Международна организация

Международната организация e организация с международно членство, обсег, значение и участие.

През второто десетилетие на 21 век, в света действат повече от 8000 международни организации (МО) с различни цели, функции и структури. Нарастващият им брой е свидетелство за многото съществени промени в международната система и нуждата от тях.

Възникване и развитие

До 1920-те години броят на международните организации в световен мащаб е около 300, но в навечерието на Втората световна война числеността им достига 620. Постепенно международните организации се утвърждават като институционална форма за осъществяване на многостранно сътрудничество не само чрез бързото увеличение на числеността им, но и чрез разширение на функциите и отговорностите им. Обхващат все повече сфери на международния живот, включвайки в това и все по-голям брой субекти на международните отношения. Влияние върху тези процеси оказва и техническият прогрес, който спомага на трансграничното сътрудничество да се разширява във все повече области. 

На международната система, както и на всяка една друга система, е присъща организираността. Един от най-действените начини да се укрепва и развива редът в системата, да се подобрява нейното функциониране и да се повишава ефективността ѝ са организационните структури. Универсалността на многостранните международни организации ги прави най-подходящи за тази цел.

Част от изследователите и анализаторите на международните отношения поддържат тезата, че единственият начин за ограничаване на реда в световната система е, чрез подобен тип организационни структури. В тази връзка те отреждат особена роля на създаването, развитието и усъвършенстването на световните политически организации на международното общество, която чрез съответните пълномощия и средства да успява да се намесва, когато международния ред бива смутен. Недостатъчната ефективност на международното публично право може да бъде премахната чрез пряката намеса и арбитраж в споровете на една подобна международна политическа организация.

Практиката показва, че избавянето от войните и от световната екологична катастрофа може да се постигне единствено с многостранна и глобална международна организация. Доказателство за това е Организацията на обединените нации (ООН). До този момент освен формата на многостранната световна организация, не е открито друго средство към стабилен мир и световно сътрудничество.

Определение

МО е обединение от три или повече субекта на международните отношения, сътрудничещи си чрез система от органи, целящи осъществяването на общи цели. МО е траен и сигурен начин за съединяване на сили и насочването им към общи цели чрез съгласувани действия. Може да се приеме, че в основата на всяка МО стои съюз.

Видове международни организации

МО се делят на два вида – междудържавни (правителствени) и недържавни (НПО, неправителствени организации). Под термина МО най-често се разбира междуправителствена организация, поради по-голямата роля и влияние на правителствените организации. НПО, от своя страна, са по-многобройни, като числеността им расте извънредно бързо и обхващат все повече сфери на международното общуване.

Международни правителствени организации

Най-общо международните правителствени организации са субекти на международното право, главно държави, постоянно работещи в обединения. Имат постоянна структура от органи и възможност да участват в създаването на международноправни норми.

Разграничават се спрямо следните принципи:

 • Кръг на участващите държави: универсални и регионални
 • Компетентност на участниците: организации с обща или специална компетентност
 • Вид на учредяващия ги договор: открити, полуоткрити и закрити

Международният договор, чрез който се създава една междуправителствена организация, представлява и неин устав. В него се посочват целите, условията за членство, органите и техните функции, компетентност и взаимодействие, правата и задълженията на държавите-членки. Възможно е да се създаде международна организация с резолюция на друга международна организация. Пример за това е създаването на междуправителствената организация ЮНИДО (Конференция на ООН за промишлено развитие) с резолюция на Общото събрание на ООН.

Междуправителствените организации са субекти на международното право, но за разлика от държавите, правосубектността им не възниква автоматично, но не е и неограничена, както е при държавите. Уставът на организацията определя принципите на нейната правоспособност. Това че не притежават суверенитет се отразява и на способността им да носят права и задължения, организацията и персоналът им се ползват само от функционални привилегии и имунитети.

Всяка МО има постоянна система от органи:

 • Висши органи – съставени от представители на всички членуващи държави. Изключение са органите, съставени от членове на националните парламенти (Парламентарна асамблея на Съвета на Европа). Най-често решенията се взимат на основата на равенството (една държава – един глас), но са възможни и други решения. Решенията във финансовите органи на ООН се вземат с гласове, поставени в зависимост от финансовото участие на съответната страна. Към правомощията на висшите органи се отнася определянето на общата политика, приемането на бюджета, приемането на проекти на договори, приемане и изключване на нови членове, ревизия на устава и определяне състава на други органи.
 • Изпълнителни органи – постоянни и в ограничен състав. Съставят се на основата на следните признаци, прилагани самостоятелно или в различни съчетания: справедливо географско разпределение, специфични интереси, равно представителство на групи държави с несъвпадащи интереси, финансово участие. Ръководят работата на организацията в периода между сесиите на висшите органи. В повечето организации се наблюдава тенденция към увеличаване ролята на тези органи.
 • Административни органи – състоят се от международни длъжностни лица (чиновници), наети от организацията с договор, ползващи международна защита и отговорни единствено пред нея.

МО имат самостоятелен бюджет и право на собствен флаг и емблема. Техните органи могат да създават правила за поведението на страните-членки, обикновено формират и собствена юридическа система, действаща като вътрешно право, което от своя страна дава големи предимства. Изграждат се структури, ред на отношения и органи на многостранна основа, чието създаване с помощта на двустранни договори би било или несравнимо по-трудно, или изобщо невъзможно. Така например, ако Европейският съвет се опита да уреди отношенията на участващите в него страни само с двустранни договори, вместо разработените в неговите органи и влезли в сила 120 многостранни конвенции, за тази цел би трябвало да бъдат изработени и подписани между участващите в конвенциите държави близо 25 000 двустранни договора.

Студената война предизвика създаването на военнополитически организации, които в този период играха много голяма роля в международната система: НАТО (Организация на Северноатлантическия договор), ОВД (Организация на Варшавския договор), СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ), СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС и други. С края на Студената война и с разрушаването на блоковото разделение на Европа и света много от тях престанаха да съществуват. Заедно с това порасна значението и ролята на междудържавните организации за политическо и икономическо сътрудничество като Европейския съюз, Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и други. Откри се възможност за преустройство и нова роля на НАТО като регионална организация за сътрудничество и колективна сигурност, по смисъла на глава VIII на Устава на ООН.

Известни международни правителствени организации:

 • ООН (Организация на обединените нации)
 • ЮНЕСКО (Организацията на обединените нации по въпросите на просветата, науката и културата)
 • ФАО (Продоволствена и селскостопанска организация при ООН)
 • СПС (Световен пощенски съюз)
 • ИКАО (Международна организация за гражданска авиация)
 • МВФ (Международен валутен фонд)
 • СЗО (Световна организация по здравеопазването)
 • МОТ (Международна организация по труда)

Международни неправителствени организации

Международните неправителствени организации са международни обединения, включващи национални съюзи и асоциации, обществени организации, а също така и физически лица от различни държави, създадени с цел да осъществяват международни сътрудничество в политическата, икономическата и научно-техническата области, както и в областта на религията и спорта. Имат собствен устав, който не е международен договор. Осъществяват дейността си в повече от две държави. Структурата им обикновено се състои от управителен съвет и секретариат, а финансирането им е самостоятелно.

Разлики между международна организация и международен съюз

 • Дейностите на структурите на международния съюз са ограничени, като предназначението им е да обслужват самия съюз, за разлика от органите на международната организация, които имат много по-широко предназначение.
 • За разлика от съюзите, организациите постигат целите си не толкова чрез оказване на помощ на страните-членки, които поотделно не са в състояние да постигнат желаните от тях цели, а като въвеждат ред в дейностите и отношенията на субектите, участвали в тях.
 • Съюзите възникват поради дисбаланс на сили, поради противоречие между желаното и възможното, поради въздействие на сили и пречки, намиращи се извън кръга на участниците. Международните организации са резултат от импулс да бъдат задоволени потребности на страните и да създадат ред и съгласуваност на отношенията им с други страни.
 • Съюзите са сътрудничество заради конфронтацията, организациите (освен, когато не са организации, създадени във връзка със съюз) са сътрудничество, което служи за преодоляване на конфронтациите.
 • Съюзът винаги остава силово средство на политика, организациите поначало не са силови средства (макар че могат да бъдат използвани и за много ефективен инструмент в силови отношения).

Разлика между международна организация и конференция

Международните конференции са организация от временен тип. След изпълнението на възложената задача прекратяват съществуването си. За разлика от международните организации, конференциите не се създават по силата на предварителен учредителен договор. Свикват се на основание на политическа договореност между участващите страни. Тъй като нямат устав, работата им се определя от процедурата, правилата се приемат в едно от първите заседания. Създават се специфичен тип системни отношения на сътрудничество между участниците, чиято цел е обсъждането и евентуално решаването на даден проблем или група проблеми. Конференциите имат ограничен брой органи – председател, бюро, президиум, секретариат, комисии, работни групи, чието предназначение е съдействие за резултатното протичане на самата конференция. От сложността на обсъжданите въпроси и степента на близост в позициите на участниците зависи и продължителността на международните конференции.

Източници

Орлин Борисов – „Международно публично право“, „Нова звезда“, София, 2011

IEC

Международната електротехническа комисия (IEC, също МЕК; на английски: International Electrotechnical Commission, IEC; на френски: Commission électrotechnique internationale, CEI) е международна организация за стандартизация в областта на електрическите, електронните и свързаните с тях технологии. Много от стандартите на IEC се разработват съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO).

Организацията се състои от представители на национални институти по стандартизация. Тя е създадена през 1906 г. и към 2013 г. в нея членуват 82 страни, които разработват и приемат стандартите. Други 82 страни участват в т. нар. Програма за присъединяване на страните (Affiliate Country Program), която не е форма на членство, а е предназначена да подпомогне развиващите се страни в приобщаването им към стандартите на IEC. Първоначално комисията е разположена в Лондон, а през 1948 г. се премества в сегашната си централа в Женева. IEC има регионални центрове в Азиатско-тихоокеанския регион (Сингапур), Латинска Америка (Сао Пауло, Бразилия) и Северна Америка (Бостън, САЩ).

Дипломат

Дипломат е обобщаващ термин за официалните представители на една държава или международна организация (като например ООН, ЕС), изпратени в друга държава с цел постоянното поддържане на международните отношения между двете страни. Дипломатите са ангажирани, наред с основната си дейност, и по въпросите на търговията, представлявайки позицията на своето правителство, екстрадицията на престъпници, визи, войната и мира, и преговори на международни договори, преди официалното им приемане.

Дипломатическа мисия

Дипломатическата мисия е екип от пратеници на дадена държава, изпратени в друга държава или международна организация, за да представляват изпращащата страна в приемащата страна.

Европейска общност

Европейската икономическа общност (на български: ЕИО; на английски: European Economic Community EEC), е международна организация, създадена след Договора от Рим от 1957 г.

Нейната цел е да доведе до икономическа интеграция, включително до общ пазар между шестте основополагащи страни членки: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия. Организацията е известна също като Common Market в англоговорящия свят, а понякога и като European Community (на български: Европейска общност), дори още преди да е официално преименувана като такава през 1993 г.

След влизането в сила на Договора от Маастрихт през 1993 г. Европейската икономическа общност се преименува на Европейска общност (ЕО), за да покаже, че организацията обхваща по-широк кръг от политики, основаващи се на принципа на наднационалността. Също така, Европейската общност става първият от 3-те стълба на Европейския съюз, които договорът постановява.

Женева

За кантона със същото име вижте Женева (кантон).Женѐва е град в Югозападна Швейцария и е главен административен център на едноименния кантон Женева. Женева е седалище на много европейски и световни организации и е вторият по големина град в страната след Цюрих.

На френски език градът се нарича Genève, [ʒənɛv] (българска транскрипция: Жьонев); на немски: Genf, [ɡɛnf] (българска транскрипция: Генф), а на италиански: Ginevra, [dʒiˈneːvra] (българска транскрипция: Джиневра).

Исо (Италия)

Ѝсо (на италиански: Isso, на ломбардски: Iss, Ис) е село и община в Северна Италия, провинция Бергамо, регион Ломбардия. Разположено е на 104 m надморска височина. Населението на общината е 637 души (към 2017 г.).

Летище

Летището (използва се и названието на руски език аеродрум) е съоръжение за излитане и приземяване на самолети. Летището включва летателното поле с писта за излитане и приземяване на самолети, стоянки за престой и зареждане с гориво или товари, комплекс от служби, обезпечаващи обслужването и сигурността на полетите. В зависимост от предназначението си за обслужване на определен вид самолети, летищата са за учебно-спортни самолети, селскостопански самолети, военни летища и летища за обслужване на самолети от гражданската авиация. Последните са съоръжени с дълги писти с бетоново или асфалтово покритие и средства за самолетоводене. Такива летища, наричани аерогари, разполагат със служби и организация за проверка и приемане на пътници и багажи за обезпечаване сигурността на полетите, за осъществяване контакти в т.ч. и с други местни и чуждестранни летища във връзка с полетите по приетите маршрути и др. Аерогарите разполагат с представителства на авиокомпании, ползващи летището, служби за граничен и митнически контрол, както и заведения за по-приятен престой на пътуващите и посрещачите. Летищата се идентифицират чрез своя код за летища, регистрирани в Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA) и Международна организация за гражданска авиация (ICAO).

Международен олимпийски комитет

Международният олимпийски комитет (МОК) е международна организация, създадена през 1894 г. от барон Пиер дьо Кубертен за възраждането на Олимпийските игри.

Седалището на организацията се намира в Лозана, Швейцария. МОК е най-голямата и най-уважавана в света спортна организация.

Членове на МОК са 205 национални олимпийски комитета от:

всички суверенни държави, с изключение на Ватикана;

от други страни: Американска Самоа, Американски Вирджински острови, Аруба, Бермуда, Британски Вирджински острови, Гуам, Кайманови острови, Нидерландски Антили, Острови Кук, Палестина, Пуерто Рико, Тайван.

Международна асоциация на лекоатлетическите федерации

Международната асоциация на лекоатлетическите федерации (на английски: International Association of Athletics Federations), съкратено МАЛФ (IAAF), е международна организация, грижеща се за управлението на световната лека атлетика.

Основана е по време на първия конгрес в Стокхолм през 1912 г. Членове на ИААФ са 212 страни (с 3 повече от ФИФА и с 20 от ООН). Централата ѝ се намира в Монако. Сенегалецът Ламин Диак е президент от 1999 г.

Международна организация за гражданска авиация

Международната организация за гражданска авиация, позната предимно с инициалите на англ. ез. ICAO (на английски: International Civil Aviation Organization; на френски: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, в български текстове означавана и като ИКАО), е специализирана агенция на Организацията на обединените нации.

Тя класифицира принципите и техниките на международното въздушно навигиране (ориентиране) и подпомага планирането и развитието на международния въздушен транспорт да осигури безопасност и системен растеж. Главната дирекция е разположена в центъра на Монреал, Канада, в квартал, наречен Quartier international de Montréal (QIM) или Montreal's International District. Официални езици са: английски, арабски, испански, китайски, руски, френски. Съветът на организацията усвоява стандарти и обичайни практики относно въздушното ориентиране, неговата инфраструктура, самолетните инспекции, както и превенцията на незаконни интерференции и улесняване на граничните процедури за международната цивилна авиация. В допълнение ICAO очертава протоколите, спазвани при разследване на самолетни катастрофи от властите по сигурността на транспорта на държави, подписали така известната Чикагска конвенция.

Международна организация на труда

Международната организация на труда или съкратено МОТ (на английски: International Labour Organization, ILO; на френски: Organisation internationale du travail, OIT) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации.

Занимава се с трудови теми и въпроси, в частност международните стандарти на труда и достоен труд за всички .

Международна организация по стандартизация

Международната организация по стандартизация (на английски: International Organization for Standardization) или ISO (от гръцки ίσος – еднакъв) е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти, съставен от представители на 148 национални стандартизационни организации (по данни от края на 2004 г.). Основана е в Лондон на 23 февруари 1947 г. от делегати на 26 страни. Централният секретариат на организацията се намира в Женева, Швейцария. Публикуваните от организацията (до момента повече от 13 700 на брой) индустриални и търговски стандарти се ползват от всички страни по света.

Международна тенис федерация

Международната тенис федерация (на англ. International Tennis Federation), или както е по известна – ITF, е международна организация, грижеща се за управлението на световния тенис. В нея членуват 205 национални тенис асоциации.Създадена е като Международна федерация по тенис на трева (International Lawn Tennis Federation – ILTF) на среща на 12 национални асоциации в Париж, Франция на 1 март 1913 г. През 1924 г. е официално призната като контролиращ орган на тенис проявите в цял свят, като оттогава се прилагат и международните ѝ правила за игра. През 1977 г. от името на организацията отпадат думите „на трева“, отчитайки че повечето от тенис мачовете вече не се играят на тревно покритие.

В началото на съществуването си федерацията е базирана в Париж. По време на Втората световна война щабът се мести в Рохемптън, югозападен Лондон, Обединеното кралство. Той е базиран там и до днес.

Международна федерация по волейбол

Международна федерация по волейбол (Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)) е международна организация, управляваща световния волейбол. Нейната централа се намира в Лозана, Швейцария.

Международна федерация по кинология

Международната федерация по кинология, съкратено МФК (на френски: Fédération Cynologique Internationale, FCI) е международна организация със седалище в гр. Тюен, провинция Ено, Белгия. Федерацията обединява различни киноложки клубове и се занимава с отглеждането на чистокръвни кучета.

Международна федерация по ски

Международната федерация по ски (ФИС) е международна спортна организация, която ръководи всички видове ски спортове.

Седалището ѝ е в градчето Оберхофен ам Тунерзее, кантон Берн, Швейцария.

Основана е от 14 национални ски федерации през 1924 година в град Шамони, Франция. В нея членуват 128 национални ски федерации към 2018 г.

Международната федерация по ски организира ски състезания, които включват следните дисциплини:

1. Северни дисциплини

1. Ски бягане

2. Ролкови ски

3. Ски скокове

4. Северна комбинация

5. Отборна северна комбинация

6. Северна комбинация с ролкови ски

7. Отборно състезание по ски скокове

8. Ски скокове върху изкуствена трева

2. Ски алпийски дисциплини

1. Ски спускане

2. Слалом

3. Гигантски слалом

4. Супер гигантски слалом

5. Паралелен слалом

6. Ски комбинация

3. Свободен стил (Freestile)

1. Могул (Mogul)

2. Паралелен могул (Parralel Mogul)

3. Ски крос

4. Ериълс (Aerialz)

5. Халф-пайп (Half-pipe)

6. Ски акробатика

4. Сноуборд

1. Слалом

2. Паралелен слалом

3. Гигантски слалом

4. Паралелен гигантски слалом

5. Супер гигантски слалом

6. Халф-пайп

7. Сноуборд-крос (Snowboarg-cross)

8. Биг еър (Big Air)

9. Специални съревнования

5. Други

1. Скоростни ски

2. Ски на трева

3. Телемарк

4. МастърсДисциплините могат да включват едно или повече състезания. Например, ски бягането е дисциплина, но може да бъде спринт, маратон и др.

Изключение правят състезанията по биатлон, който разполага със своя международна организация – Международен съюз по биатлон (IBU).

Пъгуошки конференции за наука и световни проблеми

Пъгуошките конференции за наука и световни проблеми (известни още и като Пъгуошко движение) е международна организация на ориентирана към науката пацифистка група.

Основната ѝ цел е, чрез установяване на периодични контакти между водещи учени от двете противостоящи страни в периода на Студената война, да смекчи противопоставянето и да създаде сред тях дух на отговорност към човечеството като цяло.

Началото на дейността на организацията е поставено на 9 юли 1955 г. с манифеста „Ръсел – Айнщайн“, подкрепен от водещи фигури в науката като Бъртранд Ръсел, Алберт Айнщайн, Фредерик Жолио-Кюри и други. Първата конференция е проведена през юли 1957 г. в канадското селце Пъгуош, откъдето идва името на организацията.

През 1995 г. Пъгуошките конференции, заедно с Юзеф Ротблат, дългогодишен генерален секретар и председател на организацията, получават Нобелова награда за мир.

Списък на криптозооложки организации

Това е списък на криптозооложки организации в целия свят. Те имат за цел изучаване на криптидите.

ФИФА

Международната футболна федерация или ФИФА (FIFA, от фр. – Federation Internationale de Football Association) е основана на 21 май 1904 година. ФИФА е международна организация, която управлява футбола в световен мащаб. Централните офиси на федерацията се намират в Цюрих, Швейцария. Президент е Джани Инфантино от Швейцария. ФИФА отговаря за организацията и управлението на най-големите световни футболни турнири, сред които е и Световното първенство по футбол, организирано от 1930 г. насам.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.