Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dövlət reyestri

Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dövlət reyestri — Azərbaycan Respublikası tərəfindən Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin daya yaxşı qorunması üçün hazırlanmış siyahıdır.

Diyarşünaslıq

Adət-ənənə

Cəmiyyət

Şirəli Müslümov
Azərbaycan çobanı Şirəli Müslümov
 • Ailə
 • Cəmiyyət
 • Cənub qrupu şivələri
 • Çoban peşəsi
 • Qarşılıqlı yardım formaları
 • Qərb qrupu şivələri
 • Qohum-əqrəba
 • Peşə növləri və əsnaflar
 • Şəxsiyyət
 • Şərq qrupu şivələri
 • Şimal qrupu şivələri
 • Şivələr

Məskunlaşma

Bəhruz Kəngərli - Qaçqınlar
Bəhruz Kəngərli - Qaçqınlar
 • Azuqə saxlama vasitələri
 • Qoşqu nəqliyyat vasitələri
 • Məskunlaşma
 • Minik və yük nəqliyyatı
 • Müvəqqəti yaşayış evləri
 • Nəqliyyat vasitələri
 • Sadə yük nəqliyyatı
 • Su nəqliyyatı vasitələri
 • Tikinti mədəniyyəti
 • Yaylı nəqliyyat vasitələri

Təsərrüfat məişəti

 • Arıçılıq təsərrüfatı
 • Atçılıq təsərrüfatı
 • Balıqçılıq təsərrüfatı
 • Dəvəçilik təsərrüfatı
 • Əkinçilik alətləri
 • Əkinçilik təsərrüfatı
 • Ənənəvi suvarma
 • Ənənəvi taxılçılıq
 • Xış
 • Kəhrizlər
 • Kotan
 • Qaramal təsərrüfatı
 • Qoyunçuluq təsərrüfatı
 • Ovçuluq təsərrüfatı
 • Təsərrüfat məişəti

Bayram-mərasim

Bayramlar

 • Bayramlar
 • Qurban bayramı
 • Novruz bayramı
 • Ramazan bayramı

Mərasimlər

 • Çay dəstgahı
 • Hamam mədəniyyəti
 • Xıdır Nəbi
 • Məişət mərasimləri
 • Mərasimlər
 • Mövsüm mərasimləri
 • Payız-qış mərasimləri
 • Sünnət toyu
 • Toy mərasimi
 • Yas mərasimi
 • Yaz-yay mərasimləri

Rəmz-bilik

Cırtdan. Milli İncəsənət muzeyi
Cırtdan. Milli İncəsənət Muzeyi

Simvol və ornamentlər

 • Antropomorf ornamentlər
 • Astral ornamentlər
 • Həndəsi ornamentlər
 • Nəbati ornamentlər
 • Ornamentlər
 • Simvol və ornamentlər
 • Zoomorf ornamentlər

Sirr-bilik

 • Fal
 • Mifoloji varlıqlar
 • Ovsun
 • Sınama
 • Türkəçarə

Adət-ənənə

Musiqi-rəqs

Aşıq sənəti

 • Aşıq havaları
 • Aşıq sənəti
 • Aşıq şikəstələri

Xalq mahnıları

 • Balıqçı nəğmələri
 • Bicar nəğmələri
 • Əmək nəğmələri
 • Holavarlar
 • Xalq mahnıları
 • Xırman nəğmələri
 • İpəkçi nəğmələri
 • Qəhrəmanlıq mahnıları
 • Lirik mahnılar
 • Məişət mahnıları
 • Mərasim nəğmələri
 • Mövsüm nəğmələri
 • Ovçu nəğmələri
 • Sağınçı nəğmələri
 • Sayaçı nəğmələri
 • Toxucu nəğmələri
 • Toy nəğmələri
 • Uşaq mahnıları
 • Yas nəğmələri

Muğam

 • Bayatı-Qacar
 • Bayatı-Şiraz
 • Çahargah
 • Dügah
 • Humayun
 • Kiçik həcmli muğamlar
 • Mahur-hindi
 • Muğam
 • Muğam dəstgahları
 • Orta Mahur
 • Rast
 • Segah
 • Şur
 • Şüştər
 • Təsniflər
 • Zərbi-muğamlar

Rəqslər

 • Rəqslər
 • Yallı

Oyun-tamaşa

Xalq tamaşaları

 • Atlı oyunlar
 • Çövkən
 • Xalq oyunları
 • Kuf oyunu
 • Qız-gəlin oyunları
 • Mərasim oyunları
 • Uşaq oyunları
 • Zorxana oyunları

Meydan tamaşaları

Miniatur by Mir Mohsun Nevvab
Folk performance Kos-Kosa
Şəbih (solda) və kos-kosa tamaşaları (Rəssamlar Mir Möhsün NəvvabƏzim Əzimzadə)
 • Qaravəlli tamaşaları
 • Meydan tamaşaları
 • Mərasim tamaşaları
 • Oyuq (kukla) tamaşaları
 • Padşah oyunu
 • Şatır oyunu
 • Şəbih tamaşaları

Şifai xalq yaradıcılığı

Epik janrlar

 • Alqışlar
 • Andlar
 • Aşıq rəvayətləri
 • Atalar sözü və məsəllər
 • Bahadırlıq nağılları
 • Bəhlul Danəndə lətifələri
 • Dastanlar
 • Deyimlər
 • Dini nağıllar
 • Epik janrlar
 • Etnoqonik miflər
 • Əfsanələr
 • Heyvanlar haqqında nağıllar
 • Koroğlu
 • Kosmoqonik miflər
 • Qarğışlar
 • Qəhrəmanlıq dastanları
 • Lətifələr
 • Məhəbbət dastanları
 • Məişət nağılları
 • Miflər
 • Mifoloji rəvayətlər
 • Molla Nəsrəddin lətifələri
 • Nağıllar
 • Nağıl-təmsil
 • Regional lətifələr
 • Rəvayətlər
 • Sehrli nağıllar
 • Tapmacalar
 • Tarixi şəxsiyyətlər haqqında rəvayətlər
 • Təqvim mifləri
 • Toponimik əfsanələr
 • Yanıltmaclar
 • Zəncirvari nağıllar
 • Zoonimik əfsanələr

Lirik janrlar

 • Acıtmalar
 • Ağılar
 • Aşıq şeiri
 • Bayatılar
 • Cahannamə
 • Deyişmə
 • Divani
 • Düzgülər
 • Gəraylı
 • Gözəlləmə
 • Qıfılbənd
 • Qoşma
 • Laylalar
 • Lirik janrlar
 • Meyxana
 • Müxəmməs
 • Oxşamalar
 • Sanamalar
 • Təcnis
 • Təsnif
 • Uşaq oyun nəğmələri
 • Vücudnamə

Sənətkarlıq

Dekorativ sənət

Xalçaçılıq

 • Bakı qrupu xalçaları
 • Cəbrayıl qrupu xalçaları
 • Ərdəbil qrupu xalçaları
 • Gəncə qrupu xalçaları
 • Xalça məmulatları
 • Xalçaçılıq sənəti
 • Xovlu xalça
 • Xovsuz xalça
 • Qarabağ qrupu xalçaları
 • Qazax qrupu xalçaları
 • Quba qrupu xalçaları
 • Süjetli xalça
 • Şirvan qrupu xalçaları
 • Şuşa qrupu xalçaları
 • Təbriz qrupu xalçaları

Milli geyim

 • Ayaq geyimləri
 • Baş geyimləri
 • Bəzək və zinət əşyaları
 • Kəlağayı
 • Milli geyim

Tikmə sənəti

 • Güləbətin tikmə
 • Qurama tikmə
 • Muncuqlu tikmə
 • Təkəlduz tikmə
 • Tikmə sənəti

Toxuculuq

 • Parça toxuculuğu
 • Toxuculuq
 • Toxuculuq dəzgah və alətləri

Digər

 • İpəkçilik
 • Kosmetik vasitələr
 • Şəbəkə sənəti

Təsviri sənət

 • Heykəltəraşlıq
 • Xəttatlıq
 • Qrafika
 • Miniatür
 • Rəngkarlıq
 • Təsviri sənət

Tətbiqi sənət

Ağacişləmə

 • Ağac üzərində oyma
 • Ağacişləmə

Daşişləmə

 • Daş üzərində oyma
 • Daşişləmə

Dulusçuluq

 • Dulusçuluq
 • Keramika
 • Nehrə

Metalişləmə

 • Dəmirçilik
 • Metalişləmə
 • Misgərlik
 • Silahsazlıq
 • Zərgərlik

Milli çalğı alətləri

 • İdiofonlu çalğı alətləri
 • Kamança
 • Milli çalğı alətləri
 • Nəfəsli çalğı alətləri
 • Simli çalğı alətləri
 • Tar
 • Zərb çalğı alətləri

Milli mətbəx

 • Balıq yeməkləri
 • Bitki mənşəli yeməklər
 • Bozartma/Soyutma/Buğlama
 • Çərəz/Ləbləbi
 • Çığırtma
 • Çörək məmulatları
 • Dənli və paxlalı
 • Dolma
 • Dürmək və yaxmaclar
 • Ədviyyat
 • Ət və süd mənşəli yeməklər
 • Əzmə
 • Halva
 • Xəmir xörəkləri
 • Xuruş
 • İçkilər
 • Kabab/Basdırma
 • Kükü/Qayğanaq
 • Qaxac
 • Qəlyanaltı, məzə, salat, müşayiətçi yeməklər
 • Qənnadı məmulatları
 • Qovurma və qızartma
 • Qutab/Kətə
 • Lavaş
 • Ləvəngi
 • Mərasim yeməkləri
 • Milli mətbəx
 • Mürəbbə
 • Novruz məcunları
 • Plov
 • Rub, sirkə, bəkməz
 • Süd məhsulları
 • Şoraba
 • Şorba, işgənə

Digər

 • Boyaqçılıq
 • Dəriişləmə
 • Sümükişləmə
 • Şüşə sənəti

Mənbə

Təcili qorunmaya
ehtiyacı olanlar
Nümunə siyahısı
Həmçinin bax
Azərbaycan irsinin qorunması
Təbii irs Qoruqlar  • Milli parklar  • Yasaqlıqlar  • Ramsar yerləri  • Qırmızı Kitab  • Mərkəzi Nəbatat Bağı (Naxçıvan)
Mədəni irs Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələri  • Ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələri  • Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidələr  • Dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələr  • Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidələr  • Yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidələr  • Bağ-park, monumental və xatirə abidələri  • Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri  • Milli qeydiyyatdan çıxarılmış abidələr  • Ermənistanda türk toponimləri  • Gürcüstanın adları dəyişdirilmiş şəhərlərinin siyahısı  • Gürcüstanın adları dəyişdirilmiş kəndlərinin siyahısı  • Dağlıq Qarabağda türk toponimlərinin dəyişdirilməsi  • İran Azərbaycanında türk toponimlərinin dəyişdirilməsi  • Tarixi qoruqlar  • Restavrasiya  • Məhv olmuş mədəni irs nümunələri  • Siyasi və mədəni xadimlərin qəbirlərinin Azərbaycana gətirilməsi  • Azərbaycan filmlərinin bərpası  • Əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflər  • Dövlət varidatı elan edilən filmlər  • Muzeylər  • Arxivlər  • AMEA Əlyazmalar İnstitutu  • Qeyri-maddi mədəni irs qeydiyyatı
YUNESCO
səviyyəsində
Ümumdünya irsi (3)  • Qeyri-maddi mədəni irs (13)  • Dünyanın yaddaşı (2)  • Yaradıcı şəhərlər (1)  • Yubiley layihələri  • Təhlükə altındakı dillər

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.