Образование

Просвета пренасочва насам. За българското списание вижте Просвета (1897 - 1898).
FBE CTU lecture
Лекция на Факултета по биомедицинско инженерство, ЧТУ в Прага
Schoolgirls in Bamozai
Ученици, които седят в сянката на овощна градина в Бамозай, близо Гардез, Пактия провинция, Афганистан
US Navy 100305-N-7676W-182 Cmdr. Jim Grove, from the Office of Naval Research Navy Reserve Program 38, left, helps tudents from McKinley Technology High School make adjustments to their robot
Отбор студенти, които са част от състезанието FIRST Robotics Competition във Вашингтон, окръг Колумбия.

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици.[1]

В широкия смисъл на думата образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на дадена личност, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата.

Образователните методи включват лекции, дискусии, семинари, демонстрации (примери), лабораторни упражнения, обучение и насочени изследвания. Образованието се извършва под ръководството на компетентни и авторитетни педагози: учители и преподаватели, но учащите могат също така да се самообразоват.[2] С помощта на интернет се разширява кръга на това самообразование. Образованието може да се проведе в официална и неофициална среда и всеки опит, който има формиращо влияние върху начина, по който човек мисли, чувства и действа може да се счита за образователен. То се разделя официално на няколко етапа и се осъществява в различни учебни заведения, които са предучилищна възраст и детска градина, основно училище, средно училище и след това колеж, университет, институт или научаване на занаят. След завършване на всеки етап се издава диплома или удостоверение.

Правото на образование е признато от повечето правителства, включително и на глобално ниво: Член 13 от 1966 г. Международен пакт на ООН за икономически, социални и културни права признава всеобщото право на образование.[3] В повечето страни образованието е задължително до определена възраст.

Методиката на обучение се нарича педагогика.

История

Античност

Plato's Academy mosaic from Pompeii
Академията на Платон, мозайка от Помпей

Образованието води началото си от праисторията, когато възрастните обучават младите хора в знания и умения, считани за необходими в тяхното общество. В първобитните общества това традиционно се постига устно и чрез имитация както показват антропологични изследвания. Разказването на истории предава знания, ценности и умения от едно поколение на друго. Когато културите започват да разширяват познанията си отвъд уменията, които могат лесно да бъдат научени чрез имитация, започва да се формира формалното образованието. Училища съществуват в Шумер през 3-тото хил. пр.н.е.[4], както и в Египет от времето на Средното царство.[5]

Платон основава академия в Атина, която е първата институция за висше образование в Европа.[6] Град Александрия в Египет, създаден през 330 г. пр.н.е. става наследник на Атина като интелектуална люлка на Древна Гърция. През 3 век пр.н.е. в Древен Египет е построена и голямата Александрийска библиотека. Европейските цивилизации претърпели срив на грамотност и организация след падането на Рим в 476 г.[7]

Конфуций (551 – 479 г. пр.н.е.) е най-влиятелният древен философ на Китай в провинция Лу, чиято образователна гледна точка продължава да оказва влияние върху обществата на Китай и съседите ѝ Корея, Япония и Виетнам. Той събира ученици и търси владетел, който да приеме неговите идеали за добро управление, но хе успява. Аналектите на Конфуций са записани от последователите му и продължават да оказват влияние върху образованието в Източна Азия в съвременната епоха.

Средновековие и Ренесанс

Nalanda
Наланда, древен център за висше образование.

След падането на Древен Рим и издигането на ролята на Католическата църква, тя остава единствен източник на грамотност в образованието за Западна Европа. Създава катедрални училища през Ранното средновековие като центрове за висше образование. Впоследствие някои от тези учреждения се превръщат в средновековни университети и стават предшественици на много от съвременните университети в Европа.[8]

В средата на Средновековието Катедралата Шартр управлява известното и влиятелно Катедрално училище Шартр. Средновековните университети в западното християнство са добре интегрирани из цяла Западна Европа, насърчава се свободата на изследване. На тях се дължи голямото разнообразие от проницателни учени и природо-философи като Тома Аквински от Неаполския университет, Робърт Гросетест от Оксфордския университет, ранен тълкувател на систематичен метод за научни експерименти.[9] и Свети Алберт Велики, пионер в полето на биологичните изследвания.[10]

Ricci Guangqi 2
Матео Ричи (вляво) и Сюй Ґуанци (вдясно) в китайското издание „Елементи“ на Евклид, публикувано през 1607 г.

През Средновековието под ислямския халифат в рамките на Близкия изток, простиращ се от Иберийския полуостров на запад до река Инд на изток и до Династията на Алморавидите и Малийската империя на юг, процъфтяват ислямските науки и математика.

Ренесансът в Европа поставя началото на една нова епоха на научни и интелектуални търсения и разбирания на древните гръцки и римски цивилизации. Около 1450 г. Йоханес Гутенберг разработва печатарска преса, която позволява произведенията на литературата да се разпространяват по-бързо. Европейската имперска епоха става свидетел на европейските идеи за образование по философия, религия, изкуство и наука, които се разпространяват по целия свят. Мисионери и учени допринасят с нови идеи от други цивилизации чрез китайските мисии на йезуитите, които играят значителна роля в предаването на знанията, науката и културата между Китай и Европа, превеждат европейски творби за китайски учени като сборника „Елементи“ на Евклид заедно с мислите на Конфуций за европейската публика. Епохата на Просвещението среща появата на по-светска образователна перспектива в Европа.

Съвременно образование

От пълното възстановяване на познанието за Гърция и Рим, което се случва по времето на Ренесанса се ражда новата образователна концепция за хуманизма през шестнадесети век, продължена по време на барока.

В съвременната епоха се раждат модерните образователни системи, вдъхновени от работата в Прусия на Ян Амос Коменски и наречени пруско образование, повечето от които организирани и контролирани от държавата.

Още от втората половина на 20 век училището като институция остарява и показва неспособността на традиционния модел да отговори на належащите нужди на обществото, което скоро се поема от други институции Гарсия Аретио, Руиз М., Гарсия М., 2009). В края на 20-ти и началото на 21 век век започва да се утвърждава нова образователна система, наречена холистично образование.[11]

В повечето страни днес, редовното обучение, независимо дали в училище или по друг начин е задължително за всички деца до определена възраст. Поради това разпространението на задължителното образование, съчетано с нарастване на населението, ЮНЕСКО изчислява, че през следващите 30 години все повече хора ще получават официално образование, отколкото в цялата човешка история до този момент.[12]

Етапи

Предучилищно образование

Parent's day at Eirfan's Kindergarten
Малки деца в детска градина в Япония.

Предучилищното образование обикновено обхваща деца на възраст от три (в някои страни – от нула) до пет години и предхожда формалното и често задължително училищно образование. То се извършва в детските градини и има за цел първоначална социализация на децата и минималната им подготовка за обучение в училище – на ниво първични навици на четене, писане и смятане.

В България предучилищното образование започва на тригодишна възраст, но задължителни са само третата и четвъртата година, които освен в детски градини може да се провеждат и в училищата.[13]

Основно образование

Mr. Shake Amargosa
Ученици в основно училище със своята учителка, Колумбия, 2014

Основното образование обикновено включва първите пет до седем години формално, структурирано общо образование. Като цяло основното образование продължава от шест до осем години, които започват на възраст пет или шест години, въпреки че това варира в отделните страни. В световен мащаб около 89% от децата на възраст от шест до дванадесет години са записани и посещават основно училище и този процент нараства.[14] В рамките на програмата „Образование за всички“, управлявана от ЮНЕСКО, повечето страни са се ангажирали с универсалното записване в началното образование до 2015 г., а в много държави то е задължително. Разделението между основното и средното образование е до известна степен произволно, но се случва на около единадесет или дванадесет години. Някои образователни системи имат отделни средни училища, като преходът към последния етап на средното образование се осъществява на около четиринадесет години.

В Индия например задължителното образование обхваща повече от дванадесет години. В България основното образование е с продължителност 8 години и се осъществява на два етапа – начален (от първи до четвърти клас) и прогимназиален (от пети до осми клас).[15] Основно образование се получава в основни (първи до осми клас), начални (първи до четвърти клас) или прогимназиални училища (пети до осми клас).[16]

Средно образование

В повечето съвременни образователни системи по света средното образование обхваща формалното образование, провеждано по време на юношеството. То представлява преход от обикновено задължителното и неспециализирано основно образование към незадължителното по-специализирано висше образование. Границата между основното и средното образование варира и е различна в различните страни, а понякога и в рамките на една страна, но обикновено е между седмата и десетата година на формалното образование. Целта на средното образование може да бъде даването на общи познания, подготовката за висшето образование или направо подготовката за определена професия. Училищата се наричат средни училища, гимназии, техникуми (професионални училища), колежи, дори лицеи.

В България средното образование е с продължителност 4 години (от девети до дванадесети клас) и завършва с държавни зрелостни изпити по определени учебни предмети.[15] Средно образование се получава в обикновени и профилирани гимназии (девети до дванадесети клас), в професионални гимназии (от между седми и девети клас до дванадесети клас) или в средни общообразователни училища (първи до дванадесети клас).[16]

Средното образование в Съединените щати се появява през 1910 г. Нарастването на големите корпорации и напредването на технологиите в заводите изисква квалифицирани работници. За да се отговори на това ново търсене на работа, са създадени гимназии с учебна програма, ориентирана към практически умения. Това се оказа благоприятно както за работодателите, така и за служителите, тъй като подобреният човешки капитал понижава разходите за работодателя, докато квалифицираните служители получават по-високи заплати.

Средното образование има по-дълга история в Европа, където граматическите училища датират от 16 век, под формата на държавни училища, училищни такси или благотворителни образователни фондации.

Висше образование

Education index UN HDR 2007 2008
Ниво на образованост на населението на Земята[17]

Висшето образование, наричано още трето, е последната степен на формалното образование, която не е задължителна и следва след завършването на средно образование. То включва висшето и следдипломно обучение, както и професионалното образование и обучение. Извършва се в специализирани училища, обикновено наричани университети или колежи, и след завършване следва получаването на диплома и/или академична степен. В съответствие с Болонската декларация в България се подготвят кадри в трите основни степени – бакалавър, магистър и доктор. В наши дни в повечето развити страни голяма част от населението, в някои страни до 50%, посещават висши училища през някаква част от живота си. По тази причина висшето образование играе важна роля в националните икономики на тези страни – като значителен стопански сектор само по себе си и като източник на обучена работна сила.

Университетското образование включва дейности в областта на преподаването, научните изследвания и социалните услуги. Някои университети се състоят от няколко колежа. Един тип университетско образование е свободното изкуство,[18][19] което може да се определи като университетска програма, която има за цел да даде широки общи познания и да развие общи интелектуални способности, за разлика от професионалната или техническа учебна програма.

Образование за възрастни и специално образование

Образованието за възрастни включва различни форми на обучение след завършването на формалното образование. То може да се провежда на работното място, чрез специализирани курсове на средни или висши училища, в организирани специално за тази цел учебни центрове. Често то включва различни курсове за разширяване и подобряване на професионалната квалификация.

Специалното образование е предназначено за индивиди, които са със специални нужди: трудности в процеса на ученето – тук могат да влизат например аутизъм, дислексия, моторни и сетивни нарушения, умствена недостатъчност и проблемно развитие. Тук влизат и индивиди в другата крайност – с изключителни способности, които не са характерни за тяхната възраст.

Теория на образованието

Образователна психология

Образователната психология се занимава с изследване и изучаване на начина по който различните хора учат в учебна среда, изследване на методите и способите на учене в образователната среда, както и на ефективността на образователната система, процесите на обучение и социалната психология на училищата като организации.

Образователната психология следи как учениците се развиват с годините, постиженията в образованието, талантливите деца или децата с увреждания. Често термините образователна психология и училищна психология се използват взаимозаменяемо. В нея се включват широк диапазон от специалисти и дейности – учебен дизайн, технология на обучението, развитие на учебния план, невронаука, организационно обучение, специализирано образование (за деца с недъзи) и ръководство на класната стая. Образователната психология допринася за развитието на когнитивната наука и учебните науки.

Стил и модалност

Най-често споменаваните учебни стилове са:[20]

 • Визуален – към този вид принадлежат по-голямата част от хората, необходими са картини и възприятия с очите;
 • Слухов – при този вид хората учат най-добре слушайки, възприемайки и обработвайки информацията със слуха;
 • Мобилен – базира се на движение и най-вече конструирайки нещо с ръцете.

При някои индивиди има съчетание на няколко стила. Други често използвани модалности включват музикални, междуличностни, словесни и логически. Джоузеф Рензули препоръчва различни стратегии за преподаване за да могат да се приобщават индивиди с различни стилове и модалности.[21] Някои теории предлагат всички хора да се възползват от разнообразието от начини на обучение, докато други предполагат, че хората имат предпочитан стил на учене, като по-лесно това става с визуални или мобилни преживявания.[22] В резултат от последната теория се счита че ефективното преподаване трябва да включва разнообразни методи на преподаване, които обхващат и трите стила на учене, така че различните ученици да имат равни възможности да учат по начин, който е най-ефективен за тях.[23] Неотдавнашно проучване обаче твърди, че няма адекватна база от данни, която да оправдава включването на оценките на стила на обучение в общата образователна практика.[24]

Учебна програма

Във формалното образование учебната програма представлява набор от курсове и тяхното съдържание, които се предлагат в училище или университет. Като идея, учебната програма произтича от латинската дума за състезателен курс, отнасяща се до хода на делата и преживяванията, чрез които децата растат да стават възрастни. Учебната програма е предписателна и се основава на по-обща учебна програма, която просто уточнява какви теми трябва да бъдат избрани и на какво ниво да се постигне определена цел или стандарт.

Академичната дисциплина е отрасъл на знанието, който се преподава формално в университета. Всяка дисциплина обикновено има няколко клона. Примери за широки области на академичните дисциплини включват природните науки, математиката, компютърната наука, социалните науки, хуманитарните науки и приложните науки.[25]

Образователните институции могат да включат изящните изкуства като част от учебните планове или в специалности в колежи и университети като избираеми. Различните типове изящно изкуство са музика, танц и театър.[26]

Преподаване

Инструкцията или преподаването е начин да се улесни и спомогне обучението на друго лице. Инструкторите в началните и средните училища често се наричат учители и ръководят обучението на учениците и могат да черпят от много теми като четене, писане, математика, наука и история. Инструкторите в институциите след средното образование биха могли да се наричат учители, инструктори, професори или преподаватели, в зависимост от вида институция. Те обикновено преподават само тяхната специфична дисциплина. Качеството на учителите е много важен фактор, оказващ влияние върху представянето на учениците, но не е единственият. Страни като Финландия и Сингапур например, които имат високи резултати на международни тестове, разполагат с многобройни политики, които гарантират, че учителите, които наемат, са възможно най-ефективните и най-добрите.[27][28] Учителите трябва да са не само висококвалифицирани, но и да имат понятие от педагогика, да обичат деца и да са готови да се развиват.

Икономика на образованието

Students, Hakha, Chin State, Myanmar
Ученици на път за училище, Хакха, Щат Чин, Мианмар

Според много автори високите постижения в образованието са от съществено значение за страните за да бъдат те способни да постигнат високо ниво на икономическо развитие.[29] Емпиричният анализ изглежда подкрепя теоретичното предполагане, че бедни страни могат да растат икономически по-бързо от богатите страни, защото те могат да „внесат“ и усвоят последната дума на технологиите, неща които вече са изпробвани и тествани в богатите страни. Все пак технологичният трансфер изисква мениджъри със знание и инженери, които са способни да оперират с нови машини или практики на производство, заети от страните лидери в технологиите, за да могат по този начин да затворят „бездната“ чрез имитация. За това, способността на една страна да учи от лидерите в определена област и особено в областта на технологиите е функция на нейния „човешки капитал“.

Скорошно изследване на детерминантите за общия икономически растеж набляга на важността на фундаменталните икономически институции[30] и ролята на когнитивните умения.[31]

В индивидуален аспект икономическата литература, която засяга това как нивата на доход са свързани с образованието и друг тип човешки капитал, следва работата на икономиста от чикагската школа Якоб Минцер.[32] Според Даниел Чечи семейните характеристики също са от значение за образователните и след това икономическите резултати в индивидуален аспект.[33]

Критерии за качество

Все още не съществува еднозначно определение за качествено образование.[34] Всяка световна организация има своя дефиниция, опитваща се да фиксира недвусмислено най-важните характеристики за едно образование, което да е в състояние да гарантира постигането на най-високи резултати. Независимо от различията в определенията два елемента присъстват във всички тях. Тези елементи са:

 • Способността да разбираш и да се ориентираш в обкръжаващата те среда. Ориентираността е цел номер едно във всички образователни системи. Постиженията на системата по този критерий са ясен индикатор за нейното качество.

Докато отчитането на постигнатото по този индикатор е сравнително лесно – поне в индивидуалните общества или посредством сравнения между нациите, – много по-трудно е да се открият зависимости, които да обяснят какво е необходимо да се направи за подобряването на резултатите. С други думи, ако качеството е определено от ориентираността, то методите за подобряването ѝ съвсем не са универсални и лесни за дефиниране. Те все още са обект на дискусия.

 • Ролята на образованието в поощряването на творческото и емоционалното израстване на учещия в дух на мирно съвместно съществуване, сигурност и гражданска отговорност; равнопоставеност и приемственост на културните ценности през поколенията. Много от тези цели са дефинирани и преследвани по различен начин в различните краища на света. Отчитането на постигнатите резултати по тези критерии е много по-трудно сравнено с ориентираността.

Образователни технологии и бъдещето на образованието

Образователната технология е изучаването и етичната практика на улесняване и подпомагане на учебния процес и подобряване на представянето на учащите чрез създаване, използване и управление на подходящи технологични процеси и ресурси.

Терминът образователна технология включва инструктивната теория и теорията на обучението, както и софтуер, хардуер и Интернет приложения и дейности. Като образователни технологии могат да се разглеждат телевизията, интерактивните SmartBoards, калкулатори, компютри и дори мобилни телефони. Тези технологии улесняват значително процеса на обучение, правят го по-бърз и достъпен.

Това от своя страна спомага да се измести фокуса и да се приеме един нов по-практичен подход към обучението и образованието.

Много страни днес драстично променят начина, по който обучават своите граждани. Светът се променя с все по-бързо темпо, което означава, че много знания стават неактуални, неточни или ненужни много бързо. Отделно знанията и информацията в наши дни е лесно достъпна. Поради всички тези фактори акцентът се пренасочва към преподаване на умението да се учи. Изисква се гъвкавост и приспособеност. Финландските училища дори започнат да се отдалечават от редовните учебни програми, насочени към определени учебни предмети, като вместо това въвеждат разработки като обучение, базирано на явления, проекти, където студентите изучават концепции като промяна на климата.[35] Образованието се превръща в стока, която вече не е запазена само за деца. Възрастните също се нуждаят от нея.

Вижте също

Бележки

 1. talkoven.onlinerechnik.com
 2. Dewey, John (1944) [1916]. Democracy and Education. The Free Press. pp. 1 – 4. ISBN 0-684-83631-9.
 3. ICESCR, Article 13.1
 4. Крамер, Сэмюэл Н. История начинается в Шумере, Москва 1965, с. 17 – 19.
 5. Assmann, Jan (2002). The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. p. 127.
 6. „Plato“. Encyclopaedia Britannica. 2002.
 7. Geoffrey Blainey; A Very Short History of the World; Penguin Books, 2004
 8. Geoffrey Blainey; A Very Short History of the World; Penguin Books, 2004
 9. "Robert Grosseteste". Catholic Encyclopedia. Newadvent.org. 1 юни 1910.
 10. "St. Albertus Magnus". Catholic Encyclopedia. Newadvent.org. 1 март 1907.
 11. Educación holística: una educación para los nuevos tiempos. //
 12. Robinson, K.: Schools Kill Creativity. TED Talks, 2006, Monterey, CA, US.
 13. Министерство на образованието, младежта и науката 2009, с. 6.
 14. ((en)) UNESCO, Education For All Monitoring Report 2008, „Net Enrollment Rate in primary education“
 15. а б Министерство на образованието, младежта и науката 2009, с. 7.
 16. а б Министерство на образованието, младежта и науката 2009, с. 10.
 17. History of the Human Development Report. // United Nations Development Programme. Архив на оригинала от 23 август 2011. Посетен на 15 май 2008.
 18. Liberal Arts: Britannica Concise Encyclopædia. // Encyclopædia Britannica.
 19. Harriman, Philip. Antecedents of the Liberal Arts College. // The Journal of Higher Education 6 (2). 1935. DOI:10.2307/1975506. с. 63 – 71.
 20. Swassing, R. H., Barbe, W. B., & Milone, M. N. (1979). The Swassing-Barbe Modality Index: Zaner-Bloser Modality Kit. Columbus, OH: Zaner-Bloser.
 21. Biographer of Renzulli. // Indiana.edu. Посетен на 20 април 2009.
 22. Barbe, W. B., & Swassing, R. H., with M. N. Milone. (1979). Teaching through modality strengths: Concepts and practices. Columbus, OH: Zaner-Bloser
 23. Learning modality description from the Learning Curve website. // Library.thinkquest.org. Архив на оригинала от 4 април 2008. Посетен на 19 юни 2010.
 24. Pashler, Harold и др. Learning Styles: Concepts and Evidence. // Psychological Science in the Public Interest 9 (3). 2009. DOI:10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x. с. 105 – 19.
 25. Examples of subjects. // Curriculumonline.gov.uk. Архив на оригинала от 21 август 2008. Посетен на 20 април 2009.
 26. Fine Arts. // Education World, 24 февруари 2011. Посетен на 3 октомври 2013.
 27. Winters, Marcus. Teachers Matter: Rethinking How Public Schools Identify, Reward, and Retain Great Educators. Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-4422-1077-6. с. 160.
 28. How the world's best-performing school systems come out on top Архив на оригинала от 2011-09-27 в Wayback Machine.. mckinsey.com. September 2007
 29. ((en)) Eric A. Hanushek. Economic outcomes and school quality. International Institute for Educational Planning, 2005. ISBN 978-92-803-1279-9. Посетен на 21 октомври 2011.
 30. ((en)) Daron Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. // American Economic Review 91 (5). 2001. DOI:10.2139/ssrn.244582. с. 1369 – 1401.
 31. ((en)) Eric A. Hanushek, Ludger Woessmann. The role of cognitive skills in economic development. // Journal of Economic Literature 46 (3). 2008. DOI:10.1257/jel.46.3.607. с. 607 – 608.
 32. ((en)) Jacob Mincer. The distribution of labor incomes: a survey with special reference to the human capital approach. // Journal of Economic Literature 8 (1). 1970. с. 1 – 26.
 33. ((en)) Daniele Checchi, The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality, Cambridge University Press, 2006
 34. ((en)) Education for All Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. // UNESCO, 2005. Посетен на 13 май 2006.
 35. Finnish National Agency for Education – Curricula 2014. // www.oph.fi.

Източници

Външни препратки

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Education“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.  
BIBSYS

BIBSYS е административно ведомство към Министерството на образованието и науката в Норвегия. Те предоставят услуги, фокусирайки се върху споделяне, съхранение и извличане на данни, свързани с научни изследвания, преподаване и обучение – исторически метаданни, свързани с библиотечни ресурси.

Бакалавърска степен

Бакалавърската степен, съкратено бакалавър, е вид образователна степен, която се присъжда най-често след обучение в университет и е с продължителност от 3 до 5 години.Обикновено студентът е приет по определена специалност, за която придобива съответната степен. Следващото ниво в университетското образование след бакалавъра е магистъра.

Германия

Герма̀ния (на немски: Deutschland), официално име Федерална република Германия (на немски: Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (на немски: BRD), е федерална парламентарна република в Централна Европа. Тя граничи със Северно море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на юг и с Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия на запад. Територията на Германия заема 357 021 km² и е разположена в умерения климатичен пояс. С население от над 82 милиона жители, тя е страната с най-голямо население в Европейския съюз и с второто най-голямо в Европа след Русия и е на трето място в света по брой на чуждите имигранти.

Територия, наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските източници от 1 век. От 10 век тази област съставлява ядрото на Свещената Римска империя, просъществувала до 1806 г. През 16 век северната част на Германия става център на Реформацията. Страната е обединена в единна национална държава след победата в Френско-пруската война през 1871 г. През 1949 г., след поражението си във Втората световна война, Германия е разделена на две самостоятелни държави – Западна Германия и Източна Германия, които се обединяват отново през 1990 г. През 1951 г. Западна Германия става съосновател на първата Европейска общност – Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), а през 1957 г. – на Европейската общност за атомна енергия (Euratom) и Европейската икономическа общност (ЕИО), преименувана по-късно на Европейска общност, като през 2009 г., с влизането в сила на Лисабонския договор, последната е преобразувана в Европейски съюз, който става неин правоприемник.

През 1999 г. страната приема новата обща европейска валута – евро.

Германия е федерална парламентарна република, съставена от шестнадесет провинции (на немски: Bundesländer). Федерална столица и най-голям град в страната е Берлин, който е с население от около 3.7 милиона души. Страната е член на множество международни организации, сред които ООН, НАТО, Г-8, Г-20, ОИСР, СТО.

Германия е най-голямата икономика в Европа и е една от водещите икономически сили в света, като заема четвърто място по номинален брутен вътрешен продукт и пето по паритет на покупателната способност. Страната е третият най-голям износител и вносител на стоки в света, а жизненият стандарт е висок. В редица области на науката и техниката Германия заема водеща позиция в света.

Гимназия

Гимназията е вид училище, в което се води обучение на равнище средно образование (предхождащо висшето образование и следващо основното образование).Има 3 вида гимназии – профилирани към които спадат езикови (английска, немска, френска, руска, и така нататък.), математически (със засилено изучаване на математика), и професионални (по електротехника, механотехникуми, туризъм и хотелиерство и др.)

Замбия

Република Замбия е държава в Южна Африка. Тя е заобиколена от суша. Граничи с Демократична република Конго на север, Танзания на североизток, Малави на изток, Мозамбик, Зимбабве, Ботсвана и Намибия на юг и Ангола на запад. В миналото Северна Родезия, държавата е преименувана на името на река Замбези.

Инженер

Инженер (на френски: Ingénieur; на английски: Engineer) е технически специалист с висше образование. Думата „инженер“ произлиза от латинските корени "ingeniare („измислям, изобретявам“) и „ingenium“ – („интелигентност, умение“). Присъжданите на инженерите научни степени могат да бъдат: бакалавър, магистър на техническите науки (м.т.н.), кандидат на техническите науки (к.т.н.), която сега съответства на доктор, доктор на техническите науки (д.т.н.).

Инженерът е човек, занимаващ се професионално с инженерни науки, прилагайки знания в сферата на науката и математиката и демонстрирайки изобретателност с цел решаване на технически проблеми. Инженерите проектират материали, структури и системи, вземайки предвид ограничаващите ги практичност, безопасност и цена. Работата на инженерите прави връзка между научните открития и прилагането им към човешките нужди.

Магистър

Магистър (на латински: magister – наставник, учител) може да се отнася за някое от следните понятия.

магистър – титла във Византия;

велик магистър – рицарска титла за ръководител на някои рицарски ордени;

магистър – образователна степен във висшето образование. В България е регламентирана от Закона за висшето образование (ЗВО), като за придобиването ѝ, съгласно член 42, алинея 1, точка 2, подточка а) на ЗВО, се изискват: не по-малко от 300 учебни кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 г.:

с магистърско обучение от поне 1 г. след получаване на образователна степен бакалавър (с минимум 4 г. обучение) или

направо (при някои учебни програми).

Монреал

Монреал (понякога Монтреал, на френски: Montréal; на английски: Montreal) е вторият по големина град в Канада и най-големият в провинция Квебек. Населението на града е 1 856 449 души (2009), а в целия метрополис живеят 3 635 571 (2009). Общата площ на Монреал е 366,02 km². Смята се, че Монреал е четвъртият по големина град в света, в който френският е официален език.

Музика

Музика (от гръцки: μουσική, „изкуство на музите“) е вид изкуство, в което средството за изразяване е звукът. Основни елементи на музиката са тонът (който определя мелодията и хармонията), ритъмът (и свързаните с него темпо, размер и артикулация), динамиката, тембърът и текстурата.

Създаването, изпълнението, значимостта и дори определението за музика варира в различните култури, както и в зависимост от социалния контекст. Музиката обхваща както строго организирани композиции (и тяхното представяне пред публика), така и импровизационната музика и дори различни алеаторни форми. Тя може да се раздели на жанрове и поджанрове, но често разграничението и връзките между различните жанрове са трудноопределими, а понякога и спорни.

Онлайн компютърен библиотечен център

Онлайн компютърен библиотечен център (на английски: Online Computer Library Center, Inc., OCLC) е кооперация с нестопанска цел, „изследователска организация за компютърни библиотечни каталожни услуги, чиято дейност е посветена на публичните цели за по-добър достъп към световната информация и редуциране на информационните разходи“. Основана е през 1967 г. като Колежански библиотечен център в Охайо (на английски: Ohio College Library Center), OCLC, като членските ѝ библиотеки кооперативно създават и поддържат WorldCat, най-големият в света електронен библиотечен каталог (OPAC).

Преброяване на населението в България (1946)

Преброяването на населението в България през 1946 година се състоява на 31 декември. Това е последното преброяване, проведено в съответствие с методологическите принципи и съдържание на предишните преброявания. Заедно с населението е обхванат само жилищния фонд.

Към 31 декември 1946 г. населението на страната е 7 029 349 души, от тях 3 516 774 (50,02 %) са мъже и 3 512 575 (49,98 %) са жени. Населението в градовете е 1 735 188 (24,68 %), а в селата е 5 294 161 (75,32 %).

Преброяване на населението в България (1965)

Преброяването на населението в България през 1965 година се състоява на 1 декември. За първи път се провеждат съпътствуващи извадкови изследвания за раждаемостта и миграцията на населението.

Към 1 декември 1965 г. населението на страната е 8 227 866 души, от тях 4 114 167 (50,00 %) са мъже и 4 113 699 (50,00 %) са жени. Населението в градовете е 3 822 824 (46,46 %), а в селата е 4 405 042 (53,54 %).

Преброяване на населението в България (1992)

Преброяването на населението в България през 1992 година се състоява на 4 декември. То се съпътствува с изследване на процесите на реституция, приватизация и хода на аграрната реформа. Проведено е изследване на заетостта и безработицата. Преброяването е проведено в изпълнение на решение на Народното събрание от 1992 г.

Към 4 декември 1992 г. населението на страната е 8 487 317 души, от тях 4 170 622 (49,1 %) са мъже и 4 316 695 (50,9 %) са жени. Населението в градовете е 5 704 552 (67,2 %), а в селата е 2 782 765 (32,8 %).

Система за университетска документация на Франция

Система за университетска документацията на Франция (на френски: Système Universitaire de Documentation, SUDOC) е библиографска база данни (каталог) на университети и други висши учебни заведения на Франция, изследователски библиотеки и около 3400 ресурсни центрове за документация. Базата данни е създадена през 1999 година.

Към септември 2011 г. Каталогът включва около 10 милиона библиографски записа, които описват всички видове документи – монографии, дисертации, периодични и цялостни издания, статии, ръкописи, аудиовизуални документи, карти, нотни листове, стари книги, специални видове документи, и електронни ресурси.

SUDOC се управлява от Библиографската агенция за висше образование (на френски: Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, ABES).

SUDOC е част от виртуалния базов проект Виртуален международен нормативен архив (VIAF).

Университет

Университет (от латински: universitas – цяло) е организация за висше (или средно в миналото) образование и научни изследвания, която предоставя образователни и научни степени в разни научни области, като обикновено осигурява бакалавърска степен и следдипломно обучение.

Думата „университет“ произлиза от латинския израз „universitas magistrorum et scholarium“, което означава „общо (общност от) учители и учени“.

Учител

Учител или преподавател е професия, упражнявана от хора, които преподават своите теоретични знания и практически умения на учениците. Те работят в сферата на образованието.

Финландия

Финла̀ндия, официално Репу̀блика Финла̀ндия е държава, разположена в североизточна Европа. Граничи с Балтийско море на югозапад и с Финския залив на югоизток. Съседните ѝ страни са Швеция, Норвегия и Русия.

ЮНЕСКО

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (на английски: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO; на френски: Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите.

Уставът ѝ е приет на Лондонската конференция през ноември 1945 г. и влиза в сила на 4 ноември 1946 г. след подписването му от 20 държави – Великобритания, Нова Зеландия, Саудитска Арабия, Република Южна Африка, Австралия, Индия, Мексико, Франция, Доминиканска република, Турция, Египет, Норвегия, Канада, Китай, Дания, Съединени американски щати, Чехословакия, Бразилия, Ливан, Гърция. Членове на организацията са 193 държави. Главният щаб се намира в Париж, ръководи различни образователни, научни и културни програми. Над 60 клона в световен мащаб си обменят информация. Това са офиси и няколко института и центрове, като Статистическият институт в Монреал или Международното бюро по въпросите на образованието в Женева. Предшественик на ЮНЕСКО е Международната комисия за интелектуално сътрудничество, учредена през 1921 г. в рамките на предшественика на ООН – Общността на нациите. В комисията са участвали известни личности като Алберт Айнщайн, Мария Кюри, Анри Бергсон, Томас Ман и Бела Барток. Проектите, които са спонсорирани от ЮНЕСКО, включват международни научни програми; технически, тренировъчни и научнообразователни програми за учители, както и програми за повишаване на грамотността; районни и културни проекти по история и международни споразумения за сътрудничество в опазването на културното и природното наследство на света и на човешките права.

България се присъединява към ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. През 2007 г. страната стана член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. Член е на два междуправителствени комитета: Програма МОСТ и Международна хидроложка програма. Страната е подписала Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенцията за опазване на подводното наследство, Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. В Списъка на световното наследство са 9 културни и природни паметници от България, имащи изключителна световна стойност: Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият град на Несебър, Рилският манастир, Скална църква в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Национален парк Пирин и Резерватът Сребърна.

Юрист

Юристът е човек, който изследва и изучава юриспруденцията (правната теория или съдебната практика). Такъв човек може да работи като преподавател по право (теоретик), практик или да съчетава и двете. В наши дни юристът обикновено трябва да е завършил висше юридическо образование и да е придобил юридическа правоспособност.

Някои юридически професии са: съдия, адвокат, прокурор, следовател, юрисконсулт, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вспиванията и други.

Като юрист може да се обозначи още лице, занимаващо се научно или практически с право, както и студента по право.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.