намаляване на всички въоръжени сили. Друга нейна задача е да осигури използването на атомна енергия само за мирни цели посредством ефективен международен контрол. Развиването на атомни и водородни оръжия в СССР основно променя измеренията на проблема и предизвиква значими промени в националните позиции. Усилията за постигане на градивни резултати чрез комисията и Общото събрание водят до незначителен напредък при постигнатия ядрен паритет.

IAEA members
Членовете на МААЕ (в оранжево). В лилаво е оттеглилата се от МААЕ Северна Корея.

В годишния си доклад към Дванадесетото общо събрание, което е свикано през 1957 г., генералният секретар Даг Хамаршелд твърди, че годината е била белязана от най-целенасочените и интензивни усилия на членовете на Подкомитета по разоръжаване да открият общ език. Вместо да изработят подробен и общ план за разоръжаване, те се насочват към сключването на първоначално споразумение. След десетилетие в застой има надежда за постигането на ограничена договореност. Такава обаче не се появява. През същата година е учредена Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), чиято цел е да съдейства за използването на атомната енергия за мирни цели.

Световното обществено мнение оказва натиск върху Великите сили да продължат преговорите по разоръжаване. Комитет, съставен от 10 държави (по пет от Източна и от Западна Европа) започва да работи през март 1959 г. Скоро преговорите се оказват безрезултатни и 8 неутрални страни са прибавени. СССР и Западът провъзгласяват общото и пълно разоръжаване за своя цел, но малко се постига в тази посока. Съветският съюз споделя идеята за споразумение в рамките на няколко години. Противно на него Западните сили подхождат към проблема военно: те застават за постепенното изграждане на контролна система. През 1961 г. Общото събрание приема резолюция, според която използването на ядрени или термоядрени оръжия е престъпление спрямо международното право, Хартата на ООН и човечеството. Друго важно събитие, водещо към разоръжаване, е подписването от Съветския съюз, САЩ и Великобритания на Договор за забрана на ядрените опити на 5 август 1963 г. Това споразумение, към което по-късно се присъединяват над 100 страни, забранява експериментите в атмосферата, космоса и под водата, но не и под земята (Франция и Китайска народна република, също ядрени сили, не го подписват).

Най-ярък пример за съревнованието между СССР и САЩ са технологичната и космическа надпревара. През юни 1966 г. двете суперсили внасят космически проекти за разглеждане. Юридическият подкомитет на Комитета за мирно използване на космоса решава да ги комбинира и на 8 декември издава исторически документ. Всички ратифицирали го страни се задължават да не поставят оръжия от какъвто и да е тип в Орбита, на Луната или на други космически обекти. Освен това от тях се изисква използването на всички небесни тела да е за мирни цели. Общото събрание одобрява единодушно документа.

Americas independence map
Карта, показваща как са се освобождавали държавите в Америка от европейското влияние.

В периода 1966 – 1986 г. се отбелязва нов етап в мирното съжителство на СССР и САЩ. Напрежението намалява в резултат на ядреното равновесие и разбирането, че при ядрена война няма победител. Засилва се ролята на ООН и се поставя началото на първите директни преговори между двете сили. Така след повече от 6 години преговори СССР и САЩ дават съгласието си за проект, насочен срещу бъдещето разпространение на ядрени оръжия. Чрез резолюцията от 12 юни 1968 г. Общото събрание приема проекта и подтиква страните членки да го ратифицират.

Друга съществена посока, в която ООН се развива по време на Студената война, е деколонизацията. Усилията на организацията са пряко свързани с уставния ѝ принцип за равни права и самоопределение на народите. ООН се отнася към народите, живеещи в несамоуправляващи се територии, на две нива: чрез закони и процедури да накарат управляващите държави да определят статута им на международно ниво и чрез системата за попечителство.

През 1947 г. Общото събрание създава специален комитет, за да получава информация за несамоуправляващите се територии и на нейната база да прави предложения на управляващите ги страни. Тези негови функции срещат съпротивата на редица държави. При това съществуват противоречия по въпроса кога едни територии са несамоуправляващи се и кога престават да бъдат такива. Франция престава да дава информация за много нейни земи на базата на твърдението, че те са самоуправляващи се или са станали неделима част от страната. По-късно Великобритания спира да изпраща сведения за Малта и Гана, САЩ – за Пуерто Рико и Зоната на Панамския канал, Дания – за Гренландия, Холандия – за Суринам и Антилските о-ви. Същата година комитетът получава информация за 74 територии с 215 млн. жители. През 1963 той е разпуснат и функциите му се приемат от създаденият 2 години по-рано специален Комитет по състоянието на изпълнението на декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи.

Връхна точка антиколониалното движение отбелязва през 1960, когато Общото събрание одобрява резолюция, подкрепена от 43 афро-азиатски държави. Според Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи подчиняването на народите под чужда власт и експлоатация противоречи на устава и човешките права и спъва развитието на световен мир и сигурност. Отправен е призив за незабавно действие.

Испания, Португалия, ЮАР и Зимбабве са основните мишени на антиколониалистите. Базирайки се на твърдението, че презморските територии са провинции, Испания и Португалия отказват да дават информация за тях. Случаите при Зимбабве и ЮАР са подобни. След приемането на декларацията около 60 несамоуправляващи територии получават самоопределение и стават членки на ООН.

До 1965 г. ерата на колониализма сякаш приключва. Остават редица зависими територии, някои от – тях отдалечени острови, които са твърде бедни или малки, за да се появят на политическата карта. Прилагането на декларацията спрямо тях е труден въпрос. В много вече самоуправляващи се територии икономическите и социални проблеми остават неразрешени и те разчитат на ООН за помощ с цел напълно да се превърнат в независими страни. Разпадането на колониалната система и увеличаването на членовете на организацията довеждат до добиването на важност на малките страни в световната политика.

Трябва да се отбележат и усилията, които ООН прави за спазването на човешките права, подобряването на медицинските услуги, установяването на международно финансово и икономическо сътрудничество и др.

Обща оценка

Организацията на обединените нации е създадена от желанието за гарантиране на световния мир. Тя се появява след един от най-големите военни конфликти в историята на човечеството и цели да избегне бъдещи сблъсъци чрез разрешаването им по мирен път. Едновременно с това ООН трябва да развива приятелски отношения между държавите, основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределението на народите и да осъществява сътрудничество при разрешаване на международните икономически, социални, културни и хуманитарни проблеми. Идеята е организацията да служи като център за съгласуване на действията на държавите за постигането на тези общи цели.

Малко след създаването си ООН попада в една нова военна обстановка, тази на Студената война. Организацията се оказва неподготвена за конфликт от такъв тип. Тя се проваля в изпълнението на част от приоритетите си и постепенно добива второстепенна роля. След края на Студената война съществуват надежди за възобновяване важността на организацията. В същото време издигането на САЩ до световно господство поражда съмнения за ефективността ѝ. Въпреки това ООН остава трибуната за директни преговори и излагане на виждания пред света.

България и ООН

Народна република България е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г., едновременно с Албания, Унгария, Румъния, Австрия, Йордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Либия, Непал, Португалия, Финландия и Цейлон.

През 1960 г. Народна република България става член на Комитета по разоръжаването, а през 1962 г. е избрана в Комитета за приложение на Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи. Страната участва като непостоянен член на Съвета за сигурност 3 пъти: през 1966 – 1967, 1986 – 1987 и 2002 – 2003.

Република България активно се включва в мироопазващите операции на ООН – ОПМ: в Камбоджа (1992 – 1993), Ангола (1995 – 1999), Таджикистан (1995 – 2000), Етиопия/Еритрея (2000 – 2004), Босна и Херцеговина (от 1997), Косово (от 2000), Афганистан (от 2002), Либерия (от 2004).

Посланици на добра воля на ООН

Следните личности са посланици на добра воля на ООН:

Вижте също

Външни препратки

Виенски международен център

Виенският международен център (на английски: Vienna International Centre), или разговорно UNO City, е комплекс от сгради, в който е разположена по-голямата част от Филиала на ООН във Виена – третия център на ООН в света след централата в Ню Йорк и филиала в Женева.

Група за развитие (ООН)

Групата за развитие на ООН (на английски: United Nations Development Group), съкратено ГРОН (UNDG), е консорциум от специализирани органи на Организацията на обединените нации.

Създаден е в резултат от реформата, проведена от генералния секретар Кофи Анан на Организацията на обединените нации през 1997 г. с цел да се подобри ефективността на дейностите на ООН в областта на развитието.

Стратегическите приоритети са да се отговори на Тригодишния подробен политически преглед и на глобалните приоритети за развитие и да се гарантира, че системата на ООН за развитие става все по-вътрешно съсредоточена и съгласувана. ГРОН разработи и прие пакет от стратегически приоритети за периода 2010-2011 г. Стратегическите приоритети на UNDG дават насока на членовете ѝ на глобално, регионално и национално равнище за улесняване на качествената промяна и въздействие за подкрепа на ООН на ниво държава.

ГРОН обединява 32 агенции на ООН и групи, плюс 5 наблюдатели, работещи по различни или сходни проблеми на развитието – такива като Програмата на ООН за развитие (ПРООН, UNDP), Международната организация по труда (МОТ, ILO) и др.

Днес ГРОН е сред основните участници в процеса на ООН за програмата на развитие Post-2015.

Група на 77-те

Групата на 77-те, също Група на седемдесет и седемте, Група 77, Г-77, е най-голямата междудържавна организация на развиващите се страни, действаща в рамките на Организацията на обединените нации и на нейните органи.

Решението за създаване на групировката е прието на съвещанието на министри на развиващите се страни от Азия, Африка и Латинска Америка през 1964 г. Официално е оформена на първата сесия на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) в Женева на 15 юни същата година Първоначалният брой на държавите-членки на новата организация е 77, но той расте с приемането на нови страни в състава на ООН и днес те са 132.

Първото съвещание на министритена „Групата на 77-те“ се провежда в гр. Алжир – столицата на независим Алжир, на 25 октомври 1967 г. тогава е приета Алжирската харта, в която за главна своя цел Групата провъзгласява създаването на нов международен икономически ред.

Алжир е страната-председател на Групата през 2012 г.

Огромно влияние на дейността и изработката на общи позиции на „Групата на 77-те“ оказва Движението на необвързаните страни. Под въздействието на политиката на Групата се приемат важни резолюции на Общото събрание на ООН, УНКТАД, ЮНИДО, ЮНЕСКО, Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП), Международния фонд на ООН за селскостопанско развитие (ИФАД), ГАТТ и др.

Организацията се състои от 3 регионални подгрупи: Африканска, Азиатска и Латиноамериканска. Има и по-малки подгрупи, създадени по други критерии – Организация на страните износителки на петрол, Най-слабо развити държави и др.

Департамент по икономически и социални въпроси на ООН

Департамент по икономически и социални на ООН (UN DESA) е служба при Секретариата на ООН, която отговаря за изпълнението на решенията на Обединените нации, както и за обслужване на органи на Общото събрание и Икономическия и социален съвет на ООН.

ДИСВ помага на държавите по цял свят да претворяват общите решения на организацията в областта на икономиката, социалното развитие и опазването на околната среда в националните си програми. Рекламира и подкрепя идеята за международно сътрудничество за развитието на всички държави.

Дипломатически мисии на Замбия

Това е списък на дипломатическите мисии (без почетните консулства) на Замбия в света.

Икономически и социален съвет на ООН

Икономическият и социален съвет на ООН (ECOSOC, от английски: Economic and Social Council; на френски: Conseil économique et social) е един от основните органи на Организацията на обединените нации. Той подпомага Общото събрание в насърчаването на международното икономическо и социално сътрудничество и развитие. В съвета членуват 54 държави, избирани от Общото събрание с тригодишен мандат. Провеждат се две редовни сесии в годината.

Икономическият и социален съвет представлява един от шестте най-главни органи на Организацията на обединените нации, отговарящи за кординацията икономическите, социалните и свързани с тях дейности от 14 специализирани агенции на ООН.Икономическият и социален съвет има 54 члена, които се събират всеки юли на среща за решаване и дискутиране на въпроси и предложения за период от четири седмици. От 1998 година се провежда среща всеки април месец с министрите на финансите, които заемат ключови позиции в комитетите на Световната банка и Международния валутен фонд.Икономическия и социален съвеет на ООН служи като централен форум за обсъждане и решаване на международни социални и икономически решения, както и за уточняване на политически препоръки, адресирани към държавите членки и системата на ООН.

Квартет за Близкия изток

Квартетът за Близкия изток, наричан още Близкоизточен квартет и Близкоизточна четворка, представлява обединение на усилията на Съединените американски щати, Руската федерация, Европейския съюз и Организацията на обединените нации за урегулиране на мирния процес за решаване на израелско-палестинския конфликт.

Групата е основана през 2002 г. в резултат на ескалиралото напрежение в Близкия изток. Специален пратеник от юни 2007 г. е Тони Блеър, въпреки резервираността на Руската федерация поради въпроса с Андрей Луговой.

Конференция на ООН за търговия и развитие

Конференцията на ООН за търговия и развитие, УНКТАД или ЮНКТАД (на английски: UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development) е субсидиарен орган на Общото събрание на ООН. Седалището на ЮНКТАД се намира в Женева, Швейцария.

Създадена е през 1963 година поради нарастващите притеснения относно мястото на слаборазвитите държави в международната търговия. Голям брой от тях изискват провеждане на нарочна конференция за разглеждането на тези въпроси и намирането на решения. В резултат на тези преговори се провежда първата конференция на ООН за търговия и развитие. Предвид цикличния характер на световната икономика и огромния мащаб на проблемите, чиито решение се търси, се предвижда заседания на Конференцията да се провеждат веднъж на 4 години. В периода между сесиите постоянният Секретариат се натоварва със задачата да осигурява логистична и съдържателна поддръжка на междуправителствените срещи. Същевременно, за да постигнат по-висока ефективност в преследването на целите си, развиващите се държави основават и Групата на 77-те (Г-77), чиито членове понастоящем наброяват 131 държави.

През първата фаза на съществуването си ЮНКТАД се стреми да разшири влиянието си и поставя на дневен ред редица въпроси от жизнен интерес за развиващите се държави: създаване на Общата система за преференции през 1968 г., постигане на споразумения за стабилизиране на световните цени на стоки от голямо значение за страните от Г-77, приемане на конвенции и установяването на редица правила в международната търговия.

Като допълнение в този процес ЮНКТАД участва активно в работата на Организацията на обединените нации и най-вече в нейното Общо събрание и съдейства за установяване на списъка на най-слабо развитите държави още през 1971 г.

През 1980-те години възниква необходимост ЮНКТАД също да се адаптира към променените икономически и политически реалности – промяна от планово към пазарно мислене, либерализация и приватизация на държавните предприятия.

В резултат на този процес редица държави от третия свят натрупват големи държавни дългове и въпреки намесата на Световната банка и Международния валутен фонд повечето от тях не успяват да се възстановят бързо. В много случаи тези държави регистрират отрицателен темп на растеж и висока инфлация. Поради тази причина 1980-те години са известни като „изгубеното десетилетие“, особено в Латинска Америка.

С нарастването на взаимната зависимост в международната икономика ЮНКТАД се стреми да внесе повече конкретика в междуправителствения дебат, разширяване на обхвата на мерките за насърчаване на държавите от Третия свят, както и да участва активно в работата на Уругвайския раунд.

Понастоящем работата на ЮНКТАД се простира върху следните области: международна търговия, конкуренция и конкурентна политика, търговски преговори и търговска дипломация, изграждане на информационна база данни за развиващите се държави, опазване на околната среда, инвестиции, технологии и редица други програми.

Най-важните органи на ЮНКТАД са:

Съветът по търговия и развитие,

Секретариатът,

Комисията по търговия със стоки и услуги и търговски артикули,

Комисията по инвестициите, технологиите и свързаните с тях финансови въпроси,

Комисията по предприемачество, улеснение на търговията и развитие и

Комисията по науката и технологиите за развитие.

Международен фонд за развитие на селското стопанство

Международния фонд за развитие на селското стопанство (на английски: International Fund for Agricultural Development или IFAD) е специализирана агенция на ООН, мобилизираща финансови ресурси за увеличаване на производителността в селскостопанския сектор за изхранване на бедните групи от населението в развиващите се страни. Създадена е в резултат на договорености в рамките на Световната продоволствена конференция през 1974 г. Главната цел на фонда е ликвидиране на селската бедност в развиващите се страни. 75% от бедното население живее в тези страни, но само 4% от средствата отделяни от световната общност отиват за развитие на аграрния сектор.

Стратегическата политика на фонда подробно е изложена в документа Strategic Framework for IFAD 2011—2015: Enabling the Rural Poor to Overcome Poverty.

Международна организация за миграция

Международната организация за миграция (IОМ) е специализирана агенция на ООН, основана през 1951 г. като Междуправителствен съвет за европейска миграция, който да оказва помощ при презаселването на хора, разселени по време на Втората световна война. Към април 2015 г. има 157 страни членки и 10 страни наблюдателки.

Официалните езици са английски, френски и испански. Седалището на МОМ се намира в Женева, Швейцария. Има повече от 8400 служители, а бюджетът ѝ за 2013 г. е 1.675 млрд. щатски долара.

Междуправителствена организация

Междуправителствената организация, по-точно междудържавна организация, понякога неправилно наричана международна правителствена организация, е организация с членове суверенни държави и евентуално други междуправителствени организации.

Това са най-авторитетните международни организации, тъй като техните членове са държави - най-силните субекти на международните отношения. Сред най-известните такива организации са:

Организация на обединените нации,

Организация на Северноатлантическия договор,

Европейски съюз и др.Междуправителствените организации заемат важно място в международното право.

Обществено здравеопазване

Общественото здравеопазване е „науката и изкуството на предотвратяването на заболявания, продължаване на живота и поддържането на здравето чрез организираните усилия и информирани избори на обществото, организациите, обществеността, както и в частен план, на общностите и индивидите“ (1920, Ч.Е.Е. Уинслоу).

Това е област, която се занимава със заплахите за здравето, разкривани чрез анализ на здравето на населението. Тук терминът население може да е общност от няколко човека, жителите на държава или дори на континенти.

Измеренията на здравето могат да обхващат „състояние на пълно физическо, умствено и социално добруване, а не само и единствено липсата на заболявания или слабости във физически и друг аспект“, както е дефинирано от Световната здравна организация на Обединените нации.

Общественото здравеопазване включва интердисциплинарните подходи на епидемиологията, биостатистиката и грижата за здравето. Здраве на околната среда, здраве на общността, поведенческо здраве и безопасност на труда са други съществени подполета.

Световна организация по туризъм

Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водещата международна организация в областта на туризма. В СОТ членуват 155 страни, 7 територии и над 400 партньори. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризмът става част от инструментариума за постигане на "Целите на хилядолетието" на ООН.

Секретариат на ООН

Секретариатът на ООН е административен апарат на ООН.

Съвет за попечителство на ООН

Съветът за попечителство на ООН (на английски: United Nations Trusteeship Council‎; на френски: Le Conseil de tutelle des Nations unies) е един от основните органи на Организацията на обединените нации, който е създаден, за да упражнява надзор върху управлението на подопечните територии, поставени под режима на международната система за попечителство.

Съветът се направлява от Общото събрание и надзирава администрацията в териториите под попечителство чрез отделни споразумения с управляващите ги държави. Съветът за попечителство спира работата си на 1 ноември 1994 г., след като всички 11 области под грижите получили независимост, последна от тях – Палау – 1 октомври 1994 г. След приключване на работата на Съветът за попечителство Кофи Анан (Седми генерален секретар на Организацията на обединените нации (1997 – 2006 г.), предлага този орган на ООН да се превърне във форум за колективни грижи за околната среда.

Съвет на ООН по правата на човека

Съветът на ООН по правата на човека е международен правозащитен орган в системата на ООН, заменил Комисията на ООН по правата на човека. Представлява спомагателен орган на Общото събрание на ООН. Първото заседание на Съвета се провежда на 19 юни 2006 г.

Фонд на ООН за населението

Фондът на ООН за населението (на английски: United Nations Population Fund (UNFPA)) е международна организация за развитие, която пропагандира и защитава правото на всяка жена, мъж и дете да се радва на здравословен живот и да се ползва с равни възможности. Основана е през 1969 г. с името Фонд на ООН за активност на населението (на английски: United Nations Fund for Population Activities). През 1987 г. получава сегашното име.

UNFPA подкрепя страните по света да разработват политики и програми за намаляване на бедността, които се основават на статистически данни за състоянието на населението. Всяка бременност да бъде желана, всяко раждане да бъде безопасно за майката и детето, всеки млад човек да може да се предпази от ХИВ/СПИН и всяко момиче или жена да усеща зачитане и уважение – това е мисията на UNFPA.

Харта на Обединените нации

Уставът (Хартата) на Обединените нации е договор, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско, Калифорния, САЩ на 26 юни 1945 г. от 50 от 51-те страни първоначални членки на организацията (Полша го подписва по-късно).

Договорът влиза в сила на 24 октомври 1945 г., след като е ратифициран от петте постоянни члена на Съвета за сигурност – Великобритания, Китай, САЩ, СССР (Руска федерация) и Франция.

Хартата се състои от встъпление (преамбюл) и редица членове групирани в глави:

Глава I излага целите на ООН, включително важните постановления за поддържане на международния мир и сигурност.

Глава II определя критериите за членуване в ООН.

Глави III-XV описват органите и институциите на ООН и техните съответни власти.

Глава VI описва властта на Съвета за сигурност да разследва и посредничи в спорни въпроси.

Глава VII описва властта на Съвета за сигурност да упълномищи икономически, дипломатически и военни санкции, както и употребата на военна сила за разрешаване на спорни въпроси.

Глава VIII дава възможност за регионални споразумения за осигуряване на мир и сигурност.

Глави IX и X описват властта на ООН за икономическо и социално сътрудничество и Икономическия и социален съвет на ООН, който надзирава тази власт.

Глави XI и XII описват Съвета по опеката, който надзирава деколонизацията.

Глави XIV и XV установяват властта съответно на Международния съд и на Секретариата на ООН.

Глави XVI и XVII описват споразуменията за интегриране на ООН с установеното международно право.

Глави XVIII и XIX описват процедурите за поправка и ратфикация на договора.

ЮНЕСКО

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (на английски: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO; на френски: Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите.

Уставът ѝ е приет на Лондонската конференция през ноември 1945 г. и влиза в сила на 4 ноември 1946 г. след подписването му от 20 държави – Великобритания, Нова Зеландия, Саудитска Арабия, Република Южна Африка, Австралия, Индия, Мексико, Франция, Доминиканска република, Турция, Египет, Норвегия, Канада, Китай, Дания, Съединени американски щати, Чехословакия, Бразилия, Ливан, Гърция. Членове на организацията са 193 държави. Главният щаб се намира в Париж, ръководи различни образователни, научни и културни програми. Над 60 клона в световен мащаб си обменят информация. Това са офиси и няколко института и центрове, като Статистическият институт в Монреал или Международното бюро по въпросите на образованието в Женева. Предшественик на ЮНЕСКО е Международната комисия за интелектуално сътрудничество, учредена през 1921 г. в рамките на предшественика на ООН – Общността на нациите. В комисията са участвали известни личности като Алберт Айнщайн, Мария Кюри, Анри Бергсон, Томас Ман и Бела Барток. Проектите, които са спонсорирани от ЮНЕСКО, включват международни научни програми; технически, тренировъчни и научнообразователни програми за учители, както и програми за повишаване на грамотността; районни и културни проекти по история и международни споразумения за сътрудничество в опазването на културното и природното наследство на света и на човешките права.

България се присъединява към ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. През 2007 г. страната стана член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. Член е на два междуправителствени комитета: Програма МОСТ и Международна хидроложка програма. Страната е подписала Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенцията за опазване на подводното наследство, Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. В Списъка на световното наследство са 9 културни и природни паметници от България, имащи изключителна световна стойност: Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият град на Несебър, Рилският манастир, Скална църква в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Национален парк Пирин и Резерватът Сребърна.

Нобелова награда за мир Nobel prize medal.svg Лауреати на наградата
Системи за международна сигурност
Ново време
XX век
Свързана терминология и международни организации

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.