Образование в България

Начално, основно и средно образование

В Република България училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Процесът на обучение е организиран по следния начин:

Степен и етапи на образование Възраст (години) Класове Вид на училището Код по МСКО/ISCED
Начално (Начален етап на основната образователна степен) 7 – 10,11 I – IV Начално училище МСКО 1/ISCED 1
Основно (Прогимназиален етап на основната образователна степен) 10,11 – 13,14 V – VII Основно училище МСКО 2А или 2С/ISCED 2А или 2С
Средно 14,15 – 18 VIII – XII Средно общообразователно училище, профилирана гимназия МСКО 3А,/ISCED 3А
Средно специално 15 – 20 IX – XIII Професионална гимназия (техникум)[1] МСКО 3С /ISCED 3С

Висше образование

Висшето образование не е задължително, провежда се в акредитирани висши училища – университети, колежи, специализирани висши училища (СВУ) и научни организации, като е организирано по следния начин:

Образователна степен Срок на обучение
минимум
Училища
Професионален бакалавър 3 години Колеж
Бакалавър 4 години Университет, колеж, СВУ
Магистър 5 години след средно образование (право, международни отношения)
2 години след професионален бакалавър
1 година след бакалавър
Университет, СВУ
Доктор 3 години след магистър Университет, научна организация (БАН), СВУ

Висшите училища могат да провеждат следдипломно обучение (след завършено средно образование) на специализанти, като те не придобиват по-висока образователна степен или нова специалност. Професионалното образование след завършено средно образование се провежда от професионални колежи.

Качество и оценки на българската образователна система

Петко Славейков Каменово
Закрито селско училище в Каменово, Община Кубрат

През 2000 година е отбелязан драстичен спад в качеството на образованието в България[2]. За хуманитарни специалности балът е паднал от 30 на 15,7, при икономическите – от 24 на 15,13. За едно място са се борили средно едва по 1,89 души. Въпреки че елит от български ученици успява да блести в световен мащаб според изследване PIRLS 2001[3] „разликата между максималния и минималния бал на прием в повечето вузове е прекалено голям“.

До 2008 г. тенденцията се запазва[4]: „Корупцията в университетите в страните от Източна Европа и Централна Азия расте и застрашава качеството на висшето образование“. През 2009 г. се посочва първият официален случай на корупция в Университета за национално и световно стопанство[5].

На фона на съревнованието в образованието в глобален мащаб – в света има повече от 17 000 институции в сферата на висшето образование, от които около 4000 са в САЩ, а над 1200 са в Япония[6] – някои наблюдатели изразяват опасения за конкурентоспособността на българските висши училища.

Спортното образование също изостава от световните тенденции. Докато през 1988 г. България завършва на 7-мо място по медали на олимпиадата в Сеул и едва на 42-ро място на олимпиадата в Пекин през 2008 г.

През 2011 г. делът на студентите, учещи в сферата на информационните технологии, е 3 %[7].

Езици

По данни на Евробарометър от 2005, близо 21% от населението владее руски език, а около 15% – английски език. Процентът на владеене на западни чужди езици се покачва. През 2000 – 2001 г. около 30% от учениците в начални училища са изучавали английския като втори език, а 25% – френския.[8]

Бележки

  1. Име, употребявано по време на комунистическата система в България.
  2. Качеството на висшето образование пада, в. „Сега“, 2001 г.
  3. Качество на образованието: национални реалности и глобален проект, liternet.bg
  4. Поставиха дипломите ни под въпрос, money.ibox.bg, 25 февруари 2008
  5. Схемата за подкупи в УНСС не е прецедент според прокуратурата, dariknews.bg, 28 юли 2009
  6. Ще остане ли България „тихо място“ за висшето образование?, politiki.bg
  7. Инна Павлова, „Пет едри проблема“, в-к „Капитал“, бр. 49/2011, 9 декември 2011
  8. Кой и колко учи езици в Европа. // Дневник, 17 май 2005. Посетен на 12 юни 2012.

Вижте също

20 ноември

20 ноември е 324-ият ден в годината според григорианския календар (325-ти през високосна). Остават 41 дни до края на годината.

Българи в Йордания

Българите в Йордания са около 1000 души, по-голямата част от които са българки, омъжени за местни граждани, като техните деца са с двойно гражданство.

Българи в Ливан

Българите в Ливан са между 400 и 1000 души. Повечето от тях са българки сключили брак с ливански мъже. Почти всички от които живеят в Бейрут.

България

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа.

Разположена е в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от водите на Черно море. Със своите почти 111 хил. km² площ и 7,153 милиона души, България се подрежда на 11-о и 16-о място съответно по площ и по население в Европейския съюз.Най-ранните свидетелства за човешко присъствие по земите на днешна България датират от преди 200 – 100 хиляди години, или епохата на палеолита. Към петото хилядолетие преди н.е. в североизточна България процъфтява култура, която създава най-ранните златни украшения в Европа. От Античността до Тъмните векове по земите на днешна България се развиват културите на траките, древните гърци, келтите, готите и римляните. С пристигането на славяните през 6 век, а век по-късно и на прабългарите, започва процесът на изграждане на българската държавност. През 681 година е основана Първата българска държава, която достига разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата. Тя просъществува до 1018 г., когато попада под византийска власт. Отхвърля я с въстание през 1185 г. Втората българска държава достига върха в могъществото и териториалното си разширение през първата половина на XIII век и съществува между 1185 и 1396 г., когато е завладяна от разрастващата се Османска империя. През 1878 г., след почти век на културно и икономическо възраждане, неуспешни въстания и дипломатически борби, България възстановява държавността си под формата на монархия и се освобождава от петвековното османско владичество с помощта на Руската империя. Малко след това България започва да води редица войни със своите съседи и се съюзява с Германия по време на двете световни войни. На 15 септември 1946 г. монархията е заменена с народна република, от съветски тип и държавата се преименува на Народна република България, ръководена от Българската комунистическа партия. Социалистическият строй съществува до 1990 г., след което България поема по пътя на либералната демокрация и пазарната икономика. През 2004 г. страната се присъединява към НАТО, а на 1 януари 2007 г. – към Европейския съюз.

В икономически аспект България е промишлена страна, чиято икономика се гради върху добива на метали и минерали и върху преработката на суровини. По-малка роля в икономиката играят земеделието и туризмът. Основни проблеми пред развитието на страната са много високите нива на корупция и критичната демографска ситуация. България е една от основателките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа; освен това страната членува в ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз и НАТО. През 2015 г. България е позиционирана като третата най-перспективна страна в света за базиране на производство според Cushman & Wakefield, в техния индекс за позициониране на производство в развиващите се пазари.

Варненски свободен университет

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България със седалище в гр. Варна. Намира се в близост до курортен комплекс Златни пясъци.

Създаден през 1991 година с решение на 37-то Народно събрание от 21 юли 1995 г. за получаване на статут на висше училище, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е образователна марка, спечелила доверието не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори от цял свят.

Университетът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10.

ВСУ "Черноризец Храбър" е ресертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 и е получил сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за приложение на общоприетите международни стандарти.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е първият и единствен университет в България, сертифициран от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура към Европейската комисия на Европейския съюз със знаците DS Label, ECTS Label и HR.

Знакът ECTS Label се присъжда на институции, които са имали отлично представяне при прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“. Той издига образа на институцията като коректен и надежден партньор в европейското и международно сътрудничество.

Знакът DS Label се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в съответствие с разработения от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел. Чрез него се осигурява възможност за по-лесно признаване на квалификациите при продължаване на образованието, а също така и от работодателите в различни страни – предпоставка за успешна професионална реализация.

HR Excellence in Research Logo се присъжда за върхови постижения в областта на научните изследвания. Знакът е легитимация за изследователска свобода, професионална отговорност при подбора на кадри, муждународно признаване на тяхната квалификация, обществена ангажираност и обвързване на научните теми и проекти с бизнес сектора и интересите на местните общности.

Варненският свободен университет организира редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Станал Алма матер за над 32 000 свои възпитаници, повече от 25 години един от първите частни университет в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация.

По време на обучението във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на студентите се предоставя изключителната възможност да участват в множество и разнообразни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги. За чуждестранните студенти университетът предлага множество програми за обучение на английски и руски език, както и възможност за студентска мобилност в рамките на програма „Еразъм“ на ЕС. Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.

ВСУ "Черноризец Храбър" открива всяка година нови стипендиантски програми, в които освен учениците с отличен успех могат да кандидатстват изявени таланти в областта на театъра и танцовото изкуство, спортисти.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ притежава един от най-модерните кампуси в България. Отстоящата на метри от морето база се намира непосредствено до курортния комплекс „Златни пясъци“ и се разпростира на площ от над 20 хил. m². Проектиран и създаден с мисълта за учебна и тренингова база, кампусът обединява духа на академичното предизвикателство и съвременния социално-битов комфорт.

На територията на академичното градче се намират учебен и административен корпус, специализирани и тренингови центрове, Технологичен институт, Библиотечен комплекс, Център за евроквалификация, Руски център, Кариерен център, Медицински център с балнеологичен комплекс, ресторант, кафенета, общежития, паркинги, паркове и прекрасни места за отдих.

Част от университетския кампус е и базата на филиала на университета в град Смолян. В обновения академичен комплекс жителите на Родопския регион имат възможност да получат качествено европейско образование с марката „Варненски свободен университет“.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ създава академичен продукт, който е конкурентен и международно конвертируем. Тук се обучават над 8 000 студенти в над 80 бакалавърски и магистърски програми и 20 научни, акредитирани специалности за подготовка на докторанти.

Ден на народните будители

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Отбелязва се ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и е официален празник в Република България.

Колеж

Колежът (на английски: college) е вид учебно заведение, което най-често дава висше или средно образование. В някои страни обаче това може да означава училище с по-ниска степен на образование или дори детска градина.

Магистър

Магистър (на латински: magister – наставник, учител) може да се отнася за някое от следните понятия.

магистър – титла във Византия;

велик магистър – рицарска титла за ръководител на някои рицарски ордени;

магистър – образователна степен във висшето образование. В България е регламентирана от Закона за висшето образование (ЗВО), като за придобиването ѝ, съгласно член 42, алинея 1, точка 2, подточка а) на ЗВО, се изискват: не по-малко от 300 учебни кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 г.:

с магистърско обучение от поне 1 г. след получаване на образователна степен бакалавър (с минимум 4 г. обучение) или

направо (при някои учебни програми).

Медицински университет (София)

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца.

В него се обучават близо над 9000 студенти, от които 3100 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори. МУ, София е акредитиран институционално за 6-годишен срок на 27 юли 2006 г. с оценка „много добър“ от НАОА на Министерския съвет на България и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания.

Народен театър „Иван Вазов“

42.693889, 23.326389

Народен театър „Иван Вазов“ е Национален културен институт в областта на театралното изкуство в град София. За начало на летоброенето на Народния театър се счита заповед на министъра на народното просвещение д-р Иван Д. Шишманов, с която от 1 януари 1904 г. управителят на подкрепяната от държавата Народна драматическа трупа „Сълза и смях“ г-н Илия Миларов е назначен за „Интендант“. От пролетта на същата година названието на трупата вече е Български народен театър.

От 1906 г. до 1952 г. трупата носи името Народен театър, а от 1952 г. до 1962 г. – Народен театър „Кръстьо Сарафов“. От 1962 г. и до днес официалното название е Народен театър „Иван Вазов“.

Национален военен университет

Националният военен университет „Васил Левски“ е военно висше училище с 3 факултета в градовете Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия, България.

Макар че получава статут на висше училище едва през 1924 г., университетът е висшето учебно заведение с най-дългата история в България като продължител на Военното училище, основано в Пловдив през 1878 г.

Никола Живков

Никола Атанасов Живков е български просветен деец, основател на първата детска градина в страната, автор на „Шуми Марица“, национален химн от 1886 до 1944 година.

Основно училище

Основно училище е вид училище, в което се води обучение на равнище основно образование (предхождащо завършването на средно образование).

Студентски град

Студентски град е жилищен комплекс в югоизточна София, район Студентски (район), граничещ с кварталите „Дианабад“, „Дървеница“, „Витоша“ и „Малинова долина“. Намира се в полите на Витоша и е част от административен район „Студентски“ на Столична община.

Първоначално кварталът е проектиран като студентско градче, наречено Студентски град „Христо Ботев“. Изграждат се десетки многоетажни общежития, с цел да се задоволят жилищните нужди на студентите от софийските висши училища. Днес, освен дом за хиляди студенти, районът е и територия, на която се намират шест престижни висши учебни заведения, четири от които са национални.

През последните години Студентски град изживява истински строителен бум, като се появяват нови жилищни, търговски, спортни и бизнес центрове. Освен с типичните за повечето квартали в София проблеми с бездомните кучета и липсата на места за паркиране, Студентски град (в някои свои части) се сблъсква с трудности, свързани с концентрираните в района многобройни питейни заведения. Въпреки това жилищният комплекс се превръща във все по-предпочитано място за живеене на млади семейства, особено в своята южна част – около Зимния дворец, Национална спортна академия и семейните общежития. В района съществуват отлични условия за спорт, разходка, забавления и др. Двете многофункционални зали Христо Ботев и Зимен дворец на спорта са домакини на редица събития през годината. В близост е и Зоологическата градина на София. Кварталът се намира в един от районите на столицата с най-чист въздух, в който по градоустройствен план не се предвижда изграждане на промишлени предприятия.

Засиленото жилищно строителство, дължащо се на благоприятното местоположение и удобна инфраструктура на квартала обаче не компенсира нуждата от действия за запазване на статута на района на Студентски град и за повишаване на престижа му като университетски център. За сметка на множеството заведения, все още липсват книжарници, кина, учебно-експериментални лаборатории и др. Общината се е ангажирала с оформянето на няколко кампуса, включващи общежития и площи за спорт, учение и почивка около тях. Предвижда се и изграждането на огромен парк в местността „Въртопо“, както и по-лесна връзка с намиращия се наблизо квартал „Симеоново“ и със Симеоновския лифт, което ще допринесе за нови възможности за разходка, спорт и за пряка връзка с Природен парк „Витоша“.

Съюз на учените в България

Съюзът на учените в България е съсловна организация на учените в страната, регистрирана като неправителствена организация с нестопанска цел.

Организацията е създадена през 1944 година. Нейни председатели през годините са били: акад. Асен Хаджиолов (1944-1945), проф. Георги Павлов (1945), акад. Михаил Димитров (1945-1962), акад. Кирил Братанов (1962-1986), акад. Любомир Илиев (1986-1989), чл.-кор. Александър Янков (1989-1990), проф. Иван Матев (1990-1998), акад. Дамян Дамянов (1998-2015), проф. Боян Вълчев (май-декември 2015), проф. Венелин Енчев (2015-декември 2016).

На 1 ноември 2014 година Президентът Росен Плевнелиев удостоява Съюза на учените в България с Почетния си знак по повод 70-годишнината от неговото създаване и приносите на СУБ в областта на приложните изследвания, изграждането на образователни програми в областта на точните науки, както и за приносите при усъвършенстването на законовата уредба, свързана с висшето образование в България в съответствие с европейското законодателство.

Технически университет (София)

Техническият университет в София е държавно техническо висше училище, най-голямото в България.

Основната учебна и научна база на ТУС е в София (район Студентски); състои се от 14 факултета, колеж и др. Структурта му включва също Филиал на ТУС в Пловдив (2 факултета и пр.) и База на ТУС в Сливен (факултет и колеж), както и 2 средни технически училища (в София и Правец).

Университетска криза (1907)

Университетската криза от 1907 година е политическа криза в България, предизвикана от посегателството на княз Фердинанд и стамболовистите срещу автономията на Софийския университет.

Факултет

Факултетът е подразделение на университет, обхващащо определена област или няколко близки области. От своя страна те включват катедри, обединяващи преподаватели от сродни учебни дисциплини.

В българските държавни университети факултетите са основни учебни звена, съответстващи на отделните основни образователни области. Според Закона за висшето образование в България (1995) факултетът трябва да разполага с поне 40 преподаватели на основен трудов договор, като 70% от лекциите следва да се водят от хабилитирани лица. Органи за управление на факултета са общото събрание на факултета, факултетният съвет и деканът. Обикновено факултетът включва в структурата си няколко катедри, всяка от които трябва да има поне 7 преподаватели на основен трудов договор.

В други страни терминът има по-различно значение. Например в Северна Америка (на английски: faculty) подразделения на даден университет често са наричани колеж (college) или училище (school), като разполагат с по-голяма самостоятелност в сравнение с традиционните факултети в Европа.

Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичният и металургичен университет (съкратено ХТМУ) е висше училище в София.

ХТМУ е утвърден образователен и научноизследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени в областта на химичните технологии, металургията, автоматизацията, биотехнологиите, екологията и управлението и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.