ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ

ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܐܘ ܥܒܪܝܬ (עברית) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܂ ܢܕܡܐ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܠܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܠܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܥܬܝܩܐ ܗܘ ܝܬܝܪ܂ ܒܥܒܪܝܐ ܡܬܟܬܒܐ ܗܘܬ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ܀

Penteteuch2
ܟܬܒܐ ܥܒܪܝܐ

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ

ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܥܒܪܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܝܝܕܝܫ ܘܠܐܕܝܢܘ ܘܥܪܒܝܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ (ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܢܝܢ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝܟܐ. ܠܝܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܢܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ) ܘܐܬܘܬ̈ܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ܀

ܟܢܘܫܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ הָאָקָדֶמְיָה לַלָּשׁוֹן הָעִבְרִית ܗܐܩܕܡܝܐ ܠܠܫܘܢ ܗܥܒܪܝܬ) ܐܫܬܪܝ ܡܢ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܢܬ 1953 ܠܡܗܘܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܠܐܣܟܘܠܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ܀

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܐܪܡܝܬ (ܐܪܡܝܐ ܐܘ ארמית ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܐ) ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܘ ܕܠܥܙ̈ܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܘܕܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܥܡ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܕܥܙܪܐ ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܬܠܡܘܕ. ܐܪܡܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܕܫܪܒܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܦܪܘ-ܐܣܝ̈ܝܐ. ܒܗܕܐ ܫܪܒܬܐ ܗܘ ܒܫܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ. ܒܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܒܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܥܡ ܠܫܢ̈ܐ ܟܢܥܢ̈ܝܐ (ܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܐܝܟ ܦܘܢܝܩܝܐ). ܢܟܬܘܒ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܐܪܒܥ ܐܠܦܒܝ̈ܬ: ܒܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܡܢܕܐܝܐ܀

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ.

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܢܡܠܠ ܐܘ ܢܟܬܖܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀

ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ

ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܠܠܝܢ ܒܗ ܫܟܝܢ̈ܐ ܕܣܦܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܡܢ ܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܒܥܬܝܩܘܬܐ ܘܗܝ ܬܚܒܫ ܠܫܢ̈ܐ ܕܥܡܐ ܟܢܥܢܝܐ ܐܝܟ ܦܘܢܝܩܝ̈ܐ ܘܥܒܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ. ܘܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܩܪܝܒ ܠܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܘܩܠܝܠ ܪܚܝܩ ܠܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ. ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܐܠܦܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܠ ܗܢܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܦܘܢܝܩܝ̈ܐ ܬܠܦܠܘܢ ܘܗܘܘ ܠܚܘܕ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܫܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܦܠܚ ܗܫܐܝܬ ܠܓܢܒ ܝܗܘܕܝܐ ܠܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ܀

ܢܩܘܕ

ܢܩܘܕ (ܥܒܪܐܝܬ נִקּוּד) ܗܘ ܛܟܣܐ ܕܢܘܩܙ̈ܐ ܕܢܬܚܫܚ ܠܡܚܙܐ ܙܘܥ̈ܐ ܘܩ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܒܟܬܒܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ.

ܥܕܬܐ

ܥܕܬܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ עֵדָה "ܟܢܫܐ") ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܐܘ ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ ܡܩܝܡܝܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܘܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ܀

ܫܡܥܘܢ (ܫܡܐ)

ܫܡܥܘܢ (ܥܒܪܐܝܬ: שִׁמְעוֹן) ܗܘ ܫܡܐ ܕܟܪܢܝܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܟܠܗ "ܐܝܢܐ ܕܫܡܥ (ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ)"܀

ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.