Миграция

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Миграция.

Миграцията е масово периодично преместване, често на големи разстояния, наблюдавано при множество животински видове. При животните преместванията в нова географска област без завръщане се наричат колонизация, а не миграция. Повечето животни мигрират в периоди на климатична промяна, като най-често причината е в промяната на наличието на храна. Главната причина за миграцията на птиците са сезонната зависимост от храна, търсенето на места за гнездене, бягството от естествения враг и прекаленото разрастване на популацията. Времето за прелет и разстоянията са различни.

Цитат от "Чудният свят на животните" – Интернешънъл Мастерс Паблишърс ЕООД

източници: "Чудният свят на животните" – Интернешънъл Мастерс Паблишърс ЕООД

Албанци

Албанците (на албански: Shqiptarë) са народност, наброяваща около 6 млн. души, която населява западната част на Балканския полуостров. Трудно е да се посочи точен брой поради високия темп на миграция на различните етнически групи през целия полуостров през последните 2 десетилетия.

Ахелой (град)

Ахело̀й е град в Югоизточна България в състава на община Поморие, област Бургас.

Велико преселение на народите

Великото преселение на народите (на английски: Migration Period; на немски: Völkerwanderung) е мощен миграционен процес на евразийски племена през IV – VII век н.е.. Племената са от няколко езикови семейства – индоевропейското, включващо основно ирански средноазиатски (напр. алани, чиито потомци са днешните осетинци, прабългари (ако се приеме тезата за индоевропейската им принадлежност) и други (т.н. скитски племена), славянски и германски племена, от уралското (маджари или унгарци), и от алтайското (предполагемо авари, хазари, а в края на 6 век и по-късно – тюркоезични печенеги, кумани и др.). Често за начало на този процес се приема инвазията на хуните в Европа – 375/376 г., а за край – създаването на Лангобардското кралство в днешна Италия през 568/569 г., но както повечето исторически процеси, няма общоприети точни времеви граници.

Голям нощник

Големият нощник (Myotis myotis) е вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространен е в Централна, Източна и Южна Европа и Източното Средиземноморие до Палестина. В България се среща в карстовите райони в цялата страна, до 1200 m надморска височина, като е един от най-разпространените пещерни видове.С маса от 26 до 45 g големият нощник е сред най-големите прилепи, срещащи се в Европа. Дължината на тялото с главата му е 65-80 mm, а размахът на крилете - 350-430 mm. Цветът му е сиво-кафяв по гърба до сиво-белезникав по корема. Ушите са кафяви, дълги и наведени напред, с дълъг и заострен трагус. Крилата са широки, а опашката е дълга колкото тялото, с връх излизащ извън междубедрената мембрана. Външно големият нощник силно наподобява сродния вид остроух нощник (Myotis blythii), от който се отличава главно по по-големия размер на черепа.Големият нощник извършва сезонни миграции между летни и зимни местообиталища. Установената най-дълга подобна миграция в България е от 40 km. В Централна Европа обитава главно хралупи и подпокривни пространства, а в Южна Европа - пещери и изкуствени подземни галерии. Образува големи колонии, често смесени с други видове прилепи. Копулацията протича през есента, като женските раждат по едно малко в края на юни или началото на юли. Продължителността на живота надхвърля 17 години.При полет големият нощник се ориентира чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с честота 26-35 kHz. Ловува главно в редки широколистни гори и околностите им, като обикновено ловната територия на един прилеп е около 0,5 km². Храни се предимно с дребни нелетящи насекоми, най-често бръмбари, с предпочитана дължина на тялото 12-35 mm.

Граничен контролно-пропускателен пункт

Контролно-пропускателен пункт (КПП) се нарича място със специален режим на преминаване и контрол на пътници, превозни средства и товари. Обикновено такъв пункт се изгражда на входно-изходна пътна артерия, най-често на държавна граница, когато КПП се нарича граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП).

На повечето от тези пунктове се извършва проверка на документи, превозни средства, товари, личен багаж и прочие и се води пълна документация за лицата, които влизат или излизат, техните имена, паспортни данни, крайната точка на тяхното пътуване и цел на посещение. В зависимост от обекта, на чиято територия се намира пунктът, може да се извърши проверка на хората и багажа с рентгенов скенер, металотърсач, да се правят видеозаписи и др.

След атентатите в САЩ и Европа в началото на 21 век ролята на контролно-пропускателните пунктове, като мярка подобряваща сигурността, се засилва многократно.

Демография

Демографията е наука за динамиката на човешката популация. Тя обхваща въпросите, свързани с големината, структурата и разпределението на населението. Наблюдава процесите на раждане, смърт, възпроизводство, миграция, застаряване. Установява зависимости при населението от гледна точка на образование, етническа идентичност, религия, социална принадлежност. Най-общо демографията е наука за населението. Терминът „демография“ е образуван от две старогръцки думи „демос“ – народ и „графос“ – описание и означава „народоописание“.

Евакуация

Евакуация е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти и настаняването и осигуряването им на безопасно място.

Примери са евакуациите на сгради, намиращи се в пожар, градове по време на военно нападение или наводнение, земетресения и други.

Етническо прочистване

Етническото прочистване или етническа чистка е процес на планирано и координирано изтребване или насилствено изселване на даден етнос от неговото землище.

Като по-ясни примери за етническо прочистване може да се посочи Арменският геноцид, проведен от младотурците в началото на 20 век, когато 1,5 милионна арменци на турска територия са поголовно избити, без значение на техния пол или възраст в продължение само на 2 месеца.

Други примери за етническо прочистване са Изселването на тракийските българи в началото на 20 век и заграбването на имотите им от турската държава, както и множеството подобни кампании по време на войните в бивша Югославия от началото на 1990-те години.Също така изселването на етническите турци от България през 1989 година.

Най-актуалният пример за етническо прочистване са позаглъхналите насилствени опити, включващи заплахи и убийства, от страна на косовските албанци за изселване на другите малцинства от Косово.

Калифорнийска златна треска

Калифорнийската златна треска е период от историята на САЩ, характеризиращ се с истерия за търсене на злато в Северна Калифорния.

Този период се отличава с масова миграция на хора към щата Калифорния, почти само на мъже, искащи бързо да забогатеят. Повечето търсачи обаче намират злато, колкото да покрият всекидневните си разходи.

Треската започва в Сатърс Мил, близо до Колома, на 24 януари 1848 г., когато Джеймс У. Маршал (работещ тогава за Джон Сатър, агроном от Сакраменто) открива буца злато.

Обикновено се приема, че златната треска в Калифорния приключва през 1858 г., когато започва Колорадската златна треска.

Колумбия

Колумбия или Коломбия, официално Република Колумбия, е държава в северозападната част на Южна Америка. Граничи с Карибско море на север, Венецуела и Бразилия на изток, Еквадор и Перу на юг, Панама и Тихия океан на запад. Столицата е Богота. Населението на столицата е 6 834 000 души, което поставя града на 30-то място в света според големината на населението и на 4-то в Южна Америка след Сао Паоло (Бразилия), Буенос Айрес (Аржентина) и Лима (Перу).

Миграция (генетика)

В смисъла на популационната генетика: пренос на гени от една популация на даден вид в друга. Миграциите са "лепилото", което държи всички популации на вида заедно. Може да се осъществят по различни начини: чрез миграция от една популация в друга на отделни индивиди (при животните), а при растенията, чрез пренос на семена (плодове), полен и др. Миграциите редуцират генетичната диференциация между популациите.

Миграция на населението

Миграцията е преместване на хора с цел смяна на местоживеенето.

Миграция на птиците

Миграцията на птиците представлява извършване на редовни прелети от много видове птици, които се осъществяват в резултат на сезонни или периодични премествания на птиците дължащи се на настъпили промени в средата на обитание, наличността на хранителните ресурси или метеорологични промени. В някои случаи птичите прелети не могат да се категоризират като същинска миграция поради факта, че те са нередовни в резултат на номадство или се извършват само в една посока без птиците да се връщат. В огромна част от случаите миграцията на птиците е белязана от редуването на годишните сезони. Птиците, които не мигрират, а водят уседнал начин на живот се наричат резидентни. Около 1800 от 10 000-те вида птици в света извършват миграции на дълги разстояния.

Мухалница

„Муха̀лница“ е защитена местност, намираща се на 1 км южно от Ботевград и на 63 км североизточно от София. Създадена е през 1992 г. с цел опазване на уникална по своите мащаби миграция на планинска жаба (Rana temporaria).

Население на Република Южна Африка

Населението на Република Южна Африка според последното преброяване от 2011 г. е 51 770 560 души.

Номади

Номади или чергари са племена и други етнически групи, които не водят уседнал живот, а се придвижват от едно място на друго, обикновено в рамките на някакъв определен регион. Номадският начин на живот възниква през първобитнообщинния строй при първото обществено разделение на труда у племената, чийто основен поминък става събирачеството, ловът, риболовът и и главно – животновъдството. Форми на номадския начин на живот се срещат и днес у някои етнически групи в слаборазвитите страни, особено в Предна Азия и Северна Африка.

Съществуват и високоразвити култури, в чиито ценности постоянното движение е основен културен модел, които също могат да се определят като номадски. Икономиката на тези общества най-често е основана на търговията, което поражда нуждата от постоянно движение на голяма част от населението. Такива са например древните култури на финикийци и елини, които постоянно се движат по море и основават многобройни градове (търговски постове) в Средиземно и Черно море.

Птици

Птиците (Aves) са клас двукраки, яйцеснасящи, покрити с пера и с видоизменени в криле предни крайници гръбначни животни.

По принцип тялото на птиците е пригодено за летене, макар да съществуват и много нелетящи видове. Науката, която изучава този клас животни, се нарича орнитология.

Притежават забележителни адаптивни възможности, благодарение на което преживяват екологичен разцвет. Разпространени са по цялата Земя, а с принадлежащите над 9800 вида, птиците са най-многообразният клас сухоземни гръбначни животни, като списъкът на видовете птици се увеличава непрекъснато, най-вече с ежегодно откриваните нови видове в екваториалните гори. Според някои орнитолози броят им би могъл да бъде много по-голям. На територията на България са регистрирани 409 вида. Около 1200 вида птици са застрашени от изчезване.

Птиците съставят един много хомогенен и специализиран клас, който заедно с този на влечугите, образува групата Sauropsida. Кожата им е общо взето тънка, лишена от жлези (изключение прави локализираната в опашката мастна жлеза, секретът на която служи за импрегнация на перата) и покрита с пера, с изключение на определени участъци на главата, шията и краката. Краката им са покрити, подобно на влечугите, с люспи. Някои видове имат костни или кожни израстъци по главата или краката, служещи понякога като половоотличителен белег. Те са топлокръвни животни, поддържащи температура на тялото си между 37,8 °C и 45,5 °C. Имат висока скорост на метаболитните процеси, като изключенията са много малко (козодоят понижава температурата на тялото си по време на зимен сън). Зрението и слухът са отлични при повечето птици, но обонянието и вкусът рядко са развити. Размерите им са разнообразни, като се започне с колибрито, което тежи 2 g при дължина на тялото 2,8 cm и размах на крилете 6 cm, и се стигне до щрауса с неговите до 200 kg и дължина на тялото 2,6 m, и странстващия албатрос с размах на крилете до 3,63 m. В недалечното минало са съществували видове, значително по-едри от щрауса, като моата от Нова Зеландия и епиорниса от остров Мадагаскар.

Сив кит

Сивият кит (Eschrichtius robustus) е представител на Китоподобните близкородствен с Ивичестите китове, но отделен като единствен съвременен представител на семейство Сиви китове (Eschrichtiidae). Добре познат на китоловците в миналото е бил наричан още Дяволска риба, заради нападателното му поведение когато бъде уловен.

Хаваи

Хава̀и (на английски: Hawaii, на хавайски Hawaiʻi, произнасяно /haˈwaʔiː/ и /haˈvaʔiː/) е щат в САЩ. Щатът Хаваи е част от по-големия архипелаг на Хавайските острови. Населението на Хаваи е 1 374 810 души (2011). Хаваи са с обща площ от 28 311 km².

Хаваи са присъединени като 50-ия щат на Съединените щати на 21 август 1959 г.

Климатът е тропически, дъждовният сезон е от декември до края на март. Лятото е сравнително топло,­ средната температура е около 30°, но тъй като влажността на въздуха достига 70%-80%, горещината не се усеща толкова силно. Има две планински вериги, които разхлаждат климата.

Хаваи заедно с Аризона са двата американски щата, които не ползват лятно часово време. Причина за това е близостта на щата до екватора и малката разлика в дължината на дните през лятото и зимата. Тропическият климат, плажовете, активните вулкани и разнообразният релеф правят архипелага популярна дестинация за туристи, сърфисти, биолози и вулканолози. Поради централното му разположение в северната част на Тихия океан и трудовата миграция от 19 век местните традиции са силно повлияни от културите на Северна Америка и Източна Азия. Постоянните жители (наред с многото посетители и американски военнослужещи) са над един милион.

Официалното прозвище на щата е „щат Алоха“.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.