Тунис

Тунис, Тунис РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 11 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр – Тунис. Хэгэгум чIырэу иIэр 163 610 км² . БзэшъхьаIэр – арапыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Беджи Каид Эс-Себси.

Къэрал тхьэматэр – Хабиб Эссид.

Flag of Tunisia
Тунисым и нып
Location Tunisia AU Africa
Тунисыр картым тетэу

Тарихъ

Л1эш1эгъу пчъагъэк1э узэк1э1эбэжьмэ, джырэ Тунис зыдэщытым Пачъыхьыгъоу Карфаген щытыгъэ (Ромэ Империем езао зэпытыщтыгъэр ары).

Географие

Гъунэгъухэр: Ливие, Алжир

Алжир

Алжир, Алжир Республикэ – Африкэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 38 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр - Алжир. Хэгэгум чIырэу иIэр 2 381 740 км² . БзэшъхьаIэр - арапыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Абдель Азиз Бутефлика.

Къэрал тхьэматэр – Абдельмалек Селлаль.

Арапыбзэ

Арапыбзэм арап лъэпкъхэр рэгущаIэх. ДунаемкIэ млн 300 фэдиз рэгущаIэх: нахьыбэмкIэ арап къэралхэмрэ, быслъымэнхэмрэ.

ДЛОм и бзэшъхьа1эмэ ащыщ.

Ливие

Ливие – Африкэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 5 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр – Триполи.

Тунис (къалэ)

Тунис – къалэ, къэралыгъоу Тунисым и къэлэшъхьаI. Нэбгырэм млн 1.2 фэдиз дэс.

Хыгурыт

Хыгурыт – Еуропэмрэ, Африкэмрэ азфагу ит хышхо. НэмыкI хыхэри (цIэхэри яIэу) зыхелъытэ.

ЫIушъо тетхэр: Мысыр, Ливие, Тунис, Алжир, Марокко, Испание, Францие, Италие, Урымые, Тыркуе, Ливан, Исраил.

ПэмыкӀ бзэхэмкӀэ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.