ܐܬܪܐ

ܐܬܪܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܨܝܪܘܬܐ: ܐܬܪ̈ܐ܄ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ: ܐܬܪ̈ܘܬܐ) ܗܘ ܐܘܚܕܢܐ ܓܐܘܓܪܦܝܐ܀

ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ

ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United States of America) ܐܘ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ (United States) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܩܐ (America) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܢܕܐ ܘܥܡ ܡܟܣܝܩܘ. ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܛܟܣܐ ܠܚܡܫܝܢ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܘܐܫܢܓܛܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܓܝܣܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܓܝܣܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ ܒܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܥܠܡܐ܀

ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܐܬܪܐ)

ܐܘܣܛܪܠܝܐ ܐܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ Australia) ܗܝ ܐܬܪܐ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܝܒܫܬܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܓܙܪܬܐ ܕܛܣܡܐܢܝܐ ܘܓܙܪ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܘܣܛܪܠܝܐ ܗܝ ܐܬܪܐ ܟܒܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܟܒܝܪ ܕܐܫܬܐ ܒܫܛܚܐ ܟܠܢܝܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ ܝܘܡܢܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܓܠܐܝܬ܀

ܐܝܣܪܐܝܠ

ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ ܐܝܣܪܝܠ ܐܘ ܝܣܪܝܠ ܐܘ ܝܣܪܐܠ (ܥܒܪܐܝܬ ישראל܄ ܥܪܒܐܝܬ إسرائيل) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ מדינת ישראל܄ ܥܪܒܐܝܬ دولة إسرائيل) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܣܦܪ ܝܡܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ. ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܬ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܠܒܢܢ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܦܠܣܛܝܢ ܘܥܡ ܡܨܪܝܢ. ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܥܒܪܐܝܬ ܘܥܪܒܐܝܬ. ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 7,000,000. ܣܓܝܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ܄ ܟܐ ܣܝܘܡ ܐܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘ ܐܬܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘܐ ܒܝܬܐ ܠܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܠܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܠܕܪ̈ܘܙܝܐ܄ ܘܠܬܘܕ̈ܝܬܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܝ ܐܘܪܫܠܡ܀

ܐܝܪܐܢ

ܐܝܪܐܢ ܐܘ ܐܝܪܢ (ܦܪܣܐܝܬ ايران) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܝܪܐܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܥܝܪܐܩ ܘܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ ܘܥܡ ܦܐܩܣܛܐܢ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܪܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܦܪܣܐܝܬ. ܬܘܕܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܗܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܝܥܝܬܐ܀

ܐܠܝܢܘܝ

ܐܠܝܢܘܝ (Illinois) ܐܝܬ ܗܘ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ

ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝ ܒܝܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܬܪ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܕܛܘܪܩܝܐ. ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܗܘ "ܡܝܣܘܦܘܛܐܡܝܐ" (Μεσοποταμία܄ "ܐܪܥܐ ܕܒܝܢܬ ܢܗܪ̈ܐ")܀

ܗܘܠܢܕܐ

ܗܘܠܢܕܐ ܐܘ ܗܘܠܐܢܕܐ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Nederland "ܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ") ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܘܐܝܬܝܗ ܐܬܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ. ܗܘܠܢܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܒܠܓܝܩܐ ܘܥܡ ܓܪܡܢ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܘܠܢܕܐ ܢܡܠܠܘܢ ܗܘܠܢܕܐܝܬ܀

ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ

ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܘ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܣܘܓܐܗ ܢܦܠ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܟܡܐ ܩܘܪܝܐܣ ܐܟ ܐܙܟ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܘܡܝܕܢ (ܡܝܕܘܢ) ܘܟܦܫܢܐ ܘܚܝܕܠ ܘܣܛܪ ܢܦܠܝܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ. ܗܘ ܫܡܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܛܘܪܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܕ ܐܠܗܐ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ. ܗܫܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐ ܡܫܠܡܢܐ ܐܝܬܘܗ̱܀

ܛܘܪܩܝܐ

ܛܘܪܩܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܝܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Türkiye) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܘܐܘܪܘܦܐ. ܛܘܪܩܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܝܘܢ ܘܥܡ ܒܘܠܓܐܪܝܐ ܘܥܡ ܓܘܪܓܝܐ ܘܥܡ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܐܝܪܐܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܛܘܪܩܐܝܬ܀

ܝܦܢ

ܝܦܢ (ܝܦܢܐܝܬ 日本) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܙܪ̈ܢ ܒܝܦܢ ܘܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܝܢ ܗܘܢܫܘ ܘܗܘܩܝܕܘ ܘܩܝܘܫܘ ܘܫܝܩܘܩܘ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܝܦܢ ܢܡܠܠܘܢ ܝܦܢܐܝܬ܀

ܡܘܢܬܐܢܐ

ܡܘܢܬܐܢܐ (Montana) ܐܝܬ ܗܘ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܕܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܡܢܝܣܘܬܐ

ܡܢܝܣܘܬܐ (Minnesota) ܐܝܬ ܗܘ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܡܫܝܓܢ

ܡܫܝܓܢ (Michigan) ܐܝܬ ܗܘ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ

ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ (New Hampshire) ܗܝ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܣܘܪܝܐ

ܣܘܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ سوريا ܐܘ سورية) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܠܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܠܒܢܐܢ ܘܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ܂ ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘ ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܐܦ ܢܡܠܠܘܢ ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܐܪܡܐܝܬ ܘܐܪܡܢܐܝܬ ܘܟܘܪܕܐܝܬ܀

ܣܘܪܝܐ ܗܘܝܬ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1943 ܡܢ ܦܪܢܣܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܢܣܒܬ ܫܪܝܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1946ܡ܆ ܟܢ ܗܘܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ ܒܫܢܬ 1947ܡ ܘܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܐܘܟܝܬ ܐܫܬܠܛ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1963 ܒܬܪ ܩܘܝܡܐ ܕ8 ܒܐܕܪ 1963. ܗܫܐ ܗܘ ܪܝܫ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ܀

ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܗܘ ܝܬܝܪ ܡܢ 19 ܡܝܠܝܘܢܐ ܥܡ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܫܠܡ̈ܢܐ. ܥܡ 10% ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ܀

ܥܝܪܐܩ

ܥܝܪܐܩ ܐܘ ܥܪܐܩ ܐܘ ܥܝܪܩ (ܥܪܒܐܝܬ العراق܆ ܩܪܕܘܐܝܬ عيَراق) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ (ܥܪܒܐܝܬ جمهورية العراق܆ ܩܪܕܘܐܝܬ كۆماری عێراق) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܥܝܪܐܩ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܐܝܪܐܢ ܘܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܣܥܘܕܝܐ ܘܥܡ ܟܘܘܝܬ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܥܝܪܐܩ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ ܘܩܪܕܘܐܝܬ ܘܣܘܪܝܐܝܬ ܘܛܘܪܩܡܢܐܝܬ ܥܝܪܐܩܝܐ܀

ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ

ܐܬܘܪ̈ܝܐ/ܟܠܕ̈ܝܐ/ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܪܡ. ܗܘ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܒܗܝ ܣܓܝܐܐܘܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܢܐ ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܝܬܠܢ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܐܠܐ ܟܚܝܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܩܛܠܥܡ̈ܐ ܡܐܗܙܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܡܐ ܐܠܦܒܼܬ ܒܡܢܝܢܐ܀

ܦܪܢܣܐ

ܦܪܢܣܐ (ܦܪܢܣܐܝܬ: France) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܦܪܢܣܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܒܠܓܝܩܐ ܘܥܡ ܠܘܟܣܡܒܘܪܓ ܘܥܡ ܓܪܡܢ ܘܥܡ ܣܘܣܪܐ ܘܥܡ ܐܝܛܠܝܐ ܘܥܡ ܡܘܢܐܩܘ ܘܥܡ ܐܢܕܘܪܐ ܘܥܡ ܐܣܦܢܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܦܪܢܣܐ ܢܡܠܠܘܢ ܦܪܢܣܐܝܬ܀

ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ

ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܐܘ ܪܝܫܐ ܐܘ ܪܫܐ ܗܘ ܟܘܢܝܐ ܕܩܘܛܢܝܘܬܐ. ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܐ ܓܒܝܐ ܐܦ/ܐܘ ܪܝܫ ܐܬܪܐ܀

ܪ̈ܝܫܝ ܩܘܛܢܝܘ̈ܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܓܘܪܓ ܘܐܫܝܢܓܛܘܢ܇ ܪܝܫܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܢ 1779 ܠ1789

ܚܘܣܢܝ ܡܘܒܐܪܟ܇ ܪܝܫܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ 1981 ܠ2011

ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ܇ ܪܝܫܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ 2000 ܠܗܫܐ

ܢܝܩܘܠܐܣ ܣܪܩܘܙܝ܇ ܪܝܫܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ 2007 ܠܗܫܐ

ܡܝܫܠ ܣܠܝܡܐܢ܇ ܪܝܫܐ ܕܠܒܢܢ ܡܢ 2008 ܠܗܫܐ

ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.