ܡܪܕܘܬܐ

ܡܪܕܘܬܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܕ̈ܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܘܐܝܟ ܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܝ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ(ܐܵܝ) ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܐ ܝܠܗܿ ܪܒܬܐ ܡܘܿܟܼ(ܡܐܹܝܟ) ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ، ܐܠܐ ܗܿܝ ܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܡܟܬܒ -ܙܒܢܐ ܘܟܒܝܪܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܠܗܿ܂ ܐܠܩܘܫ ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܐܸܫܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܚܿ ـ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ ـ܂ ܐܕܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܪܚܘܩܬܐ ܝܠܗܿ ܡܢ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ 45 ܟܝܠܘܡܝܬܪܐ ، ܠܓܪܒܝܐ ܕܢܝܢܘܐ(ܡܘܨܠ) ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܘܡܫܘܠܛܢܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܚܕ ܫܲܠܘܐ ܫܡܝܢܐ ܕܙܪܘܥܬܐ، ܗܵܕܟܼ ܒܣܬܘܐ ܦܝܫܝ ܙܪܝܥܐ ܚܢܛܐ ܘܣܥܪܐ ܘܛܠܦ݁ܚܹ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܕܝܢܐ(ܐܲܣܦܩܵܢܹ̈ܐ) ܐܚܪܢܐ ܘܒܩܝܛܐ ܠܝܬ ܒܛܝܚܐ ܒܫ ܒܣܝܡܐ ܡܢ ܒܛܝܚܐ ܕܐܠܩܘܫ܀

ܒܪܬ-ܩܠܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܪܓܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܒܠܒܐ ܕܟܘܠ ܚܵܐ(ܚܵܕ̄) ܟܠܕܝܐ ، (ܗܲܡܝܼܢܵܗܿ) ܠܐܝܠܗܿ ܦܝܫܬܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ܒܟܬܒܐ ܘܦܘܪܣܐ ܐܝܟ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܕܟܪܐ ܥܠ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܫܘܦܐ ܡܘܿܟܼ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܟܠܕܝܐ (ܝܠܗ̈ܝ) ܘܠܫܢܝܗܝ ܣܘܪܬ ܝܠܹܗ܂ ܒܚܪܨܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ، ܘܒܩܕܡܝܘܬܗܿ ܝܠܗ ܫܠܘܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܐܝܬ ܒܓܘܚܿ ܢܒܼܥܐ ܘܫܩܝܬܐ ܕܡܝܐ ܬܐ ܫܬܝܬܐ ܘܡܫܬܝܬܐ ܕܓܝܵܢܵܐ ܘܚܩܠܐ ܕܙܪܘܥܬܐ܀

ܫܡܐ ܕܐܠܩܘܫ ܠܝܬ ܚܕ ܡܢܕܝ ܚܬܝܬܐ ܕܡܫܪܪܗ، ܟܘܕ ܐܝܬ ܡܠܦܢܐ ܒܐܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܢܒܝܐ ܢܵܚܘܡ ܝܗܘܕܝܐ ܘܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܘܪܝܐ؛ ܘܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܝܠܗ ܐܹܝܠ ܩܘܿܫ ܐܘ ܝܠܗܿ ܡܢ ܫܪܫܐ ܦܠܣܛܝܢܝܐ܂ ܒܐܠܩܘܫ ܐܝܬ ܥܩܒܐ ܘܥܬܩܐ ܒܚܵܙܘܿܚܠܝܗ̈ܝ ܒܫܡܢܐ ܕܡܬܘܬܗܿ ܘܦܢܝܬܗܿ، ܗܡ ܒܡܢܕܝ ܕܐܡܝܪܐ ܝܠܗܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܠܫܪܒܬܐ، ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܟܝܢܗܿ ܐܠܐ ܪܒܬܐ(ܟܒܪܬܐ) ܒܣܘܥܪܢܗܿ ܘܥܡܠܗ܀

ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܘܪܕܐ ܦܩܝܚܐ ܒܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܟܘܟܒܐ ܒܨܡܚܐ ܒܓܘ ܫܡܝܐ، ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܒܝܬ -ܓܘܣܐ ܬܐ ܥܪܘܩܐ ܡܢ ܛܠܘܡܝܐ ܘܗܡ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܢܝܫܐ ܕܛܠܘܡܐ ܘܕܛܠܘܡܝܐ ܐܠܐ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܢܝ ܡܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܘܟܠܝܐ ܘܡܘܕܥܪܗ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܨܠܝܐ(ܫܪܫܝ̈ܐ) ܫܒܝܩܗܿ ܝܢܐ، ܐܠܐ ܐܬܝܐ ܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܕܘܟܬܝܗܝ܀

ܐܠܩܘܫܝܐ ܝܗܘܐ ܣܓܕܢܐ ܕܦܬܟܼܪܐ ܘܗܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܚܿ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܒܒܠܝܐ(ܟܠܕܝܐ)܂ ܐܠܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܥܒܝܪܗܿ ܠܐܠܩܘܫ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܐܠܩܘܫ ܡܗܘܝܡܢܗܿ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܬܪܝ ܟ(ܓ)ܝܢܐ ܘܦܫܠܗܿ ܥܠ ܕܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗ(ܚ)ܠ ܡܢ ܩܕܡ ܕܪܐ ܕ16 ܐܝܟܐ ܕܡܫܘܚܠܦܠܗܿ ܠܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܘܪܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ (ܢܦܩܠܗܘܢ) ܦܠܛܠܘܢ ܡܢܚܿ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܘܟܗܢܐ ܕܡܫܘܡܫܠܘܢ ܠܥܐܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ܂ ܐܠܩܘܫ ܝܕܥܬܐ ܝܠܗܿ ܒܥܕܬܬܚܿ ܘܕܝܪܚܿ ܥܢܬܝܩܬܐ܂ ܗܕܟ ܕܝܪܐ ܕܪܒܵܢ ܗܘܪܡܙܕ ܟܒܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܝܠܗ، ܘܙܒܢܐ ܚܬܝܬܼܐ ܕܒܢܝܬܗ ܠܐ ܝܠܗ ܝܕܝܥܐ ܐܠܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܚܫܝܒܬܐ ܕܕܝܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܕܪܐ ܕ ܐܫܬܐ ܐܘ ܫܒܥܐ ܠܡܪܢ ܘܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܠܒܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܘܒܚܝܪܐ ܝܠܗ ܒܣܡܠܐ ܠܕܝܪܐ ܐܚܪܢܐ ܪܒܐ ܘܥܬܝܩܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܂ ܐܢܐ ܕܝܪܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܕܩܢܕܝܫܐ ܘܛܘܒܢܐ، ܕܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܡܪܝ ܩܪܕܓ، ܡܪܝ ܙܕܝܩܐ ܘܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܫܪܟܐ܀

ܡܟܬܒ-ܙܒܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܠܩܘܫ ܡܠܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܓܒܪܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܓܢܒܪܐ ܐܝܬܗܘܐܠܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܥܠ ܐܓܘܢܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܝܪܐܩ܂ ܡܢ ܐܠܩܘܫ ܦܠܛܠܘܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܡܫܡܗܐ، ܐܡܢܐ ܘܡܘܪܕܢܐ ܕܡܘܩܪܒܠܝܗܝ ܬܫܡܫܬܐ ܪܒܬܐ ܬܐ ܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܘܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܓܒܐ

ܓܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܝܐ, ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܡܪܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝ ܡܠܬܐ ܕܓܒܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܟܢܫܐ܀

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܕܝܪܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܝ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܠܝܬܐ. ܗܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ[1] ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ (ܩܡܫܠܝ) ܡܚܣܢܬ ܒܐܠܗܐ. ܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܟܢܫܐ

ܟܢܫܐ ܗܘ/ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܫܐ ܡܫܚܠܦܐ ܥܡ ܒܠܟܝ ܡܪܕܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܚܕ ܟܫܢܐ ܟܐܝܒܗ ܕܗܘܐ ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܥܡܐ ܐܟ ܣܘܝܕ ܐܘ ܐܬܘܪܝܐ.

ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܐܦ ܟܡܝܣܛܥܡܘ ܠܗ ܠܡܕܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܠܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ ܘܐܘܡܬܐ܀

ܡܟܣܝܩܘ

ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܡܟܣܝܩܝܐ ܐܘ ܡܟܣܝܩܘ (ܐܣܦܢܝܐ: Estados Unidos Mexicanos ܐܘ México) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܡܟܣܝܩܘ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܓܘܐܛܝܡܐܠܐ ܘܒܠܝܙ܂ ܐܢ̈ܫܐ ܒܡܟܣܝܩܘ ܡܠܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܐܣܦܢܝܐ.

ܥܡ ܩܪܝܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܡܠܝܘܢܐ ܟܡ2 ܫܛܝܚܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܐܬܪܐ ܕܡܟܣܝܩܘ ܗܘܐܬܪܐ ܚܡܫܝܐ ܒܪܒܘܬ ܫܛܝܚܘܬܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܘܐܘܡܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪ ܒܒܪܝܬܐ. ܥܡ 109 ܡܠܝܘܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܒܪܒܘܬ ܥܡܘܪ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ ܘܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܐܣܦܢܝܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܐ ܐܬܪܘܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܐܣܦܢܝܝܐ.

ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܦܢܝܬܝܐ ܘܗܘ ܝܚܝܕܝܐ ܗܕܡܐ ܠܛܝܢܝܐ ܐܡܪܝܩܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܠܡܫܘܫܛܢܘܬܐ ܡܡܘܢܝܬܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1994 ܡܟܣܝܩܘ ܗܘܘ ܐܬܪܐ ܥܬܝܪܐ.

ܡܟܣܝܩܘ ܡܫܪܐ ܠܗ ܕܗܘܐ ܚܝܠܐ ܥܠܡܝܐ ܘܗܫܐ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܡܟܣܝܩܘ ܗܘ ܬܪܥܣܪ ܪܒܐ ܒܒܪܝܬܐ ܗܘܐ܀

ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.