Етническа група

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Народност.

Етническа група, етнос или народност, е обособила се група от хора, членовете на която се идентифицират един с друг въз основа на действително или предполагаемо общо наследство – история, раса, родствени връзки, религия, език, култура, територия, националност или външен вид. Членовете на етническата група осъзнават принадлежността си към нея, а хората извън нея признават нейната обособеност.

Религията е важен, но не задължителен елемент за обособяването на един етнос. Водещият, или още титулният етнос дава името както на държавата и на нацията, така и на езика.

Държавите, които имат федеративен (САЩ, Индия, Босна и Херцеговина) или конфедеративен (Швейцария) тип на управление нямат титулен етнос. Федерациите имат автономия, но не пълна, докато при държавите от конфедеративен тип автономията е пълна.

Същност, поява и развитие на етносите

Понятието етнос произлиза от гръцки: ἔθνος, което означава „народ“, като първоначално понятието народ е било използвано като обобщаващо понятие без определено конкретно съдържание, като начин на живот на определена група хора или социална прослойка. В хронологичен план понятието или терминът „етнос“ започва да се използва за разграничението на група хора или част от народа, или пък опазване на културното различие на даден народ над останалите.

Днес етносът може да бъде възприет като общност от хора, която е исторически обособила се на дадена територия, комуникира на разбираем за всички членове език, осъзнава различието си от останалите подобни общности и възприема своя етноним (названието на етноса). Високата подвижност (миграциите) на населението е способствала за разпокъсването на много етноси, които от своя страна са способствали за образуването на нови етнически групи. В тази връзка могат да се разграничат етнически образувания като:

 • етно-социален организъм, представляващ етнос или част от него свързани с определена държавност;
 • етникос – представлява сборът от всички етнически групи, отнасящи се към даден етнос, независимо от местонахождението им.

Разграничаване на етносите

Разграничаването на отделните етноси се базира на няколко основни признака:

 • език;
 • етническа територия;
 • икономическа база;
 • етническо самосъзнание;
 • културни особености.

Развитие на етносите във времето

Развитието на етносите е съпътствано с появата на нови етнически образувания като:

 • етническа група – тя представлява част от етноса, живееща в обкръжението на неродствена етническа общност;
 • етнографска група – част от етнос, отличаваща се от него по диалекта на езика си, специфична в материално и духовно-културно, дори в конфесионално отношение, но запазваща етническото си самосъзнание (например: шопи, македонци и т.н.);
 • мега-етнос – това е обединение от етноси с продължителен културен обмен и наченки на общо самосъзнание;
 • етно-политически общности – формиране на много национални държави, свързани с културни особености.

Процеси, водещи до формиране на етнос

 • Консолидация – свързване на родствени, близки помежду си етноси в нация.
 • Миксация – свързване на неродствени етноси в едно политическо обединение – държава
 • Асимилация – претопяване на един етнос (в повечето случаи по-малък и по-слаб) от друг – по-голям и по-силен етнос. Асимилацията бива два вида – естествена (смесени бракове) и насилствена – забрана да се говори на езика на етноса, на децата да ходят на училище и др.
 • Геноцид – физическото унищожаване на един етнос от друг. Геноцидът бива етнически, религиозен и др.

Етнографската група

Етнографската група се различава от етническата. Етнографската група представлява част от етнос, който се различава от основната част на етноса единствено по някои специфични особености на езика, културата и обичаите.

Народоизследователите (етнолози) обозначават с този термин популации на хора с общ произход, история, култура, свързани със специфична територия и чувство на солидарност помежду си.

Най-ранната форма на етническа общност представлява родствената група (родът), най-близка по структура до племето. Другата форма на етническа група възниква по време на появата на държавата като форма на обществена организация. Някои по-малки държави се състоят от само един етнос, а империите се състоят от най-много етноси.

Цялата представа за етническите групи е толкова сложна и толкова неопределена, че би било добре да се изостави напълно.

— Макс Вебер

Карти

Ethnographic map of Europe - by lithuanians Sudare and J Gabrys - Lausanne - 1918 AD

Етнографска карта на Европа през 1918 г., Юзас Габрис

Central Asia Ethnic en

Етнически групи в Централна Азия през 1992 г.

Ethnolinguistic groups in the Caucasus region, 2004

Етнически групи в Кавказ през 2004 г.

Външни препратки

Бушмени

Бушмените (познати също като Хве Хое, Басарва, или Сан), са етническа група хора в Южна Африка и съседните Ботсуана и Намибия, живеещи в пустинята Калахари, те влизат в койсанската група и са свързани с Койкой. Нямайки собствено колективно наименование за себе си като етническа група в нито един от техните езици, които всички включват цъкащи съгласни, те се идентифицират по групи с имена като Джу/’хоанси и !Кунг (препинателните знаци представят различни цъкания). Бушмените са живели в Южна Африка (и вероятно други части на Африка) от около 20 000 години. Заедно с пигмеите от Централна Африка, бушмените се смятат за възможен корен или източник на женското ДНК потекло – т.нар. Митохондриална Ева.

Бушменската култура е традиционно на ловци-събирачи, с хората, живеещи във временни дървени подслони в околна среда, изпълнена с трудности. При лов бушмените използват жестомимична система за комуникация.

Българи в България

Българите са основна етническа група в България, според преброяването на населението през 2011 г. те са 5 664 624 души, или 76,9% от населението на страната.

Гето

Гетото e място, където група хора от дадена расова или етническа група живеят насилствено или доброволно, по социални, правни или икономически причини.

Гърци в България

Гърците са етническа група в България. Според преброяването на населението през 2011 г. те са 1379 души, или 0,01 % от населението на страната.

Зулу

Зулу (южноафрикански английски и исизулу: амазулу) са африканска етническа група от около 11 милиона души, което ги прави най-голямата етническа група в Република Южна Африка, където живеят главно в провинцията Квазулу-Натал. Езикът им исизулу е от групата на банту и, по-специално, един от подгрупата нгуни.

Македонци (нация)

Северномакедонци или македонци (на македонска литературна норма: македонци) съгласно идеологията на македонизма са славяноезичните жители на географската област Македония или произхождащите от нея такива, които имат македонска национална идентичност, но главно славяноезичните граждани на Северна Македония.

Метиси

Метиси се наричат потомците на смесени бракове на европейци и американски индианци. Като такива, метиси се срещат в бившите европейски колонии в Северна и Южна Америка. Думата е с френски произход и се използва във франкофонски държави в други краища на света с по-широкото значение на потомък на смесен брак на европеец и представител на местна етническа група.

Монголци

Монголците (на монголски: ; кирилица: Монгол) са етническа група, първоначално обитавала днешна Североизточна Монголия.

Днес те наброяват около 10 млн. души. От тях 2,7 млн. живеят в Монголия, 4 млн. – в китайския автономен район Вътрешна Монголия, и 2 млн. – в други провинции на Китай.

През 13 век, водени от Чингис хан, те създават Монголската империя – най-голямата държава в историята на света.

Мюсюлмани (народ)

Мюсюлманите по народност (или мюсюлмански народ) е изкуствено въведено понятие за народност (етническа група) в Социалистическа Югославия за етно-религиозната общност на мюсюлманите, говорещи предимно сърбохърватски език.

Народ

Народът е общност от хора, обединени на етническа (етническа група), политическа (нация) или териториална основа (населението на дадена страна). В много съвременни държави народният суверенитет е теоретичната основа на държавната власт.

Перси

Персите (на персийски: پارس или فارس – Pārs, Fārs) произхождат от индоевропейските народи.

Персите са основната етническа група в Иран, Афганистан и Таджикистан. Населяват и някои съседни държави като Пакистан, Узбекистан и др. Значителни групи перси живеят и извън тези страни, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция.

Племе

Племето е обществено обединение на родове или хора, свързани помежду им от общ произход и/или общ език, обща култура и общо самосъзнание. Племената с близък етнически произход образуват определена етническа група (народност), а разнородни племена с обща политика могат да формират племенен съюз. Пример за племенен съюз е България, по времето на нейното създаване.

Племенното деление е характерно за родово-общинния стадий на обществено развитие и се определя като преддържавна форма на социално-политическо обединение. Когато племената създадат своя държава, те образуват по-висша социална общност, наречена народ. Въпреки това, в някои държави може да продължи съществуването на отделни племена, които имат съществени етнически или културни различия от основния държавотворен етнос.

Характерно за племето е, че в него социалните връзки са много по-силни, традиционни, хомогенни и устойчиви. Начело стоят родовите старейшини, военните вождове и религиозните водачи (шамани, жреци).

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси. Племенната обществена структура е достатъчно гъвкава, за да спомага и координира производството и разпределянето на ресурсите по време на недостиг, без да ограничава и пречи на хората по време на изобилие.

Понтийски гърци

Понтийците (на гръцки: Πόντιοι, Ποντιακός Ελληνισμός, Έλληνες του Πόντου; на турски: Pontus Rumları) или още и понтийските гърци са етническа група от гръцки произход, потомци на имигранти от исторически Понт в североизточната част на Мала Азия (днес Турция). Говорят понтийски език.

Те живеят в Украйна, Грузия (по-голямата част са напуснали страната) и Русия (републиките и регионите на Северен Кавказ), Казахстан, Гърция и Турция. Самоопределението ромеи при тях преминава в понтийци, дадено им от гърците от метрополията. Говорят понтийски език, който сега е почти изчезнал. През ХХ век приемат за употреба руски или гръцки език.

Преброяване на населението в България (1992)

Преброяването на населението в България през 1992 година се състоява на 4 декември. То се съпътствува с изследване на процесите на реституция, приватизация и хода на аграрната реформа. Проведено е изследване на заетостта и безработицата. Преброяването е проведено в изпълнение на решение на Народното събрание от 1992 г.

Към 4 декември 1992 г. населението на страната е 8 487 317 души, от тях 4 170 622 (49,1 %) са мъже и 4 316 695 (50,9 %) са жени. Населението в градовете е 5 704 552 (67,2 %), а в селата е 2 782 765 (32,8 %).

Румънци в България

Румънците са етническа група в България. Според преброяването на населението през 2011 г. те са 1088 души, или 0,01 % от населението на страната.

Украинци в Молдова

Украинците са втора по численост етническа група в Молдова.

Според преброяването от 2004 година те са 442 475 души, като съставляват 11,23 % от населението на страната. Те са втора по численост етническа група в непризнатата република Приднестровие, където живеят 160 069 души, или 28,82 % от населението ѝ. В останалата част на Молдова живеят 282 406 украинци, като в тази част съставляват 8,34 % от населението.

Французи

Французите представляват латинска/келтска/германска етническа група, свързвана най-вече с Франция и френския език.

Хан (народ)

Хан, Ханци или Хански китайци (на традиционен китайски: 漢族, на опростен китайски: 汉族, на пинин: hànzú или hànrén) е етноним, с който се нарича основата етническа група в Китайската народна република. Съставлява 91,6% от населението на страната и често неправилно е наричана с общото название китайци, под което се имат предвид всички граждани на Китай, независимо от тяхната етническа принадлежност. Народът хан е най-многобройният в света, като броят му надминава 1 милиард души.

Японци

Японците са нация и етническа група, които живеят предимно в Япония и говорят японски език. Значителен брой японци и хора с японски произход живеят в Бразилия, САЩ и Филипините.

Наброяват приблизително 130 млн. души. Последователи са на шинтоизма, будизма, съществуват и други големи религиозни групи.

Японците извън Япония са известни с това, че създават подобно на китайците етнически квартали, в които живеят. Такъв пример е Японският квартал в Сан Франциско, макар в наши дни голяма част от жителите там да са корейци.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.