ܓܪܒܝܐ

ܓܪܒܝܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ. ܓܪܒܝܐ ܦܢܝܬܐ ܗܝ ܕܠܘܩܒܠ ܬܝܡܢܐ܀

ܪܬܡܐ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܪܒܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܪܒܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
ܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ

ܓܪܒܝ ܡܕܢܚ
ܓܪܒܝܐ

ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ
ܡܕܢܚܐ Brosen windrose ܡܥܪܒܐ
ܬܝܡܢ ܡܕܢܚ
ܬܝܡܢܐ
ܬܝܡܢ ܡܥܪܒ
ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ

ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United States of America) ܐܘ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ (United States) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܩܐ (America) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܢܕܐ ܘܥܡ ܡܟܣܝܩܘ. ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܛܟܣܐ ܠܚܡܫܝܢ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܘܐܫܢܓܛܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܓܝܣܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܓܝܣܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ ܒܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܥܠܡܐ܀

ܐܝܛܠܝܐ

ܐܝܛܠܝܐ (ܐܝܛܠܐܝܬ: Italia) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܐܝܛܠܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܪܢܣܐ ܘܥܡ ܣܘܝܣܪܐ ܘܥܡ ܢܡܣܐ ܘܥܡ ܣܠܘܒܢܝܐ܂ ܐܝܬ ܐܬܪ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܣܢ ܡܪܝܢܘ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ ܓܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܛܠܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܛܠܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܝܛܠܐܝܬ܂ ܐܝܛܠܝܐ ܗܕܡܬܐ ܐܝܬܝܗ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ܀

ܐܝܣܪܐܝܠ

ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ ܐܝܣܪܝܠ ܐܘ ܝܣܪܝܠ ܐܘ ܝܣܪܐܠ (ܥܒܪܐܝܬ ישראל܄ ܥܪܒܐܝܬ إسرائيل) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ מדינת ישראל܄ ܥܪܒܐܝܬ دولة إسرائيل) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܣܦܪ ܝܡܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ. ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܬ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܠܒܢܢ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܦܠܣܛܝܢ ܘܥܡ ܡܨܪܝܢ. ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܥܒܪܐܝܬ ܘܥܪܒܐܝܬ. ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 7,000,000. ܣܓܝܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ܄ ܟܐ ܣܝܘܡ ܐܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘ ܐܬܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘܐ ܒܝܬܐ ܠܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܠܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܠܕܪ̈ܘܙܝܐ܄ ܘܠܬܘܕ̈ܝܬܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܝ ܐܘܪܫܠܡ܀

ܐܝܪܐܢ

ܐܝܪܐܢ ܐܘ ܐܝܪܢ (ܦܪܣܐܝܬ ايران) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܝܪܐܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܥܝܪܐܩ ܘܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ ܘܥܡ ܦܐܩܣܛܐܢ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܪܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܦܪܣܐܝܬ. ܬܘܕܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܗܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܝܥܝܬܐ܀

ܐܣܦܢܝܐ

ܐܣܦܢܝܐ (ܐܣܦܢܐܝܬ: España) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܐܣܦܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܪܢܣܐ ܘܥܡ ܐܢܕܘܪܐ ܘܥܡ ܓܒܠ ܛܐܪܩ ܘܥܡ ܦܘܪܛܘܓܠ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܣܦܢܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܣܦܢܐܝܬ ܘܒܣܩܐܝܬ ܘܩܛܠܘܢܐܝܬ ܘܓܠܝܩܐܝܬ܀

ܓܪܡܢ

ܓܪܡܢ/ܓܪܡܐܢ ܐܘ ܓܪܡܢܝܐ/ܓܪܡܐܢܝܐ ܐܘ ܐܠܡܢ/ܐܠܐܡܐܢ ܐܘ ܐܠܡܢܝܐ/ܐܠܐܡܐܢܝܐ ܐܘ ܠܡܣܣܬܢ (ܓܪܡܢܐܝܬ: Deutschland) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܓܪܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܕܐܢܡܐܪܩ ܘܥܡ ܦܘܠܢܕ ܘܥܡ ܬܫܝܟ ܘܥܡ ܢܡܣܐ ܘܥܡ ܣܘܝܣܪܐ ܘܥܡ ܦܪܢܣܐ ܘܥܡ ܠܘܟܣܡܒܘܪܓ ܘܥܡ ܒܠܓܝܩܐ ܘܥܡ ܗܘܠܢܕܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܓܪܡܢ ܡܡܠܠܝܢ ܓܪܡܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܬܡܢܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܠܝܘܢܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܓܪܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܪܒ ܒܟܠ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܗܘ ܬܠܬܐ ܪܒܐ ܡܢܝܢܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ ܒܥܠܡܐ܀

ܓܪܡܢ ܦܕܪܠܝܬܐ ܒܢܝܬܐ ܡܢ ܫܬܥܣܪ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ ܒܪܠܝܢ. ܗܕܡܐ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ ܘܒܢܐܛܘ ܘܒܟܢܫܐ ܕܬܡܢܝܐ (G8) ܘܒܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܓܪܡܢ ܚܝܠܐ ܡܡܘܢܝܐ ܥܠ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘ ܬܠܬܐ ܪܒܐ ܡܡܘܢܐ ܒܥܠܡܐ܀

ܗܘܠܢܕܐ

ܗܘܠܢܕܐ ܐܘ ܗܘܠܐܢܕܐ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Nederland "ܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ") ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܘܐܝܬܝܗ ܐܬܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ. ܗܘܠܢܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܒܠܓܝܩܐ ܘܥܡ ܓܪܡܢ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܘܠܢܕܐ ܢܡܠܠܘܢ ܗܘܠܢܕܐܝܬ܀

ܛܘܪܩܝܐ

ܛܘܪܩܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܝܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Türkiye) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܘܐܘܪܘܦܐ. ܛܘܪܩܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܝܘܢ ܘܥܡ ܒܘܠܓܐܪܝܐ ܘܥܡ ܓܘܪܓܝܐ ܘܥܡ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܐܝܪܐܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܛܘܪܩܐܝܬ܀

ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ

ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ (ܛܘܪܩܡܢܐܝܬ: Türkmenistan, ܪܘܣܐܝܬ: Туркмения) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܙܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܘܙܒܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܝܪܐܢ܀

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܐܪܡܝܬ (ܐܪܡܝܐ ܐܘ ארמית ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܐ) ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܘ ܕܠܥܙ̈ܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܘܕܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܥܡ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܕܥܙܪܐ ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܬܠܡܘܕ. ܐܪܡܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܕܫܪܒܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܦܪܘ-ܐܣܝ̈ܝܐ. ܒܗܕܐ ܫܪܒܬܐ ܗܘ ܒܫܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ. ܒܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܒܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܥܡ ܠܫܢ̈ܐ ܟܢܥܢ̈ܝܐ (ܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܐܝܟ ܦܘܢܝܩܝܐ). ܢܟܬܘܒ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܐܪܒܥ ܐܠܦܒܝ̈ܬ: ܒܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܡܢܕܐܝܐ܀

ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ

ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United Kingdom) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ. ܐܝܬ ܐܪܒܥܐ ܐܬܪ̈ܝܢ ܓܘ̈ܝܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ: ܐܢܓܠܢܕ ܘܣܩܘܛܠܢܕ ܘܘܝܠܣ (ܒܓܘ ܒܪܝܛܢܝܐ ܪܒܬܐ) ܘܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ (ܒܓܘ ܓܙܪܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ). ܠܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܓܠܐܝܬ܀

ܡܨܪܝܢ

ܡܨܪܝܢ (ܥܪܒܐܝܬ مصر) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܦܪܝܩܐ. ܡܨܪܝܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܠܣܛܝܢ (ܓܙܐ) ܘܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܡ ܣܘܕܐܢ ܘܥܡ ܠܘܒܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܨܪܝܢ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ܀

ܣܘܪܝܐ

ܣܘܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ سوريا ܐܘ سورية) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܠܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܠܒܢܐܢ ܘܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ܂ ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘ ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܐܦ ܢܡܠܠܘܢ ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܐܪܡܐܝܬ ܘܐܪܡܢܐܝܬ ܘܟܘܪܕܐܝܬ܀

ܣܘܪܝܐ ܗܘܝܬ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1943 ܡܢ ܦܪܢܣܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܢܣܒܬ ܫܪܝܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1946ܡ܆ ܟܢ ܗܘܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ ܒܫܢܬ 1947ܡ ܘܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܐܘܟܝܬ ܐܫܬܠܛ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1963 ܒܬܪ ܩܘܝܡܐ ܕ8 ܒܐܕܪ 1963. ܗܫܐ ܗܘ ܪܝܫ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ܀

ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܗܘ ܝܬܝܪ ܡܢ 19 ܡܝܠܝܘܢܐ ܥܡ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܫܠܡ̈ܢܐ. ܥܡ 10% ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ܀

ܥܝܪܐܩ

ܥܝܪܐܩ ܐܘ ܥܪܐܩ ܐܘ ܥܝܪܩ (ܥܪܒܐܝܬ العراق܆ ܩܪܕܘܐܝܬ عيَراق) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ (ܥܪܒܐܝܬ جمهورية العراق܆ ܩܪܕܘܐܝܬ كۆماری عێراق) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܥܝܪܐܩ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܐܝܪܐܢ ܘܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܣܥܘܕܝܐ ܘܥܡ ܟܘܘܝܬ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܥܝܪܐܩ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ ܘܩܪܕܘܐܝܬ ܘܣܘܪܝܐܝܬ ܘܛܘܪܩܡܢܐܝܬ ܥܝܪܐܩܝܐ܀

ܦܘܠܢܕ

ܦܘܠܢܕ (ܦܘܠܢܕܐܝܬ: Polska) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܦܘܠܢܕܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܓܪܡܢ ܘܥܡ ܬܫܝܟ ܘܥܡ ܣܠܘܒܩܝܐ ܘܥܡ ܐܘܩܪܐܝܢܐ ܘܥܡ ܒܠܐܪܘܣ ܘܥܡ ܠܬܘܢܝܐ ܘܥܡ ܪܘܣܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܦܘܠܢܕ ܢܡܠܠܘܢ ܦܘܠܢܕܐܝܬ܀

ܦܪܢܣܐ

ܦܪܢܣܐ (ܦܪܢܣܐܝܬ: France) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܦܪܢܣܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܒܠܓܝܩܐ ܘܥܡ ܠܘܟܣܡܒܘܪܓ ܘܥܡ ܓܪܡܢ ܘܥܡ ܣܘܣܪܐ ܘܥܡ ܐܝܛܠܝܐ ܘܥܡ ܡܘܢܐܩܘ ܘܥܡ ܐܢܕܘܪܐ ܘܥܡ ܐܣܦܢܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܦܪܢܣܐ ܢܡܠܠܘܢ ܦܪܢܣܐܝܬ܀

ܩܢܕܐ

ܩܢܕܐ ܐܘ ܟܢܕܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ ܘܦܪܢܣܐܝܬ Canada) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܩܢܕܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܩܢܕܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܓܠܐܝܬ ܘܦܪܢܣܐܝܬ܀

ܪܘܣܝܐ

ܪܘܣܝܐ (ܪܘܣܐܝܬ: Россия) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܘܐܘܪܘܦܐ. ܪܘܣܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܢܘܪܒܝܓ ܘܥܡ ܦܝܢܠܢܕ ܘܥܡ ܐܣܛܘܢܝܐ ܘܥܡ ܠܐܛܒܝܐ ܘܥܡ ܠܬܘܢܝܐ ܘܥܡ ܦܘܠܢܕ ܘܥܡ ܒܠܐܪܘܣ ܘܥܡ ܐܘܩܪܐܝܢܐ ܘܥܡ ܓܘܪܓܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܩܙܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ ܘܥܡ ܡܘܢܓܘܠܝܐ ܘܥܡ ܩܘܪܝܐܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܪܘܣܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܪܘܣܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܝܬܝܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀

ܬܝܡܢܐ

ܬܝܡܢܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ. ܬܝܡܢܐ ܦܢܝܬܐ ܗܝ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܒܝܐ܀

ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.